Nguva yeApostora

 

JONGA patinofunga kuti Mwari anofanira kukanda tauro, Anokanda mune mamwe mazana emakore mashoma. Ichi ndicho chikonzero kufanotaura kwakajeka se "ino Gumiguru” inofanira kurangarirwa nokungwarira uye nokungwarira. Asi tinoziva zvakare kuti Ishe vane hurongwa huri kuzadzikiswa, chirongwa chiri kusvika panguva ino, maererano kwete nevaoni vakawanda chete asi, kutaura idi, Madzibaba eChechi Okutanga.

 

Nguva yeApostora

Zvichitevera chirevo cheMagwaro chokuti “zuva rimwe rakaita samakore ane chiuru uye chiuru chamakore sezuva rimwe chete,”[1]2 Pet 3: 8 Madzibaba eChechi akaparadzanisa nhoroondo kupinda muzviuru zvina zvemakore kubva kuna Adhamu kusvikira pakuberekwa kwaKristu, uye ipapo makore ane zviuru zviviri anotevera. Kwavari, iyi nguva yaive yakafanana neye mazuva matanhatu yezvisikwa, izvo zvaizoteverwa ne“zuva rechinomwe” rokuzorora:

...sokunge chaive chinhu chakakodzera kuti vatsvene vafarire rudzi rwekuzorora kweSabata mukati menguva iyoyo, kuzorora kutsvene mushure mekushanda kwezviuru zvitanhatu zvemakore kubvira pakusikwa kwemunhu… (uye) panofanira kutevera pakupedzwa kwezvitanhatu. zviuru zvemakore, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rezuva rechinomwe mu makore ane chiuru achitevera… Uye pfungwa iyi yaisazopokana, kana zvaitendwa kuti mufaro wevatsvene, muSabata iroro, uchave wemweya, uye zvichibva pakuvapo kwaMwari… —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civival Dei, Bk. XX, Ch. 7, Katurike University of America Press

Saka kuita masvomhu akareruka, zviuru zvitanhatu zvemakore zvinotitungamira kuJubheri Guru rinopembererwa naPope John Paul II muna 2000 AD zvichitotisvitsa manheru e“zuva rechitanhatu” munhevedzano yenguva yavaapostora. Maererano neTsika Dzvene, ipapoka, tiri “kuyambuka chikumbaridzo chetariro” kupinda Zororo reSabata rinouya or “Zuva raShe” uye chii mashura ndakudaidza"nguva yerunyararo.” Izvi zvakasimbiswa mu zvakatenderwa nechechi zvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta ane musimboti meseji kuzadzikiswa kwa "Baba Vedu" - Humambo hwenyu ngahuuye, Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga - munguva ino. 

MuCreation, yangu yakanaka yaive yekuumba Humambo hweKuda Kwangu mumweya wechisikwa changu. Chinangwa changu chikuru chaive chekuita murume wega wega mufananidzo weUtatu Hutsvene nekuda kwekuzadzikiswa kweKuda Kwangu maari. Asi nekubuda kwemunhu kubva kuKuda Kwangu, ndakarasikirwa neHumambo Hwangu maari, uye kwemakore matanhatu nemazana matanhatu ndakafanira kurwa. —Kubva mumadhayari aLuisa, Vol. XIV, Mbudzi 6, 1922; Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini, nemvumo yaArchbishop weTrani, Giovan Battista Pichierri.

Pane mutsara wenguva wemakore 6000 kana mazuva matanhatu zvakare mushure maJesu uye Magwaro anovimbisa, kwete kuguma kwenyika, asi a kuvandudzwa:

Mwanasikana wangu wandinoda, ndinoda kukuzivisa kurongeka kweChipo Changu. Makore zviuru zviviri oga oga ndakavandudza nyika. Mumakore zviuru zviviri zvekutanga ndakaivandudza neBoporodzi; muzviuru zviviri zvechipiri ndakachivandudza nokuuya Kwangu panyika pandakaratidza Hunhu Hwangu, kubva mauri, sekunge kubva mumapazi akawanda, Humwari hwangu hwakapenya. Vakanaka uye neVatendi chaivo vemakore zviuru zviviri zvinotevera vakararama kubva muzvibereko zveHunhu Hwangu uye, mumadonhwe, vakanakidzwa neHumwari Hwangu. Iye zvino tave pedyo nemakore zviuru zviviri zvechitatu, uye pachava nekuvandudzwa kwechitatu. Ichi ndicho chikonzero chekuvhiringidzika kwakawanda: hachisi chimwe chinhu kunze kwegadziriro yekuvandudzwa kwechitatu… [2]Jesu anoenderera mberi achiti, "Kana mukuvandudzwa kwechipiri ndakaratidza zvakaitwa neHunhu Hwangu uye nekutambura, uye zvishoma pane izvo Humwari Hwangu hwanga huchishanda, ikozvino, mukuvandudzwa kwechitatu, mushure mekunge nyika yacheneswa uye chikamu chikuru chechizvarwa chiripo chaparadzwa, ndive nerupo zvakanyanya nezvisikwa, uye ndichazadzisa kuvandudzwa nekuratidza zvakaitwa neHumwari Hwangu mukati meHunhu hwangu; kuti Kuda Kwangu kwehumwari kwakashanda sei nekuda kwangu kwemunhu; kuti zvinhu zvose zvakaramba zvakabatana sei mukati mangu; maitirwo andakaitwa nekuita zvese zvese, uye kuti kunyangwe pfungwa yega yega yechisikwa chimwe nechimwe yakagadziridzwa neni, uye yakasimbiswa neKuda kwangu Kutsvene. —Jesu kuna Luisa, January 29, 1919, Vhoriyamu 12

Nguva yakajairika yanga iri pamberi pemeso edu nguva yese.

