Mufundisi Mumba Mangu Chairo

 

I rangarirai mumwe murume wechidiki achiuya kumba kwangu makore akati wandei apfuura aine matambudziko emhuri. Aida rairo yangu, kana akadaro. “Haasi kunditeerera!” akanyunyuta. “Haafanire kuzviisa pasi pangu here? Magwaro haatauri here kuti ini ndiri musoro wemukadzi wangu? Chii chiri kunetsa !? ” Ini ndaiziva hukama hwacho zvakakwana kuti ndizive kuti maonero ake pamusoro pake aive akanyatsokanganiswa. Saka ndakapindura, "Saka, chii chinonzi St. Paul zvakare?":

Varume, idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakada kereke, akazvipa pamusoro pake, kuti amutsvenese, achimuchenesa nekumushambidza nemvura neshoko, kuti aise kwaari kereke iri mukubwinya, isina gwapa kana kuunyana kana chipi zvacho. chinhu chakadai, kuti ave mutsvene asina chaangapomerwa. Saka (zvakare) varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Anoda mukadzi wake anozvida. (VaEfeso 5: 25-28)

"Saka waona," ndakaenderera mberi, "unoshevedzwa kuti upe hupenyu hwako kumukadzi wako. Kumushandira sekushandirwa kwaakaitwa naJesu. Kumuda nekumbaira iye nenzira iyo Jesu yaakazvipira nekuzvipira kwauri. Kana ukadaro, anogona kunge asina kana dambudziko 'rekuzviisa' kwauri. " Eya, izvo zvakatsamwisa jaya iro rakakurumidza kubuda mumba. Chaainyanyoda ndechekuti ndimupe zvombo kuti aende kumba ndirambe achibata mukadzi wake sedhoo. Kwete, izvi hazvisi izvo zvairehwa naPaul Paul panguva iyoyo kana izvozvi, kusiyana kwetsika padivi. Izvo zvairehwa naPauro hwaive hukama hwakavakirwa pamuenzaniso waKristu. Asi iwo muenzaniso wehurume hwechokwadi wakaverengerwa…

 

PASHURE pokurwiswa

Kumwe kwekurwiswa kukuru muzana rino rapfuura kwave kurwisana nemusoro wemweya wemhuri, murume nababa. Aya mazwi aJesu anogona kunyatso shanda kuva baba:

Ndicharova mufudzi, uye makwai eboka achapararira. (Mat. 26:31)

Kana baba vemba varasikirwa nepfungwa yavo yechinangwa uye kuzivikanwa kwechokwadi, isu tinoziva zvese neruzivo uye nehunyanzvi kuti zvine simba rakakura pamhuri. Uye nokudaro, anodaro Pope Benedict:

Dambudziko rekuva baba ratiri kurarama nhasi chinhu, pamwe chakanyanya kukosha, chinotyisidzira murume muhunhu hwake. Kuparara kwababa uye kuve amai kwakabatana nekuparadzwa kwekuva kwedu vanakomana nevanasikana. —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Palermo, Kurume 15, 2000

Sezvandambotaura pano, Akaropafadzwa John Paul II akanyora achiporofita,

Remangwana renyika neChechi rinopfuura nemumhuri. -Familiaris Consortio, kwete. 75

Mumwe anogona zvakare kutaura kune imwe nhanho, ipapo, iro ramangwana renyika neChechi inopfuura napababa. Nekuti seChechi isingakwanise kurarama isina hupristi hwesakaramende, naizvozvowo, baba chinhu chakakosha chemhuri ine hutano. Asi vashoma sei varume vanonzwisisa izvi nhasi! Kune yakakurumbira tsika yakadzora chimiro chehumurume hwechokwadi. Kuita zvechikadzi kwakanyanya, nematavi ayo ese, kwakaderedza varume kuita fanicha mumusha; tsika dzakakurumbira uye varaidzo zvakashandura kuva baba joki; uye dzidziso yebhaibheri yakasvibisa pfungwa yemunhu yekuzvitakura semuenzaniso wezvemweya uye mutungamiri anotevera tsoka dzaKristu, gwayana rekubaira.

Kungopa muenzaniso mumwechete wesimba rine simba repababa, tarisa pakuenda kuchechi. Imwe ongororo yakaitwa muSweden muna 1994 yakaratidza kuti kana vese baba naamai vachienda kuchechi nguva dzose, zvikamu makumi matatu nezvitatu zvevana vavo vanozoguma vaenda kuchechi nguva dzese, uye makumi mana nechimwe kubva muzana vanozopedzisira vaenda zvisiri pamutemo. Zvino, kana baba vasina kujairika uye amai vachigara, zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana yevana vanozove vakajairwa ivo pachavo, nepo imwezve 59 muzana ichave isina kujairika. Uye izvi zvinoshamisa.

