Kuvhiya kweCosmic

 

Kutanga kuburitswa munaJuly 5, 2007…

 

KUNAMATA pamberi peSakaramende Rakakomborerwa, Ishe vakaita kunge vachitsanangura kuti sei nyika iri kupinda mukunatswa izvozvi, zvinoita kunge zvisingachinjiki

Munhoroondo yese yeChechi Yangu, pakave nenguva apo Mutumbi waKristu wakarwara. Panguva idzodzo ndatumira mishonga.

Ramba kuverenga