Nguva Yehondo

 

Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho,
uye nguva yezvinhu zvese pasi pematenga.
Nguva yekuzvarwa, nenguva yekufa;
nguva yokusima, nenguva yekudzura;
Nguva yokuuraya, nenguva yokuporesa;
nguva yokuputsa, nenguva yekuvaka;
Nguva yokuchema, nenguva yokuseka;
nguva yokuchema, nenguva yokutamba...
Nguva yokuda, nenguva yokuvenga;
nguva yehondo, nenguva yorugare.

(Kuverenga kwekutanga kwanhasi)

 

IT zvingaita sekuti munyori weMuparidzi ari kutaura kuti kuparadza, kuuraya, hondo, rufu uye kuchema hazvidzivisiki, kana zvisina "kugadzwa" nguva munhoroondo yose. Asi, izvo zvinotsanangurwa munhetembo iyi yebhaibheri ine mukurumbira mamiriro emunhu akatadza uye kusadzivisika kwe kukohwa zvakakushwa. 

Usanyengerwa; Mwari haasekwi; nekuti izvo zvinodyara munhu, ndizvo zvaanochekazve. (VaGaratia 6: 7)

 

Midzi ye "Budiriro"

Mukati menguva yapashure peKuvhenekerwa, “kufambira mberi” kwevanhu kwazova pfungwa yekufambisa panzvimbo pemunhu kutsveneswa kuburikidza nehukama hwakadzama nehumwari. Saizvozvo, Mwari—nechero chimiro chevanhu chinoti chiremera choumwari kubva kwaAri (kureva Chechi)—chinofanira kubviswa kuitira kuti pasave nechinomira munzira yebudiriro yavanhu.

Hannah Arendt akapfupikisa “dzidziso yokusatendeka yomuzana ramakore rechi 19” neshoko raDostoevsky rokuti: “Chinhu chiri chose chinobvumirwa,” ndiko kuti apo munhu haadaviri muna Mwari soMusiki wake noMutongi wake.  —Cardinal Gerhard Ludwig Müller, “The New World Order”: Rangano yerangano kana maonero ezvematongerwe enyika pashure pezvose?”, September 21st, 2022; catholiworldreport.com

Pamwoyo wepfungwa iyi ndiyo muedzo wekutanga kuna Evha:

Iwe haungafi. Nokuti Mwari anoziva kuti kana muchidya [muchero wacho] maziso enyu achasvinudzwa, uye muchava vakafanana naMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa. ( Gen. 3:4-5 )

Imomo une muchidimbu nheyo dzouzivi dzeinonzi “masangano akavanzika” aifungidzirwa kuva akaumbwa mujinga meGomo reSinai apo Mosesi akanga achigamuchira Mirairo Gumi pamusoro paro.[1]cf. Chihedheni Chitsva - Chikamu V 

Lucifer, baba venhema, vane basa rekuparadza mweya rakatanga muBindu reEdeni, zvino vakaisa hurongwa hwavo husina kusimba uye hukuru hwekuita muchiitiko-chirongwa chaizotungamira mweya isingaverengeke mukuparadzwa. Dombo repakona rerongwa iri rakaiswa nekuzvarwa kwe Kabbala. —Stephen Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako, p .23

Kubva ichi "kare uye chakavanzika tsika nemuromo pakati peboka diki uye rakasarudzika revaIsraeri”,[2]Ibid. p. 23 avo vakaumba kapoka keSadhedrini nevamwe vaFarise, vauya nzanga dzakasiyana-siyana dzakadai seIlluminati neFreemasons. Ivo, zvakare, vakawira mumuyedzo mumwe chete iwoyo we "kuva saMwari, tichiziva zvakanaka nezvakaipa" uye kutsvaga ruzivo rweesoteric kuburikidza nemashiripiti.[3]cf. Chihedheni Chitsva - Chikamu V 

Iko kutyisidzira kwakakosha zvakadii kunoitwa nekufungidzira Freemasonry? Zvakanaka, vanapapa vasere mumagwaro gumi nemanomwe epamutemo vakazvishora… zvinopfuura mazana maviri kutukwa kwaPapa kwakaburitswa neChechi nenzira yakafanira kana zvisina kurongwa… mumakore asingasviki mazana matatu. —Ibid. p. 73