Chii chinoitika kana baba vari venguva dzose asi amai vasina kutevedzera kana vasingaite? Zvisinganzwisisike, huwandu hwevana vanowanzoitika hunokwira kubva pa33 muzana kuenda pa38 muzana naamai vasina kujairika uye kusvika pa44 muzana naamai vasiri kuita, sekunge kuvimbika kuzvipira kwababa kunokura mukuenzana nehurema hwaamai, kusava nehanya, kana kuvengana . —Tiye Chokwadi Nezve Varume & Chechi: Pamusoro pekukosha kweMadzibaba kuenda Kuchechi naRobbie Low; zvichibva pakudzidza: "Hunhu hwevanhu vemitauro nevezvitendero muSwitzerland" naWerner Haug naPhillipe Warner weFederal Statistical Office, Neuchatel; Vhoriyamu 2 yePopulation Zvidzidzo, Nha

Vanababa vane zvavanoita pakunamata pavana vavo zvakananga nekuda kwebasa ravo rakasarudzika muhurongwa hwekusika…

 

UPROFITA ​​HWABABA

Katekisimu inodzidzisa:

Imba yechiKristu ndiyo nzvimbo iyo vana vanogashira kuziviswa kwekutanga kwekutenda. Nechikonzero ichi imba yemhuri inonyatsodaidzwa kuti "chechi yekumba," nharaunda yenyasha nemunamato, chikoro chehunhu hwevanhu uye nerubatsiro rwechiKristu. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1666

Nekudaro, murume anogona kutariswa mupristi mumba make. Sekunyorera kwaSt.

Nekuti murume musoro wemukadzi saKristuwo ari musoro wekereke, iye amene muponesi wemuviri. (VaEf. 5:23)

Izvi zvinorevei? Zvakanaka, sekuratidzira kwenyaya yangu pamusoro, tinoziva kuti Rugwaro urwu rwakaona kushungurudzwa kwaro makore apfuura. Ndima 24 inoenderera mberi ichiti, "Sezvo kereke iri pasi paKristu, saka vakadzi vanofanira kuzviisa pasi pevarume vavo pane zvese." Nekuti kana varume vachirarama kunze kwebasa ravo rechiKristu, vakadzi vanenge vachizviisa pasi peumwe anoitawo uye anovatungamira kuna Kristu.

Sevarume nevarume, saka, tinodaidzwa kune yakasarudzika hutungamiriri hwemweya. Vakadzi nevarume zvechokwadi vakasiyana - pamoyo, mumuviri, uye muchidimbu chemweya. Vari zvinowirirana. Uye ivo vakaenzana nesu sevadyi venhaka pamwe chete naKristu: [1]cf. Catechism yeChechi yeKaturike, N. 2203

Saizvozvowo, imi varume garai nemadzimai enyu mukunzwisisa, muchikudza vakadzi vasina simba, sezvo tiri vagari venhaka pamwe chete chechipo cheupenyu, kuti minyengetero yenyu irege kudziviswa. (1 Pet. 3: 7)

Asi yeuka mazwi aKristu kuna Pauro ekuti "simba rinoitwa rakakwana muutera." [2]1 Cor 12: 9 Ndokunge, varume vazhinji vanobvuma kuti simba ravo, ravo ibwe madzimai avo. Uye ikozvino tinoona chakavanzika chichiitika pano: roorano tsvene chiratidzo chemuchato waKristu kuChechi.

Ichi ndicho chakavanzika chikuru, asi ndinotaura ndichireva Kristu nekereke. (VaEf. 5:32)

Kristu akapa hupenyu Hwake nekuda kweMwenga wake, asi Iye simba Chechi uye inomumutsira kunzvimbo nyowani "nekugezwa kwemvura neshoko." Kutaura zvazviri, anoreva Chechi sematombo enheyo uye Peter se "dombo". Aya mazwi anoshamisa, chaizvo. Nekuti zviri kutaurwa naJesu ndezvekuti Anoshuvira Chechi kuti idzikinure pamwe chete Naye; kugovana musimba rake; kuti uve "muviri waKristu", nemuviri wake.

… Vaviri ava vachava nyama imwe. (VaEf. 5:31)

Chinangwa chaKristu ndechekuti rudo, rudo rusingaenzaniswi runoratidzwa nerupo rwaMwari runopfuura chero chiito cherudo munhoroondo yevanhu. Ndirwo rudo rwunodaidzirwa varume kumadzimai avo. Tinodaidzwa kugezesa mudzimai wedu nevana muShoko raMwari kuti nerimwe zuva vamire pamberi paMwari “vasina gwapa kana kuunyana.” Mumwe anogona kutaura kuti, saKristu, tinotambidza "makiyi ehumambo" kudombo redu, kumadzimai edu, kuvabatsira kuti vagone kukurudzira nekupa chikafu mumba munzvimbo tsvene ine hutano. Tinofanira kuvapa simba, kwete kukunda kwavari.

