Uchapupu Hwepedyo

RETREAT YERENZI
Day 15

 

 

IF iwe wakambove kune imwe yekudzoka kwangu kare, ipapo unozoziva ini ndinofarira kutaura zvichibva pamoyo. Ini ndinoona ichisiya nzvimbo yekuti Ishe kana Mukadzi Wedu vaite chero chavanoda-sekuchinja hurukuro. Zvakanaka, nhasi ndeimwe yenguva idzodzo. Nezuro, takafungisisa nezvechipo cheruponeso, irowo ropafadzo uye kudaidzira kubereka michero yeHumambo. Sekutaura kwaSt. Paul munavaEfeso…

Nekuti nenyasha makaponeswa nerutendo, izvi hazvibvi kwamuri; chipo chaMwari; hazvibvi pamabasa, kuti kusava neunozvikudza. Nekuti isu tiri basa rake remaoko, rakagadzirwa muna Kristu Jesu kuitira mabasa akanaka akagadzirirwa naMwari pamberi, kuti tigare maari. (VaEfeso 2: 8-9)

Sekutaura kwaJohani Mubhabhatidzi, "Bereka michero yakanaka soufakazi hwokutendeuka kwako." [1]Matt 3: 8 Saka Mwari akatiponesa chaizvo kuti tigone kuve basa Rake remaoko, mumwe Kristu munyika. Iyo nhete uye yakaoma nzira nekuti inoda kurambwa kwemuyedzo, asi mubairo hupenyu muna Kristu. Uye zvaSt.Paul, pakanga pasina chinhu panyika icho chakaenzaniswa:

Ndinoona zvinhu zvese sekurasikirwa nekuda kwekunakisisa kwekuziva Kristu Jesu Ishe wangu. Nekuda kwake ndakagamuchira kurasikirwa kwezvinhu zvese uye ndinozviona semarara, kuti ndiwane Kristu uye ndiwanikwe maari… (Phil 3: 8-9)

Uye neizvozvo, ini ndoda kugovana newe humbowo hwepedyo, kudaidzira pasi yeNarrow Pilgrim Road mugore rekutanga remuchato wangu. Muchokwadi, izvi zvinopihwa nguva yakataurwa naPope inenharo munguva pfupi yadarika pamusoro pekudzivirira kubata pamuviri….

 

SEZVAIITA vazhinji vevaKatorike vachangoroora, kana mudzimai wangu Lea kana neni hatina kuziva zvakawanda nezvekudzidzisa kweChechi nezvekudzivirira kuberekwa. Izvo hazvina kutaurwa mune yedu "yekuonana kusangana" kosi, kana chero imwe nguva panguva yekugadzirira muchato. Hatina kumbonzwa kudzidziswa kubva papurupiti pairi, uye chaive chisiri chinhu chataive tafunga kuti titaure zvakawanda nevabereki vedu. Uye kana hana dzedu vakanga kubayiwa, isu takakwanisa kukurumidza kuibvisa se "chisungo chisina musoro."

Saka zuva redu remuchato parakasvika, muroora wangu akaita zvinoitwa nevakawanda vakadzi: akatanga kunwa “piritsi.”

Inenge mwedzi misere taroorana, taive tichiverenga bhuku rakaburitsa kuti piritsi rekudzivirira kubereka inogona kuve isingabvisike. Ndokunge, mwana achangobata mimba anogona kuparadzwa nemakemikari mune mamwe maitiro ekudzivirira kubata pamuviri. Takavhunduka! Dai isu tanga tisingazive takagumisa hupenyu hweumwe-kana vanoverengeka—revana vedu chaivo? Takakurumidza kudzidza dzidziso yeChechi pamusoro pekudzivirira kubata pamuviri uye takasarudza ipapo ipapo kuti taizotevera zvataiudzwa neaitsiva Peter. Mushure mezvose, ndaishungurudzwa ne "cafeteria" maKaturike avo vaisarudza nekusarudza chero dzidziso dzeChechi dzavaizotevedzera, uye idzo dzavaisazo. Uye apa ini ndanga ndichiita zvimwe chete izvozvo!

