America: Kuzadzisa Zvakazarurwa?

 

Humambo hunofa riini?
Inoputsika munguva imwe inotyisa here?
Kwete, kwete.
Asi pane nguva inouya
apo vanhu varo havachatendi mazviri…
-tirera, Megalopolis

 

IN 2012, apo kutiza kwangu kwakakwira pamusoro peCalifornia, ndakanzwa Mweya uchindikurudzira kuti ndiverenge Zvakazarurwa Zvitsauko 17-18. Pandakatanga kuverenga, zvakaita sekunge chidzitiro chaisimuka pairi bhuku reArcane, seimwe peji yetishu dzakatetepa dzichitenderera kuratidza zvimwe zvisinganzwisisike mufananidzo we "nguva dzekupedzisira." Shoko rokuti “apocalypse” rinoreva, kutaura zvazviri, kufumura.

Zvandakaverenga zvakatanga kuisa America muchiedza chebhaibheri chitsva chose. Sezvandainzvera hwaro hwenhau yenyika iyoyo, handina kukwanisa kuita kunze kwokuiona semumiriri akakodzera zvikurusa weiyo St. John yakadana kuti “chakavanzika Bhabhironi” (verenga Chakavanzika Bhabhironi). Kubva ipapo, maitiro maviri achangoburwa anoita seanosimbisa iwo maonero…

Ramba kuverenga