About

MAKO MALLETT muimbi weRoma Katurike / munyori wenziyo uye mumishinari. Akaita uye akaparidza kuNorth America nekune dzimwe nyika.

Iwo mameseji akaiswa pane ino webhusaiti chibereko chemunamato uye hushumiro. Chero kutumira kunenge kune zvinhu zve "zvakavanzika zaruriro" zvakaiswa pasi pekunzwisisa kwekutungamira kwaMark kwezvemweya.

Shanyira webhusaiti yaMako 0fficial uye ongorora mimhanzi yake nehushumiri pa:
www.markmallett.com

Yedu Yakavanzika Policy

udza mashoko

Tsamba yekurumbidza kubva kuna Bhishopi waMark, Most Reverend Mark Hagemoen weSaskatoon, SK Diocese:

Izvi zvinotevera chidimbu kubva mubhuku raMako, Kutarisana kwekupedzisira... uye anotsanangura kukurudzira kuseri kweichi blog.

Kudana

MY mazuva semutori wenhau muterevhizheni akazosvika pakupera uye mazuva angu semuvhangeri wenguva dzose weKaturike uye muimbi / munyori wenziyo akatanga. Yakanga iri muchikamu chino chehushumiri hwangu pakaerekana ndakapihwa mishoni nyowani ... iyo inoumba kukurudzira uye mamiriro ebhuku iri. Nekuti iwe unozoona kuti ini ndawedzera dzimwe dzangu pfungwa uye "mazwi" andakagamuchira kuburikidza nemunamato uye ndikaona nenzira yemweya. Ivo, pamwe, semarambi madiki anongedzera kuChiedza cheZvakazarurwa zvaMwari. Inotevera inyaya yekutsanangura iri basa nyowani kumberi ...

Muna Nyamavhuvhu wa2006, ndakanga ndakagara piyano ndichiimba vhezheni yechikamu cheMisa "Sanctus," chandakanga ndanyora kuti: "Mutsvene, Mutsvene, Mutsvene ..." Pakarepo, ndakanzwa chishuwo chikuru chekuenda kunonamata pamberi Yakaropafadzwa Sakaramende.

Kuchechi, ndakatanga kunamata kuOffice (minamato yepamutemo yeChechi iri kunze kweMisa.) Ndakabva ndangoona ipapo kuti "Hymn" ndiwo mazwi mamwe chete andanga ndichiimba. "Mutsvene, mutsvene, mutsvene! Ishe Mwari Wemasimbaose ...”Mweya wangu wakatanga kumuka. Ndakaenderera mberi, ndichinamata mazwi aMunyori wePisarema, "Ndinopisa chipiriso kumba kwenyu; kwauri ndichazadzisa mhiko dzangu ... ”Mukati memoyo wangu ndakawedzera chishuwo chikuru chekuzvipira kuna Mwari zvizere, nenzira nyowani, padanho rakadzika. Ndakange ndiri kusangana nemunamato weMweya Mutsvene uyo “anopindirana nekugomera kusingatsanangurike"(VaR. 8: 26).

Pandaitaura naIshe, nguva yaiita seyaiperera. Ndakaita mhiko dzega kuna Iye, nguva yese iyi ndichinzwa mukati mangu kushingairira kwemweya. Uye saka ndakabvunza, kana kuri kuda kwake, kwepuratifomu yakakura yekugovana Nayo Nhau dzakanaka. Ini ndaifunga nyika yese mupfungwa! (Semuevhangeri, sei ndaizoda kukanda mambure angu chinhambwe chidiki kubva kumahombekombe? Ini ndaishuva kuidhonza pamusoro pegungwa rose!) Pakarepo zvaiita sekunge Mwari vari kupindura vachipindura kuburikidza neminamato yeHofisi. Kuverenga kwekutanga kwaive kubva mubhuku raIsaya uye yaive yakanzi, "Kudanwa kwemuporofita Isaya".

