Thread of Mercy

 

 

IF nyika iri Kusungirirwa neThinda, iyo tambo yakasimba ye Ngoni dzaMwari- rwakadai rudo rwaMwari kune uyu murombo vanhu. 

Ini handidi kuranga zvinorwadza vanhu, asi ndinoshuvira kuti ndiwachape, ndichimanikidza kunaMoyo Wangu une Tsitsi. Ini ndinoshandisa chirango ivo pachavo pavanondimanikidza kuti ndiite saizvozvo; Ruoko rwangu rwakarerekera kubatwa nebakatwa rekururamisira. Pamberi pezuva reJustice ndiri kutumira Zuva retsitsi.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1588

Mumashoko iwayo manyoro, tinonzwa kupindirana kwetsitsi dzaMwari neruramisiro Yake. Haimbove imwe isina imwe. Nekuti kururamisira rudo rwaMwari runoratidzwa muna a hurongwa hwaMwari iyo inobata cosmos pamwechete nemitemo- ingave iri mitemo yezvakasikwa, kana mitemo ye "moyo". Saka kunyangwe munhu akadyara mbeu muvhu, rudo mumwoyo, kana kutadza mumweya, mumwe anogara achikohwa chaanodyara. Ichi ichokwadi chisingaperi chinopfuura zvitendero zvese nenguva… uye chiri kutambiswa zvakanyanya pamaawa makumi maviri nemasere enhau. 

 

CHECHOKWADI NEHONDO

Sezvatinoyeuka kubva pane zvakaratidzwa nevaoni veFatima, vaive Mai Vakaropafadzwa vakapindira nguva pfupi Hondo Yenyika II isati yatanga, vachimisa mutumwa ne "munondo unopfuta" kuti usarova pasi.

… Kuruboshwe kweMukadzi wedu uye pamusoro zvishoma, takaona Ngirozi ine munondo unopfuta muruoko rwayo rweruboshwe; kupenya, kwakaburitsa murazvo wemoto waitaridza sekunge vachapisa nyika; asi vakafa vachisangana nekubwinya uko Mai Vedu vakapenya kwaari kubva kuruoko rwake rwerudyi: achinongedzera pasi neruoko rwake rwerudyi, Mutumwa akashevedzera nezwi guru: 'Kutendeuka, Kutendeuka, Kutendeuka!—Sr. Lucia weFatima, Chikunguru 13, 1917

Naizvozvo, nyika yakapinda munguva yenyasha, a "Nguva yengoni."

Ndakaona Ishe Jesu, samambo ane hukuru hukuru, akatarisa pasi redu zvinehutsinye; asi nekuda kwekurevererwa kwaAmai vake Akawedzera nguva yengoni dzake… Ishe vakandipindura, “Ndiri kuwedzera nguva yengoni nekuda kwe [vatadzi]. Asi vane nhamo kana vakasaziva nguva yekundishanyira. ” —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 126I, 1160; d. 1937

Kana Jesu achitaura nezve “Bakatwa reruramisiro”, mubhaibheri, "munondo" zvinoreva hondo. Chii chingazove icho “Bakatwa reruramisiro”? Apo mumwe anofunga nezvekuparadzwa kukuru kwepasi rose kwekubvisa nhumbu chete, uko mazana emamiriyoni evacheche akaurayiwa mudumbu — kazhinji kazhinji zvikuru fashoni ine hutsinye- zviri pachena kuona kuti vanhu vakadyara chamupupuri kubva 1917 (ona Nguva Yekuchema). Nekuti sekubvumwa kwakaitwa naPope Francis nguva pfupi yadarika muhurukuro, kubvisa nhumbu ndiko "kuponda kwemunhu asina mhosva." [1]kubva Politique et Société, kubvunzurudzwa naDomininique Wolton; cf. makaturapp.com

Kana vachidyara mhepo, vachakohwa chamupupuri… (Hosiya 8: 7)

Zvino, zana ramakore kubva Fatima, kucherechedza uku kuchinyanya kuitika paawa…

Ngirozi ine bakatwa rinopfuta kuruboshwe kwaMai vaMwari vanorangarira mifananidzo yakafanana muBhuku raZvakazarurwa. Izvi zvinomiririra kutyisidzirwa kwekutongwa uko kuri pamusoro penyika. Nhasi tarisiro yekuti nyika inogona kudzikiswa iite madota negungwa remoto haicharatidzike seyekufungidzira kwechokwadi: munhu iyeye, nezvaakagadzira, akagadzira munondo unopfuta. —Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Mharidzo yeFatima, kubva ku Webhusaiti yeVatican

