Mepu yekudenga

 

ASATI Ini ndinotara mepu yezvinyorwa izvi pazasi sekuburitswa kwakaitwa gore rapfuura, mubvunzo ndewokuti, tinotangira papi?

 

AWA Iripano, uye Iri kuuya…

Ndakagara ndichinyora ndichitaura kuti Chechi iri “Mubindu reGetsemane.”

Chechi yakaumbwa pamutengo weropa rako rakakosha yakatowiraniswa izvozvi Kushuva kwako. —Pisarema- munyengetero, Liturgy yeiyo Maawa, Vol III, peji 1213

Asi ini ndanyora zvakare ndichiti tiri kutarisira a "Kuchinja nguva ”apo patinozoona mamiriro emweya yedu sekuonekwa kwavanoitwa naMwari. MuRugwaro, Shanduko yakatangira Bindu. Zvisinei, neimwe nzira, kurwadziwa kwaJesu akatanga pamwe nekushandurwa. Nekuti ndipo paive ipapo apo Mosesi naEria vakaraira Jesu kuti aburukire kuJerusarema kwaaizotambura nekufira.

Saka sekuratidza kwandichaita pano pazasi, ndiri kuona iyo Kuchinja uye Bindu reGetsemane kweChechi sezviitiko zviri kuitika, uye zvakadaro, zvichiri kutarisirwa. Uye sekuona kwako pazasi, kupera kwekushandurwa uku kunoitika Jesu paanodzikira kuJerusarema mukupinda kwake kwekukunda. Ini ndinofananidza izvi nekukwirira kweChiedza kana paine kuratidzwa kwepasi rose kweMuchinjikwa.

Chokwadi, mweya mizhinji yatove munguva iyoyo yeKushanduka izvozvi (ino nguva ye kutarisira yevaviri kutambura uye kubwinya). Zvinotaridza sekunge paine Kusimuka kukuru iyo mweya mizhinji iri kuziva kuora kuri mukati memweya yavo nenharaunda zvisati zvamboitika. Vari kusangana patsva rudo rukuru netsitsi dzaMwari. Uye ivo vari kupihwa kunzwisiswa kwemiedzo iri kuuya, uye husiku hunofanira kupfuura neChechi kupinda mambakwedza matsva erunyararo.

Sekuyambira kwakaita Mozisi naEria Jesu, isu takakomborerwawo makumi emakore kushanyirwa naAmai vaMwari kugadzirira Chechi kwemazuva anotevera. Mwari vakatiropafadza ne "Eria" vazhinji vakataura mazwi echiporofita ekuraira nekukurudzira.

Zvechokwadi, awa mazuva aEria. Sezvo Jesu paakadzika gomo reKushanduka kwake mumupata wekusuwa kwemukati pamusoro pechishuwo Chake chekuuya, isu tiri kuraramawo mune izvo mukati Bindu reGetsemane apo isu tinosvika panguva yesarudzo apo vanhu vachatizira murunyararo runyararo nekuchengeteka kwe "Nyika Itsva Kuteedzana," kana kusara vachinwa mukombe wekubwinya ... uye vagogoverana nekusingaperi Kumuka raIshe Jesu Kristu.

Tiri kurarama mu Kuchinja sezvo maKristu mazhinji ari kumutswa kunhumwe iri pamberi pavo. Chokwadi, maKristu pasi rese vari panguva imwechete vachipfuura kuburikidza nerubhabhatidzo, hushumiri, shungu, guva, uye kumuka kwaIshe wedu.

Saka saka, kana tichitaura nezve mepu kana kuverenga nguva yezviitiko pano, ndiri kureva zviitiko izvo zviri zvakasikwa muchiyero uye zvakakosha zvakanyanya kuChechi nevanhu. Ini ndinotenda hunhu chaihwo hwezvinyorwa izvi zvaitika ndizvozvo vanoisa zviitiko zvechiporofita kunze mukati mechimiro uye nzira yeShungu dzaIshe wedu.

