Vhangeri reVose

Gungwa reGarirea paMambakwedza (Mufananidzo naMark Mallett)

 

Kuenderera mberi nekuwana traction ipfungwa yekuti kune dzakawanda nzira dzinoenda Kudenga uye kuti isu tese tinopedzisira tasvika ipapo. Zvinosuruvarisa, kunyange "maKristu" mazhinji ari kutora tsika idzi dzenhema. Izvo zvinodikanwa, kupfuura nakare kose, iko kushinga, kutsigira, uye kuzivisa kune simba kweEvhangeri uye zita raJesu. Iri ndiro basa neropafadzo kunyanya zve Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki. Ndiani mumwe aripo?

 

Kutanga kuburitswa Kurume 15, 2019.

 

PANO aya haasi mazwi anogona kunyatsotsanangura kuti zvakaita sei kufamba mutsoka chaidzo dzaJesu. Zvinoita sekunge rwendo rwangu rwekuNyika Tsvene rwaipinda munzvimbo yechinyakare iyo yandaiverenga nezve hupenyu hwangu hwese… uyezve, pakarepo, ipapo ndaive. Kunze kwekunge, Jesu haasi wengano.

Nguva dzinoverengeka dzakandibata zvakadzama, senge kusimuka kusati kwaedza uye kunamata ndakanyarara uye ndiri ndega neGungwa reGarireya.

Achimuka mambakwedza kusati kwaedza, akabva akaenda kunzvimbo isina vanhu, kwaakanamata. (Mako 1:35)

Mumwe aiverenga Evhangeri yaRuka musinagoge imomo makatanga kuziviswa naJesu.

Mweya waIshe uri pamusoro pangu, nekuti wakandizodza, kuti ndiparidzire varombo evhangeri; Akandituma kuti ndizivise rusununguko kune vakasungwa uye kuona kwemapofu, kusunungura vakamanikidzwa kuti vasununguke, uye kuti ndiparidze gore rinogamuchirwa kuna Ishe. (Ruka 4: 18-19)

Iyo yaive nguva yakatsanangurwa. Ndakanzwa kunzwa kukuru kwe ushingi kuzara mukati. Iyo ikozvino shoko izvo zvakauya kwandiri ndezvekuti Chechi inofanirwa kusimuka neushingi (zvakare) kuti iparidze vhidhiyo isina kubviswa isina kutya kana kukanganisa, mumwaka kana kunze. 

 

CHII CHIZOITWA ZVOSE?

Izvo zvakandiunzira kune imwe, ndoda kushamisa, asi pasina nguva yekukurudzira. Mumusangano wake, mupristi anogara muJerusarema akati, “Hatidi kutendeutsa maMuslim, maJuda, kana vamwe. Tendeuka iwe uye rega Mwari avashandure. ” Ndakagara ipapo ndakakatyamadzwa pakutanga. Ipapo mazwi aSt. Paul akazadza pfungwa dzangu:

Asi vangagodana sei kuna iye wavasina kutenda kwaari? Uye vangatenda sei muna iye wavasina kunzwa nezvake? Uye vanganzwa sei pasina mumwe munhu anoparidza? Uye vanhu vanogona sei kuparidza kunze kwekunge vatumwa? Sezvazvakanyorwa zvichinzi: Dzakanaka sei tsoka dzevanouya nenhau dzakanaka. (VaR. 10: 14-15)

Ndakafunga ndega, Kana isu tisingade "kutendeutsa" vasiri vatendi, saka sei Jesu akatambura nekufa? Ko Jesu akafamba nei nyika idzi kana asiri kudaidza vakarasika mukutendeuka? Sei Chechi iripo kunze kwekuenderera mberi nebasa raJesu: kuunza mashoko anofadza kuvarombo nekuzivisa rusununguko kune vakasungwa? Ehe, ini ndakawana iyo nguva isinganzwisisike ichikurudzira. “Aiwa Jesu, hamuna kufira pasina! Hauna kuuya kuzotibata asi kutiponesa kubva kuzvivi zvedu! Ishe, handidi kuti basa renyu rifire mandiri. Handisi kuzorega rugare rwenhema ruchitsiva rugare rwechokwadi rwamakauya naro! ”

Rugwaro runoti ndizvo “Nenyasha makaponeswa nokutenda.” [1]Eph 2: 8 Asi ...

