Mashura Hachichina?

 

THE Vatican yakapa zvisungo zvitsva zvekuona "zvinoitika zvemashura", asi pasina kusiya mabhishopi ane mvumo yekuzivisa zvisinganzwisisike sezvinhu zvakatumirwa nedenga. Ko izvi zvichakanganisa sei kwete chete kuenderera mberi kwekuona mirau asi kushanda kwese kwemweya muChechi?Ramba kuverenga

America: Kuzadzisa Zvakazarurwa?

 

Humambo hunofa riini?
Inoputsika munguva imwe inotyisa here?
Kwete, kwete.
Asi pane nguva inouya
apo vanhu varo havachatendi mazviri…
-tirera, Megalopolis

 

IN 2012, apo kutiza kwangu kwakakwira pamusoro peCalifornia, ndakanzwa Mweya uchindikurudzira kuti ndiverenge Zvakazarurwa Zvitsauko 17-18. Pandakatanga kuverenga, zvakaita sekunge chidzitiro chaisimuka pairi bhuku reArcane, seimwe peji yetishu dzakatetepa dzichitenderera kuratidza zvimwe zvisinganzwisisike mufananidzo we "nguva dzekupedzisira." Shoko rokuti “apocalypse” rinoreva, kutaura zvazviri, kufumura.

Zvandakaverenga zvakatanga kuisa America muchiedza chebhaibheri chitsva chose. Sezvandainzvera hwaro hwenhau yenyika iyoyo, handina kukwanisa kuita kunze kwokuiona semumiriri akakodzera zvikurusa weiyo St. John yakadana kuti “chakavanzika Bhabhironi” (verenga Chakavanzika Bhabhironi). Kubva ipapo, maitiro maviri achangoburwa anoita seanosimbisa iwo maonero…

Ramba kuverenga

Keepin 'Izvo Pamwechete

 

NA misoro yenhau ichiwedzera kutyisa uye kutyisa neawa uye mashoko echiporofita anoungira zvakafanana, kutya uye kufunganya zviri kuita kuti vanhu va“rasikirwe nazvo.” Iyi yewebhu yakakosha inotsanangura, saka, maitirwo atingaite "kuzvichengeta pamwechete" sezvo nyika yakatitenderedza inotanga kuparara ...Ramba kuverenga

Kuvhiya kweCosmic

 

Kutanga kuburitswa munaJuly 5, 2007…

 

KUNAMATA pamberi peSakaramende Rakakomborerwa, Ishe vakaita kunge vachitsanangura kuti sei nyika iri kupinda mukunatswa izvozvi, zvinoita kunge zvisingachinjiki

Munhoroondo yese yeChechi Yangu, pakave nenguva apo Mutumbi waKristu wakarwara. Panguva idzodzo ndatumira mishonga.

Ramba kuverenga