Chidzidzo Pamusoro peSimba reMuchinjikwa

 

IT chaiva chimwe chezvidzidzo zvine simba zvikuru muupenyu hwangu. Ndinoda kugoverana newe zvakaitika kwandiri pakunyarara kwangu kwazvino…

 

Maronda neHondo

Gore rakapfuura, Ishe vakandidaidza nemhuri yangu kubva “murenje” muSaskatchewan, Canada kudzokera kuAlberta. Kufamba uku kwakatanga maitiro ekuporesa mumweya wangu - iyo yakazoguma panguva Triumph dzokera kutanga kwemwedzi uno. “Mazuva 9 Kurusununguko” vanodaro Website. Havasi kutamba. Ndakaona mweya mizhinji ichishanduka pamberi pemeso angu panguva yekudzokera - yangu yakabatanidzwa. 

Mukati memazuva iwayo, ndakarangarira ndangariro dzegore rangu rekireshi. Pakanga paine chipo chekuchinjana pakati pedu - asi ini ndakakanganwa. Ndinoyeuka ndakamira ipapo ndichinzwa kuparadzaniswa, kunyara, kunyange kunyara. Ini handina kumbobvira ndaisa zvakawanda mune izvo… asi pandakatanga kufunga nezvehupenyu hwangu, ndakaona kuti, kubva panguva iyoyo, ndakanga nguva dzose ndakanzwa kurerukirwa. Sezvandaikura mukutenda kwangu ndichiri mwana muduku, ndakatonyanya kunzwa ndiri ndega sezvo vakawanda vevana vokuchikoro changu cheRoma vasina kumbopinda Misa. Munun’una wangu akanga ari shamwari yangu yepamwoyo; shamwari dzake dzaive shamwari dzangu. Uye ikoku kwakapfuurira sezvandakabva pamusha, mubasa rangu rose, uye ipapo makore angu oushumiri. Zvakabva zvatanga kubuda ropa muhupenyu hwemhuri yangu. Ndakatanga kukahadzika kuti mukadzi wangu aindida ini nevana vangu. Pakanga pasina chokwadi pazviri, asi kusachengeteka kwakaramba kuchiwedzera, manyepo akakura uye achitendwa zvakanyanya uye izvi zvakangounza kusawirirana pakati pedu.

Vhiki imwe chete isati yasvika, zvinhu zvakasvika pakuipa. Ndakaziva pasina panikiro kuti ndakanga ndichirwiswa mumudzimu panguva iyeyo, asi nhema dzakanga dziri chaidzoidzo, dzinopfuurira, uye dzinodzvinyirira zvikuru, zvokuti ndakati kumutungamiriri wangu womudzimu vhiki rakapera: “Kana Padre Pio akakandwa mukamuri rake munyama nesimbi. madhimoni, ndakanga ndichipfuura nomupfungwa dzakaenzana.” Maturusi ese andaishandisa kare aive inoratidzika kutanga kukundikana: munamato, kutsanya, rozari, nezvimwewo. Ndakatozoenda kuKureurura zuva risati rasvika apo kurwisa kwakabva kwamira. Asi ndaiziva kuti vachadzoka… 

 
Kununurwa kubva kuRima

Ini handisi kuzonyanya kupinda mukudzokera kunze kwekutaura kuti inoruka pamwe Ignatian kunzwisisa uye Thérèsian zvemweya, zvakasanganiswa nemasakaramende, kunyengeterera kweMukadzi Wedu, nezvimwe. Maitiro acho akandibvumira kupinda mumaronda ose uye maitiro emanyepo aibuda maari. Mukati mamazuva mashomanene okutanga, ndakachema misodzi yakawanda sezvo kuvapo kwaShe kwakaburuka mukamuri rangu duku uye hana yangu yakavhenekerwa kuzvokwadi. Mazwi manyoro aAkadurura mubhuku rangu rejenari aive nesimba uye achisunungura. Hongu, sezvatakanzwa muEvhangeri nhasi: 

Kana mukaramba muri mushoko rangu, muchave vadzidzi vangu zvechokwadi, uye muchaziva chokwadi, uye chokwadi chichakusunungurai. (Johani 8: 31-32)

Ndakasangana neVanhu Vatatu veUtatu Hutsvene zvakajeka uye kupfuura zvandakamboita muhupenyu hwangu. Ndakazadzwa nerudo rwaMwari. Akanga achindiratidza kuti ndakanga ndapinda sei mumanyepo enhema dza“baba venhema,”[1]cf. Johani 8:44 uye nekuvhenekerwa kwega kwega, ndaisunungurwa kubva kumweya wekusava nehanya nawo wakanga wakanganisa hupenyu hwangu nehukama hwangu. 