… Rutendo runouya kubva pane zvinonzwikwa, uye izvo zvinonzwika zvinouya kuburikidza neshoko raKristu. (VaRoma 10:17)

VaMuslim, maJuda, maHindu, maBhudha, uye nemhando dzose dzevasiri vatendi vanofanirwa nzwa Evhangeri yaKristu kuitira kuti naivowo vave nemukana wekugamuchira chipo chekutenda. Asi pane kukura a zvematongerwo enyika ndizvozvo pfungwa yekuti isu tinongodaidzwa kuti "tigare murunyararo" uye "shiviriro," uye pfungwa yekuti zvimwe zvitendero inzira dzakaringana kuna Mwari mumwe chete. Asi izvi zvinotsausa zvakanyanya. Jesu Kristu akazivisa kuti Ndiye “Nzira, nechokwadi, noupenyu” uye izvozvo “Hapana anouya kuna Baba asi nokwapfuura” Iye. [2]John 14: 6 St Paul akanyora kuti isu tinofanirwa “Edzai kuva norugare nomunhu wose,” asi ipapo anowedzera ipapo: "Chenjerai kuti pasava neanobvisirwa nyasha dzaMwari." [3]Heb 12: 14-15 Runyararo runogonesa kutaurirana; asi kutaurirana fanira tungamira kukuziviswa kweEvhangeri.

Chechi inoremekedza uye inokoshesa izvi zvisiri zvechiKristu zvitendero nekuti ndiwo maratidziro ehupenyu emweya wemapoka akakura evanhu. Vanotakura mukati mavo maungira ezviuru zvemakore ekutsvaga Mwari, kuda kusina kukwana asi kazhinji kunoitwa nekutendeseka kukuru uye nekururama kwemoyo. Ivo vane inonakidza patrimony yechinyorwa chechitendero chakadzama. Ivo vakadzidzisa zvizvarwa zvevanhu manamatiro. Dzose dzakaiswa nhumbu ne "mbeu dzeShoko" dzisingaverengeke uye dzinogona kuumba "gadziriro yeEvhangeri,"… [Asi] kana kuremekedza uye kuremekedza zvitendero izvi kana kuoma kwemibvunzo yakamutswa kukoka kuChechi kubva kune ava vasiri maKristu kuziviswa kwaJesu Kristu. Zvakapesana neChechi inobata kuti vanhu ava vane mvumo yekuziva hupfumi hwechakavanzika chaKristu - hupfumi hwatinotenda kuti vanhu vese vanogona kuwana, mukuzara kusingafungidzirwe, zvese izvo zvairi kutsvaga zvichitsvaga pamusoro paMwari, munhu uye magumo ake, hupenyu nerufu, uye chokwadi. —PAPA ST. PAURO VI, Evangelii Nuntiandi, n. 53; v Vatican.va

Kana, shamwari inodikanwa, ndizvo 'rugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose' (VaF 4: 7) yakachengeterwa isu maKristu chete? Iko kurapa kukuru kunobva kwairi achiziva uye kunzwa kuti mumwe anokanganwirwa muKupupura kwakaitirwa vashoma chete? Chingwa cheUpenyu chinonyaradza uye chinogutsa pamweya, kana simba reMweya Mutsvene kusunungura nekushandura, kana mirairo inopa hupenyu uye dzidziso dzaKristu chimwe chinhu chatino chengeta kwatiri kuti tirege "kugumbura"? Unoona here kuti irwo rudzi rwekufunga rwuri pakupedzisira sei? Vamwe vane rudyi kunzwa Evhangeri kubva kuna Kristu "Anoda kuti munhu wese aponeswe uye asvike pakuziva chokwadi." [4]1 Timothy 2: 4

Vese vane mvumo yekugamuchira Vhangeri. MaKristu ane basa rekuzivisa Vhangeri pasina kusarudzira chero munhu. -POPE Francis, Evangelii Gaudium, n. 15

 

PROPOSE, ASI IMPOSE

Mumwe anofanirwa kunyatsosiyanisa pakati kuisa uye kupa Evhangeri yaJesu Kristu - pakati pe “kutendeutsa” ne “Evhangeri.” Mairi Dzidziso Dzidziso pane Mamwe Apsect eEvhangeri, Ungano yeDzidziso yekutenda yakajekesa kuti izwi rekuti "kutendeutsa" harichangoreve "basa reumishinari."

