Mashura Hachichina?

 

THE Vatican yakapa zvisungo zvitsva zvekuona "zvinoitika zvemashura", asi pasina kusiya mabhishopi ane mvumo yekuzivisa zvisinganzwisisike sezvinhu zvakatumirwa nedenga. Ko izvi zvichakanganisa sei kwete chete kuenderera mberi kwekuona mirau asi kushanda kwese kwemweya muChechi?Ramba kuverenga