Takaenda kuConfession nguva pfupi yapfuura uye tikatanga kudzidza nezvenzira dzechisikirwo dzinoratidzwa nemuviri wemukadzi kutanga kwekubereka kuitira kuti vaviri vagone kuronga mhuri yavo zvinotarisirwa, mukati raMwari dhizaini. Nguva inotevera patakabatana semurume nemukadzi, pakave nekusunungurwa kwakasimba kwenyasha izvo zvakatisiya tese tiri vaviri tichichema, takanyudzwa muhuve hwakadzama hwaIshe tanga tisati tamboona mune izvo zvisati zvaitika. Pakarepo, takayeuka! Aka kaive kekutanga kuzvibatanidza pasina kuzvarwa; kekutanga nguva yatakazvipa pachedu, mumwe kune mumwe zvakazara, tisingabate chinhu chedu pachedu, kusanganisira simba rinotyisa uye mukana wekubereka. 

 

KONDOMU YOMUDZIMU

Pane zvakawanda kutaura mazuva ano nezvekuti kudzivirira nhumbu kunodzivirira sei kubata nhumbu. Asi pane kutaurirana kushoma pane chimwezve chazvinotadzisa-kureva, kubatana kuzere kwemurume nemukadzi.

Kubata nhumbu kwakafanana nekondomu pamusoro pemwoyo. Inoti ini handinyatso kuvhurika kune mukana wehupenyu. Uye Jesu haana here kuti Ndiye nzira, chokwadi, uye hupenyu? Pese patinosiya kana kudzora hupenyu, isu tinosara uye tinodzivisa iyo kuvapo kwaJesu kubudikidza nesimba reMweya Mutsvene. Nechikonzero ichi chete, kubata pamuviri kwakakamura chinyararire murume nemukadzi munzira dzavasinganzwisise. Yakatadzisa kubatana kwakadzika kwemweya, uye nekudaro, kwakadzika kwekubatanidza nekutsvenesa nyasha. hupenyu Pachezvake, Jesu, ndiani mukadzi wechitatu pamuchato wega wega wesakaramende.

Zvinoshamisika here kuti ongororo yesainzi yakawana zvinotevera zvinotevera pakati pevakaroora vasingashandise yekuzvidzivirira? Ivo:

  • vane yakaderera zvinoshamisa (0.2%) yekurambana (zvichienzaniswa ne50% muveruzhinji);
  • vanowana michato inofadza;
  • vanofara uye vanogutsikana zvakanyanya muhupenyu hwavo hwezuva nezuva;
  • vane hukama hwakanyanya muwanano;
  • kugovana hukama hwakadzama newawakaroorana naye kupfuura avo vanozvidzivirira;
  • ziva yakadzika nhanho yekutaurirana nemumwe wako;

(Kuti uone zvizere zvibodzwa zvekudzidza kwaDr Robert Lerner, enda ku www.phinopisoft.com)

 

SEKUMUTI

Mukati megore rimwe resarudzo yedu yekutevera dzidziso dzeChechi dzakaburitswa mune zvinyorwa Humanae Vitae, takabata mimba mwanasikana wedu wekutanga, Tianna. Ndinoyeuka ndakagara patafura yekicheni ndichiti kumudzimai wangu, “Zvakafanana… zvinoita kunge tiri muapuro. Icho chinangwa chemuapuro kubereka michero! Zviri muropa uye zvakanaka. ” Vana mutsika nemagariro edu emazuva ano vanowanzoonekwa sekusagadzikana, kana kunyanya, fashoni inogamuchirwa kana uine mumwe chete, kana zvimwe maviri (chero anopfuura matatu anoonekwa seanosemesa kana kutoshaya hanya.) Asi vana ndivoruit yerudo rwevakaroora, kuzadzisa rimwe rebasa rakakosha rakagadzirirwa naMwari murume nemukadzi: berekai muwande. [2]Gen 1: 28