Tava pachikumbaridzo chekuzvarwa patsva. Asi kuberekwa patsva nguva dzose kunotangirwa nemarwadzo okusununguka, uye ndizvo zviri kuitika iye zvino, kunyange zvakadaro, kwenguva yakareba sei, hapana anoziva. Chii chine chokwadi ndechekuti we ndivo chizvarwa (zvi) icho Madzibaba eChechi akataura nezvacho, avo vaizopfuura kubva mu chetanhatu into the chenomwe zuva rekutanga muHumambo hweKuda kwaMwari…

Rugwaro runoti: 'Uye Mwari akazorora nezuva rechinomwe kubva kumabasa ake ese'… Uye mumazuva matanhatu zvinhu zvakasikwa zvakapedzwa; zviri pachena, nokudaro, kuti vachasvika kumagumo mugore rezviuru zvitanhatu… Asi kana Anopesana naKristu achinge aparadza zvinhu zvese zvepanyika, achatonga kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu, uye achagara mutembere kuJerusarema; uye ipapo Ishe achauya kubva Kudenga mumakore… achitumira murume uyu neavo vanomutevera kudziva remoto; asi kuunza kune vakarurama nguva dzeumambo, ndiko kuti, iyo yasara, zuva dzvene rechinomwe… Izvi zvichaitika munguva dzeumambo, ndiko kuti, nezuva rechinomwe… Sabata rechokwadi revakarurama… Avo vakaona Johane, mudzidzi waIshe, [tiudzei] kuti vakanzwa kubva kwaari kuti Ishe vaidzidzisa nekutaura sei nenguva dzino…  —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa Co .; (St. Irenaeus aive mudzidzi weSt.Polycarp, aiziva nekudzidza kubva kuMuapositori Johane uye akazogadzwa kuva bhishopi weSmirna naJohn.)

…richiteverwa nezuva rechisere uye risingaperi:

Mwari akaita mabasa amaoko ake namazuva matanhatu, akapedzisa nezuva rechinomwe, akazorora naro, akariita dzvene. Teererai, vana vangu, kune zvinorehwa neshoko iri, "Akapedza mumazuva matanhatu." Izvi zvinoreva kuti Jehovha achapedza zvinhu zvose mumakore zviuru zvitanhatu, nokuti “zuva rimwe chete rine chiuru chemakore.” Uye Iye amene anopupura, achiti, “Tarirai, nhasi achaita sechuru chamakore.” Naizvozvo, vana vangu, mumazuva matanhatu, ndiko kuti, mumakore zviuru zvitanhatu, zvinhu zvose zvichapedzwa. “Uye akazorora nezuva rechinomwe.” Izvi zvinoreva kuti: Kana Mwanakomana wake achiuya [zvakare], achaparadza nguva yowakaipa, uye achatonga vasingadi Mwari, uye achishandura zuva, nomwedzi, nenyeredzi, ipapo achazorora zvirokwazvo nezuva rechinomwe. Uyezve, Anoti… kana, ndichizorodza zvinhu zvose, ndichatanga zuva rechisere, ndiko kuti, kutanga kweimwe nyika. -Tsamba yaBhanabhasi (70-79 AD), Ch. 15, rakanyorwa naBaba veApostora vomuzana remakore rechipiri

 

Zvakafanana Kuverenga

Makore Ane Chiuru

Zuva Rechitanhatu

Zororo reSabata rinouya

Zuva reRuramisiro

Millenarianism - zvazviri uye kwete

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 2 Pet 3: 8
2 Jesu anoenderera mberi achiti, "Kana mukuvandudzwa kwechipiri ndakaratidza zvakaitwa neHunhu Hwangu uye nekutambura, uye zvishoma pane izvo Humwari Hwangu hwanga huchishanda, ikozvino, mukuvandudzwa kwechitatu, mushure mekunge nyika yacheneswa uye chikamu chikuru chechizvarwa chiripo chaparadzwa, ndive nerupo zvakanyanya nezvisikwa, uye ndichazadzisa kuvandudzwa nekuratidza zvakaitwa neHumwari Hwangu mukati meHunhu hwangu; kuti Kuda Kwangu kwehumwari kwakashanda sei nekuda kwangu kwemunhu; kuti zvinhu zvose zvakaramba zvakabatana sei mukati mangu; maitirwo andakaitwa nekuita zvese zvese, uye kuti kunyangwe pfungwa yega yega yechisikwa chimwe nechimwe yakagadziridzwa neni, uye yakasimbiswa neKuda kwangu Kutsvene.
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.