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. Kutambudzwa uko kunoenderana nekufambira kwake pasi pano kuchaburitsa "chakavanzika chekusarurama" muchimiro chekunyengera kwechitendero kunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweyeAnopesana naKristu, pseudo-messianism uyo munhu anozvikudza iye pachinzvimbo chaMwari naMesiya wake akauya munyama. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 675  

Zviitiko zvakateedzana pano, saka, zvinotevera Passion, Rufu, Kumuka, uye Kukwidzwa kwaIshe wedu: Mutumbi unotevera Musoro kwese kwaanoenda.

 

Mepu yekudenga

Heino kuverenga kwenguva kwezviitiko sekunzwisiswa kuburikidza nezvakanyorwa zveMadzibaba Ekutanga eChechi, Katekisimo, uye Magwaro Matsvene, uye nekuwedzera kuvhenekerwa nekuzarurirwa kwakazvimirira kwakavanzika kwevasinganzwisisike, vasande, nevoni. (Kana iwe ukabaya pamashoko AKADZIDZISWA, ivo vachakuendesa kune akakodzera zvinyorwa). 

  • KUSHANDURA: Ino nguva iripano umo Amai vaMwari varikuzviratidza kwatiri, vachitigadzirira, uye vachititungamira kune yakakosha kupindira kwetsitsi dzaMwari mu "KUZIVISIRA KWENHEMA”Kana“ yambiro ”umo mweya wega wega unozviona uri muchiedza chechokwadi sekunge mutongo mudiki (kune vazhinji, chiitiko chakatotanga; cf. Johani. 18: 3-8; Zva. 6: 1). Inguva iyo mweya ichaona kune imwe nhanho kana imwe nzira yavo yechirango chisingaperi, kana nzira yekubwinya, maringe nemabatiro avakaita panguva iyi. NGUVA YENYASHA (Zva 1: 1, 3)… kungofanana naJesu paakashandurwa mukubwinya, asi panguva imwecheteyo akatarisana ne "gehena" yaive pamberi pake (Mat. 17: 2-3). Ini ndinotenda izvi zvakare zvinowirirana nenguva isati yaitika uye panguva iyo Jesu akati tichaona kusagadzikana kukuru mune zvakasikwa. Asi izvi, Akati, kwaingova “kutanga kwe MARWARO OKUSHANDA. ” (ona Mat. 24: 7-8). Chiedza chichaunza zvakare Pentekosti itsva pane vakasara veChechi. Chinangwa chikuru chekudururwa kweMweya Mutsvene ndechekuparidzira nyika isati yacheneswa, asi zvakare kusimbisa vakasara wenguva dziri pamberi. Panguva yeKushanduka, Jesu akagadzirirwa naMosesi naEria nekuda kwekusuwa, Kufa uye Kumuka.
  • KUPINDA KUKUNDA: Ruzivo rwepasirese rweChiedza. Jesu anotambirwa nevazhinji saMesiasi. Kuyerera kubva kuChiedza nePentekosti nyowani, kuchave nenguva pfupi pfupi ye KUTSANANGURA umo vazhinji vachabvuma Jesu saIshe neMuponesi. Panguva ino, kuchave nekucheneswa kweChechi kungofanana naJesu paakachenesa tembere paakasvika muJerusarema.
  • CHIRATIDZO CHIKURU: Kutevera Chiedza, chiratidzo chinogara chichapihwa pasi rose, chishamiso chekuunza kumwe kutendeuka, uye kurapa nekusimbiswa anopfidza mweya (Ruka 22:51). Chiyero chekutendeuka mushure mekujekesa uye chiratidzo chichava iwo muyero kune zvinotevera kuranga kuderedzwa. Ichi chiratidzo chinogona kunge chiri Chidyo muchimiro, ndiko kuti, chiratidzo che MUTSIGIRI WOKUPEDZISIRA. Sekuuya kwakaita pamba pemwanakomana mupambadzi zvakaratidzirwa nemabiko makuru, saizvozvowo Jesu akatanga mutambo weChirairo Chitsvene. Iyi nguva yekuparidza evhangeri ichamutsawo vazhinji kukuvapo kwaKristu kweYukaristia sezvavanoita SANGANA NAYE CHISO CHITATU. Zvakadaro, paive mushure mechirariro chaIshe ndipo paakatengeswa pakarepo.
  • The MAZUVA MATATU erima: "nguva yeguva" inoenderera (Wis 17: 1-18: 4), inogona kuburitswa nenjodzi, sezvo Mwari achinatsa nyika yezvakaipa, achikanda Muporofita wenhema nechikara mu "dziva remoto," nekusunga Satani. kwenguva yekufananidzira ye "chiuru chemakore" (Rev 19: 20-20: 3). [Pane fungidziro huru pamusoro pekuti zvinonzi "Mazuva Matatu erima" zvichaitika riini, kana zvikaita zvese, nekuti chiporofita chinogona kuzadzikiswa. Maona Mazuva matatu erima.]
  • The KUMUKA KWOKUTANGA inoitika (Rev 20: 4-6) umo vafira iyo "vanomutswa kubva kuvakafa" uye vakasara vakasara TONGA pamwe naEucharistic Kristu (Rev 19: 6) munguva yerunyararo nekubatana (Rev 20: 2, Zec 13: 9, Is 11: 4-9). Icho chiri chemweya NGUVA YERUGARE uye kururamisira, kunofananidzirwa neshoko rekuti "makore churu" umo Chechi inoitwa yakakwana uye tsvene, ichimugadzirira semwenga asina gwapa (Zva 19: 7-8, VaE 5:27) kugamuchira Jesu KUPEDZISIRA KUUYA MUKUDZIDZA.
  • Nechokumugumo kweiyi Era Yorugare, Satani anosunungurwa uye GOGO NAMAGOGO, marudzi echihedheni, akaungana kuti varwe neChechi muJerusarema (Zva 20: 7-10, Ez 38: 14-16).
  • KRISTU ANODZOKA MUKUBWINYA (Matt 24:30), vakafa vanomutswa (1 VaTesaronika 4:16), uye Chechi inopona inosangana naKristu mumakore ari KUKWIRA (Mat. 24:31, 1 VaT. 4:17). Kutongwa kwekupedzisira kunotanga (Rev 20: 11-15, 2 Pt 3:10), uye Denga Nyowani neNyika Itsva zvinounzwa (Rev 21: 1-7), uko Mwari achatonga nekusingaperi nevanhu vake muJerusarema Idzva. (Zvak. 21:10).

