Kutya Kufona

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 5, 2017
Svondo & Chipiri
yeVhiki Yegumi nemaviri-Yechipiri Munguva Yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

ST. Augustine akamboti, “Ishe, ndinatsei, asi kwete zvakadaro! " 

Akatengesa kutya kwakajairika pakati pevatendi nevasingatendi zvakafanana: kuti kuve muteveri waJesu kunoreva kutora mufaro wepanyika; kuti pakupedzisira ndiko kudaidzwa mukutambura, kushaya, uye kurwadziwa pasi pano; kukuvadza nyama, kuparadza kuda, nekuramba mafaro. Mushure mezvose, mukuverengwa kweSvondo yapfuura, takanzwa St. Paul achiti, “Ipai miviri yenyu sechibayiro chipenyu” [1]cf. VaR. 12: 1 uye Jesu akati:

Ani naani anoda kunditevera anofanira kuzviramba, atore muchinjikwa wake, anditevere. Nokuti ani naani anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nahwo, asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana. (Mat. 16: 24-26)

Hongu, pakuona kwekutanga, chiKristu chinoratidzika senzira inosiririsa yekutora munguva pfupi yeupenyu. Jesu anonzwika zvakanyanya semuparadzi pane muponesi. 

Uneiko nesu, Jesu weNazareta? Mauya kuzotiparadza here? Ndinoziva kuti ndimi ani - Mutsvene waMwari. (Evhangeri yanhasi)

Asi kushayikwa kubva pakuongorora kusina tariro ichokwadi chepakati chekuti sei Jesu akauya pasi pano, muchidimbu muzvikamu zvitatu zveBhaibheri:

… Unofanira kumutumidza kuti Jesu, nekuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo.

Ameni, ameni, ndinoti kwamuri, wese anoita zvivi muranda wechivi. (Johani 8:34)

Kristu akatisunungura kuti tive vakasununguka. saka mira wakasimba uye usazviisa pasi zvakare pajoko rehuranda. (VaG 5: 1)

Jesu haana kuuya kuzotishandira senhamo, asi kunyatso tisunungura kubva pairi! Chii chinoita kuti tinyatsosuruvara? Kuda Mwari here nomoyo wedu wese, nemweya wedu wese, uye nesimba redu rose ... kana mhosva nemanyadzi atinonzwa kubva kuzvivi zvedu? Chiitiko chepasirese uye mhinduro yakatendeseka kumubvunzo uyu yakapusa:

Mubairo wechivi rufu, asi chipo chaMwari hupenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu. (VaR. 6:23)

Pano, "vapfumi uye vane mukurumbira" wepasi rose vanoshanda semufananidzo -kuti munhu anogona sei kuwana zvese (mari, simba, bonde, zvinodhaka, mukurumbira, nezvimwewo) - uye zvakadaro, uchiri kupunzika nechikepe mukati. Ivo vanokwanisa kuwana kumafaro ese epanyama, asi vanobata vasingafunge kune mufaro usingaperi uye wekusingaperi unovanzvenga. 

Uye zvakadaro, sei zviri kuti isu isu vatove maKristu tichiri kutya kuti Mwari anoda kutibira izvo zvishoma zvatiinazvo? Tinotya kuti kana tikapa iye "hongu" akazara uye akazara, Iye anobva azotikumbira kuti tisiye imba iyoyo iri mugungwa, kana murume kana mukadzi watinoda, kana iyo mota nyowani kutengwa, kana mufaro wezvakanaka zvekudya, bonde, kana zvimwe zvakawanda zvinofadza. Kufanana nejaya mupfumi muEvhangeri, chero patinonzwa Jesu achitisheedza kumusoro, isu tinofamba tichienda takasuruvara. 

Kana uchida kuva wakakwana, enda utengese zvaunazvo upe varombo, uye uchava nepfuma kudenga. Ipapo ugouya, unditevere. Jaya rakati ranzwa shoko iro rikaenda richishungurudzika; nekuti rakange rine nhumbi zhinji. (Mat. 19: 21-22)

Ini ndoda kuenzanisa chimwe chinhu mundima ino kusvika Jesu paakakumbira Peter kuti asiye zvakare kumashure mambure ake ekuredza uye kumutevera. Tinoziva kuti Petro akabva atevera Jesu… asi, ipapo, tinoverenga gare gare kuti Petro aive achiri nechikepe chake nemambure. Chii chakaitika?

Panyaya yejaya mupfumi, Jesu akaona kuti zvinhu zvake zvaive chidhori uye kuti, kuzvinhu izvi, moyo wake wainge wakazvipira. Uye nekudaro, zvaive zvakafanira kuti jaya iri "kupwanya zvifananidzo zvaro" zvakateerana kusununguka, uye nokudaro, anofara zvechokwadi. Nekuti,

Hakuna munhu anogona kushandira vatenzi vaviri. Angavenga mumwe agoda mumwe, kana kuti anozvipira kune mumwe uye agozvidza mumwe. Hamugoni kushandira Mwari nepfuma. (Mateo 6:24)

Mushure mezvose, mubvunzo wejaya kuna Jesu waive wekuti, "Chii chakanaka chandingaite kuti ndiwane hupenyu husingaperi?" Peter, kune rimwe divi, akadaidzwawo kuti arambe zvinhu zvake. Asi Jesu haana kumukumbira kuti avatengese. Sei? Nekuti chikepe chaPeter sezviri pachena chaive chisiri chidhori chaimutadzisa kuzvipa zvachose kunaIshe. 