Mumashoko akapihwa anofungidzirwa muoni weAmerica, Jesu akati:

Vanhu vangu, zvivi zviri munyika muno zvakakomba zvekuti pasi rino riri kukuratidzai zviratidzo zvekudzika kwezvivi zvenyu, sekukutaurirai kwandakaita, kuchamuka dutu mushure mekudengenyeka kwenyika nekudengenyeka kwenyika mushure mekudengenyeka kwenyika, hosha huru nenzara. Kune zvekare kuyedzwa kwemweya kuri kuitirwa, munoona, kunyangwe vanakomana Vangu vakasarudzwa vari muhondo nemumwe uye Chechi Yangu iri kucheneswa kukuru. Iwe unoona chitadzo chikuru pane zvese kurambwa kwezvisikwa Zvangu, hurongwa Hwangu, kubudikidza nekubvisa nhumbu, uye nyika ichachenurwa kuitira kupona kukuru kwevanhu. -kuna Jennifer, Ndira 8, 2004; namesfromjesus.com

 

ASI, NGONI ZVINOKUNDA

If kururamisira inoratidza pfungwa dzaMwari, ndizvo Ngoni izvozvo zvinoratidza moyo wake. Uye ndicho chikonzero icho, nhasi, zuva rabuda zvakare, vana vari kuzvarwa, vakaroorana vari kuchata, uye hupenyu huri kuramba huchiwedzera, kunyangwe kugomera kwese kwechisiko. 

Rudo rwusingaperi rwaIshe harumboperi, tsitsi dzake hadziperi; itsva mangwanani oga oga; kutendeka kwenyu kukuru. (Mariro 3: 22-23)

Mwari rudo. Kunyangwe kururamisira kwake kuratidzwa kwerudo rwakachena. Nokuti Iye “Anoda kuti munhu wese aponeswe uye asvike pakuziva chokwadi. ” [2]1 Timothy 2: 4 Ndosaka, patinotarisira kuti Ishe vachatiranga, Vanotikunda, pachinzvimbo, naVo ngoni. Muhupenyu hwangu, ndakasangana netsitsi idzi zvinyoronyoro, zvisingatarisirwi, pandakafunga kuti ndaikodzera zvishoma. Kufanana nemwanakomana anopambadza, uyo akatsvoda uye akagumbatirwa paakafukidzwa munzvimbo yenguruve yechivi chake… kana saZakeo akatsauka, uyo Jesu akakumbira kudya naye… kana sembavha pamuchinjikwa, akagumbatirwa zuva iro muParadhiso. Hongu, pandainzwa kuti ndaikodzera kutsamwa, pachinzvimbo, ndakazviona Arms Inoshamisira or Chishamiso cheTsitsi

Sezvo ini ndichitarisa pasi nhasi, ndinoona ivo vamwe vakakuvadzwa, vachikuvadza, vakarasika vanhu vandaive uye ndichiri kugona kuva. Uye ndinoda kuti vaponeswe kubva muuranda hwavo. Ndinoda kuti vazive Rudo Rwakazvimirira, Jesu Kristu, anova Mwari wedu, shamwari, uye Murevereri. Kunyanya, zvino, ivo Baba Pachezvake vanoda kuunganidza vana Vavo mumaoko Ake vongovaudza, “Unodiwa”? Asi nyika ichanzwa sei iro rakareruka meseji kana isiri yezwi remweya iyo ine kare vakazvinzwa, ndiani akambosangana nerudo irworwo, uye ndivanaani vakashandurwa narwo? Ndiro basa rako neni panguva ino. 

