A Healing Retreat

NDINE vakaedza kunyora nezve zvimwe zvinhu mazuva mashoma apfuura, kunyanya zvezvinhu izvo zvinoumba Dutu Guru iro rave pamusoro. Asi pandinoita kudaro, ndinenge ndichinyora pasina chinhu. Ndakatosvotwa naJehovah nekuti nguva yanga yave chinhu chemazuva ano. Asi ndinotenda kuti pane zvikonzero zviviri zveiyi "block yemunyori"…

Imwe, ndeyekuti ndine zvinyorwa zvinopfuura 1700, bhuku, uye akawanda mawebhusaiti yambiro uye kukurudzira vaverengi nezvenguva dzatiri kupfuura. Zvino sezvo Dutu rasvika, uye rinonyatso onekwa kune vese asi yakanyanya kuomarara yemoyo kuti "chimwe chinhu chakaipa", ini handidi kudzokorora meseji. Ehe, pane zvinhu zvakakosha zvekuziva izvo zviri kukurumidza kuuya pasi pike, uye ndizvo zvazviri Izwi Razvino - Zviratidzo saiti iri kuita zuva nezuva (unogona nyorera zvemahara). 

Zvinotonyanya kukosha, zvakadaro, ndinotenda kuti Ishe wedu ane chinangwa chimwe chete mupfungwa parizvino chekuverenga uku: kukugadzirira kuti usangotsungirira kuburikidza neDutu rinoedza munhu wese, asi kuti ugone "kurarama muKuda kwaMwari" panguva uye shure. Asi chimwe chezvipingamupinyi zvikuru pakurarama muKuda kwaMwari ndekwedu ronda: mafungiro asina kunaka, mhinduro dzisinganzwisisiki, kutonga, uye cheni dzemweya dzinotitadzisa kukwanisa kuda, uye kudiwa. Kunyange zvazvo Jesu asingarapi miviri yedu nguva dzose muupenyu huno, anoda kuporesa mwoyo yedu.[1]John 10: 10 Iri ibasa reRudzikinuro! Chokwadi, Akazviita kare akatiporesa; ingori nyaya yekupinda musimba iroro kuti ripere.[2]cf. VaF 1: 6

Iye pachake akatakura zvivi zvedu mumuviri wake pamuchinjikwa, kuti, tisununguke kubva kuzvivi, tirarame tichiita kururama. Nemavanga ake imi makaporeswa. (1 Petro 2:24)

Rubhabhatidzo runotanga basa iri, asi kune vazhinji vedu, kashoma kuripedza.[3]cf. 1 Petro 2:1-3 Chatinoda isimba remamwe masakaramende (kureva. Yukaristiya neKuyananisa). Asi kunyangwe iwawa anogona kuitwa asina kuchena kana isu takasungwa mazviri nhema — semunhu akaoma mutezo. 

Saka, sezvandambotaura, zvanga zviri pamwoyo wangu kutungamira vaverengi vangu mune isina kurongeka yepamhepo “kupora kudzoka” kuitira kuti Jesu atange kucheneswa kwakadzama mumweya yedu. Semutungamiri, ndichashandisa mazwi akataurwa naIshe kwandiri munguva yangu pfupi yapfuura Triumph retreat, uye kukutungamirira muidzi zvokwadi, nokuti “zvokwadi ichakusunungurai.”

Panyaya iyi, ndiri kutora chinzvimbo che“varume vana” vakaunza munhu akafa mitezo kuna Jesu:

Vakauya kwaari nomunhu akanga akafa mutezo, akatakurwa navarume vana. Vasingakwanisi kusvika pedyo naJesu nokuda kweboka revanhu, vakazarura denga raiva pamusoro pake. vakati vapaza, vakaburusira uchanja hwaakange avete pahwuri wakange akafa mitezo. Jesu akati aona kutenda kwavo, akati kumunhu akanga akafa mitezo, “Mwana, zvivi zvako zvaregererwa; (cf. Mako. 2:1-12)

Zvichida murume akafa mitezo akashamiswa kunzwa Jesu achitaura “Zvivi zvako zvaregererwa. Pamusoro pazvo, hapana pakanyorwa kuti munhu akaoma mitezo akataura shoko rimwe chete. Asi Jesu wakaziva kuti wakange akafa mitezo asati aita zvakafanira zvikuru muupenyu hwake; Ngoni. Zvinobatsirei kuponesa muviri asi kuti mweya ugare mukurwara? Saizvozvo, Jesu Chiremba Mukuru anoziva chaizvo zvauri kuda izvozvi, kunyangwe ungasadaro. Uye saka, kana iwe uchida kupinda muchiedza chechokwadi Chake, saka gadzirira izvo zvisingatarisirwe… 

Uyai, Imi mose Mune Nyota!