Maserafi akanga akamira pamusoro; imwe neimwe yakanga ina mapapiro matanhatu: namaviri yakanga yakafukidza zviso zvazvo, namaviri yakanga yakafukidza tsoka dzayo, uye namaviri yakanga yakarembera kumusoro. “Mutsvene, mutsvene, mutsvene, iye Jehovha wehondo.” vakachema mumwe kune mumwe. ” (Isaya 6: 2-3)

Ndakaenderera mberi nekuverenga kuti Seraphim akabva abhururuka sei achienda kuna Isaya, achibata miromo yake neshungu, achitsvenesa muromo wake pachinangwa chiri pamberi. "Ndichatuma ani? Ndiani achatiendera?Isaya akapindura akati.Ndiri pano, nditumei!”Zvakare, zvaiita sekunge hurukuro yangu yekutanga yekuzvipira yakanga ichizadzikiswa mukudhindwa. Kuverenga kwakaenderera mberi kuchiti Isaya achatumirwa kuvanhu vanoteerera asi vasinganzwisise, vanotarisa asi vasingaone chinhu. Rugwaro rwunoita serinoreva kuti vanhu vachaporeswa kana vaterera uye vatarisa. Asi riini, kanakusvika papi?”Anobvunza Isaya. Jehovha akapindura akati,Kusvikira maguta ava matongo, musina vanogaramo, nedzimba, musina munhu, nenyika yaparadzwa chose.”Ndiko kuti, apo vanhu vakaninipiswa, ndokuunzwa kumabvi avo.

Kuverengwa kwechipiri kwaibva kuna St John Chrysostom, mazwi aiita kunge ari kutaurwa kwandiri chaipo.

Imi muri munyu wenyika. Hazvisi nekuda kwako, anodaro, asi nekuda kwenyika kuti izwi rakapihwa kwauri. Ini handisi kukutuma kumaguta maviri chete kana gumi kana makumi maviri, kwete kurudzi rumwe chete, sekutuma kwandakaita vaporofita vekare, asi mhiri kwenyika negungwa, kune nyika yese. Uye iyo nyika iri mune inosiririsa mamiriro ... iye anoda kune ava varume iwo iwo hunhu ayo anonyanya kubatsira uye kunyange anodikanwa kana vachizotakura mitoro yevakawanda ... ivo vanofanirwa kuve vadzidzisi kwete kwete zvePalestine chete asi zvese nyika. Usashamiswe, saka, anodaro, kuti ndinotaura newe ndisiri vamwe uye ndinokutora iwe mubhizimusi rine njodzi ... izvo zviitwa zvakaiswa mumaoko ako, ndipo paunofanira kushingairira zvakanyanya. Kana vachikutuka uye vachikutambudza uye vachikupomera pamusoro pezvakaipa zvese, vanogona kutya kuuya pamberi. Naizvozvo anoti: “Kunze kwekunge iwe wagadzirira chinhu chakadai, ndakakusarudza pasina. Kutukwa kunofanirwa kuve kwako asi hakukuvadze uye kungova humbowo mukushinga kwako. Kana, kuburikidza nekutya, zvakadaro, ukatadza kuratidza kumanikidza basa rako rekutumwa, mugove wako uchave wakaipisisa. ” —St. John Chrysostom, Yokunamata pakati Hours, Vol. IV, peji. 120-122

Mutongo wekupedzisira wakandibaya moyo, nekuti husiku hwakanga hwapfuura chete, ndainetseka nezvekutya kwangu kuparidza sezvo ndisina kora yevafundisi, ndisina dhigirii redzidziso, uye [vana vasere] vandinotarisira. Asi kutya uku kwakapindurwa neMhinduro inotevera: “Muchagamuchira simba kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu — uye muchava zvapupu zvangu kusvika kumagumo enyika.”

Panguva ino, ndakapererwa nezvakaratidzika sekuti Ishe vari kutaura kwandiri: kuti ini ndanga ndichidanwa kuti ndiite mweya wechiporofita. Kune rimwe divi, ndakafunga kuti zvaive zvekuzvikudza kufunga zvakadaro. Kune rimwe divi, ini handina kukwanisa kutsanangura nyasha dzinoshamisa dzaive dzakazara mukati mangu.
Musoro wangu uchitenderera uye moyo wangu uchipisa, ndakaenda kumba ndokuvhura bhaibheri rangu ndikaverenga:

Ndichamira panzvimbo yangu yekurinda, ndokumira pamusoro perusvingo, ndotarisa kuti ndione zvaachataura kwandiri, uye kuti achapindura kutii kunyunyuta kwangu. (Habhabhu 2: 1)

Izvi zviri izvo chaizvo zvakabvunzwa naPope John Paul II kwatiri isu vechidiki patakaungana naye paWorld Youth Day muToronto, Canada, muna 2002:

Mukati mehusiku hwehusiku tinokwanisa kunzwa kutya uye kusagadzikana, uye tinomirira nekushivirira kumirira kuuya kwechiedza chemambakwedza. Vadiki vechidiki, zviri kwamuri kuva vachengeti vemangwanani (cf. 21: 11-12) vanozivisa kuuya kwezuva anova ndiye Kristu akamutswa! -Message yaBaba Vatsvene kune Vechidiki venyika, XVII World Youth Day, n. 3

