Kudedera Kwakakura

Kristu Kushungurudzika rakanyorwa naMichael D. O'Brien
 

Kristu anombundira pasi rese, zvakadaro moyo wakatonhora, kutenda kwakanganiswa, mhirizhonga inowedzera. Zvinhu zvese zvinodzungudza, nyika iri murima. Mapurazi, renje, nemaguta emunhu haacharemekedze Ropa reGwayana. Jesu anochema nenyika. Rudzi rwevanhu ruchamuka sei? Chii chichatora kuputsa kusava nehanya kwedu? -Chidimbu cheMunyori

 

HE irikukutsva nerudo kwauri semwenga akaparadzaniswa nemuroora wake, achishuva kumumbundira. Akaita kunge mai bere, rinotyisa rinodzivirira, richimhanya rakananga vana varo. Iye akafanana namambo, anomisa bhiza rake uye achimhanyisa mauto ake kumaruwa kudzivirira kunyangwe akaderera pane vake.

Jesu ndiMwari ane godo!

 

MWARI ANOGODA

Parizvino makanzwa kuti Oprah Winfrey akataura chikonzero chakaita kuti atange kubvunza kutenda kwake kwechiKristu ndechekuti akanzwa mazwi anoti "Mwari ndiMwari ane godo ” (Ekisodho 34:14). Mwari vanga vachindiitira godo sei, she asked.

Anodiwa Oprah, haunzwisise here? Mwari ari kupisa nerudo rukuru kwatiri! Anoda Rwedu rwese rudo, kwete rudo rwakakamurwa. Anoda kutarira kwedu kose, kwete kutarisisa. Fara nemashoko aya! Mwari vanokudai zvakanyanya, Vanoda mese. Anoda kuti iwe utambe semurazvo muvira remoto Wake… moto uchivhengana neMoto, rudo rwakamira pamwe neRudo rwekusingaperi.

Hongu, mudiwa Oprah! Mwari vane godo nokuti iwe, uye zvakatonyanya, izvozvi zvawaMutsvaga kune imwe nzvimbo. 

Asi zvakadaro chikamu chakakura cheChechi. Panzvimbo pekumhanyira kuMuda waro, rakakambaira mumubhedha namwari wekuda zvinhu. Panzvimbo pekuisa maziso ake pana Kristu, ave kunyengedzwa nemweya wenyika. Tiri kurova Kristu zvakare! Nepo zvivi zvedu zvichizadza mukombe wekutongwa kuti ufashukire, iri a rudo rwegodo izvo zviri kupedza Mwari wedu!

Iwo marimi etsitsi arikundipisa - kudanidzira kuti apedziswe; Ndinoda kudururira mweya iyi. -Diary yaSt Faustina, N. 50

 

KUZUNGUZA KUKURU!

Parwendo rwedu rwehushumiri muno muUnited States, zvishamiso zviri kuitika ku Kusangana NaJesu isu tiri kupa. Ini ndakanyora mashoma mavhiki apfuura pamusoro pemukadzi akaona Jesu zvakare mwaranzi yechiedza zvinobva kuEucharist. Mumwe mukadzi akarapwa. Mumwe anga asingakwanise kupfugama kwemakore maviri, akakwanisa kupfugama panguva yeKunamata. Mumwe mupirisita akasangana nekupisa kwakanyanya kwakaburitsa kubva mukukanya. Vamwe vazhinji, kusanganisira vazhinji vanonamata Kristu vakatendeka muEucharist, vakati havana kumbobvira vaona kuvapo kwaJesu zvakanyanya kudaro. Vamwe havakwanise kuisa mumazwi izvo zvavakasangana nazvo… misodzi yavo ichitaura pachinzvimbo chavo.