Pazuva rechisere rokudzokera shure, ndakagoverana nevamwe vose veboka kuti ndakanga ndichikurirwa sei norudo rwaBaba—semwanakomana anopambadza. Asi pandakangozvitaura, zvakaita sekunge buri repini ravhurika mumweya mangu, uye rugare rwemweya rwandakanga ndiinarwo rwakatanga kupera. Ndakatanga kushaya zororo uye kusvotwa. Panguva yekuzorora, ndakapinda mukoridho. Kamwe kamwe, misodzi yekuporesa yakatsiviwa nemisodzi yekushushikana - zvakare. Ndakatadza kunzwisisa kuti chii chaiitika. Ndakakumbira Mai Vedu, ngirozi nevatsvene. Ndakatoona “mumaziso angu” Ngirozi huru dziri parutivi pangu, asi zvakadaro, ndakanga ndakabatwa nekutya zvokusvika pakubvunda. 

Panguva iyoyo ndakavaona...

 

A Counter-Attack

Ndikamira kunze kwemagonhi egirazi aiva mhiri kwendiri, “ndakaona” mukubwaira Satani akamira ipapo semhumhi huru dzvuku.[2]Panguva yekudzokera kwangu, baba vangu vakati mboro hombe yaifamba ichiyambuka yadhi yekumberi kwavanogara. Mazuva maviri gare gare yakauya zvakare. Mumashoko ake, "Hazvina kujairika kuona mhumhi." Izvi hazvindishamise sezvo chikamu chekudzoka chiri kuunza kuporeswa ku“mhuri” yedu. Kumashure kwake kwaive nemapere madiki matsvuku. Ipapo ndakanzwa mumoyo mangu mazwi: "Tichakudya iwe kana wabva pano." Ndakarohwa nehana ndichinyatso dzokera kumashure.

Pahurukuro yakatevera, ndakanga ndisingakwanisi kuisa pfungwa dzangu. Ndangariro dzekupinzwa munjere semadhende svondo rainge rapfuura dzakadzoka dzichimhanya mhanya. Ndakatanga kutya kuti ndaizodzokera mumaitiro ekare, kusachengeteka, uye kufunganya. Ndakanamata, ndikatsiura, ndikanamata zvakare… asi zvakashaya basa. Panguva ino, Ishe vaida kuti ndidzidze chidzidzo chakakosha.

Ndakatora foni yangu ndokutumira text kune mumwe wevakuru vekuretreat. "Jerry, ndabatwa kumeso." Kwapera maminitsi gumi, ndakanga ndakagara muhofisi make. Sezvandakamutsanangurira zvakanga zvichangobva kuitika, akandimisa ndokuti, “Mark, wabatwa nokutya dhiabhorosi.” Ndakashamisika pekutanga kunzwa achitaura izvi. Ndiri kureva kuti kwemakore ndakatsiura muvengi uyu. Ini sababa nemusoro wemba, ndakatora simba pamusoro pemidzimu yetsvina pakurwisa mhuri yangu. Ndakaona vana vangu vachiumburuka pasi nekurwadziwa nemudumbu pakati pehusiku kuti vanyatsoita maminetsi maviri gare gare mushure mekuropafadzwa neMvura Tsvene uye minamato mishoma vachitsiura muvengi. 

Asi apa ndakanga… hongu, ndakazungunuswa uye ndichitya. Takanamata tese ndikabva ndapfidza kutya uku. Kuti zvive pachena, ngirozi (dzakadonha). ndivo vane simba kupfuura isu vanhu - pachedu. Asi…

Imi muri vaMwari, vana vaduku, uye makavakunda, nokuti uyo ari mamuri mukuru kuna iye ari munyika. ( 1 Johani 4:4 )

Rugare rwangu rwakatanga kudzoka, asi kwete zvachose. Chimwe chinhu chakanga chisati chamira zvakanaka. Ndakanga ndava kuda kuenda apo Jerry akati kwandiri: “Une muchinjikwa here?” Hongu ndakadaro ndichinongedza nechepahuro. "Unofanira kupfeka izvi nguva dzose," akadaro. "Muchinjikwa unofanira kugara uchienda mberi kwako uye shure kwako." Paakataura kudaro, chimwe chinhu mumwoyo mangu chakaita manyawi. Ndaiziva kuti Jesu aitaura neni... 

