Areka Ichavatungamira

Joshua achipfuura Rwizi Jorodhani neAreka yeChipangano naBenjamin West, (1800)

 

AT kuberekwa kweimwe nhambo nyowani munhoroondo yeruponeso, an areka yatungamira nzira yeVanhu vaMwari.

Ishe pavakachenesa nyika kuburikidza nemafashama emvura, vachisimbisa chibvumirano chitsva naNoa, yaive areka yakatakura mhuri yake kupinda munguva nyowani.

Tarira, ndiri kusimbisa sungano yangu newe, nembeu yako inokutevera, nemweya mipenyu yose yakanga inemwi; shiri, nemhuka, nezvinokambaira, nemhuka dzose dzesango dzakange dzinewe, zvose zvinobuda muareka. (Gen 9: 9-10)

VaIsraeri pavakapedza rwendo rwavo rwemakore makumi mana nemurenje, yaive "areka yesungano" yakavatungamira kupinda muNyika Yakapikirwa (ona kuverenga kwekutanga kwanhasi).

Vapristi vakatakura areka yesungano yaIshe vakamira pakaoma muRwizi rweJorodhani apo vaIsraeri vese vakayambuka pavhu rakaoma, kudzamara rudzi rwese rwapedza kuyambuka Jorodhani. (Josh 3:17)

“Mukuzara kwenguva,” Mwari akasimbisa Chibvumirano chitsva, chakatungamirwa zvakare ne “areka”: Mhandara Yakaropafadzwa Maria.

Maria, mune iyo Ishe iye achangobva kuita pekugara, ndiye mwanasikana weZiyoni ari munhu, areka yesungano, nzvimbo panogara kubwinya kwaIshe. Ndiye “ugaro hwaMwari. . . nevarume. ” Akazara nenyasha, Maria akapihwa chose kuna iye akauya kuzogara maari uye waari kuda kupa kunyika. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2676

Uye pakupedzisira, kuti "nguva yerunyararo" itsva iuye, zvakare Vanhu vaMwari vachatungamirwa neareka, iri zvakare fatima_Fotor.jpgAmai Vakaropafadzwa. Zvechiito cheRununuro, icho chakatanga neMuviri, ndiko kusvika pakakwirira apo Mukadzi anozvara muviri "wose" waKristu.

Ipapo temberi yaMwari kudenga yakavhurwa, uye areka yesungano yake yakaonekwa mutemberi. Kwakava nokupenya kwemheni, kutinhira, uye kutinhira kukuru, kudengenyeka kwenyika, uye chimvuramabwe chine simba. Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, uye mumusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri. Aive nepamuviri uye achichema zvinonzwika mukurwadziwa sezvo aishanda kuti asununguke. (Zva 11: 19-12: 2)

… Mhandara Maria Akaropafadzwa anoenderera mberi "kuenda pamberi" pevanhu vaMwari. —PAPA JOHANI PAURO II, Redemptoris Mater, kwete. 6

 

KUTeverA ARK

Munguva yega yega yenhoroondo pamusoro, areka iri kamwechete a utiziro kuvanhu vaMwari. Areka yaNoa yakachengetedza mhuri yake pamafashamo; areka yesungano yakachengeta mirairo gumi uye yakachengetedza kupfuura kwevaIsraeri; “areka yesungano itsva” yakachengetedza hutsvene hwaMesiya, kumuumba, kumudzivirira, nekumugadzirira kuitira basa rake. Uye pakupedzisira — nekuti basa reMwanakomana rakapedzwa kuburikidza Chechi-Areka yeSungano Itsva inopihwa kuchengetedza kuchena kweChechi, kuumba, kuchengetedza, uye kugadzirira Kereke pachiito chayo chekupedzisira pamberi pekupera kwenhoroondo, inozove Areka5mwenga “Mutsvene asina gwapa” [1]cf. VaEf 5:27 as “Chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika.” [2]cf. Mat. 24:14 Nekudaro, Chechi pachayo iareka:

Chechi "nyika yakayananiswa." Iye ndiye kuhukura uko "muchikepe chakazara chemuchinjikwa waIshe, nekufema kweMweya Mutsvene, kufamba nenzira yakachengeteka munyika ino." Sekureva kwemumwe mufananidzo unodikanwa naMadzibaba eKereke, akafananidzirwa neareka yaNoa, iyo yega inoponesa kubva kumafashama. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 845

Kana areka yaidikanwa kuchengetedza Noa, kuchengetedza nzira dzevaIsraeri, uye kupa tebhenakeri iyo Mwanakomana waMwari yaizotora nyama Yayo, ko isu? Mhinduro iri nyore: nesuwo tiri vana vake sezvo tiri muviri waKristu.