Munguva pfupi yapfuura… izwi iri rakatora chirevo chisina kunaka, kureva kusimudzirwa kwechitendero nekushandisa, uye nekuda kwezvinangwa, zvinopesana nemweya weVhangeri; ndiko kuti, izvo zvisingachengetedze rusununguko uye chiremerera chemunhu. —Cf. mashoko omuzasi n. 49

Semuenzaniso, kutendeutsa kwaigona kureva hupirisita hwaiitwa nemamwe marudzi uye nevamwe vafundisi vakamanikidza Evhangeri kune dzimwe tsika uye vanhu. Asi Jesu haana kumanikidza; Akangokoka chete. 

Ishe havatendeutse vanhu; Anopa rudo. Uye rudo urwu runokutsvaga uye runokumirira, iwe uyo panguva ino usingatendi kana uri kure. -POPA FRANCIS, Angelus, St Peter's Square, Ndira 6, 2014; Nhau dzakazvimirira dzeKatorike

Chechi haibatanidzi mukutendeutsa vanhu. Pane kudaro, anokura ne "kukwezva"… —PAPA BENEDICT XVI, Anogaririra Kuvhurwa KweChishanu Musangano Mukuru weMabhishopi eLatin America neCaribbean, Chivabvu 13, 2007; v Vatican.va

Chingave chikanganiso kuisa chimwe chinhu muhana dzehama dzedu. Asi kuti vataure kuhana dzavo chokwadi cheEvhangeri neruponeso muna Jesu Kristu, nekujeka kwakazara uye neruremekedzo ruzere rwezvisarudzo zvemahara zvarinopa… kure nekurwisa rusununguko rwechitendero ndiko kuremekedza rusununguko irworwo… Sei tichifanira chete kunyepa nekukanganisa, kudzikisira uye zvinonyadzisira zvine kodzero yekumisikidzwa pamberi pevanhu uye kazhinji, zvinosuwisa, kumisikidzwa kwavari nekuparadza kwenhema kwevazhinji venhau…? Kuratidzwa kunoremekedza kwaKristu nehumambo Hwake kunopfuura kodzero yemuevhangeri; ibasa rake. —PAPA ST. PAURO VI, Evangelii Nuntiandi, n. 80; v Vatican.va

Rutivi rwakatwasuka rwemari irudzi rwekusava nehanya kwechitendero kunoita kuti "rugare" uye "kugarisana" zvinopera. Kunyangwe kugara murunyararo kuchibatsira uye kuchidikanwa, hazviwanzo kuitika kumukristu ane basa rekuzivisa nzira yekuponeswa kusingaperi. Sekutaura kwaJesu, “Musafunge kuti ndakauya kuzounza rugare panyika. Handina kuuya kuzounza rugare asi bakatwa. ” [5]Matt 10: 34

Zvikasadaro, isu tinokwereta yakazara yakawanda yevakafira kutenda kukumbira ruregerero. 

… Hazvina kukwana kuti vanhu vechiKirisito vavepo uye varongwe murudzi rwakapiwa, uye hazvina kukwana kuita mupostora nenzira yemuenzaniso wakanaka. Ivo vakarongeka nekuda kwechinangwa ichi, ivo varipo kune izvi: kuzivisa Kristu kune avo vasiri maKristu-vagari pamwe navo neshoko uye nemuenzaniso, uye kuvabatsira mukutambira kuzere kwaKristu. --Chishanu Vatican Council, Ad Vemamwe Marudzi, n. 15; v Vatican.va

 

SHOKO RINOFANIRA KUVA ZVAKATAURWA

Iwe wakambonzwa mutsara unonakidza unonzi wakanzi naSt. Francis, "Paridza Vhangeri nguva dzese uye, kana zvichidikanwa, shandisa mazwi." Muchokwadi, hapana humbowo hwakanyorwa kuti St Francis akambotaura chinhu chakadai. Nekudaro, kune humbowo hwakawanda hwekuti mazwi aya akashandiswa kuzvipembedza kubva pakuparidza zita nemharidzo yaJesu Kristu. Chokwadi, chero munhu anozombundira mutsa wedu nebasa, kuzvipira kwedu uye kururamisira kwevanhu. Izvi zvinodikanwa uye, muchokwadi, zvinotiita zvapupu zvinovimbika zveEvhangeri. Asi kana tikasiya izvozvi, kana isu tichinyara pakugovana "chikonzero chetariro yedu,"[6]1 Peter 3: 15 tobva tanyima vamwe neshanduko inoshandura hupenyu yatinayo- nekuisa ruponeso rwedu panjodzi.