 

Chidzidzo

Pandakabuda muhofisi make, ndakabata muchinjikwa wangu. Zvino, ndinofanira kutaura chimwe chinhu chinosiririsa. Nzvimbo yakanaka yekudzokera yeKatorike yatakanga tiri mairi, sevamwe vakawanda, yazova mugamuchiri wemisangano mizhinji yeNhambo Itsva nemiitiro yakafanana neReiki, nezvimwewo. Sezvandaidzika nehoro ndakananga kukamuri rangu, ndakabata muchinjikwa wangu pamberi pangu. Uye sezvandakaona, sezvandakaona mimvuri, mweya yakaipa inotanga kurongedzera mukoridho. Pandakavapfuura, vakakotama pamberi pemuchinjikwa muhuro mangu. Ndakashaya zvekutaura.  

Pandakadzokera mumba mangu, mweya wangu wakanga watsva. Ndakaita chimwe chinhu chandaisamboita, uye handikurudziri kuti munhu azviite. Asi kutsamwa kutsvene kwakamuka mandiri. Ndakabata muchinjikwa wakarembera parusvingo uye akaenda kuhwindo. Mazwi akasimuka mandiri ekuti handaikwanisa kumira kana ndaida, pandakanzwa simba reMweya Mutsvene richizara. Ndakasimudza Muchinjikwa ndokuti: “Satani, muzita raJesu, ndinokuraira kuti uuye pahwindo iri ukotame pamberi peMuchinjikwa uyu. Ndakazvidzokorora… uye “ndakamuona” achikurumidza kuuya ndokukotama pakona kunze kwehwindo rangu. Panguva ino, akanga ari muduku zvikuru. Ndakabva ndati, “Mabvi ose achapfugama uye ndimi dzose dzichapupura kuti Jesu ndiye Ishe! Ndinokurayira kuti ureurure kuti ndiye Ishe!” Uye ndakanzwa mumwoyo mangu achiti, “Ndiye Ishe”—zvinenge zvichinzwisa tsitsi. Ndakabva ndamutsiura achibva atiza. 

Ndakagara pasi ndokubva ose kutya kwakanga kwapera zvachose. Ndakabva ndanzwa Ishe vachida kutaura—sezvaVanoita kane chiuru mushumiro iyi. Ipapo ndakatora chinyoreso changu, uye izvi ndizvo zvakayerera mumoyo mangu: “Satani anofanira kupfugama pamberi peMuchinjikwa wangu nekuti chaaifunga kuti kukunda kwakava kukundwa kwake. Anofanira kugara achipfugama pamberi peMuchinjikwa Wangu nekuti ndicho chishandiso cheSimba Rangu uye chiratidzo cherudo rwangu - uye Rudo harumbokundika. NDIRI RUDO, naizvozvo, Muchinjikwa unofananidzira rudo rwoUtatu Hutsvene urwo rwakaenda munyika kundounganidza makwayana akarasika aIsraeri.” 

Uye naizvozvi, Jesu akadurura “simba” rakanaka paMuchinjikwa:
 
Muchinjikwa, Muchinjikwa! O, My Sweet Cross, ndinokuda sei,
nekuti ndinokukwevera sejeko rokuunganidza
goho remweya kwaNdiri. 
 
Muchinjikwa, Muchinjikwa! nahwo makaumba, kwete mumvuri;
asi chiedza pamusoro pavanhu vari murima. 
 
Muchinjikwa, Muchinjikwa! Iwe, wakazvininipisa uye usingakoshi
- matanda maviri ematanda; 
wakabata mugumo wenyika pashinda dzako,
uye nokudaro, akaroverera kutongwa kwavose paMuti uyu.
 
Muchinjikwa, Muchinjikwa! Iwe ndiwe Font yeHupenyu,
Muti woUpenyu, Tsime roUpenyu.
Zviri pachena uye zvisinganakidzi, wakabata Muponesi
nokudaro ndokuva muti unobereka zvibereko kupfuura mimwe yose. 
Kubva pamitezo yako yakafa pabuda nyasha dzose
uye nokuropafadza kwose kwomweya. 
 