Kubva panguva iyoyo, Mwari vakatikomborera zvechokwadi nevamwe vana vanomwe. Tine vanasikana vatatu vanoteverwa nevakomana vashanu (takava nevanochengeta vana kutanga… kubata vana). Izvo zvese zvaive zvisina kurongwa-paive nezvimwe zvakashamisa! Uye dzimwe nguva ini naLea takanzwa kuremerwa pakati pekudzingwa basa uye kuunganidza chikwereti… ​​kudzamara tavabata mumaoko uye tisingakwanise kufungidzira hupenyu tisipo. Vanhu vanoseka pavanoona tichitutirana kubva mumotokari yedu kana bhazi rekushanya. Tinotariswa mumaresitorendi uye takatariswa muzvitoro ("Are zvose izvi yako?? "). Pane imwe nguva, imwe mhuri tichichovha bhasikoro, mumwe wechidiki akationa uye akati, “Tarirai! Mhuri! ” Ndakafunga kuti ndaive kuChina kwechinguva. 

Asi vaviri ini naLea tinoziva kuti sarudzo yehupenyu chave chipo chakakura uye nyasha. 

 

RUDO HURI KUKUNDIKANA

Pamusoro pazvose, hushamwari nemukadzi wangu kubva pazuva rekutonga rakakura chete uye rudo rwedu rwakawedzera, kunyangwe marwadzo ari kukura uye mazuva akaoma anouya kune chero hukama. Zvakaoma kutsanangura, asi kana iwe uchibvumidza Mwari kuti apinde mumuchato wako, kunyangwe mune ayo ehukama ruzivo, panogara paine kutsva, hutsva hunoita kuti munhu awire murudo zvakare apo mweya wekusika waMwari unovhura matsva emubatanidzwa.

Jesu akati kuvaApostora, Ani naani anokuteererai anonditeererawo. ” [3]Ruka 10: 16 Kunyangwe dzidziso dzakaomarara dzeChechi dzichizogara dzichingobereka zvibereko. Nekuti Jesu akati:

Kana mukaramba muri mushoko rangu, muchave vadzidzi vangu zvechokwadi, uye muchaziva chokwadi, uye chokwadi chichakusunungurai. (Johani 8: 31-32) 

 

Pfupiso uye RUGWARO

Iko kudaidzwa kwemupilgrim iko kudaidzira kwekuteerera, asi kukokwa ku mufaro.

Kana mukachengeta mirairo yangu, muchagara murudo rwangu, seni ndakachengeta mirairo yaBaba vangu, ndikaramba ndiri murudo rwavo. Ndakuudzai izvi kuitira kuti mufaro wangu uve mamuri uye kuti mufaro wenyu uve wakakwana. (Johani 15: 10-11)

AoLsingle8x8__55317_Fotor2

Kutanga kuburitswa Zvita 7th, 2007.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Zvepabonde Zvevanhu uye Rusununguko Series

 

 

Kubatana naMako muLenten Retreat,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

maka-rozari Main banner

CHERECHEDZA: Vazhinji vanyoreri vataura munguva pfupi yapfuura kuti havasi kugashira maemail zvekare. Tarisa yako junk kana spam mail folda kuti uone kuti maemail angu haasi kumhara ipapo! Izvo zvinowanzoitika 99% yenguva. Zvakare, edza kuzvinyoresa zvekare pano. Kana pasina izvi zvinobatsira, bata wako webasa webhusaiti uye uvabvunze kuti vabvumire maemail kubva kwandiri.

Teerera kune podcast yechinyorwa ichi:

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 3: 8
2 Gen 1: 28
3 Ruka 10: 16
Posted in HOME, ZVEVANHU & RUSUNUNGUKO, MUNAMATO RETREAT.

Comments dzakavharika.