… Chapupu chakapamhamha chinoratidza kuti hachishande mukufamba kwenguva kana chikasatsanangurwa, kururamiswa… uye kujekeswa nekuzivisa kwakajeka uye kwakajeka kwaIshe Jesu. Nhau Dzakanaka dzakaparidzirwa neuchapupu hwehupenyu munguva pfupi kana inotevera inofanirwa kuziviswa neshoko rehupenyu. Hakuna evhangeri yechokwadi kana zita, dzidziso, hupenyu, zvipikirwa, humambo uye chakavanzika chaJesu weNazareta, Mwanakomana waMwari zvisina kuziviswa. —PAPA ST. PAURO VI, Evangelii Nuntiandi, n. 22; v Vatican.va

Ani naani anonyara pamusoro pangu uye napamashoko angu pachizvarwa ichi chisina kutenda uye chinotadza, Mwanakomana woMunhu achanyara paanouya mukubwinya kwaBaba vake pamwe nengirozi tsvene. (Mako 8:38)

Rwendo rwangu rwekuenda kuNzvimbo Tsvene rakaita kuti ndinyatsoona zvakanyanya kuti Jesu haana kuuya sei pasi pano kuzotibhabhadzira kumusana, asi kuzotidana kuti tidzokere. Iri raive risiri basa rake chete asi rairo yatakapihwa, Chechi Yake:

Endai pasi rose uye muparidze vhangeri kuna ose chisikwa. Ani naani anotenda uye akabhabhatidzwa achaponeswa; ani naani asingatendi achatongwa. (Mako 15: 15-16)

Kunyika yose! Kune zvisikwa zvese! Kusvika kumagumo epasi! —PAPA ST. PAURO VI, Evangelii Nuntiandi, n. 50; v Vatican.va

Uku ndiko kutumwa kwemuKristu wega wega akabhabhatidzwa - kwete vafundisi chete, vanamati, kana vashoma vevashumiri. Ndiro basa rinokosha reChechi. [7]Evangelii Nuntiandi, n. 14; vatican.va Isu pese pane basa rekuunza chiedza nechokwadi chaKristu mune chero mamiriro ezvinhu atinozviwana tiri. Kana izvi zvikaita kuti tisagadzikane kana chiri chikonzero chekutya nekunyara kana isu tisingazive zvekuita… saka tinofanira kukumbira Mweya Mutsvene uyo anonzi St. Paul VI anonzi "mumiriri mukuru weevhangeri"[8]Evangelii Nuntiandi, n. 75; v Vatican.va kutipa hushingi neuchenjeri. Pasina Mweya Mutsvene, kunyangwe vaApostora vaive vasina simba uye vaitya. Asi mushure mePentekosta, havana kungoenda kumagumo epasi, asi vakapa hupenyu hwavo chaihwo mukuitika.

Jesu haana kutora nyama yedu uye akafamba pakati pedu kuitira kuti atimbundikire, asi kuti atiponese kubva pakurwadziwa kwechivi uye nekuvhura maziso matsva emufaro, rugare, nehupenyu husingaperi. Iwe unozove mumwe wemanzwi mashoma akasara munyika kuti ugovane iyi Nhau Yakanaka?

Ndinoda kuti isu tese, mushure memazuva enyasha, tive neushingi--ushingi-Kufamba pamberi paIshe, neMuchinjikwa waIshe: kuvaka Chechi paRopa raIshe, rinoteurwa paMuchinjikwa, uye kupupura kubwinya kumwe, Kristu Akarovererwa. Nenzira iyi, Chechi ichaenderera mberi. —PAPA FRANCIS, Wokutanga Kugara Navo, nhau.va

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Eph 2: 8
2 John 14: 6
3 Heb 12: 14-15
4 1 Timothy 2: 4
5 Matt 10: 34
6 1 Peter 3: 15
7 Evangelii Nuntiandi, n. 14; vatican.va
8 Evangelii Nuntiandi, n. 75; v Vatican.va
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.