Asati akwira kudenga, Kristu akasimbisa kuti nguva yakanga isati yasvika yekusimbiswa kwehumambo hwehumesiya hwaimirirwa neIsrael izvo maererano nevaporofita, zvaizounza vanhu vese rondedzero chaiyo yerunyararo, rudo, nerunyararo. Sekureva kwaIshe, nguva iripoyi inguva yeMweya neyeuchapupu, asi zvakare inguva ichiri kuratidzwa ne "kushushikana" uye kuyedzwa kwehuipi izvo zvisingaregerere Chechi uye inopinza mukurwira kwemazuva ekupedzisira. . Inguva yekumirira nekutarisa. 

Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza neiyi Paseka yekupedzisira, paachatevera Ishe wake murufu rwake uye Rumuko. Hushe hunozozadzikiswa, saka, kwete nekukunda kweChechi kuburikidza nekukwira kunofambira mberi, asi chete nekukunda kwaMwari pamusoro pekuburitswa kwekupedzisira kwehuipi, zvinozoita kuti Mwenga wake aburuke kudenga. Kukunda kwaMwari pamusoro pekumukira kwehuipi kunotora chimiro cheKutongwa Kwekupedzisira mushure mekumusoro kwekupedzisira kwenyika ino inopfuura. --CCC, 672, 677 

 

UCHENJERI HUNOBVA KUNYANYA

Zvinotaridza sekuzvikudza kwandiri kuratidza kuti mepu iyi iri rakanyorwa mudombo uye chaizvo kuti zvichave sei. Izvo, zvakadaro, zvakarongedzwa zvinoenderana nemwenje iyo Mwari yavakandipa, kurudziro idzo dzakatungamira kutsvagurudza kwangu, kutungamira kwemutungamiri wangu wezvemweya, uye zvakanyanya kukosha, mepu iyo yakati wandei yaBaba veChechi yekutanga. .