… Vakasiya usvasvi hwavo vakamutevera. (Mako 1:17)

Sezvazvinoitika, chikepe chaPeter chakazove chishandiso chakakosha mukushandira basa raIshe, kunyangwe yaive yekutakura Jesu kumaguta akasiyana siyana kana kufambisa zvishamiso zvakati wandei zvakaratidza simba raKristu nekubwinya kwake. Zvinhu uye mafaro, mukati mawo, hazvisi zvakaipa; ndiwo mashandisiro atinoita kana kuzvitsvaga izvo zvinogona kuve. Zvisikwa zvaMwari zvakapihwa kurudzi rwevanhu kuti tikwanise kumuwana nekumuda kuburikidza nechokwadi, runako uye runako. Izvo hazvina kuchinja. 

Udza vapfumi munguva ino kuti vasazvikudza uye varege kuvimba nechinhu chisina chokwadi sepfuma asi kuna Mwari, anotipa nezvinhu zvese kuti tifare. Vaudze kuti vaite zvakanaka, kuti vapfume mumabasa akanaka, vape rupo, vagadzirire kugovana, nokudaro vachiunganidza sepfuma hwaro hwakanaka hweramangwana, kuti vakunde hupenyu ihwohwo hupenyu hwechokwadi. (2 Tim 6: 17-19)

Saka, Jesu anotendeukira kwauri neni nhasi uye anoti, "Nditevere." Izvo zvinoita sei? Zvakanaka, ndiwo mubvunzo usiri iwo. Iwe unoona, isu tatova kufunga, "Chii chandinofanira kusiya?" Asi, iwo mubvunzo chaiwo ndewokuti "Ndingakushandirei sei (uye zvandinazvo) kukushandirai Ishe?" Uye Jesu anopindura…

Ndakauya kuti [muve] neupenyu, uye huve nahwo… ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana… Ipai uye mupe zvipo. chiyero chakanaka, chakarongedzwa pamwe chete, chakazunzwa pasi, uye chikafashukira, chodururwa mumakumbo ako… Rugare ndinokusiyira newe; rugare rwangu ndinopa kwamuri; kwete sekupa kwenyika ini kwandinokupai. Moyo yenyu ngairege kutambudzika, kana kutya. (Johani 10:10; Mat 16:26; Ruka 6:38; Joh. 14:27)

Izvo Jesu anovimbisa iwe neni ndezvechokwadi rusununguko uye mufaro, kwete sekupa kwenyika, asi sekuda kweMusiki. Hupenyu hweChristu hausi wekutorerwa kunaka kwezvakasikwa naMwari, asi zvekuramba kukanganisa kwayo, yatinoti "chivi". Uye nekudaro, hatigone kuenda kumberi "kwakadzika" kwerusununguko irworwo nderwedu sevanakomana nevanasikana veWekumusoro-soro kunze kwekunge tichiramba manyepo emadhimoni ekutya anoedza kutipwisa kuti chiKristu chingangoparadza mufaro wedu. Aihwa! Izvo zvakauya kuzoparadza Jesu isimba rezvitadzo muhupenyu hwedu, uye nekuuraya iyo "munhu wekare”Ndiko kukanganisa kwemufananidzo waMwari watakasikwa maari.

Uye saka, izvi kufa kune wega zvirokwazvo inoda kurambwa kwezvishuvo zvakawandisa uye zvishuwo zvehunhu hwedu hwekutadza. Kune vamwe vedu, zvinozoreva kupwanya zvidhori izvi zvachose uye nekusiya vamwari vezvinodhakwa izvi sechinhu chekare. Kune vamwe, zvinoreva kuti kuzviisa pasi pane izvi zvishuwo kuti vateerere kuna Kristu, uye sechikepe chaPeter, shandira Ishe, kwete isu. Chero nzira, izvi zvinosanganisira kushinga kuzviramba isu pachedu uye kutora muchinjikwa wekuzvinyima kuitira kuti tigone kuva mudzidzi waJesu, uye nekudaro, mwanakomana kana mwanasikana munzira yavo kuenda kurusununguko rwechokwadi. 

Nekuti ichi chirwere chechinguva chidiki chiri kuburitsa kwatiri huremu husingaperi hwekubwinya kupfuura kuenzanisa, sezvo isu tisingatarise kune zvinoonekwa asi kune zvisingaonekwe; nekuti zvinoonekwa zvinopfuura, asi zvisingaonekwi ndezvekusingaperi. (2 VaK. 4: 17-18)

Kana isu tikatarisa maziso edu pane hupfumi hweKudenga, saka tinogona kutaura naiye Mapisarema nhasi: "Ndinotenda kuti ndichaona rupo rwaIshe munyika yevapenyu"- kwete kudenga chete. Asi zvinoda zvedu fiat, "hongu" wedu kuna Mwari uye "kwete" yakasimba kutadza. 

uye moyo murefu

Rindira Jehovha ushingi; iva wakashinga moyo, uye wakamirira Ishe… Jehovha ndiye chiedza changu noMuponesi wangu; ndingagotya aniko? Jehovha ndiye utiziro hwangu; ndingagotya aniko? (Nhasi Mapisarema)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Mutana

Ascetic muGuta

Iyo Counter-Shanduko

 

 

Maka muPhiladelphia! 

Musangano weNyika we
Murazvo weRudo
yeMoyo Musingaenzaniswi waMaria

Nyamavhuvhu 22-23rd, 2017
Renaissance Philadelphia Airport Hotel
 

Feature:

Mark Mallett - Muimbi, Munyori wenziyo, Munyori
Tony Mullen - Mutungamiriri weNyika yeMurazvo weRudo
Fr. Jim Blount - Sosaiti yeMukadzi Wedu weiyo Tsvenetsvene Utatu
Hector Molina - Kukanda Mambure Ministries

Kuti uwane mamwe mashoko, tora pano

 

Ndikuropafadzei uye ndinokutendai nekuda
zvipo zvako zvekupa rubatsiro kuno.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaR. 12: 1
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUNAMATA, ALL.