Asi izvi hazvireve kuti varume vanofanirwa kuita zvimvutu-mimvuri diki mukona vanokanganisa kuita kwese kumadzimai avo. Asi izvi ndizvo chaizvo zvakaitika mumhuri dzakawanda, kunyanya munyika dzekuMadokero. Basa revarume rakaonda. Kazhinji kazhinji vakadzi vanotungamira mhuri dzavo mumunamato, vanoenda nevana vavo kuchechi, vanoshanda sevashumiri vakatanhamara, uye vanoto mhanyisa parishi zvekuti mupristi anongo saina kuzvisarudzo zvake. Uye ese aya mabasa evakadzi mumhuri neChechi ane nzvimbo chero bedzi zvisiri pamubhadharo weinopihwa naMwari hutungamiri hwemweya hwevanhu. Chinhu chimwe chete kuti amai vatore uye vagorera vana vavo mukutenda, chinova chinhu chinoshamisa; ndeimwe kuti iye aite izvi pasina kutsigirwa nemurume wake, kupupura, uye kubatana pamwe nekuregeredza kana kutadza.

 

BASA REMURUME

Mune chimwe chiratidzo chine simba, vaviri vacho vanokosha mufananidzo weUtatu Hutsvene. Ivo Baba vanoda Mwanakomana zvekuti rudo rwavo runobereka wechitatu munhu, Mweya Mutsvene. Saizvozvowo, murume anoda mukadzi wake zvakazara, nemukadzi murume wake, zvekuti rudo rwavo runobereka wechitatu munhu: mwana. Murume nemukadzi, saka, vanodanwa kuti vave kuratidzwa kweUtatu Hutsvene kune mumwe nemumwe uye kuvana vavo mumashoko nezviito zvavo. Vana nemadzimai vanofanirwa kuona kuna baba vavo kuratidzwa kwaBaba Vekudenga; vanofanirwa kuona muna amai vavo kuratidzwa kweMwanakomana naAmai Kereke, unova muviri wake. Neiyi nzira, vana vanozogona kugamuchira kuburikidza nevabereki vavo nyasha zhinji dzeMweya Mutsvene, sekugashira kwatinoita nyasha dzesakaramende kuburikidza neHupirisita Hutsvene uye naAmai Kereke.

Mhuri yechiKristu kusangana kwevanhu, chiratidzo uye mufananidzo wekudyidzana kwaBaba neMwanakomana muMweya Mutsvene. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 2205

Chii chinoratidzika kuva baba nekuchengeta? Nehurombo nhasi, hapachina muenzaniso wehubaba hunofanirwa kuongorora. Hume nhasi, zvinoita, ingori chiyero chakaringana chekusvora, doro, uye mitambo yeterevhizheni yenguva dzose ine zvishoma (kana yakawanda) yekuchiva inokandirwa mukati meyero yakanaka. Zvinosuruvarisa muChechi, hutungamiriri hwemweya hwakanyanya kutsakatika papurupiti mufundisi achitya kupokana nechimiro chiripo, kukurudzira vana vavo vezvemweya kuutsvene, nekuparidza Evhangeri isina kusvibiswa, uyezve, irarame nenzira inogadza simba muenzaniso. Asi izvi hazvireve kuti hatina mimwe mienzaniso yekufamba nayo. Jesu unoramba uri muenzaniso wedu mukurusa uye wakakwana kwazvo wemurume. Akanga ari munyoro, asi akasimba; vanyoro, asi vasingaregerere; kuremekedza vakadzi, asi kutaura chokwadi; uye nevana vake vemweya, Akapa zvese. Paakashambidza tsoka dzavo, akati:

Kana ini, saka, tenzi uye mudzidzisi, ndageza tsoka dzenyu, munofanira kushambidzana tsoka dzenyu. Ndakakupa muenzaniso wokutevedzera, kuitira kuti sezvandakuitira, iwe unofanirawo kuzviita. (Johani 13: 14-15)

Izvi zvinorevei chaizvo? Izvo ini ndichataura mukunyora kwangu kunotevera, zvese kubva pamunamato wemhuri, kuranga, kuzvibata kwemurume. Nekuti kana isu varume tikasatanga kutora humusoro hwemweya ndicho chisungo chedu; kana tichiregeredza kugeza mudzimai wedu nevana muShoko. kana nehusimbe kana nekutya isu tisingatore basa uye kukudzwa kuri kwedu sevarume… zvino kutenderera kwechivi kuri "kutyisidzira munhu muhunhu hwake" kucharamba kuchienderera, uye "kuparara kwekuva kwedu vanakomana nevanasikana" ve Wekumusoro-soro anoenderera mberi, kwete mumhuri medu chete, asi munharaunda medu, achiisa iro ramangwana renyika panjodzi.

Izvo Mwari zvaari kutisheedza isu nhasi hachisi chinhu chidiki. Zvinozoda isu chibairo chikuru kana tichizonyatsoita basa redu rechiKristu. Asi isu hatina chekutya, nekuti mutungamiri nemukwanisi wekutenda kwedu, Jesu-Munhu wevanhu vese- anova ndiye anotibatsira, anotitungamira, uye nesimba redu. Uye paAkaisa pasi hupenyu Hwake, saizvozvowo, Akahutorazve muhupenyu husingaperi…

 

 

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 


Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:


Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Catechism yeChechi yeKaturike, N. 2203
2 1 Cor 12: 9
Posted in HOME, ZVIKWERE ZVEMHURI uye tagged , , , , , , , , , , , .