"Mukadzi, tarira, mwanakomana wako." Ipapo akati kumudzidzi: Tarira mai vako. Zvino kubva paawa iro mudzidzi wakavatora akavaisa kumba kwake. (Johani 19: 26-27)

Uye nekudaro, kunyangwe izvozvi, Mukadzi uyu anoshanda kuti abereke "mwanakomana" - muviri wese waKristu, muJuda nemuHedeni - kuitira kuti abatsire Mwanakomana wake kuzadzikisa hurongwa hwake hweRudzikinuro mukupedzisa munguva "yerunyararo", ndiwo moyo wa Zuva raIshe.

Uye ndine chokwadi chekuti iye akatanga basa rakanaka mamuri achariisa pakupedzisa pazuva raJesu Kristu. (VaF. 1: 6; RSV)

Iye anotora chikamu mune iri "basa rakanaka" nekuumba vana vake kuti vave makopi ake kuitira kuti isuwo "tigone kubata" nekuzvara Jesu munyika kuburikidza nehupenyu hwemukati huri hupenyu Hwake, Mweya Wake, Kuda Kwake. [3]cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagoverana kuteerera kwake. —Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira, peji. 116-117

Muna Maria, basa iri rakange ratopedzwa. Iye “ndiye mukadzi akakwana maari kunyange nazvino hurongwa hwamwari hwakazadzikiswa, sechivimbiso chekumuka kwedu kuvakafa. Ndiye chibereko chekutanga chetsitsi dzaMwari sezvo ariye wekutanga kugoverana musungano yaMwari yakasimbiswa uye yakazadziswa zvizere muna Kristu uyo ​​akatifira akamuka nekuda kwedu. ” [4]PAPA ST. JOHN PAUL II, Angelus, Nyamavhuvhu 15, 2002; v Vatican.va

Yakakura uye yehumhare yaive iyo kuteerera kwekutenda kwakezvanga zviri kuburikidza nekutenda uku kuti Maria aive akabatanidzwa zvakakwana naKristu, murufu nekubwinya. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Angelus, Nyamavhuvhu 15, 2002; v Vatican.va

Yake fiat, ipapo, ndiyo template ye Chirongwa cheMakore.

uye ipapo chete, pandinoona munhu sekusika kwandakaita iye, ndipo pachave nebasa Rangu ... —Jesu kuna Luisa Picarretta, Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari, naMufundisi Joseph Iannuzzi, n. 4.1, peji. 72

Ndiani ari nani kutidzidzisa kuteerera kwakazara kupfuura iye aiteerera zvakakwana?

Sekutaura kwaSt. Irenaeus, "Kuteerera akazova chikonzero cheruponeso rwake uye nerudzi rwevanhu." Nekudaro havasi vashoma veMadzibaba ekutanga vanotaura nemufaro. . .: "Pfundo rekusateerera kwaEvha rakasunungurwa nekuteerera kwaMaria: zvakasungwa nemhandara Evha nekusatenda kwake, Maria akasunungura nekutenda kwake." Vachimuenzanisa naEvha, vanodana Maria kuti "Amai vevapenyu" uye vanowanzoti: "Rufu kubudikidza naEvha, hupenyu kubudikidza naMaria." -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 494

 

KUPINDA MUAREKA

Nekudaro, mubvunzo wekukurumidzira unosara kwatiri panguva ino: isuwo tichapinda here muAreka iyi, kupotera uku Mwari maxhurr_Fotoryatipa mu Dutu Guru kutidzivirira kubva kumafashama enhema dzaSatani nemafashama ekuramba kutenda ayo achanyudza anodziya, asi chii chichaendesa boka raKristu ku "nguva yorugare"?

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. - Kuonekwa kwechipiri, Chikumi 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzemazuva ano, www.ewtn.com

Nekuti Mwari akapa Amai Vakaropafadzwa kwatiri sedziviriro yechokwadi uye imba yepamusoro apo patinogona kuumbwa, kugadzirirwa, uye kuzadzwa neMweya Mutsvene. Asi saNoa, isu tinofanirwa kupindura kukoka kwaMwari kuti tipinde muAreka iyi neyedu fiat.

