Chisiko chitsva

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaKurume 31st, 2014
Muvhuro weVhiki rechina reLent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

CHII zvinoitika kana munhu apa hupenyu hwake kuna Jesu, kana mweya ukabhabhatidzwa uye nokudaro wakatsaurirwa kuna Mwari? Mubvunzo wakakosha nekuti, shure kwezvose, chii chiri chikumbiro chekuva muKristu? Mhinduro yacho iri mukuverenga kwanhasi kwekutanga…

Isaya anonyora achiti, "Tarisai ndave kuda kugadzira matenga matsva nepasi idzva…" Ndima iyi iri kureva pakupedzisira kumatenga matsva nepasi idzva zvichauya mushure mekuguma kwenyika.

Kana tabhabhatidzwa, tinova izvo zvinonzi naSt. Paul chisikwa chitsva - ndiko kuti, "matenga matsva nepasi idzva" zvakatotarisirwa mu "moyo mutsva" uyo Mwari waanotipa muRubhabhatidzo umo zvivi zvese zvepakutanga uye zvemunhu zviri kuparadzwa. [1]cf. Catechism yeChechi yeKaturike, N. 1432 Sezvazvinoreva mukuverenga kwekutanga:

Zvinhu zvekare hazvizoyeukwa kana kuuya mupfungwa.

Tinoitwa vatsva kubva mukati. Uye izvi zvinopfuura kungo "shandura shizha nyowani" kana "kutanga patsva"; zvakatonyanya kudarika kubviswa kwezvivi zvako. Zvinoreva kuti simba rezvivi pamusoro pako rakatyorwa; zvinoreva kuti Humambo hwaMwari hwave mukati mako; zvinoreva kuti hupenyu hutsva hwehutsvene hunokwanisika kuburikidza nenyasha. Nekudaro, St. Paul anoti:

Naizvozvo, kubvira zvino hatichakoshesi munhu panyama; kunyange dai taimboziva Kristu panyama, asi zvino hatichamuzivi saizvozvo; Saka ani naani ari muna Kristu chisikwa chitsva: zvinhu zvakare zvapfuura; tarira, zvinhu zvitsva zvauya. (2 VaK. 5: 16-17)

Ichi ichokwadi chine simba, uye nei mutauro watinoshandisa nhasi kune vakapindwa muropa uchigona kutsausa. "Ndangopindwa muropa, ndinogara ndakapindwa muropa," vamwe vanodaro, kana "Ndiri kupora muropa wepabonde" kana "chidhakwa", nezvimwe. Hongu, kune humwe huchenjeri mukuziva kushaya simba kana kugona kwako…

Kristu akatisunungura kuti tive vakasununguka. saka mira wakasimba uye usazviisa pasi zvakare pajoko rehuranda. (VaG 5: 1)

… Asi muna Kristu, mumwe ndi chisikwa chitsvatarira, zvinhu zvitsva zvauya. Usararame hupenyu hwako, saka, semunhu anogara ari padanho rekudzokera shure, achigara ari mumumvuri we "mutana," uchigara uchizvitora "panyama."

Nekuti Mwari haana kutipa mweya woumbwende asi wesimba nerudo uye kuzvidzora. (2 Tim 1: 7)

Ehe, hutera hwanezuro hwakakonzera kuzvininipisa kwanhasi: iwe unofanirwa kushandura mararamiro ako, kubvisa miedzo, kunyangwe shandura shamwari kana dzikakonzera kukwezva kune hutano. [2]'Musatsauswa: “Ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka.”' —1 VaK. 15:33 Uye unofanirwa kuzviwanira wega nyasha dzese dzinodiwa kuti upe uye nekusimbisa moyo wako mutsva, senge munamato nemaSakaramende. Ndozvazvinoreva "kumira wakasimba."

Asi simudza musoro wako, mwana waMwari, uye utaure nemufaro wakazara kuti, zvetsika, iwe hausi murume wawanga uri zuro, kwete mukadzi anga aripo kare. Ichi ndicho chipo chinoshamisa chakatengwa nekubhadharwa neropa raKristu!

Maimbova rima, asi zvino mava chiedza muna She. (VaEf. 5: 8)

Akafa muzvivi zvedu, Kristu "akatimutsa pamwe chete naye, akatigarisa naye kudenga". [3]cf. VaEf 2:6 Kunyangwe iwe ukagumburwa, nyasha dzeKureurura dzinodzosera iyo chisikwa chitsva chauri ikozvino. Iwe hauchatemerwa kutadza asi, kuburikidza naKristu, kuratidza kunaka kwaMwari kwaMwari "kuti hupenyu hwaJesu huratidzwewo mumuviri wako." [4]cf. 2 VaK. 4:10

Makashandura kuchema kwangu kukava kutamba; Jehovha Mwari wangu, ndichakuvongai nokusingaperi. (Nhasi Mapisarema)

 

 

 


Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Ndinotenda nekuda kwekusigira kwako!

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Catechism yeChechi yeKaturike, N. 1432
2 'Musatsauswa: “Ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka.”' —1 VaK. 15:33
3 cf. VaEf 2:6
4 cf. 2 VaK. 4:10
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA, MASS KUVERENGA.

Comments dzakavharika.