Maria, Amai Vedu

Amai neMwana Kuverenga Shoko

Amai neMwana vachiverenga Shoko-Michael D. O'brien

 

SEI "maKaturike" vanoti vanoda Maria? 

Mumwe anogona chete kupindura izvi nekubvunza mumwe mubvunzo:  sei Jesu unoda Maria? Kristu angadai asina kuve akapfeka muviri wenyama, achibuda mugwenga, achizivisa mashoko akanaka? Zvirokwazvo. Asi Mwari akasarudza kuuya kuburikidza nemunhu chisikwa, mhandara, musikana wechidiki. 

Asi kwaisava kupera kwebasa rake. Jesu haana kungogamuchira vhudzi rake bvudzi nemhino dzakanaka dzechiJuda kubva kunaAmai vake, asi Iye zvakare akagamuchira Kurovedzwa, kurairwa, uye kurairwa kubva kwaari (naJoseph). Paakawana Jesu mutembere mushure memazuva matatu asipo, Rugwaro runoti: 

Akadzika nawo [Maria naJosefa] akasvika Nazareta, akavateerera. mai vake vakachengeta zvinhu izvi zvese mumoyo mavo. Uye Jesu akafambira mberi muuchenjeri nezera nekufarirwa pamberi paMwari nevanhu. (Ruka 2: 51-52)

Kana Kristu akamuwana akakodzera kuva naAmai Iye, haakodzeri here saka kutipa mai isu? Zvingaita sekudaro, nekuti pasi pemuchinjikwa, Jesu akati kuna Maria,

"Mukadzi, tarira, mwanakomana wako." Ipapo akati kumudzidzi: Tarira mai vako. (Johane 19: 26-27)

Isu tinoziva, kubva kwekutanga dzidziso dzechiKristu, kuti Jesu aipa Maria kuti ave mai veChechi. Chechi haisi muviri waKristu here? Kristu haasi iye musoro weChechi here? Saka Maria ndiamai vemusoro chete here, kana wemuviri wese?

Teerera muKristu: una Baba kudenga; une hama yako, Jesu; uye newe una mai. Anonzi Maria. Ukamurega, achakusimudzawo sekureresa kwaakaita Mwanakomana wake. 

Maria ndiye Amai vaJesu uye Amai vedu tese kunyangwe aive Kristu ega akazorora pamabvi ake ... Kana ari wedu, isu tinofanirwa kunge tiri mumamiriro ake ezvinhu; uko kwaanenge ari, isu tinofanirwa kunge tichive uye zvese zvaanazvo zvinofanirwa kunge zviri zvedu, uye amai vake ndimai veduwo. —Martin Luther, Mharidzo, Krisimasi, 1529.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MARIA.