… Vangatenda sei maari wavasina kunzwa nezvake? Uye vanganzwa sei pasina mumwe munhu anoparidza? … Tiri vamiririri vaKristu, sekunge Mwari vari kukumbira kuburikidza nesu. (VaR. 10: 14; 2 VaK.5: 20))

 

ZVAPUPU ZVECHOKWADI

Asi pane chimwe chokwadi chiri pachena icho vateveri vaJesu vanosangana nacho nhasi: nyika, ichiwedzera, haidi kunzwa yavo inzwi, haadi kunzwa chokwadi. Asi… nyika inogara ichida ziva rudo, pamwe kupfuura nakare kose - sezvo chiratidzo chikuru chenguva yedu chinoramba chichienderera mberi:

… Nekuda kwekuwedzera kwekuita zvakaipa, rudo rwevazhinji rwuchatonhora. (Mat. 24:12)

Uye nokudaro, kunyangwe tisingadi, pfungwa inomuka mupfungwa kuti zvino mazuva iwayo aswedera ayo Ishe wedu akaporofita nezvawo: “Uye nekuda kwekuti huipi hwawanda, rudo rwevazhinji ruchatonhora”. —Papa PIUS XI, Miserentissimus Redemptor, Encyclical pamusoro peKudzorera kuMwoyo Unoyera, n. 17 

Asi izvi zvinoreva kuti iyo mukana kupupura kwakakura kudarika nakare kose: mukana wekuunza kudziya kwechokwadi Rudo rwechiKristu kwese kwatinoenda. Panyaya iyi, tingave zvakanaka kuteerera zvakare kuna Paul VI:

Zana ramakore iri rine huchokwadi hwechokwadi ... Vanhu vanoteerera vachida kwazvo kune zvapupu kupfuura vadzidzisi, uye kana vanhu vachiteerera vadzidzisi, imhaka yekuti ivo zvapupu… Nyika inotarisira kubva kwatiri kupfava kwehupenyu, mweya wekunamata, kuteerera, kuzvininipisa, bato uye kuzvipira. —PAPA PAURO VI, Uevhangeri muNyika Yemazuva Ano, 22, 41, 76

Uye saka, ndinonzwa Mweya Mutsvene uchindimanikidza, kwete chete kuti ndirarame chokwadi ichi kusvika padanho rakakura muhupenyu hwangu, asi kuti ndikubatsire iwe, vaverengi vangu, kuti uvewo wechokwadi, uye nekudaro, uve nesimba rakakura mukupupura kwako. Uye zvikonzero zviri zviviri: kwete chete kuve chiratidzo chekupokana kune vamwe mune izvi "Nguva yengoni", asi zvakare kurumidza Kutonga kweKuda kwaMwari mumoyo yevakasara vakatendeka kuitira kuti Vake “zvichaitwa, pasi sezvazviri kudenga. ” [3]Matt 6: 10

Wadii kumukumbira kuti atitumire zvapupu zvitsva zvekuvapo kwake nhasi, maari iye achauya kwatiri? Uye uyu munamato, kunyange usati wakanangana nekuguma kwenyika, zvakadaro munamato chaiwo wekuuya kwake; rine hupamhi hwakazara hwemunyengetero uyo iye pachake akatidzidzisa: "Umambo hwenyu ngahuuye!" Uyai, Ishe Jesu! —PAPA BENEDICT XVI, Jesu weNazareta, Vhiki Dzvene: Kubva paMusuwo weJerusarema kuenda Kumutsiro, p. 292, Ignatius Dhinda 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Nguva Yekuchema

Iwairo reBakatwa

Munondo Unopisa

Kutongwa Kunouya

Kuuya kweHumambo hwaMwari

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! 

 

Maka muPhiladelphia! 

Musangano weNyika we
Murazvo weRudo
yeMoyo Musingaenzaniswi waMaria

Nyamavhuvhu 22-23rd, 2017
Renaissance Philadelphia Airport Hotel
 

Feature:

Mark Mallett - Muimbi, Munyori wenziyo, Munyori
Tony Mullen - Mutungamiriri weNyika yeMurazvo weRudo
Fr. Jim Blount - Sosaiti yeMukadzi Wedu weiyo Tsvenetsvene Utatu
Hector Molina - Kukanda Mambure Ministries

Kuti uwane mamwe mashoko, tora pano

 

Ndikuropafadzei uye ndinokutendai nekuda
zvipo zvako zvekupa rubatsiro kuno.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 kubva Politique et Société, kubvunzurudzwa naDomininique Wolton; cf. makaturapp.com
2 1 Timothy 2: 4
3 Matt 6: 10
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA, ALL.