O Muchinjikwa, O Muchinjikwa! Huni dzako dzakanyikwa mutsinga dzese
neRopa reGwayana. 
Iwe atari inotapira yemuchadenga,
Mwanakomana woMunhu pazvimedu zvenyu,
hama yavose, Mwari wezvisikwa.
 
Uyai kwandiri, uyai paMuchinjikwa uyu,
inova kiyi inokiinura ngetani dzese, dzinodambura zvinongedzo zvadzo,
inoparadzira rima uye inoita kuti madhimoni ose atize.
Kwavari, Muchinjikwa ndiko kutongwa kwavo;
ndiwo mutongo wavo;
ndicho girazi ravo ravanoona naro
mufananidzo wakakwana wokupanduka kwavo. 
 
 
Ipapo Jesu akambomira ndikanzwa achiti, “Uye saka mwana wangu wandinoda, ndaida kuti uzive simba idzva Ndiri kuisa mumaoko enyu, simba reMuchinjikwa. Ngachiende pamberi pezvose zvaunoita, ngazvirambe zviripo newe nguva dzose; csekutarisa kwako pairi kazhinji. Ida Muchinjikwa Wangu, rara neMuchinjikwa Wangu, idya, rarama, uye uvepo nguva dzose neMuchinjikwa Wangu. Ngaive murindi wako wekumashure. Ngachive chitaviridzo chenyu chitsvene. Usambofa wakatya muvengi akangokotama pamberi peMuchinjikwa mumaoko enyu.” Akabva aenderera mberi achiti:
 
Hongu, Muchinjikwa, Muchinjikwa! Simba guru pane zvakaipa,
nekuti narwo ndakadzikinura mweya yehama dzangu;
uye akadurura ura hweGehena. [3]Chokwadi, Jesu paakataura izvi, ndakafunga kuti uku kungava nhema kana kuti kubva mumusoro mangu. Saka ndakazvitarisa muKatekisimu, uye chokwadi, Jesu akadurura ura hweGehena hwese. vakarurama paakadzika kuvakafa mushure mekufa kwake: ona CCC, ndima 633
 
Zvino Jesu akati zvinyoronyoro: “Mwanangu ndiregererewo nechidzidzo chinorwadza ichi. Asi zvino wava kunzwisisa kuti zvichave zvakakosha sei kwauri kutakura Muchinjikwa, pamuviri wako, mumwoyo mako, uye mupfungwa dzako. Nguva dzose. Idai, Jesu wenyu.” (Hapana pamakore angu ese ekunyora handiyeuki Jesu achipedzisa mazwi Ake nenzira iyoyo). 
 
Ndakaisa chinyoreso changu pasi ndokutura befu. Rugare irworwo “runopfuura kunzwisisa kwose”[4]cf. VaF 4: 7 akadzoka. Ndakasimuka ndokuenda pafafitera paive nenguva muvengi asati akotama.
 
Ndakatarisa pasi muchando chaitonhora. Ikoko, pasi pe sill, paiva pawprints iyo yakatungamira yakananga kuhwindo - ndokumira. 
 
 
Kuvhara pfungwa
Pane zvimwe zvekutaura, asi ndezveimwe nguva. Ndakadzokera kumba ndavandudzwa, uye rudo pakati pemudzimai wangu nevana vangu rwawedzera. Kuomerera uye kusachengeteka kwandaiita kwemakore hakuchina. Kutya kwandaiita kuti handidiwe kwakapera. Ndakasununguka kuda, uye kudiwa, nenzira yaAida. Munamato nekutsanya nemarozari izvo zvakaonekwa zvisina maturo? Vakanga vachindigadzirira nguva yakazadzwa nenyasha yerudo rwaKristu runoporesa. Mwari hapana chaanotambisa uye hapana misodzi yedu, kana yaunzwa kwaari, inowira pasi. 
 