Imi mose mune nyota.
uya kumvura!
Iwe usina mari,
uyai mutenge zviyo mudye;
Uyai mutenge zviyo pasina mari.
waini nomukaka pasina mutengo!
(Isaya 55: 1)

Jesu vanoda kukuporesa. Hapana muripo. Asi unofanira "kuuya"; unofanira kuswedera kwaari nokutenda. Nokuti Iye…

... anozviratidza kune avo vasingamutende. (Mazwi Akangwara 1:2)

Pamwe rimwe ramaronda ako nderekuti hauvimbi naMwari zvechokwadi, hautendi kuti vachakuporesa. Ndinozviwana. Asi inhema. Jesu vangasakuporesa sei or apo unofunga, asi kana ukatsungirira kutenda, zvichaitika. Zvinowanzotadzisa kuporeswa kwaJesu inhema — nhema dzatinotenda, tinovimba nadzo uye nekubatirira kwadziri, kupfuura Shoko Rake. 

Nokuti mano akaipa anoparadzanisa vanhu naMwari… (Mazwi Akangwara 1:3)

Uye saka nhema idzi dzinoda kudzimwa. Ivo, shure kwezvose, ivo modus operandi zvemuvengi wedu asingaperi:

Akanga ari muurayi kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema, unotaura chimiro chake, nekuti murevi wenhema nababa vadzo. ( Johani 8:44 )

Anonyepa kuti auraye rugare rwedu, kuti auraye mufaro, kuti auraye kuwirirana, hukama hwemhondi, uye kana zvichibvira, umhondi. tariro. Nokuti kana warasa tariro, uye worarama munhema idzodzo, Satani achava nenzira yake newe. Saka, isu tinofanirwa kutyora nhema idzodzo nechokwadi kubva pamiromo yaJesu pachake:

Dai mweya wakaita sechitunha chiri kuora zvekuti kubva mukuona kwevanhu, paisazove ne [tariro] yekudzoreredzwa uye zvese zvaitove zvarasika, hazvina kudaro kuna Mwari. Chishamiso chaMwari Tsitsi chinodzosera mweya iwoyo zvizere. Oo, zvinosuwisa sei avo vasingatore mukana wechishamiso chetsitsi dzaMwari! —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 1448

Saka zvino, haisi nyaya yemanzwiro ako asi yekutenda. Unofanira kuvimba kuti Jesu anogona uye anoda kukuporesa uye kukusunungura kubva munhema dzemuchinda werima.

Pazvinhu zvose batirai rutendo senhovo inodzima miseve inopfuta yewakaipa. (VaEfeso 6:16)

Uye saka, Rugwaro runoenderera mberi:

Tsvakai Jehovha achawanikwa;
danai kwaari achiri pedyo.
Vakaipa ngavasiye nzira yavo;
uye vatadzi mirangariro yavo;
Ngavadzokere kuna Jehovha kuti vawane nyasha;
kuna Mwari wedu, anokanganwira zvikuru.
(Isaya 55: 6-7)

Jesu anoda kuti udane kwaari kuti akuponese, nokuti “Munhu wose anodana kuzita raShe achaponeswa.” [4]Mabasa 2: 21 Hapana chenjedzo kune izvozvo, hapana chisungo chinoti nekuti wakaita ichi kana icho icho uye ichi kakawanda, kana kurwadzisa vanhu vazhinji ava, kuti hauna kukodzera. Kana St. Paul, akaponda maKristu asati atendeuka, anogona kuporeswa nekuponeswa.[5]Mabasa 9: 18-19 iwe neni tinogona kuporeswa uye nokuponeswa. Kana ukaisa miganhu pana Mwari, unoisa miganhu pasimba Rake risingaperi. Ngatisadaro. Ino ndiyo nguva yokuva nokutenda “somwana” kuitira kuti Baba vagokuda sezvauri chaizvo: Mwanakomana wavo kana mwanasikana wavo. 

Kana ukadaro, ndinotenda nemoyo wangu wese kuti mushure mekutiza uku...

... muchabuda nomufaro,
uchadzoserwa kumusha nerugare;
Makomo nezvikomo zvichaimba rwiyo pamberi penyu;
miti yose yesango ichauchira.
(Isaya 55: 12)

Kudzokera kwaMai

Saka, tisati tatanga, ndine zvinhu zvishoma zvekupfuura mukunyora kunotevera izvo zvakakosha kuti uku kuve kwakabudirira kudzoka kwauri. Ndinodawo kupedzisa kuzorora uku mumwedzi uno waMaria nePentekosti Svondo (Chivabvu 28, 2023), nekuti pakupedzisira, basa iri richapfuura nemumaoko ake kuti akuite amai uye akuswededze pedyo naJesu - zvakanyanya, zvine rugare, unofara, uye wakagadzirira chipi nechipi icho Mwari chaakakuchengetera chinotevera. Kana uri iwe, kuzvipira kuverenga zvinyorwa izvi uye kuisa parutivi nguva yekurega Mwari achitaura newe. 

Saka zvanzi, ndave kutendeudzira hutongi kuna Amai vedu vanova mudziyo wakakwana wekuti nyasha dzeUtatu Hutsvene dziyerere kumoyo yenyu. Chinyoreso changu ikozvino chinyoreso chake. Mashoko ake ngaave angu, uye angu maari. Amai vedu veZano Rakanaka, tinyengeterereiwo.

(PS Kana iwe usina kucherechedza, "chivharo chemunyori" chapera)

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 10: 10
2 cf. VaF 1: 6
3 cf. 1 Petro 2:1-3
4 Mabasa 2: 21
5 Mabasa 9: 18-19
Posted in HOME, HEALING RETREAT.