Chipo

 

Mukufunga kwangu Pamusoro peRadical Traditionalism, Ndakazonongedza kumweya wekumukira mune zvese zvinonzi "kunyanya kuchengetedza" pamwe ne "kufambira mberi" muChechi. Mune yekutanga, vanongogamuchira maonero akamanikana edzidziso yeChechi yeKatorike ivo vachiramba kuzara kweKutenda. Kune rumwe rutivi, kuedza kunofambira mberi kushandura kana kuwedzera kune "dhipoziti yekutenda." kana kuberekwa neMweya wechokwadi; uye hazvienderane neTsika Inoyera (pasinei nekupikisa kwavo).Ramba kuverenga

Pamusoro peRadical Traditionalism

 
 
Vamwe vanhu vari kutaura kuti iyi blog inoita semavara machena pane tan kumashure. Iro idambudziko nebrowser yako. Gadziridza kana chinja kune imwe browser, seFirefox.
 

PANO hapana mubvunzo kuti chimurenga chepashure peVatican II che "progressives" chakakonzera nyonganyonga muChechi, pakupedzisira kuenzanisa mirairo yese yechitendero, mavakirwo echechi, mimhanzi uye tsika dzechiKatorike - zvinopupurirwa zviri pachena muzvinhu zvese zvakatenderedza Liturgy. Ndanyora zvakawanda pamusoro pekukuvadzwa kweMisa sezvazvakabuda mushure meSecond Vatican Council (ona Kushandisa Misa) Ndakanzwa nhoroondo dzekutanga dzekuti “vamutsiridzi” vakapinda sei mumaruwa pakati pehusiku, mifananidzo yekugeza chena, kuputsa zvidhori, uye kutora saha yechani kuti vashongedze maatari akakwirira. Munzvimbo yavo, atari yakareruka yakafukidzwa nejira jena yakasiiwa yakamira pakati penzvimbo tsvene—kukutyisa kwavaendi kuchechi vakawanda paMisa yakatevera. vakati kwandiri, "Ndizvo zvamuri kuita imi!"Ramba kuverenga

Bvunza, Tsvaka, uye Gogodzai

 

Kumbirai uye muchapiwa;
tsvakai uye muchawana;
gogodzai mugozarurirwa mukova...
Zvino kana imi makaipa?
munoziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka;
zvikuru sei Baba venyu vari kudenga
ipa zvinhu zvakanaka kune vanokumbira kwaari.
(Mat. 7: 7-11)


Nguva pfupi yadarika, zvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta zvakakandwa mukusahadzika, kana zvisina kunyombwa, nevamwe vane tsika dzechinyakare.[1]cf. Luisa Akarwisa Zvakare; Chimwe chirevo ndechekuti zvinyorwa zvaLuisa "zvinonyadzisira" nekuda kwemufananidzo wekufananidzira, semuenzaniso, waLuisa "anoyamwa" pazamu raKristu. Zvakadaro, uyu ndiwo mutauro usinganzwisisike weMagwaro pachawo: "Uchamwa mukaka wamarudzi, ucharerwa pamazamu oumambo… Kuti unwe nomufaro pamazamu ake mazhinji!… Sokunyaradza kunoita mai mwana wavo, saizvozvo ndichakunyaradzai…” (Isaiah 60:16, 66:11-13) Paivewo nenhaurwa yakadeuka yakadeuka pakati peDicastery for the Doctrine of the Faith nabhishopi anoita seakamisa Basa rake ukuwo mabhishopu eKorea akapa mutongo usina kunaka asi usinganzwisisike.[2]ona Chikonzero chaLuisa Piccarreta chakamiswa here? Zvisinei, the pamutemo chinzvimbo cheChechi pane zvakanyorwa neMuranda waMwari uyu chinoramba chiri chimwe che“tendero” sezvinyorwa zvake takura zvisimbiso zvakakodzera zvechechi, iyo isina kubviswa naPope.[3]ie. Mavhoriyamu 19 okutanga aLuisa akagamuchira Nihil Obstat kubva kuSt. Hannibal di Francia, uye Imprimatur kubva kuna Bishop Joseph Leo. Maawa makumi maviri nemana ekutambudzika kwaIshe wedu Jesu Kristu uye Mhandara Yakaropafadzwa Maria muHumambo hweKuda kwaMwari takurawo zvisimbiso zvakafanana zvechechi.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Luisa Akarwisa Zvakare; Chimwe chirevo ndechekuti zvinyorwa zvaLuisa "zvinonyadzisira" nekuda kwemufananidzo wekufananidzira, semuenzaniso, waLuisa "anoyamwa" pazamu raKristu. Zvakadaro, uyu ndiwo mutauro usinganzwisisike weMagwaro pachawo: "Uchamwa mukaka wamarudzi, ucharerwa pamazamu oumambo… Kuti unwe nomufaro pamazamu ake mazhinji!… Sokunyaradza kunoita mai mwana wavo, saizvozvo ndichakunyaradzai…” (Isaiah 60:16, 66:11-13)
2 ona Chikonzero chaLuisa Piccarreta chakamiswa here?
3 ie. Mavhoriyamu 19 okutanga aLuisa akagamuchira Nihil Obstat kubva kuSt. Hannibal di Francia, uye Imprimatur kubva kuna Bishop Joseph Leo. Maawa makumi maviri nemana ekutambudzika kwaIshe wedu Jesu Kristu uye Mhandara Yakaropafadzwa Maria muHumambo hweKuda kwaMwari takurawo zvisimbiso zvakafanana zvechechi.

Kudzivirira Vatican II & nekuvandudzwa

 

Tinogona kuona kuti kurwisa
vachipesana naPope neChechi
musabva kunze chete;
asi, kutambura kweChechi
kubva mukati meChechi,
kubva kuchivi chiri muChechi.
Izvi zvagara zvichizivikanwa,
asi nhasi tinozviona nenzira inotyisa zvechokwadi:
kutambudzwa kukuru kweChechi
haibvi kuvavengi vekunze.
asi anozvarwa nechivi mukati meChechi.
—PAPA BENEDICT XVI,

kubvunzurudza mundege kuenda kuLisbon,
Portugal, Chivabvu 12, 2010

 

NA kuparara kwehutungamiriri muChechi yeRoma uye hurongwa hunofambira mberi huri kubuda kubva kuRoma, vaKatorike vakawanda vari kutiza matunhu avo kunotsvaka Misa “dzechinyakare” nenzvimbo dzokutizira dzeOrthodox.Ramba kuverenga