Rindira Jehovha, utsunge moyo; Tsunga moyo, rindira Jehovha; ( Mapisarema 27:14 )
 
Mumunamato wangu wemangwanani svondo rino, ndakasvika pandima yemagwaro matsvene muUchenjeri inotaura zvinoyevedza sei Muchinjikwa une simba. Zvakanga zvakanyorwa pamusoro pavaIsraeri avo, mundangariro dzavo kunaka mudzimu, vakatumirwa chirango chenyoka dzine uturu. Vazhinji vakafa. Saka vakachema kuna Mwari kuti vakanga vakanganisa pakunyunyuta uye vasina kutenda. Saka Jehovha akarayira Mozisi kuti aise nyoka yendarira patsvimbo yake. Ani naani aiiona aizoporeswa kurumwa nenyoka. Izvi, zvamazvirokwazvo, zvakafanofananidzira Muchinjikwa waKristu.[5]“Vachatarira iye wavakabaya.” ( Johani 19:37 )
 
Nokuti uturu hwezvikara hwakati hwavawira, uye vachifa nekurumwa nenyoka dzine nhema, kutsamwa kwenyu hakuna kupera. Asi seyambiro, vakavhundutswa kwenguva duku, kunyange vakanga vane chiratidzo choruponeso, kuti varangarire chirevo chomurayiro wenyu. Nokuti uyo akatendeukira kwairi akaponeswa, kwete nokuonekwa, asi nemi, muponesi wavose. Nezvizvi makapwisa vavengi vedu kuti ndimi munonunura kubva kune zvakaipa zvose. (Mazwi Akangwara 16:5-8)
 
Hapana kana chinhu chekuwedzera kune icho, kunze kwechimwe chidzidzo chidiki. Imwe hama yangu yekure, muLutheran, yakandiudza makore mazhinji apfuura manyengeterero avaiita mumwe mukadzi muchechi yavo. Mukadzi wacho akabva atanga kuridza muridzo achidzvova ndokuratidza dhimoni. Boka racho rakatya zvikuru, vakashaya kuti voita sei. Mukadzi uya akabva angosvetuka kubva pachigaro achienda kwavari. Hama yangu, ndichirangarira magadzirirwo anoita maCatholic chiratidzo chemuchinjikwa, nekukurumidza akasimudza ruoko rwake ndokuronda muchinjikwa mudenga. Mukadzi wacho kamwe kamwe yakabhururuka nenhendeshure nemukamuri. 
 
Munoona, “Muponesi wavose” ndiye akamira kuseri kweMuchinjikwa uyu. Isimba Rake, kwete huni kana simbi inodzinga muvengi. Ipfungwa yangu yakasimba kuti Jesu akandipa chidzidzo ichi, kwete pachangu chete, asi iwe who form Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki.
Asi vachaita sei, varanda ava, varanda ava, vana vaMaria ava? …Vachava nebakatwa reshoko raMwari rinocheka nekwose mumiromo yavo uye mureza wakasvibiswa neropa weMuchinjikwa pamafudzi avo. Vachatakura muchinjikwa muruoko rwavo rworudyi, nerosari kuruboshwe rwavo; nemazita matsvene aJesu naMaria pamwoyo yavo. —St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuna Mariakwete. 56,59
Chengeta Muchinjikwa uinewe nguva dzese. Zviremekedze. Zvide. Uye kupfuura zvose, rarama shoko raro nokutendeka. Kwete, hatifaniri kutya muvengi, nokuti Iye ari matiri mukuru pane ari munyika. 
 
…Akakumutsa pamwe chete naye,
wakatikanganwira kudarika kwedu kose;
kudzima chisungo chaivepo pamusoro pedu, nezvirevo zvayo zvepamutemo;
iyo yaipikisana nesu, wakaibvisawo pakati pedu;
achiroverera pamuchinjikwa;
vachiparadza ukuru nemasimba;
akavaita chiseko pamberi pavanhu;
achivatungamirira mukukunda naro.
(VaK. 2: 13-15)
 
 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Johani 8:44
2 Panguva yekudzokera kwangu, baba vangu vakati mboro hombe yaifamba ichiyambuka yadhi yekumberi kwavanogara. Mazuva maviri gare gare yakauya zvakare. Mumashoko ake, "Hazvina kujairika kuona mhumhi." Izvi hazvindishamise sezvo chikamu chekudzoka chiri kuunza kuporeswa ku“mhuri” yedu.
3 Chokwadi, Jesu paakataura izvi, ndakafunga kuti uku kungava nhema kana kuti kubva mumusoro mangu. Saka ndakazvitarisa muKatekisimu, uye chokwadi, Jesu akadurura ura hweGehena hwese. vakarurama paakadzika kuvakafa mushure mekufa kwake: ona CCC, ndima 633
4 cf. VaF 4: 7
5 “Vachatarira iye wavakabaya.” ( Johani 19:37 )
Posted in HOME, ZVIKWERE ZVEMHURI uye tagged , , , .