Vechidiki vakazviratidza kuti ndeveku Roma uye kuChechi chipo chakakosha cheMweya waMwari ... Handina kuzeza kuvakumbira kuti vasarudze mukutenda uye nehupenyu uye nekuvapa nebasa rinoshamisa: kuve "mangwanani vatariri ”pakutanga kwemireniyumu itsva. -POPE JOHN PAUL II, Novo Millenio Inuente, n. 9

Uku kudaidzwa kuti "tarisa" kwakadzokororwa naPapa Benedict muAustralia paakakumbira vechidiki kuti vatume nhambo itsva:

Kupihwa simba neMweya, uye kukwevera pane chakapfuma chiratidzo chekutenda, chizvarwa chitsva chevaKristu chiri kudaidzwa kubatsira kuvaka nyika umo chipo chaMwari chehupenyu chinotambirwa, kuremekedzwa nekuchengetwa- kwete kurambwa, kutyiwa sekutyisidzirwa, nekuparadzwa. Nguva nyowani umo rudo rusina makaro kana kuzvitsvakira, asi rwakachena, rwakatendeka uye rusununguko rwechokwadi, rwakavhurika vamwe, vanoremekedza chiremerera chavo, vachitsvaga zvavo zvakanaka, zvichiratidza mufaro nerunako. Iyo nhambo nyowani umo tariro inotisunungura kubva kune husina kudzikama, kusava nehanya, uye kuzvibata-pachako izvo zvinouraya mweya yedu uye nekukanganisa hukama hwedu. Vadiwa vadikani shamwari, Ishe varikukumbira kuti muve vaporofita vezera idzva iri ... —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Pakupedzisira, ndakanzwa shungu dzekuvhura Katekisimo -vhoriyamu remapeji 904- uye, ndisingazive zvandaizowana, ndakatendeukira kune izvi.

Mukusangana kwavo “mumwe neumwe” naMwari, vaporofita vanowana mwenje uye simba rechinangwa chavo. Munamato wavo hausi kutiza kubva munyika ino isina kutendeka, asi kuterera kuIzwi raMwari. Dzimwe nguva munamato wavo nharo kana kunyunyuta, asi unogara uri munamato unomirira uye unogadzirira kupindira kweMuponesi waMwari, Ishe wenhoroondo. -Catechism yeChechi yeKaturike (CCC), 2584, pasi pemusoro wenyaya: "Eria nevaporofita uye kutendeuka kwemoyo"

Chikonzero chandinonyora pamusoro apa hachisi chekuzivisa kuti ndiri muporofita. Ini ndinongova muimbi, baba, uye muteveri weMuvezi wekuNazareta. Kana sekutaura kunoita director wemweya wezvinyorwa izvi, ini ndinongova "mudiki anotumirwa naMwari." Nesimba rechiitiko ichi pamberi peSakaramende Rakakomborerwa, uye nevimbiso dzandakatambira kuburikidza negwara remweya, ndakatanga kunyora zvinoenderana nemazwi akaiswa mumoyo mangu uye zvichibva pane zvandaigona kuona pa "rampart".

Yedu Yakaropafadzwa Lady rairo kunaSt.Catherine Labouré pamwe inopfupisa zvakanyanya izvo zvandakaona

Iwe uchaona zvimwe zvinhu; rondedzera zvaunoona nezvaunonzwa. Unozokurudzirwa muminamato yako; ipa rondedzero yezvandinokuudza uye yezvauchanzwisisa muminamato yako. —St. Catherine, Autograph, Kukadzi 7, 1856, Dirvin, Saint Catherine Labouré, Archives of the Daughters of Charity, Paris, France; peji 84


 

Vaporofita, vaporofita vechokwadi, avo vanoisa mitsipa yavo panjodzi nekuzivisa "chokwadi"
kunyangwe isinganzwisisike, kunyangwe kana "zvisingafadzi kuteerera" ...
“Muporofita wechokwadi ndiye anokwanisa kuchema vanhu
uye kutaura zvinhu zvine simba pazvinenge zvichidiwa. "
Chechi inoda vaporofita. Aya marudzi evaporofita.
“Ndichataura zvimwe: Anotida zvose kuti vave vaporofita.

—PAPA FRANCIS, Homily, Santa Marta; Kubvumbi 17th, 2018; Vatican Insider

Comments dzakavharika.