Nokutenda Noa, akayambirwa pamusoro pezvakanga zvichigere kuonekwa, nokutya akavaka areka yoruponeso rwemhuri yake. Kubudikidza neizvi akapa nyika mhosva uye akagara nhaka yekururama kunouya kuburikidza nekutenda. (VaH 11: 7)

Nzira yakapusa "yekupinda muAreka" ndeyekungobvuma kuve amai vaMaria, kuzvipa kwairi, uye nekudaro, zvipe iwe zvakazara kuna Jesu uyo ​​anoda kuti akubereke. MuKereke, tinodaidza izvi "kuzvitsaurira kuna Maria." Kuti uwane gwara rekuti ungaita sei izvi, enda ku: [5]Ndinokurudzira Mazuva makumi matatu kusvika Kubwinya Kwemangwanani

myconsecration.org

Chinhu chechipiri chaunogona kuita kunamatira Rozari mazuva ese, iri kufungisisa nezve hupenyu hwaJesu. Ini ndinoda kufunga nezveRosary marozari se "madiki" madiki anotungamira zvakadzika nekudzika muAreka. Nenzira iyi, uchifamba naMaria uye wakamubata ruoko, anogona kukuratidza nzira dzakachengeteka uye dzinokurumidza dzekubatana neMwanakomana wake, sezvo akatanga kuzvitora. Mumwe anogona chete kunzwisisa zvandinoreva neizvi nekungozviita, kunyatsoteerera uye nekutendeka. [6]cf. Nguva Yekuita Zvakakomba Mwari vanozoita zvakasara. (Hazvina kuitika kuti vazhinji vevatsvene veChechi vaive zvakare vana vaMaria vakazvipira kwazvo).

Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chairatidzika kunge chiri panjodzi, kununurwa kwacho kwakanzi kune simba remunamato uyu, uye Mukadzi Wedu weRosary akagamuchirwa semunhu ane minyengetero yakaunza ruponeso.  —PAPA JOHANI PAURO II, Rosarium Virginis Mariae, kwete. 39

Chinhu chechitatu ndechekuti, sechiratidzo chako kuva waKristu kuburikidza naye, kupfeka Brown Scapular [7]kana Scapular Medal or Chishamiso Menduru, iyo inovimbisa nyasha dzakakosha kune avo vanozvipfeka mukuvimbika kuVhangeri. Izvi hazvifanirwe kuvhiringidzwa ne "runako", sekunge zvinhu zvacho zvine simba rezvisikwa. Asi, iwo "masakaramende" ayo anoshandiswa kubuditsa Mwari nyasha, nenzira imwecheteyo yekuti vanhu vakaporeswa nekubata chete zvimedu zvejasi raKristu mukutenda. [8]cf. Mat. 14:36

Kune, hongu, dzimwe nzira idzo Amai Vedu vanotikoka kuti titore chikamu muKukunda kwavo, iko zvino kuri kupinda mumatanho ayo ekupedzisira: kubva kune mimwe minamato nekuzvipira kusvika pakutsanya nekudyidzana kwekuripa. Tinofanira kupindura izvi sekutungamirirwa kwatinoitwa neMweya Mutsvene uye nezvikumbiro zveDenga. Pfungwa yepakati ndeyekuti iwe ukwire muareka yatakapihwa naMwari munguva ino… apo masimba eGehena ari kuramba achiburitswa munyika yedu (ona Gehena Rakabudiswa).

Regai vatetererezve kunyengeterera zvine simba kweMhandara Yakachena uyo, akapwanya musoro wenyoka yekare, anoramba ari mudziviriri wechokwadi uye "Rubatsiro rwevaKristu". —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris, N. 59

 

Kutanga Kuburitswa Nyamavhuvhu 7th, 2015, uye yakagadziridzwa nhasi.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Iwo Masterwork

Chipo Chikuru

Sei Maria…?

Areka Huru

Nzvimbo Yekutizira Yakagadzirwa

Kunzwisisa Kukurumidzira kweNguva Dzedu

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaEf 5:27
2 cf. Mat. 24:14
3 cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari
4 PAPA ST. JOHN PAUL II, Angelus, Nyamavhuvhu 15, 2002; v Vatican.va
5 Ndinokurudzira Mazuva makumi matatu kusvika Kubwinya Kwemangwanani
6 cf. Nguva Yekuita Zvakakomba
7 kana Scapular Medal
8 cf. Mat. 14:36
Posted in HOME, MARIA, ALL.