Kutenda Kusingaenderani Muna Jesu

 

Kutanga kuburitswa May 31st, 2017.


Hollywood 
yakave yakaputirwa ne glut yemagamba emafirimu. Iko kune ingangoita imwe mumitambo, kumwe kunhu, kazhinji nguva dzose ikozvino. Zvichida inotaura nezve chimwe chinhu chakadzika mukati mepfungwa dzechizvarwa chino, nguva umo magamba echokwadi ave mashoma uye ari pakati nepakati; chiratidzo chenyika inoshuva hukuru chaihwo, kana zvisiri, Muponesi chaiye…

 

DANAI KUTI KUTENDA KWEMAHERO

Nepo kutenda kwako munaKristu uye kune dzidziso Dzake, handizvo ikozvino, ingaite kunge iri kunetsa vamwe; nepo ivo vangakudzinga, nekuti ikozvino, semunhu anokoshesa dzidziso, "winger kurudyi", kana anopenga ... zuva ririkuuya apo kutenda kwako muna Mwari kunove chinhu chinotsigisa pamwe zviuru zvakakukomberedza. Nekudaro, Mukadzi Wedu anoramba achidana iwe neni kumunamato uye kutendeuka kuti isu tigozove "emasimba-magamba" emweya anodikanwa kwazvo nenyika. Usapotsa kufona uku!

Ichi ndicho chikonzero Baba vari kubvumidza kutambura kwakanyanya mukati meChechi, mhuri dzedu uye mamiriro ehupenyu: Ari kutiratidza kuti isu tinofanirwa kuve kutenda kusingakundike muna Jesu. Ari kuzobvisira Chechi zvese zvese kuti tirege kuva nechimwe chinhu kunze kwake.[1]cf. Chiporofita kuRoma Pane Kubvunda kukuru kuuya, uye pazvinoitika, nyika ichave ichitsvaga magamba echokwadi: varume nevakadzi vane mhinduro chaidzo kumatambudziko asina tariro. Vaporofita venhema ichave yakagadzirira ivo… asi ndizvo zvichaitawo Mukadzi Wedu, uyo ari kugadzirira uto revarume nevakadzi kuunganidza iyo vapambadzi vanakomana nevanasikana wechizvarwa chino zuva reZuva Rekutongwa risati rasvika [2]ona Kununurwa kukuru

Kana Ishe vasina kusimudza muchinjikwa unorema kubva pamafudzi ako zvakadaro; kana Akasanunura iwe kubva kune yako isina rubatsiro mamiriro; kana iwe ukazviwana uchirwa nemhosho dzakafanana uye uchigumburwa muzvivi zvimwechetezvo… imhaka yekuti hausati wadzidza kuzvipira zvachose, kuti uzvirasire kwaari.

 

KUDZIDZA KUSIYA

Fr. Dolindo Ruotolo (d. 1970) muporofita asingazivikanwe munguva yedu. Nezvake, St. Pio akamboti "Iyo yese paradhiso iri mumweya wako." Naizvozvo, mune kadhi-kadhi kuna Bhishopi Huilica muna 1965, Fr. Dolindo akafanotaura izvozvo "Johane mutsva achasimuka kubva muPoland aine nhanho dzehumhare dzekudambura ngetani kupfuura miganhu yakatemerwa nehudzvinyiriri hwecommunist. ” Izvo, hongu, zvakazadzikiswa munaPapa John Paul II. 

Asi pamwe Fr. Nhaka huru yaDolindo yaive iyo Novena yekusiiwa kuti akasiya Chechi umo Jesu anoonekera sei kusiya kwaari. Kana zvakazarurwa zvaSt.Faustina zvichititungamira pamaitiro ekuvimba neNyasha dzaMwari, neMuranda waMwari zvakaratidzwa naLuisa Piccarreta zvinodzidzisa mararamire muKuda kwaMwari, Fr. Zvakazarurwa zvaDolindo zvinotidzidzisa maitiro ekuzvisiya isu to Divine Providence. 

Jesu anotanga nekuti kwaari:

Sei muchizvinyonganisa nekushushikana? Siya hanya nenyaya dzako kwandiri uye zvese zvichave nerunyararo. Ini ndinoti kwauri muchokwadi kuti chiito chese chechokwadi, chebofu, chakazara kuzvipira kwandiri chinogadzira mhedzisiro yaunoda uye kugadzirisa mamiriro ese akaoma.

Saka, vazhinji vedu tinoverenga izvi, tobva tati, “Zvakanaka, ndokumbira undigadzirire mamiriro ezvinhu aya kuitira kuti…” Asi patinongotanga kuraira kuna Ishe zvabuda, hatisi kuvimba navo kuti vaite nepatinogona napo. zvido. 