Uchenjeri hwaMwari hunopfuura—kure kupfuura kunzwisisa kwedu. Saka, kunyangwe ichi chiri chokwadi inogona kunge iri nzira yakagadzwa neChechi, ngatisambokanganwa nzira imwe yechokwadi iyo yatakapiwa naJesu: kuva sevana vadiki. Ndinotenda izwi rakasimba rechiporofita reChechi izvozvi izwi kubva kumuporofitakadzi weKudenga, Amai vedu Vakaropafadzwa- izwi randinonzwa vachitaura zvakajeka mumoyo mangu.

Ramba uri mudiki. Iva zvishoma kwazvo seni, semuenzaniso wako. Ramba uchizvininipisa, uchinamata Rosary yangu, uchirarama nguva yega yega kuna Jesu, uchitsvaga kuda kwake, uye nechake chete kuda kwake. Nenzira iyi, unenge wakachengeteka, uye muvengi haazokwanisi kukutsausa.

Namata, namata, namata. 

Hongu, nyatsocherechedza, uye unamate.

 

 SHOKO RIPOROFITA ​​RINOTENDEKWA 

Sekukuudza kwandakakuita, kana vanhu vakasatendeuka voita zvirinani ivo Baba vanopa chirango chinotyisa pavanhu vese. Chichava chirango chakakura kudarika mafashama, akadai seasati amboona. Moto uchadonha kubva kudenga uye uchapukuta chikamu chikuru chevanhu, vakanaka pamwe nevakaipa, vasingaregere vapristi kana vakatendeka. Vakapona vacho vanozozviona vave dongo zvekuti vanochiva vakafa. Maoko chete ayo achasara kwauri achave iro Rosary uye Chiratidzo chakasiiwa neMwanakomana wangu. Zuva rega rega dzokorora minamato yeRosary. NeRosary, namatira Papa, mabhishopi nevapristi.

Basa radhiyabhorosi richapinda mukati meChechi nenzira yekuti munhu aone makadhinari vachipikisana nemakadinali, mabhishopi vachirwisa mabhishopi. Vapirisita vanondinamata vachazvidzwa uye vachapikiswa nec confereres yavo… machechi neatari [zvichatorwa]; Chechi ichave izere neavo vanobvuma kukanganisa uye dhimoni rinomanikidza vapirisita vazhinji nemweya yakatsaurwa kuti vasiye basa raIshe.

Dhimoni rinenge richigona kupokana nemweya yakatsaurirwa kuna Mwari. Pfungwa yekurasikirwa nemweya yakawanda ndiyo chikonzero chekusuwa kwangu. Kana zvivi zvikakura muhuwandu uye negiravhiti, hapazovi nekuregererwa.

… Namata zvikuru minamato yeRosari. Ini ndega ndinokwanisa kukununura kubva kumatambudziko anosvika. Avo vanoisa ruvimbo rwavo mandiri vachaponeswa.  -Yakagamuchirwa mharidzo yeMhandara Yakaropafadzwa Maria kuna Sr. Agnes Sasagawa , Akita, Japan; EWTN online raibhurari. Muna 1988, Kadhinari Joseph Ratzinger, Mutungamiriri weUngano yeDzidziso yekutenda, akatonga meseji dzaAkita kuva dzakavimbika uye dzakakodzera kutenda.

  

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, Mepu yekudenga, KUEDZA KUKURU.