 

Kunamata Mesiya

Mavari ndimo mune mhodzi yeunyengeri hwamesia: kuti ndivo vaponesi venyika, kana vasiri vana vanodiwa nemadzitateguru avo. Ndivo vakasanangurwa kupepeta huwandu hwevanhu vepasi rose uye kuunza hukuru kumamiriro ezvinhu samwari: kusafa (ane simba rose), vatenzi veruzivo rwese (anoziva zvese), uye kuburikidza transhumanism, yakabatana pasi rose (pose pose). Nhasi, vaona hwindo remukana, vari kukurumidza kuunganidza mutambo wavo wekupedzisira kuburikidza ne "philanthropy" yavo:

Dambudziko nderekuti mabhirioni epamusoro-soro, kuburikidza nenheyo yavo "yehupo" uye simba ravo mumasangano epasi rose, vanoita hurumende dzenyika, idzo - chikamu chimwe muzvitatu chematunhu - dzakasarudzwa nedemocracy, dzichitsamira padziri. Vanogamuchirwa sevakuru vakuru vezvematongerwo enyika kana vakakurumbira uye maVIP uye vanonyengetedzwa nevatongi venzvimbo mune tariro isina maturo yekuwana imwe glitz yavo uye kubwinya. Muzvinabhizimisi akabudirira mune zvoupfumi, kunyange kana akapfuma zviri pamutemo uye mutsika zvisingarambiki, haasi kure nokuva muzivi, tisingatauri hedu nezvaMesiya. —Cardinal Gerhard Ludwig Müller, “The New World Order”: Rangano yerangano kana maonero ezvematongerwe enyika pashure pezvose?”, September 21st, 2022; catholiworldreport.com

... vatengesi vako vaiva vanhu vakuru venyika, marudzi ose akatsauswa nouroyi hwako. (Zvak 18:23; Shoko rechiGiriki rekuti “uroyi” kana kuti “mishonga yemashiripiti” ndi φαρμακείᾳ (pharmakeia) - “kushandiswa kwe mushonga, zvinodhaka kana kuti zvitsinga.” Izwi ratinoshandisa nhasi rekuti "mishonga" rinobva pane izvi: Pharmaceuticals.)

Takanzwa ava varoyi vezvemari vachifungidzira, pachena, kuti nyika ine vanhu vakawanda;[4]cf. Denda reKudzora isu (kureva. iwe neni, vasina kuvhenekerwa) tinonakidzwa nenzvimbo yakawandisa, nyama yakawandisa, yakawandisa… rusununguko. Sezvo zvakadaro, "Great reset” inodiwa. Heino "njere" imwe inotiudza "chirongwa" kare vazhinji vedu tisati tanzwa nezveWorld Economic Forum:

Sosaiti pasi rose inofanirwa kusarudza pamwechete kuti tinofanirwa kudzikisa huwandu hwedu zvakanyanya nekukurumidza. Vazhinji vedu tinofanirwa kutamira kunzvimbo dzakanakisa pakukwirisa uye rega zvikamu zvepasi zvipore. Vanhu vakaita sesu vanofanirwa kumanikidzwa kuve varombo mune zvekunyama, zvirinani munguva pfupi. Isu tinodawo kuisa mari yakawanda mukugadzira matekinoroji ekugadzira nekugovera chikafu tisingadye imwe nyika nemhando dzesango. Icho chirevo chakareba kwazvo. -Arne Mooers, muzvinafundo weSimon Fraser University yezvinhu zvakasiyana-siyana uye munyori wemubvunzo. Kusvika kuchinjika-nyika muhupenyu hwepasi panoTerraDaily, Chikumi 11, 2012

Asi vashoma sei vanonzwisisa kuti chii zvinorehwa pano, uye zvinosanganisirei nazvo! 