Kuzvipira kwandiri hazvireve kunetseka, kugumbuka, kana kurasikirwa netariro, uye hazvireve kuti undipe kwandiri munamato unonetseka uchikumbira kuti ndikutevere uye kuti uchinje kunetseka kwako kuita munamato. Zvinopesana nekuzvipira uku, zvakanyanyisa kupokana nazvo, kunetseka, kutya uye kuda kufunga nezve mhedzisiro yechinhu chero chipi zvacho. Zvakafanana nekuvhiringidzika kunonzwa vana pavanokumbira amai vavo kuti vaone kune zvavanoda, vozoedza kuzvitarisira ivo pachavo kuitira kuti kuedza kwavo sekwemwana kupinde munzira yaamai vavo. Kuzvipira kunoreva kuvhara maziso emweya zvine mutsindo, kutsauka pane pfungwa dzekutambudzika nekuzviisa mandiri, kuitira kuti ini ndingoita, ndichiti "Unozvitarisira".

Jesu anobva atibvunza kuti tiite kamunamato:

O Jesu, ndinozvipira kwandiri, chengetedza zvese!

Zvakaoma sei izvi! Pfungwa dzemunhu, sesimbi kune magineti, inokweverwa zvine simba mukufunga, kufunga, uye kufunga pamusoro pematambudziko edu. Asi Jesu anoti, kwete, rega Ndizvichengete. 

Mukurwadziwa iwe unonamatira ini kuti ndiite, asi kuti ini ndiite nenzira yaunoda. Hautendeukire kwandiri, asi, unoda kuti ini ndigadzirise mazano ako. Hamusi vanhu vanorwara vanokumbira chiremba kuti akuporesei, asi panzvimbo pezvo vanhu vanorwara vanoudza chiremba kuti sei… Kana iwe ukati kwandiri zvechokwadi: "Kuda kwenyu ngakuitwe", zvakafanana nekutaura kuti: "Unotarisira it ”, Ini ndichapindira neangu ese masimba, uye ndichagadzirisa mamiriro akaomesesa.

Uye zvakadaro, isu tinonzwa aya mazwi, uye tobva tafunga izvozvo yedu kunyanya mamiriro ezvinhu anopfuura ekugadzirisa kwepanyama. Asi Jesu anotidaidza kuti "peta mapapiro enjere", sekutaura kwaCatherine Doherty, uye regai Iye aite mumamiriro ezvinhu. Ndiudze.

Iwe unoona zvakaipa zvichikura panzvimbo pekushaya simba? Usanetseke. Vhara maziso ako utaure kwandiri nokutenda: “Kuda kwenyu ngakuitwe, imi mugozvitarisira”…. Ndinoti kwauri kuti ndichaichengeta, uye kuti hapana mushonga une simba kupfuura kupindira kwangu kwerudo. Nerudo Rwangu, ndino vimbisa izvi kwauri.

Asi zvakaoma sei kuvimba! Kuti ndisabate mhinduro, kuti ndirege kuedza muhupenyu hwangu kugadzirisa zvinhu ini, kuti ndisashandise zvinhu kumhedzisiro yangu. Kusiya chaiko kunoreva kusiya zvachose uye zvachose zvibodzwa kuna Mwari, anovimbisa kuvimbika.

Hapana muedzo wakauya kwauri asi zviri zvemunhu. Mwari akatendeka uye haatendere kuti muedzwe kupfuura simba renyu; asi pamwe nemuedzo iye achakupawo nzira yekubuda nayo, kuti iwe ugone kugona kuzvitsungirira. (1 VaKorinde 10:13)

Asi "nzira" haisi nguva dzose yedu nzira.

Uye pandinofanira kukutungamira panzira yakasiyana neiyi yauri kuona, ini ndichakugadzirira; Ndichakutakura mumaoko angu; Ndichakurega iwe uzviwane iwe, sevana vakarara mumawoko amai vavo, kune rimwe bhanga rerwizi. Izvo zvinokutambudza uye zvinokurwadzisa zvakanyanya chikonzero chako, zvaunofunga uye kunetseka, uye chishuwo chako pamatambudziko ese ekugadzirisa izvo zvinokutambudza.

Ndipo ndipo patinotanga zvakare kubata, kurasikirwa nemoyo murefu, kunzwa kuti Mwari haasi kuita zvaAifanira kuita. Tinorasikirwa nerunyararo… uye Satani anotanga kukunda muhondo. 

Hauna hope; unoda kutonga zvese, tungamira zvese uye uone kune zvese uye unozvipira kusimba revanhu, kana zvakanyanya - kune varume pachavo, kuvimba nekupindira kwavo - izvi ndizvo zvinotadzisa mazwi angu uye maonero angu. Oo, ndinoshuvira zvakadii kubva kwamuri kuzvipira uku, kukubatsirai; uye kuti ndinotambura sei kana ndichikuona uchinetseka kudaro! Satani anoedza kuita chaizvo izvi: kukutsamwisa uye kukubvisa kubva kudziviriro Yangu uye kukukanda iwe mushaya dzehunhu hwevanhu. Saka, vimba mandiri chete, zorora mandiri, zvipe kwandiri mune zvese.