Manheru mashoma apfuura, musikana ane makore masere akakotamiswa nechiso chake pasi uye airatidzika kunge akanamira mumamiriro iwayo. Paakabvunzwa mushure mekufara, akati, "Nekuti paive zviuru yemigomo yerudo irikudirwa pamusoro pangu. Handina kukwanisa kufamba! ” 

Mwari akagadzirira kudurura gungwa reNgoni patiri! Asi, kumakereke mazhinji atakaenda, vashoma chete muzana yeungano ndivo vakapinda, zvichisiya vazhinji vevashoma vasina. Pazviitiko zvedu zvekuchikoro, kune hutete hwemoyo nekusatenda pakati pevadzidzi vakura izvo zvinoputsa moyo. Nguva dzinoverengeka, ndakashevedzera, kuti: “Ava vanhu vane mitsipa mikukutu!”

Zvino mazwi acho akauya kwandiri:

Kunouya Kuunza Kudengenyeka Kukuru!

Ehe! Iri kuuya, uye it iri kuuya nekukurumidza! Vanhu ava vanoda kuzununguswa nekuti vazhinji havatozive kuti vakarara! Kusaziva kwavo mune dzimwe nzira inyasha inoponesa: yakaderedza kukanganisa kwavo. Asi, zvakare iri kuvhundutsa mweya, kudzikisira hana dzavo, izvo zvinogona kuvatungamira kuzvitadzo zvakakura uye zvakakura zvinounza kusuwa pamusoro pekusuwa, uyezve kupatsanurwa kubva kuna Mwari.

Chivi chezana remakore ndiko kurasikirwa kwechivi chechivi. -Papa PIUS XII, Radio Kero kuUnited States Catechetical Congress yakaitirwa muBoston [26 Gumiguru, 1946: AAS Discorsi uye Radiomessaggi, VIII (1946), 288]

Kune Kudengenyeka Kukuru kuri kuuya kuzomutsazve pfungwa yedu yechivi, asi nekure zvakanyanya, kumutsa kuziva kwekuvapo nekuvapo uye rudo zvaMwari! Icho chiri kuuya Waiye akatida kunyange kusvikira pakufa.  

Ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndiri kutanga kuuya saMambo Wetsitsi. —Diary yaSt. Faustina, N. 83 

 

RUDO RUNOMUKA 

Ndinotenda isu tave padanho yeimwe yenguva huru dzekuparidza evhangeri kubva paPendekosti, kunyangwe iri pfupi. Zvivi zvedu zvinoda Kururamisira… asi godo raMwari rinomanikidza Tsitsi. 

Rudzi rwevanhu ruchamuka sei? Chii chichatora kuputsa kusava nehanya kwedu? —Tsananguro yaArtist kubva pamufananidzo uri pamusoro

Harusi rudo here izvo zvinomutsa moyo wemunhu? Hazvisi here rudo izvo zvinonyungudutsa kusakendenga kwedu? Hazvisi here rudo yatiri kusuwa? Uye nderupi rudo rukuru rwuripo kupfuura uyo akaisa hupenyu hwake kune mumwe?

Zuva rekutongwa risati rasvika, pachapihwa kuvanhu chiratidzo kumatenga eiyi mhando: Chiedza chese kumatenga chichadzimwa, uye kuchave nerima guru pamusoro penyika yese. Ipapo chiratidzo chemuchinjikwa chichaonekwa mudenga, uye kubva pakuvhurika pakaroverwa maoko netsoka dzeMuponesi panozobuda mwenje mikuru inozovhenekera nyika kwenguva yakati. Izvi zvichaitika nguva pfupi zuva rekupedzisira risati rasvika. —Diary yaSt. Faustina, N. 83

Hongu… tichamutswa naRudo. Rudo rune godo.

Hana dzevanhu ava vanodikanwa dzinofanira kuzununguswa zvine chisimba kuitira kuti vagokwanisa “kugadziridza dzimba dzavo”… Nguva huru iri kuswedera, zuva guru rechiedza… inguva yekutonga kwevanhu. —MuKaturike asinganzwisisike Marie Esperanza (1928-2004), Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera naFr. Joseph Iannuzzi mu P. 37, (Volumne 15-n.2, Yakapihwa Chinyorwa kubva pawww.sign.org) 

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.

Comments dzakavharika.