VaMesia vatsva, mukutsvaga kushandura vanhu kuita seboka vakabviswa paMusiki wake, nekusaziva vanounza kuparadzwa kwechikamu chikuru chevanhu. Ivo vachaburitsa zvinotyisa zvisati zvamboitika: nzara, matenda, hondo, uye pakupedzisira Kutonga kwaMwari. Pakutanga vanozoshandisa kumanikidza kuwedzera kudzikisa huwandu, uye kana zvikatadza vanoshandisa chisimba. -Michael D. O'Brien, Kudyidzana kwenyika uye New World Order, Kurume 17, 2009

Chokwadi, muzviratidzo zvinogara zvichifamba uye zvinotyisa zvekurangwa kuri kuuya kwakaunzwa kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta, Jesu anozivisa zvinotyisa. man-made matambudziko aizotambudza nyika. 

Akaratidza misangano yakavanda, umo vakanga vachironga kurwisa Chechi—mimwe, nzira dzokukonzera hondo itsva, uye kumwe, kumukira kutsva. —Luisa, May 9, 1924, Vhoriyamu 16

Chivanhu chakananga kugomba rakadzika-dzika rekuzviparadza iro vanhu vakagadzirira nemaoko avo. -Mukadzi wedu kuna Pedro Regis, Nyamavhuvhu 22nd, 2022

Asi sezvo Ishe wedu anotiyeuchidza kuburikidza neCosta Rican stigmatist, 

Mwoyo yedu Tsvene utiziro hwevanhu Vangu, uko kutenda, tariro, rudo, kusimba, uye rudo zvinowanzwa, kuti vanhu Vangu varambe vari pakati pezviitiko zvikuru uye zvinoshamisa kuvanhu munguva yeKutambudzika kukuru. -Ishe wedu Jesu kuLuz de Maria, September 15th, 2022

Zvinoshamisa, uye zvakadaro, mune zvakawanda, zviitiko zvakafanotaurwa…

 

Baba veNhema… uye mutambo wekupedzisira

Akanga ari, zvakare, Ishe wedu Jesu akataura nezvenguva idzi muchikamu cheMagwaro chaigona kuonekwa sechiporofita. Pano, Ishe wedu vanotsanangura hunhu hwengirozi yakadonha muBindu reEdheni:

Akanga ari mhondi kubva pakutanga… anoreva nhema uye baba vadzo. (Johani 8:44)

Satani anodyara nhema kuti aite musungo uye ane tariro yokuuraya, kupfuura zvose, mweya. Uye heino kiyi yekunzwisisa sei muvengi anokusha nhema idzi.

Neshanje dzadhiabhorosi, rufu rwakauya munyika: uye vanomutevera. ( Wis 2:24-25; Douay-Rheims )

Vashoma vanoda kudavira nhasi kuti kune varume vanokwanisa kuita zvakaipa zvakadaro, ndoda kuti vanokwanisa kuzvishandisa. Asi tangoona makore anoda kusvika matatu ikozvino emanyepo anoshamisa akatungamira mukupondwa chaiko pakati pedu.[5]cf. Mitero manyepo anga ari echokwadi, akapararira, zvekuti vazhinji havasati vakwanisa kutarisana nechokwadi chisingarambiki chinowanikwa pachena data yehurumende, zvidzidzo zvitsva, uye zvakapupurirwa nemazana ezviuru zvevagari vemo[6]Boka reFacebook "Died Suddenly News", ikozvino rakavhurwa nekukoka chete, rakaputika kune nhengo dze290k uko makumi ezviuru zveuchapupu hwezvakaitika kwavari kana vadiwa vavo mushure mekunge jab iri kuudzwa. kuchema - kungoregeredzwa nevezvenhau vemakambani makuru, avo hongu, vari muhomwe dzeava "philanthropists".[7]cf. Mhosva Inopikisa Masuwo; Denda reKudzora Sezvakataurwa naDr. Naomi Wolfe zvakajeka:

Zvakaipisisa zvinogona kuitika kurudzi rwevanhu, zviri kuitika… boka renyanzvi dzekurapa nesainzi dzakasimuka kuti dziongorore makumi ezviuru ezvinyorwa zvekare zvemukati zvePfizer zvakaburitswa pasi pedare redzimhosva zvichitevera kumhan'arwa kwakaitwa nekambani yaAaron Siri, Siri. & Glimstad, uye a FOIA nePublic Health uye Medical Professionals for Transparency - ikozvino varatidza zvizere kuti Pfizer's mRNA vaccines inonangana kubereka kwevanhu nenzira dzakakwana, dzingangove dzisingadzokerike. Vazvipiri vedu zviuru zvitatu nemazana maviri nemakumi mashanu ekutsvagisa, mune makumi matatu nemapfumbamwe mishumo yakanyorwa kusvika parizvino, vakanyora humbowo hwezvandanga ndichidaidza kuti "3,250 madhigirii ekukuvadza" mukubereka. -“Kuparadza Vakadzi, Kuisa Chepfu Mukaka Wezamu, Kuponda Vacheche; uye Kuvanza Chokwadi”, Nyamavhuvhu 18th, 2022

Pano, mazwi ekutanga aSt. John Paul II anouya mupfungwa, uyo akanyevera nezve "rangano" yechokwadi inotisvitsa kunguva idzi dzatiri. kurarama zvino. 

Tsika iyi inokurudzirwa nesimba retsika, hupfumi uye zvematongerwo enyika zvinokurudzira pfungwa yeruzhinji ine hanya zvakanyanya nekubudirira. Tichitarisa mamiriro ezvinhu kubva pamaonero aya, zvinokwanisika kutaura neimwe pfungwa yehondo yevane simba vachirwisa vasina simba… -Kuve kana mararamiro eavo vanofarirwa zvakanyanya anowanzoonekwa semuvengi anofanira kudziviswa kana kubviswa. Neiyi nzira rudzi rwe“rangano yokurwisana noupenyu” runobudiswa. -Evangelium Vitae, n. 12

Kuderedzwa kwehuwandu hwepasi rose kwakakosha kune vatsva vemesiya, kwete chete "kuchenesa" rudzi rwevanhu, asi kungoridzora zviri nani. Nekudaro, isu tave kunyeperwa mazuva ese pamwero wakakura: kubva ku mashoko nezve aya anonzi "vaccines", kune "global warming",[8]cf. Shanduko Yemamiriro ekunze uye Kurasika Kukuru, uye Kuvhiringidzika Kwemamiriro ekunze ku hunhu hwemwana asati azvarwa, ku chokwadi chehunhu hwedu hwepabonde, zvichingodaro. Tiri kurarama kuburikidza nehumwe hwakapararira, hwakarongwa, uye hongu, orchestrated nhimbe dzenhema dzaSatani munhau yevanhu. 

Iyo propaganda inoshanda ndeye propaganda izvozvo hazviratidziki kuva propaganda. —Dr. Mark Crispin Miller, PhD, purofesa wezvidzidzo mukuparadzira; Musangano weAmerica Freedom Alliance, Nyamavhuvhu 3, 2022

Pano zvakare, vane pfungwa dzisina simba munharaunda yedu vanongoramba izvi se "dzidziso yekurangana" (kusanganisira avo vane PhDs, nokuti ne "kushaya simba" kunoreva kushaya njere uye kunzwisisa). Asi seizvo Pius XI akanyevera zvakasimba kudaro muEncyclical on Atheistic Communism yake, kupararira kweiyi pfungwa “inofambira mberi,” zvino muzuva redu pasi pechiono che“green” neo-communistic,[9]cf. The New Paganism - Chikamu III zvave zvichikwanisika chete nerubatsiro rwezvinobudisa nhau. 

Chinhu chechitatu chine simba mukupararira kweCommunism kurangana kwekunyarara kwechikamu chikuru chezvinyorwa zvisiri zveKatorike zvepasi. Isu tinoti kurangana, nekuti hazvigoneke neimwe nzira kutsanangura kuti mutori wenhau anowanzo shuvira kushandisa kunyangwe zviitiko zvidiki zvezuva nezuva zvehupenyu zvakakwanisa kunyarara kwenguva yakareba pamusoro pezvinotyisa [zviri] kuitwa… PAPA PIUS XI, Divini Redemptoris: Pamusoro peAtheistic Communism, Encyclical Letter, Kurume 19, 1937; n. 18

Akadaro Archbishop Hector Aguer weLa Plata, Argentina:

"Hatisi kutaura nezvezviitiko zvega."… —Catholic Nhau SanganoKubvumbi 12, 2006

… Vanhu vashoma vanoziva kudzika kwemidzi yeboka iri. Freemasonry ingangodaro isimba guru renyika rakarongeka pasi pano nhasi uye hondo dzakanangana nezvinhu zvaMwari zuva nezuva. Isimba rinodzora mupasi rose, rinoshanda kusingaonekwi mumabhengi nezvematongerwo enyika, uye rakanyatsopinda muzvitendero zvese. Masonry iboka repachivande repasi rose rinokanganisa simba reChechi yeKaturike ine ajenda yakavanzika pamatanho epamusoro ekuparadza upapa. —Ted Flynn, Tariro Yevakaipa: Iyo Master Tonga Kutonga Nyika, p. 154

Izvi hazvireve izvozvo ose wezvematongerwo enyika, ose chiremba, ose mutori wenhau, nezvimwewo ari "mukati mazviri", sekutaura. Zvazvinoreva ndezvekuti tiri kupupura a kunyengera kukuru kuitika munyika yose umo vanhu vakadzidza, kusanganisira kana vasina kunyanya muChurch, vakarara zvavo. 

… 'Kurara' ndekwedu, kweavo vedu vasingade kuona izere nehuipi uye vasingade kupinda muPassion yake.. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

Isu vasingade kuona kuti tapinda iyi Getsemane, “nguva yehondo.”

 

Kunyengedza Kukuru

Dai zvisina kudaro hama dzangu. Ndinoshuva kuti dai pasi rose ritendeuke kuna Jesu. Asi kuvamesiya venguva yedu, vakadhakwa newaini yehubris, vanotsvaka kutsvaira nyika kupinda Fourth Industrial Revolution kuburikidza “Warp Speed, Shock and Awe”, kuderedzwa kwechiverengero chavagari vapasi kunongova “kuvadziko yechibatiso” zvayo. Iyi pfungwa zvakare chibereko chekukanganisa kwehuzivi kweChiedza - Dzidziso dzaDarwin uye shanduko umo munhu anorangarirwa sechinhu chinoshanduka-shanduka zvikuru pakati pezvikamu zvakawanda zviri muchadenga. Hapana chikonzero, ipapoka, nei “mhindumupindu” isingafaniri kukurumidziswa kuti vasanangurwa vagone budiriro isina kuvharidzirwa mu "yakakwirira cosmic consciousness."[10]cf. The New Paganism - Chikamu VI

Izvi zvinotungamira, pakupedzisira, kukunyengerwa kwaAntikristu uyo ​​anosvika panzvimbo yasakadzwa nehondo uye yakaparadzwa nevanhu kuti ave muponesi wayo ega, nechivimbiso chekuunza vanhu kune chokwadi chekupedzisira chekufambira mberi kwevanhu - transhumanist utpoia.[11]cf. Anopesana naKristu Mazuva Ano

Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese dzekukumbirwa padzinotarisisa mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira.  -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 675-676 (ona Millenarianism - zvazviri uye kwete)

Transhumanism ndiyo yekupedzisira avatar yekufamba uku. Nekuti chipo chinobva kuna Mwari, hunhu hwemunhu pachahwo hunove husingatsungiririki kumunhu wekumadokero. Kumukira uku kunobva pakunamata. --Cardinal Robert Sarah, Katurike HeraldKubvumbi 5th, 2019; cf. IAfrica Zvino Shoko

Nokudaro, mushingairi wose wenguva ino ari kutungamirira kukuitwa kwomunhu—pasina Mwari—mucherechedzo wokusateerera mutemo.[12]kuti Anopesana naKristu munhu mumwe chete, kwete simba—kwete mudzimuwo zvawo wetsika, kana kuti gadziriro yezvamatongerwe enyika, kwete dzinza, kana kuti kutsivana kwevatongi—ndiro yakanga iri tsika yapasi rose yeChechi yokutanga.” —St. John Henry Newman, "Nguva dzaAntikristu", Chidzidzo 1

..munhu wokusateerera mutemo… mwanakomana wokurashika, anopikisa uye anozvikwidziridza achipikisa mumwe nomumwe anonzi mwari kana chinhu chinonamatwa, zvokuti anogara mutemberi yaMwari, achizviti ndiye Mwari. ( 2 VaT. 2:3-4 )

Kune vemesiya, ikozvino i“nguva yehondo,” uye muvengi ndiye chisikwa ichocho chakaitwa “nomufananidzo waMwari.”