Uye saka, isu tinofanirwa kurega zvakare, tochema kubva mumweya yedu: O Jesu, ndinozvipira kwauri, chenjera yezvose! Uye Anoti…

Ini ndinoita minana zvichienderana nekuzvipira kwako kuzere kwandiri uye nekusafunga kwako. Ini ndinodyara matura epfuma yenyasha kana iwe uri muhurombo hwakanyanya. Hakuna munhu wekufunga, asina kufunga, akamboita zvishamiso, kunyangwe pakati pevatsvene. Anoita mabasa matsvene wese anozvipira kuna Mwari. Saka usafunge nezvazvo zvakare, nekuti pfungwa dzako dzakakomba uye kwauri kwakanyanya kuoma kuona zvakaipa uye kuvimba mandiri uye kusafunga nezvako. Ita izvi pane zvese zvaunoda, ita izvi mese uye muchaona makuru anoramba akanyarara mashura. Ini ndicha chengetedza zvinhu, ndino vimbisa izvi kwauri.

Sei Jesu? Ndomira sei kufunga nezvazvo?

Vhara maziso ako uye uzvibvumidze kutakurwa nerwizi runoyerera rweNyasha dzangu; vhara maziso ako uye usafunge nezve zvazvino, uchidzora pfungwa dzako kure neramangwana sezvaungaita kubva pamuedzo. Zorora mandiri, uchitenda kunaka kwangu, uye ndinokuvimbisa nerudo Rwangu kuti kana iwe ukati, "Unozvichengeta," Ndinozvichengeta zvese; Ini ndichakunyaradza, ndinokusunungura uye ndikutungamirire.

Hongu, chiito chechido. Tinofanira kuramba, kurwisa, uye kuramba zvakare uye zvakare. Asi isu hatisi toga, kana pasina rubatsiro rweMweya, rwunouya kwatiri nenzira ye munamato. 

Namata nguva dzose wakagadzirira kuzvipira, uye iwe uchagamuchira kubva pariri runyararo rukuru uye mibairo mikuru, kunyangwe kana ndikapa kwauri nyasha yekunyongana, yekutendeuka neyerudo. Zvino chii chinonzi kutambura? Zvinoita kunge zvisingaite kwauri? Vhara maziso ako utaure nemweya wako wese, "Jesu, unozvichengeta". Usatya, ini ndichagadzirisa zvinhu uye iwe ucharopafadza zita rangu nekuzvininipisa iwe. Minyengetero chiuru haigone kuenzana chiito chimwe chete chekuzvipira, rangarira izvi zvakanaka. Iko hakuna novena inoshanda kupfuura iyi.

Kuti unamate iwo mazuva mapfumbamwe Novena, tinya pano

 

KUTENDA KUSINGAVIMBIKI

Dzidzai, hama dzangu nehanzvadzi, "hunyanzvi hwekusiiwa," hwakaratidzirwa zvakanyanya kunyanya muna Our Lady. Anotizivisa nzira yekuzvipira kuna Kuda kwaBaba, mumamiriro ese ezvinhu, kunyangwe zvisingagone - kusanganisira izvo zviri kuitika izvozvi munyika.[3]cf. Ruka 1: 34, 38 Zvinonzwisisika, kusiya kwake kuna Mwari, uko kunoparadza kuzvida kwake, hakutungamire mukusuwa kana kurasikirwa nekuremekedzwa, asi kumufaro, rugare, uye kuziva kwakadzama kwehunhu hwake hwechokwadi, hwakagadzirwa nemufananidzo waMwari.

Mweya wangu unokudza Ishe, uye mweya wangu unofara muna Mwari Muponesi wangu. ”(Ruka 1: 46-47)

Zvirokwazvo, iro Magnificat harisi rumbidzo yetsitsi dzaMwari kune vanozvininipisa — uye kuti Anoninipisa sei avo vanoshuvira kuve vatongi vemagariro avo, avo nekuzvikudza kwepfungwa nekuzvikudza mumoyo, vanoramba kuvimba maari?

Tsitsi dzake dziri pamazera nemazera kune avo vanomutya. Akaratidza simba neruoko rwake, akaparadzira vanozvikudza vepfungwa nemoyo. Akakanda pasi vatongi kubva pazvigaro zvavo zveushe asi akasimudza vakaderera. Vanenzara wakavagutsa nezvinhu zvakanaka, asi vafumi wakavaendesa vasina chinhu. (Ruka 1: 50-53)

Ndokunge, Anosimudza avo vane kutenda kusingakundike muna Jesu. 

Oo, zvinofadza sei kuna Mwari mweya unotevera nokutendeka kurudziro yenyasha dzaKe!… Usatya chinhu. Iva akatendeka kusvika kumagumo. -Mukadzi Wedu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 635

 

Amai, ndiri wenyu ikozvino nekusingaperi.
Kuburikidza newe uye newe
Ndinogara ndichida kuva wangu
zvakakwana kuna Jesu.

  

Unodiwa.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Chiporofita kuRoma
2 ona Kununurwa kukuru
3 cf. Ruka 1: 34, 38
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUNAMATA, ALL.