Mukutsvaga muvengi mutsva wekutibatanidza, takauya nepfungwa yekuti kusvibiswa, kutyisidzira kwekudziya kwepasi, kushomeka kwemvura, nzara uye nezvimwe zvinokwana bhiri. Njodzi idzi dzese dzinokonzerwa nekupindira kwevanhu, uye zvinongova kuburikidza nekushanduka kwemaitiro nemaitiro vanogona kukunda. Muvengi chaiye ipapo, ndiye mutsa pacharo. -Chikwata cheRoma, Alexander King naBertrand Schneider. Yekutanga Global Revolution, p. 75, 1993

Sokutaura kwakaita St. John Paul II, “Munhu upi noupi anorwisa upenyu hwomunhu, neimwe nzira anorwisa Mwari amene.”[13]Evangelium Vitae; n. 10 Nokudaro, Mwari achabvumira iyi “nguva yokurwa” kusvikira painobatira donzo roumwari: kubereka “nguva yorugare.” 

....saka, huipi, kuparadzwa, kuchashanda kuzadzisa zvandakuudza - kuti Kuda kwangu kuuye kuzotonga panyika. Asi Rinoda kuwana pasi racheneswa, uye kuti richeneswe, kuparadzwa kunodiwa. Naizvozvo, moyo murefu, mwanasikana wangu, uye usambobuda kunze kweKuda kwangu… —Jesu kuMushumiri waMwari Luisa Piccarreta, Chivabvu 9, 1924, Vhoriyamu 16

Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvepasi zvakarasika uye chimwe chikamu chinofanira kunamata nekugadzirisa mubhadharo waIshe kuti vatore tsitsi. Dhiabhorosi anoda kuve nekutonga kuzere pamusoro penyika. Anoda kuparadza. Pasi pane njodzi huru… Panguva idzi vanhu vese vakarembera neshinda. Kana tambo ikadambuka, vazhinji vachava avo vasinga svike muruponeso… Kurumidza nekuti nguva iri kupera; hapazovi nenzvimbo yeavo vanononoka kuuya! Chombo chine pesvedzero huru pane zvakaipa kutaura Rosari… -Mai vedu kuna Gladys Herminia Quiroga wekuArgentina, yakatenderwa musi waMbudzi 22nd, 2016 naBhishopi Hector Sabatino Cardelli

 

Zvakafanana Kuverenga

Kufambira Mberi Kwemunhu

Kufambira mberi kweTotalitarianism

Iyo Caduceus Kiyi

Kuvhiringidza Kukuru

Nhau Dzenhema, Real Revolution

Kugadzirira Era Yerunyararo

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Chihedheni Chitsva - Chikamu V
2 Ibid. p. 23
3 cf. Chihedheni Chitsva - Chikamu V
4 cf. Denda reKudzora
5 cf. Mitero
6 Boka reFacebook "Died Suddenly News", ikozvino rakavhurwa nekukoka chete, rakaputika kune nhengo dze290k uko makumi ezviuru zveuchapupu hwezvakaitika kwavari kana vadiwa vavo mushure mekunge jab iri kuudzwa.
7 cf. Mhosva Inopikisa Masuwo; Denda reKudzora
8 cf. Shanduko Yemamiriro ekunze uye Kurasika Kukuru, uye Kuvhiringidzika Kwemamiriro ekunze
9 cf. The New Paganism - Chikamu III
10 cf. The New Paganism - Chikamu VI
11 cf. Anopesana naKristu Mazuva Ano
12 kuti Anopesana naKristu munhu mumwe chete, kwete simba—kwete mudzimuwo zvawo wetsika, kana kuti gadziriro yezvamatongerwe enyika, kwete dzinza, kana kuti kutsivana kwevatongi—ndiro yakanga iri tsika yapasi rose yeChechi yokutanga.” —St. John Henry Newman, "Nguva dzaAntikristu", Chidzidzo 1
13 Evangelium Vitae; n. 10
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , .