An Unapologetic Apocalyptic View

 

... hakuna bofu rinopfuura uyo asingadi kuona,
uye pasinei nezviratidzo zvenguva dzakafanotaurwa.
kunyange vaya vanotenda
ramba kutarisa zviri kuitika. 
-Mukadzi Wedu kuna Gisella Cardia, Gumiguru 26, 2021 

 

NDIRI Kufanirwa kunyara nemusoro wechinyorwa ichi - kunyara kutaura mutsara wekuti "nguva dzekupedzisira" kana kutora mashoko muBhuku raZvakazarurwa ndoda kutaura nezvemionero yeMarian. Zvinyakare zvakadaro zvinofungidzirwa kuti ndezvekutenda mashura kwekare pamwe chete nedzidziso dzekare mu "zvakazarurwa zvakavanzika", "chiporofita" uye izvo zvinonyadzisa zve "chiratidzo chechikara" kana kuti "Anopesana naKristu." Hungu, zviri nani kuvasiira kunguva iyoyo yokungwarira apo chechi dzeKaturike dzaipfungaira zvinonhuwira sezvadzaidzinga vasande, vaprista vaiparidza vahedheni, uye vanhuwo zvavo vaidavira chaizvoizvo kuti kutenda kwaigona kudzinga madambudziko namadhemoni. Mumazuva iwayo, zvidhori nemifananidzo zvaisangoshongedza machechi chete asi zvivako zvavose nedzimba. Fungidzira izvozvo. "Nguva yerima" - vakavhenekerwa vasingatendi kuti kuna Mwari vanodzidaidza.

Asi handinyare. Muchokwadi, ndinonzwira tsitsi avo vanotya kuseri kweheji kana madingindira eapocalyptic achipfuura; kana vaya vanokurumidza kuchinja nyaya vasati vabuda ziya; kana vaya vanonyepedzera mudzimba dzavo kuti hatina kungonzwa kuverengwa kweMisa pa“nguva dzekupedzisira” (nguva yakakwana yokuisa pfungwa paTestamende Yekare kare, kutaura jee—kana kungoyeuchidza munhu wose kuti zuva rimwe nerimwe ringava “nguva yedu yokupedzisira”. ”) Zvisinei, pashure pokutarira nokunyengetera muuyu vaapostora kwamakore 17; pashure pokuteerera papa pashure pokunge papa kubvira kuma1800 achizivisa kuti tiri kupinda muapocalypse;[1]cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? mushure mekuyera uye kuyedzwa kweanopfuura zana reMadzimai Edu;[2]cf. Kuenda kuhumambo uye mushure mokushingairira kudzidza zviratidzo zvenguva muzviitiko zvenyika… Ndinofunga hupenzi zvachose kana kusiri kusava nehanya kuramba wakanyarara pamberi peuchapupu huri pamberi pedu. 

 

Zviratidzo Zvenguva Yedu

Makore makumi maviri apfuura, Pope St. John Paul II akatodana pwere yacho ku“basa rakaoma zvikuru” rokuva varindi vanofanira kuzivisa kuuya kwaKristu akamutswa.[3]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Sezvineiwo, maonero akakosha uye ane chiremera panguva yedu abva kuna vanapapa pachavo. nda nyora izvi kare[4]cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? uye vakaataura mumazana ezvinyorwa. Muchidimbu, vaidavira kuti ndima dzeMagwaro idzo dzinotaura nezve “kuramba kutenda”, “rudo rwevazhinji ruchitonhora”, “rwehondo nerunyerekupe rwehondo”, kuedza kwe“dhiragoni” kubvisa Kutenda, uye kuonekwa kwe “Antikristu”… ava patiri. Muchidimbu: 

... vanhu vose vechiKristu, vakaodzwa mwoyo zvinosiririsa uye vakavhiringidzika, vanogara vari munjodzi yokuwa pakutenda, kana kuti yokutambura rufu rwakaipisisa. Zvinhu izvi muchokwadi zvinosiririsa zvokuti ungati zviitiko zvakadaro zvinofanofananidzira uye zvinoratidza “kutanga kwemarwadzo,” kureva vaya vachaunzwa nomunhu wechivi, “anosimudzwa pamusoro pezvose zvinodaidzwa. Mwari kana kuti anonamatwa” (2 VaTesaronika 2:4). —PAPA ST. PIUS X, Miserentissimus RedemptorEncyclical Tsamba yeKutsiva kuMwoyo Unoyera, Chivabvu 8, 1928 

Uye munguva pfupi yapfuura, mutauro we Mharidzo dzedenga zvachinja zvakanyanya kubva kunguva yemberi kuenda kune ino. Vaoni nevasinganzwisisike pasi rese, vasingazivikanwe kune mumwe nemumwe, vari kuti izvi zvino “nguva yokutambudzika” uye kuzadzika kwouprofita;[5]ona pano uye pano uye pano kuti “mazuva okuchema kukuru ari kuuya”[6]ona pano uye pano uye saka, yave nguva yekupinda mu “Areka yesungano”, [7]ona pano uye pano izvo, zvechokwadi, chiratidzo uye chiratidzo cheMukadzi Wedu.[8]"Areka yeChibvumirano" yanga iri zita reMukadzi Wedu kubva kumazana emakore ekutanga eChechi. Zviri pachena kuti mufananidzo weareka yaNoa, sezvayakanga yakatakura chipikirwa chedenga idzva nenyika pashure peMafashamo. Ona iyi homily yaBenedict XVI musi waNyamavhuvhu 15, 2011: v Vatican.va Uyezve, kubva kune Katekisimo yeChechi yeRoma: ‘Maria azere nenyasha, nokuti Ishe anaye. Nyasha dzaakazadzwa nadzo ndihwo huvepo hwaIye anova tsime renyasha dzose. “Farai . . . Iwe Mwanasikana weJerusarema . . . Jehovha Mwari wako ari pakati pako.” Maria, uyo Ishe achangobva kuita ugaro hwake maari, ndiye mukunda weZioni pamunhu areka yesungano, nzvimbo inogara kubwinya kwaJehovha. Iyo i“nzvimbo yokugara yaMwari . . . nevarume.” Azere nenyasha, Maria anopiwa zvizere kuna Iye akauya kuzogara maari uye uyo waachazopa kunyika.' (n. 2676). Ehe, zvese izvi apocalyptic chatter yakakwevera vatsoropodzi kubva kuseri kweheji kukanda matombo mashoma - vasati vanyangarika zvakare.

... chirevo ichi chamunacho panyika yaIsraeri ndecheiko, chinoti: “Mazuva apera, uye zvinoonekwa zvose hazviperi”? ... Iti kwavari pachinzvimbo: “Mazuva ari pedyo uye chiratidzo chese chazadziswa.” …Mumazuva enyu, imi imba inopandukira, zvose zvandichataura ndichaita…Imba yaIsraeri iri kuti, “Zvaanoona ndezvenguva refu; anoprofita kwenguva dziri kure! Naizvozvo uti kwavari, Zvanzi naIshe Jehovha, hakuna shoko rimwe ramashoko angu richazononoka; Zvose zvandinotaura ndezvekupedzisira; zvichaitwa…” ( Ezekieri 12:22-28 )

Kungofanana nomunguva yaEzekieri, saizvozvowo, akanyora St. Petro naJudha, kuchava nevaseki mukati medu.

Imi, vadikamwa, rangarirai mashoko akambotaurwa navapostori vaIshe wedu Jesu Kristu, nokuti vakakuudzai kuti, “Panguva yokupedzisira kuchava navaseki vachararama nokuchiva kwavo kwokusada Mwari.” Ava ndivo vanopesanisa; vanorarama panyama, vasina Mweya. ( Judhasi 1:17-19 )

Vaya vane maziso okuona nenzeve dzokunzwa vanonyatsoziva “zviratidzo zvenguva” yacho. Asi vazhinji havadaro, kunyanya mukati meChechi pachayo. Kufanana navaIsraeri vekare, vanorerutsa ufakazi, vanofuratira zviri pachena, vanosvibisa mukurumbira wavaporofita, vanonyomba nharirire, uye vanozviramba zvose se“nhamo nerima” (shanduro yeKaturike ye“dzidziso yokurangana”). Ndicho chikonzero nei Jesu akanga akangwarira kutaura kuti paizosvika nguva idzi, zvaizoitika “Sapamazuva aNoa.” Kunyange nechiratidzo chikuru cheareka hombe yakavakwa pakati pavo—nyevero yokuti Mafashamo akanga ava pedyo—vanhu vakaramba “vachidya nokunwa, vachiroora nokuroodzwa kusvikira pazuva rakapinda Noa muareka, uye mafashamo akauya. akavaparadza vose.”[9]Ruka 17: 27  

Vana vanodikanwa, chii chimwe chandingakuitirai…? Ndanga ndichitaura nemi kwenguva refu kwazvo: Ndakakutetererai, ndakanyengetera nemi, ndichikurudzira mashoko okunamata nawo kuna Jesu, asi hamuna kuteerera mashoko angu. Chenjerera nekuti zvinogona kunge zvanyanya kunonoka kwauri… Tendeuka, ndinoti kwauri: nguva dziri kusvika kwadzinogumira… Ini Amai vako ndagara ndichitaura newe zvakajeka: haungakwanise kuti "handina kunzwisisa"… Muka, hapasisina nguva yekurara! -Mukadzi wedu kuna Valeria Copponi, Nyamavhuvhu 29, 2021
 
… 'Kurara' ndekwedu, kweavo vedu vasingade kuona izere nehuipi uye vasingade kupinda muPassion yake.. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

 

Zviratidzo Zvikuru

Saizvozvowo munguva yedu, chiratidzo chikuru cheAreka yeChibvumirano chiri kuonekwa pakati pedu - yambiro kuti Dutu riri pamusoro pedu:

Ipapo temberi yaMwari kudenga yakazarurwa, uye areka yesungano yake yakaonekwa mutemberi… Chiratidzo chikuru chakaonekwa kudenga, mukadzi akanga akapfeka zuva, nemwedzi uri pasi petsoka dzake, uye pamusoro wake korona yendarama. nyeredzi gumi nembiri. Akanga ane mimba uye akachema zvikuru mukurwadziwa paakanga achisununguka. Ipapo chimwe chiratidzo chakaonekwa kudenga; yakanga iri dhiragoni huru dzvuku… [iyo] yakamira pamberi pomukadzi akanga ava kuda kusununguka, kuti iparadze mwana wake paakanga asununguka. (Zvak 11:19–12:4)

Tsanangudzo yaPope John Paul II yezviratidzo zvekupedzisira inoshandisa ndima iyi chaizvo yedu nguva:

Iyi nyika inoshamisa—inodiwa kwazvo naBaba zvokuti vakatumira Mwanakomana wavo mumwe bedzi nokuda kworuponeso rwayo—ndiyo nhandare yehondo isingaperi iri kurwiwa nokuda kwechiremera chedu nokuzivikanwa kwedu savanhu vakasununguka, vomudzimu. Kurwa uku kunofambirana nehondo yeapocalyptic inotsanangurwa muKuverengwa Kwekutanga kweMisa iyi [Rev 11:19-12:1-6]. Rufu runorwisana neHupenyu: "tsika yerufu" inotsvaka kuzvimanikidza pakuda kwedu kurarama, uye kurarama zvizere. Kune vaya vanoramba chiedza choupenyu, vachida “mabasa erima asina zvibereko.” Goho ravo kusarurama, rusarura, kushandiswa, unyengeri, chisimba. Muzera rega rega, mwero wekubudirira kwavo kunooneka ndiko rufu rwevasina mhosva. Muzana redu ramakore, sepasina imwe nguva munhoroondo, "tsika yerufu" yakatora nzira yemagariro uye yemasangano yemutemo kururamisa mhosva dzakaipa kwazvo pamusoro pevanhu: kuuraya rudzi, "mhinduro dzekupedzisira," "kucheneswa kwemarudzi," uye “Kutora hupenyu hwevanhu vasati vazvarwa, kana kuti vasati vasvika pakufa chaiko”…. Nhasi kurwisana ikoko kwazova kwakananga zvikuru. —POPE JOHN PAUL II, Rugwaro rwaPope John Paul II paMisa yeSvondo paCherry Creek State Park, Denver Colorado, World Youth Day, 1993, August 15, 1993, Mutambo WoKutorwa; ewt.com

Kana iwe uchinetseka kuti "nguva dzekupedzisira" dzinotaridzika sei, ikozvino unoziva:

Masimba ehupfumi nezvematongerwo enyika ane simba ane chinangwa
kuderedza nekudzora huwandu hwevanhu

ne

Avo vanodzivirira hupenyu, kukudzwa uye rusununguko.

Kubvisa pamuviri nekuzviuraya ndizvo zviviri zvemakona makuru echirongwa cheshato iyi, inouraya vanhu vanopfuura miriyoni 3.5 pasi rose. mwedzi wega wega.[10]cf. worldometer.com Dombo repakona rechitatu nderemhirizhonga yaputika zana rino ramakore kuburikidza nehondo nechisimba. Asi ikozvino tinoona yechina ichiuya… 

 

“Final Solutions”

Kisimusi isati yasvika, ndakagadzira webcast ine yambiro kubva kune iye muvambi wemRNA "vaccine" tekinoroji, Dr. Robert Malone, MD, kuti, chokwadi, "vasina mhosva" vari kurwiswa zvakananga izvozvi. [11]"Kupondwa kwevasina mhosva: dhatabhesi yeVAERS inoratidza kufa kwevechiri kuyaruka kubva kuPfizer jab", Ndira 3, 2021, livel-net.com; "UK inoona 44% kuwedzera kwekufa kwevana mushure mekuburitswa kwejab kune vechidiki vechidiki, data inoratidza", Mbudzi 29, 2021, livel-net.com; "93 Vanachiremba veIsrael: Usashandise Covid-19 yekudzivirira pavana", israelnationalnew.com - vacheche vane mwedzi mitanhatu. Hazvina musoro zvachose uye zvakaipa chaizvo kubaya majekiseni vana vane 6% yekupona.[12]Hedzino zera-yakatemerwa nhamba dzeInfection Fatality Rate (IFR) yechirwere cheCCIDID-19, ichangobva kuumbwa naJohn IA Ioannides, mumwe weane mukurumbira bio-statisticians pasi rose.

0-19: .0027% (kana mwero wekupona we 99.9973%)
20-29 .014% (kana mwero wekupona we 99,986%)
30-39 .031% (kana mwero wekupona we 99,969%)
40-49 .082% (kana mwero wekupona we 99,918%)
50-59 .27% (kana mwero wekupona we 99.73%)
60-69 .59% (kana mwero wekupona we 99.31%)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1
nekuyedza gene therapy - kunyanya sekukuvadzwa kusati kwakamboitika uye kufa kuri kuwanda pasi rose, kazhinji kunoitika mukati memaawa makumi mana nemasere ekubayiwa.[13]Nezve zviitiko zvakashata zvepasi rose, ona Mitero; "Tinoziva kuti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zverufu nekuda kwejekiseni rinoitika mukati memazuva maviri, makumi masere muzana mukati mesvondo. Vakaona kuti mukati 86 muzana yemhosva pakanga pasina imwe tsananguro” kunze kwejekiseni.' —Dr. Peter McCullough, MD; World Tribune, November 2nd, 2021 Sababa nasekuru, Dr. Malone akakumbira vabereki kuti varege kupinza vana vavo - kungorambidzwa ne Twitter. Mukutevera kwake kero pfupi, munguva pfupi yapfuura akati:

Zvave kutanga kutaridzika kwandiri sekuedza kukuru kwevanhu munhoroondo yakanyorwa kwakundikana… Reiner Fuellmich's “Mhosva dzinopesana neHumanity”kusundidzira kudaidza miedzo mitsva yeNuremberg kunotanga kutaridzika kushomeka uye nehuporofita hwakawanda. —Dr. Robert Malone, MD, Ndira 2nd, 2021; rwmalonemd.substack.com; ona Reiner Fullmich mukati Kutevera Sayenzi?uye Mirira Maminiti: Russian Roulette. Onawo "Fuellmich: Zvitsva Zvakawanikwa Zvakakwana Kubvisa Yese VVV Indasitiri" pano; manotsi pano.

Vhiki rino, ndakaburitsazve data kubva kuUS adverse zviitiko dhatabhesi (VAERS) inoratidza kuti kukuvara zvachose kwemoyo kwakakwira kubva pakuva chiitiko chisingawanzo kuitika kusvika zvino pamusoro pemakumi maviri nemaviri emakumi maviri emakumi maviri emakumi emakumi maviri emakumi emakumi maviri emakumi emakumi maviri emakumi emakesi emyo / pericardts (yaingopfuura zviuru gumi pandakatanga kuburitsa kuti muna Gumiguru 22,000. !) kubva pakatanga majekiseni akawanda. Ndakataura chidzidzo chenyika chaiyo muIsrael chinoratidza kuti jabbed ane a njodzi yakawedzera katatu chirwere chemyocarditis.[14]Nyamavhuvhu 25, 2020, medpagetoday.com Nokuda kwokudarika kuri pachena uku, neniwo ndakadziviswa. Sekuona kwangu, Facebook ne Twitter vane mhosva ye "mhosva dzevanhu" yekuongorora ruzivo rwakakomba ruzhinji rune kodzero yekuongorora. 

Zvino, nehumbowo hukuru hwekuti kurapwa kwemajini uku kwave kutanga kuparadza kudzivirirwa kwevanhu uye kugona kweDNA kugadziriswa,[15]ona pano uye pano uye pano uye pano uye pano. kufanotaura kunosuruvarisa kwaJohn Paul II kuri kuzadzika[16]"Mukuru weInishuwarenzi yeHupenyu Anoti Vanofa Vanosvika makumi mana muzana Pakati peVane Makore 40-18", zerohedge.com padanho idzva. Zvitatu zvakaparadzana inoongorora, kusanganisira chidzidzo cheColumbian University, chinoratidza kuti vanenge 300,000 - 400,000 veAmerica chete vakaurayiwa nejab kubva pakatanga.[17]ona chikamu chiri pasi peAmerica mukati Mitero Zviri kufukidzwa nevezvenhau uye kuramba kukurukura, mukoti akashinga uye vanoridza muridzo pasi rose vari kufumura,[18]ona pano, pano, pano, pano, pano, pano, uye pano. pamwe chete nevatungamiri vemariro,[19]ona pano, pano, pano, uye pano vatungamiri veinishuwarenzi,[20]"Indiana life insurance CEO inoti kufa kwakwira 40% pakati pevanhu vane makore gumi nemasere-18": 'Zvizhinji zvezvichemo zvekufa kuri kumhan'arwa hazvina kunyorwa sekufa kweCCIDID-64', anodaro Scott Davison. Maona pano, pano uye pano. uye wezvematongerwo enyika akashinga apo neapo.[21]cf. pano Uye munhu haakwanisi kufuratira gomo rinokura reuchapupu hwakananga hweavo vakakuvadzwa kana kuona vadikani vavo vane utano hwakakwana vachifa pashure pokupfurwa.[22]ona pano, pano, pano, pano, pano uye pano

Zvose izvi zvinorambwa uye zvinodzvinyirirwa nevezvenhau vemazuva ano nekubudirira kwakajeka zvokuti vazhinji vakatanga kutenda kuti, kunyange kana pane "chimwe chokwadi" kune njodzi, kukanganisa kwechibvumirano kunogamuchirwa uye izvo. vose inofanira kubaiwa jekiseni pazvose. Nokudaro, kuparadzaniswa kwekumanikidzwa uye kusvibiswa kwe "vasina kubayiwa" ikozvino kwave kugamuchirwa sezvaiitwa kutambudzwa kwevaJudha

“Dragoni” “mutongi wenyika ino” na“baba venhema” inoedza asinganeti kubvisa mumwoyo yavanhu pfungwa yokuonga noruremekedzo nokuda kwechipo chapakuvamba, chinoshamisa uye chinokosha chaMwari: upenyu hwomunhu humene. —POPE JOHN PAUL II, Ibid. World Youth Day, 1993, August 15, 1993; ewt.com

A mass psychosis rauya pasi rose kuti risangofambisa chete asi kutopemberera se "zvakanaka" izvo zvakanzi naJohn Paul II "mhinduro dzekupedzisira" dziri kuitika munguva yedu.[23]cf. Iyo Yakasimba Delusion, uye Dr. Mattias Desmet et. al.: rumble.com  

 
Chitendero Chitsva

Iko kusimuka kwe Chitendero cheSainzi - kutenda kwakanyanya uye kuvimba nesimba reruzivo rwesainzi uye matekiniki. Iyi haisi hyperbole. Katorike machechi mune dzimwe nzvimbo akavhara mikova yawo uye akarambidza vaprista kupa masakaramende, kunyange kune vanorwara—ukuwo panguva imwe cheteyo vachivhura zvivako zvavo kuti zvive nzvimbo dzokubaya nhomba, sokunge jekiseni rakanga riri sakaramende rechisere. Pakutanga kwedenda, takaona nekuteerera kunoshamisa kuti hurumende dzese, masangano nevatungamiriri vemarudzi ese, kunyanya mabhishopi, vakagamuchirwa nekutenda kwechokwadi (kana kunyarara kusinganzwisisike) diktat yega yega inoburuka kubva kuSangano reWorld Health Organisation (iyo mubatsiri mukuru wekudzivirira). investor Bill Gates) nevakuru vavo vakagadzwa vezvehutano - kunyange pazvaidiwa izvozvo hwaro hudiki musainzi, zvaipesana[24]cf. Vhura Tsamba kuMabhishopi eKatorike, Wepamusoro gumi Pandemic Ngano kana kuti vaitsika-tsika zviri pachena chiremera chemunhu, rusununguko, uye upenyu.[25]cf. Pandaive nenzara Semasayendisiti ane mukurumbira kubva kuHarvard, Oxford, uye kumwe kunhu vakakwira kubvunza hutsanana hwe, semuenzaniso, kuvharira pasi kana kuvharira vanhu vane hutano, vakarambidzwa uye vakaderedzwa.[26]Makumi ezviuru zvesainzi nevarapi vakasaina zviziviso zvakawanda mugore rapfuura vachishora kudzvanya kwehurumende nemasangano ezvekurapa 'kurambidza varapi kubvunza kana kukakavara chero matanho epamutemo akaiswa mukupindura COVID-19', senge :

"Kuziviswa kweCanada Vanachiremba veSainzi uye Chokwadi” zvinopesana ne1) Kuramba kweScientific Method; 2) Kutyora kweChipikirwa chedu chekushandisa Evidence-Based Medicine kune varwere vedu; uye 3) Kutyorwa kweBasa reMvumo Yakaziviswa.

"Chirevo cheVarapi - Global Covid Summit" yakasainwa nevarapi nemasaenzi vanopfuura zviuru gumi nezviviri nemazana manomwe kubva munaGunyana 12,700 vachishora akawanda akatemerwa marongero ekurapa se 'mhosva dziri kurwisana nevanhu'.

"Yakakura Barrington Chiziviso" yakasainwa nevarapi vanopfuura 44,000 15,000 uye masayendisiti XNUMX XNUMX ezvokurapa uye ezveutano hweveruzhinji vachida kuti 'Vaya vasina panjodzi vanofanira kubva vangobvumirwa kuti vatangezve kurarama sezvavanogara.'

Uku kuongorora kwakajeka, zvisinei, kwakanga kusiri chete kwete akashorwa asi akaombera maoko nekukurudzirwa nevezvenhau nevateveri vavo vakanga vachinja. Vanhu vakanga vava kutanga kuita zvinhu nemavara ose echitendero.[27]“Unhu Hunoenderana Nemachechi” kubva cultresearch.org:

• Boka rinoratidza kushingaira kwakanyanyisa uye kuzvipira kusina mubvunzo kumutungamiri waro nemaitiro ezvitendero.

• Kubvunza, kupokana, nekupokana zvinoodzwa moyo kana kutorangwa.

• Hutungamiri hunoraira, dzimwe nguva zvakadzama, kuti nhengo dzinofanira kufunga sei, kuita, uye kunzwa sei.

• Boka iri nderechinzvimbo chepamusoro, richizviti nderechinzvimbo chakakwirira.

• Boka rine maonero akasiyana, isu-anopesana navo, izvo zvinogona kukonzera kunetsana neruzhinji.

• Mutungamiri haazvidaviriri kune chero zviremera.

• Boka rinodzidzisa kana kuti rinoreva kuti magumo aro akakwirira anoruramisa chero nzira yarinoona yakakodzera. Izvi zvinogona kuita kuti nhengo dzitore chikamu mukuzvibata kana zviitwa zvavangadai vakafunga kuti zvinoshoreka kana kuti zvisina kunaka vasati vapinda muboka.

• Hutungamiri hunoita kuti vanhu vanzwe kunyara uye/kana kuva nemhosva kuitira kuti vape simba nekudzora nhengo. Kazhinji kazhinji ikoku kunoitwa kupfurikidza nedzvinyiriro yavaenzani uye zvimiro zvamanomano zvokunyengetedza.

• Kuzviisa pasi pemutungamiri kana boka kunoda kuti nhengo dzicheke hukama nemhuri neshamwari.

• Boka rinobatikana nekuunza nhengo itsva.

• Nhengo dzinokurudzirwa kana kusungirwa kugara uye/kana kushamwaridzana chete nedzimwe nhengo dzeboka; cf. Kana Tatarisana Nezvakaipa
Prof. Mattias Desmet weDhipatimendi rePsychoanalysis neClinical Consulting paGhenet University anosimbisa nhema dzakasimba dzenyaya yeCOVID yazvino uye kuti chizvarwa ichi chasvika sei padanho re "kuumbwa kwevanhu vazhinji." 

Mukutanga kwedambudziko ini ndanga ndichidzidza nhamba nenhamba uye chaizvo, ndakaona kuti ivo vaigara vachikanganisa uye panguva imwecheteyo vanhu vanoramba vachitenda mazviri uye kufambidzana nerondedzero huru. Ndosaka ndakatanga kuidzidza pane maonero ehuzhinji psychology. Nekuti ndaiziva kuti kuumbwa kwevazhinji kune hukuru, hukuru hwesimba panjere dzemunhu nekushanda kwekuziva. Ndakanzwa kuti ichi ndicho chete chinhu chaigona kutsanangura kuti sei vanhu vakangwara vakatanga kutenda rondedzero uye nhamba dzaive muzvinhu zvakawanda zvisina musoro zvachose. -kubvunzurudza naReiner Fuellmich uye Corona Investigative Committeezero-sum.org

Masayendisiti akati wandei uye vanachiremba vakatsinhira maonero aya anotyisa - ona chinyorwa chemuzasi: [28]"Kune psychosis yakawanda. Zvakafanana nezvakaitika munharaunda yeGerman pamberi uye mukati meHondo Yenyika II apo vanhu vakajairwa, vane hunhu vakashandurwa kuita vabatsiri uye "kungotevera mirairo" mhando yemafungiro akatungamira mukupondwa. Ndiri kuona izvozvi paradigm imwe chete ichiitika. " (Dr. Vladimir Zelenko, MD, Nyamavhuvhu 14, 2021; 35:53, Stew Peters Ratidza).

“Kunetswa. Zvichida boka neurosis. Icho chinhu chakauya mupfungwa dzevanhu pasi rose. Chero chii chiri kuitika chiri kuitika muchitsuwa chidiki kwazvo muPhilippine neIndonesia, musha mudiki muAfrica neSouth America. Zvakangofanana - zvauya pamusoro penyika yose. " (Dr. Peter McCullough, MD, MPH, Nyamavhuvhu 14, 2021; 40:44, Maonero paDenda, Chikamu 19).

"Icho gore rapfuura chakanyanya kundivhundutsa kusvika padanho rekuti pamberi pekutyisidzira kusingaoneki, senge kwakakomba, nhaurirano ine musoro yakabuda nepahwindo ... kumwe kuita kwevanhu kutyisidziro dzisingaoneki munguva yakapfuura zvakaonekwa, senguva yokushushikana kukuru.” (Dr. John Lee, Pathologist; Vhura vhidhiyo; 41:00).

"Mass formation psychosis ... izvi zvakafanana nehypnosis ... Izvi ndizvo zvakaitika kuvanhu veGermany." (Dr. Robert Malone, MD, muvambi we mRNA vaccine tekinoroji Kristi Leigh TV; 4:54). 

"Ini handiwanzo shandisa mazwi akadai, asi ndinofunga takamira pamasuwo chaiwo eGehena." (Dr. Mike Yeadon, aimbova Mutevedzeri weMutungamiriri uye Chief Scientist weKufema uye Allergies paPfizer; 1:01:54, Kutevera Sayenzi?)
Kutaura zvazviri, mauto eCanada akabvuma kuti vakashandisa "maitiro ekuparadzira akafanana neaya akashandiswa munguva yehondo yeAfghanistan" pane vanhu vasingafungiri. Mushandirapamwe wakadaidzira "kuumba" uye "kushandisa" ruzivo.[29]Svondo 27th, 2021, rezvisual.com Masayendisiti eUK akabvumawo kuita manyepo ekunyengera veruzhinji. "Kushandiswa kwekutya kwave kusina chokwadi. Zvanga zvakaita sekuedza kusinganzwisisike… Mashandisiro atakaita kutya ndeye dystopian, "akadaro musayendisiti kubva kuNhengo dzeSainzi Pandemic Influenza Group on Behavior (SPI-B), komiti diki reSainzi Advisory Group for Emergency (SAGE). ), boka remazano ehurumende yeUK.[30]Ndira 3, 2022, summitnews.com

Mwedzi yakati masayendisiti mazhinji asati atanga kutaura nezvekunyengereka kukuru, ndakanga ndanyora chinyorwa chinonzi Iyo Yakasimba Delusion zvichibva pane zvakanzi naSt.[31]2 Thess 2: 11 

Kuuya kweasina mutemo nemabasa aSatani kuchave nesimba rese uye nezviratidzo zvekunyepedzera nezvishamiso, uye nehunyengeri hwakaipa kune avo vari kuzoparara, nekuti vakaramba kuda chokwadi uye kuti vaponeswe. Naizvozvo Mwari anotumira pamusoro pavo kunyengera kwakasimba, kuvaita kuti vatende nhema, kuti vose varangwe vasina kutenda chokwadi asi vakafara mukusarurama. (2 VaTesaronika 2: 9-12)

The Catechism yeChechi yeKaturike inodana ikoku “kunyengera kworudzidziso kunopa vanhu mhinduro inooneka yezvinetso zvavo pamutengo wokuramba kutenda pazvokwadi.”[32]n. 675

Yakanakisa sei kushandisa matambudziko ehutano sechikonzero chekuponesa nyika.

 

Mutambo Wakareba waSatani

Zvese izvi chibereko chehurongwa hweMasonic hwakamera makore anopfuura 400 apfuura panguva yeChiedza uye izvo zvishoma nezvishoma zvakabvisa kutenda muna Mwari kutenda mumunhu. “Kufambira mberi nesayenzi zvakatipa simba rokudzora masimba echisiko,” akanyevera kudaro Pope Benedict XVI. "Hatizive kuti tiri kurarama hupenyu zvakaitika kuBhabheri.”[33]Pentecost Homily, Chivabvu 27, 2012 Akashanyira dingindira iri mutsamba yake yekutanga yeensikilini:

Chiono chechirongwa ichi chakatara mafambiro enguva dzazvino… Francis Bacon (1561-1626) uye avo vakatevera muruzivo rwechizvino-zvino rwaakafuridzira, vakanga vasina kururama kutenda kuti munhu aizoregererwa kuburikidza nesainzi. Tarisiro yakadaro inobvunza zvakawanda zvesayenzi; rudzi urwu rwetariro runonyengera. Sayenzi inogona kubatsira zvikuru mukuita kuti nyika nevanhu vave vanhu. Zvakadaro inogonawo kuparadza vanhu nenyika kunze kwekunge ichitungamirirwa nemasimba ari kunze kwayo. -Papa BENEDICT XVI, Encyclical Tsamba, Taura Salvi, N. 25

Hongu, tinoudzwa zvose zviri kuitwa “Kuti tibatsirwe” - mitemo inosungirwa, zvirambidzo, kuisirwa, masking, kukiya ... zvese ndezve "zvakajairika zvakanaka" uye isu fanira ingotenda uye uite maererano. Asi uhwu kunyengera; inozopedzisira yakanangana neizvo United Nations nevatungamiriri vepasi rose vari kudaidza Iyo huru resetInosanganisira kuparara kwepedyo-kwakazara kwehurongwa hwazvino kuitira "kuvaka zvakare zviri nani" - asi, panguva ino, pasina chitendero cheJudhiya-Chikristu. Benzi rechokwadi chete - kana pawn yechokwadi - yaizoenderera mberi nekuvhara vanhu vane hutano vachikonzera kuwanda kwezvinhu uye kuparadzwa kwe mangetani ekupa. Zvekare, izvi zvakare zvakananga kunze kweMasonic playbook.

… Icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira chinozvimanikidza kuti vaone-ndiko kuti, kupidigurwa zvachose kwechinamato nezvematongerwo enyika zvepasirese zvakaburitswa nedzidziso yechiKristu, nekumisikidzwa kwechinhu chitsva chezvinhu zvinoenderana nezvavanofunga, iyo nheyo nemitemo zvichatorwa kubva zvechisikigo chete. —PAPA LEO XIII, Humanum GenusEncyclical paFreemasonry, n. 10, Kubvumbi 20, 1884

Chinongova chiKomonisiti chepasi rose mungowani yegirinhi.  

…sezvauri kuona, ino inguva yekuvhiringika kukuru, apo huipi hunenge hwakavanda seri kwezvinovanza zvenhema; unofanira kuterera: famba pamwe chete naJesu uye uzvidyise neShoko rake kuti uponeswe. Vana, vadiki vangu, ivo vachaedza kukuitai kuti mutende kuti zvese zviri kuitirwa kuti zvikunakirei, asi ndipo pakavanda muedzo wadhiabhori - ona. -Mai vedu kuna Gisella Cardia, Mbudzi 7, 2020; washingtoniowa.com

Communism haina kudzikira, inomuka pakati peiyi nyonganiso huru paNyika nekushushikana kukuru pamweya. -Mukadzi wedu kuna Luz de Maria Bonnila, Kubvumbi 20, 2018; mavhoriyamu ake ekutanga ane rabhishopi Imprimatur

Communism haina kusiya Hunhu, asi yakazvishandura kuti irambe ichirwisa Vanhu Vangu. — Kubvumbi 27, 2018 

Mubhuku rangu Kutarisana kwekupedzisira pane chikamu chinonzi "Dhiragoni Inooneka: Sophistry". Pasi pemusoro iwoyo, ndakatora Ishe wedu uyo ​​akati:

Akanga ari mhondi kubva pakutanga… anoreva nhema uye baba vadzo. (Johani 8:44)

MuBhuku reUchenjeri, tinoverenga:

Negodo radhiabhori, rufu rwakauya munyika, uye ivo vanomutevera avo vari kudivi rake. (Wis. 2: 24-25; Douay-Rheims)

Takaona mwaka wakadzama wemasophistries, kutanga nepfungwa yekuti sainzi ichatiponesa: kuti isu tinofanirwa "kutevera sainzi" nehupofu, "kuvimba ne data”, “flat the curve”, “tora jekiseni”, zvichingodaro. — usina kumboona sainzi, humbowo, kana data kutsigira zvichemo izvozvo. Panyaya iyi, zvinobudisa nhau zvazova mutauriri unokosha wepurogiramu yaSatani iyi.

Tichangobva kucherechedza chiyeuchidzo chaSt. Elizabeth Anne Seton. Zvakaoma kusayeuka zvaakaratidzwa kuma1800 paakaona “mumusha uri wose weAmerica bhokisi dema dhiabhorosi aizopinda nawo. Makumi emakore anoverengeka apfuura, vakawanda vaifunga kuti aireva terevhizheni. Asi kare ikako, materevhizheni aiva mabhokisi emapuranga ane gireyi screen. Nhasi, musha uri wose, kana usiri kamuri riri rose, une “bhokisi dema” rechokwadi—komupiyuta, “smart” runhare, kana kuti TV “yakangwara” iyo Satani akawana nayo nzvimbo yokudyara uku “kunyengera kwakasimba”—achishandisa “kunyepedzera. zviratidzo nezvishamiso” zvoruzivo rwokugadzira zvinhu.

Vaya vanhu vari kuona terevhizheni izvozvi, vanogezwa pfungwa mazuva ese - kuti vaccine inofanirwa, kuti COVID-19 idenda rine njodzi; vanotorwa pfungwa nemapepanhau, nevezvenhau. Uye kana vasiri kutsvaga zvakanyanya painternet kuti vawane rumwe ruzivo, vanotenda zvavanoudzwa. Kunyangwe vasina chokwadi, vavanoshanda navo vanoti, "Hauna kubaiwa here??" —Dr. Wolfgang Wodarg, PhD, "Planet Lockdown", rumble.com. (Musi waZvita 1, 2020, aimbova VP wePfizer Dr. Mike Yeadon naDr. Wolfgang Wodarg akaisa chikumbiro neEuropean Medicine Agency inoona nezvemvumo yeEU-yakafara zvinodhaka, ichidaidzira kumiswa ipapo kwese kweSARS CoV 2 yekudzivirira zvidzidzo. Vakataura nezve "kunetseka kwakanyanya kwekuchengetedza kunoratidzwa nenhamba inowedzera yevasayendisiti vane mukurumbira vachipokana nejekiseni uye dhizaini yekudzidza.")

Makore apfuura, Ishe vaindiyambira nezve “majekiseni.”[34]cf. A Prophetic Webcast? Ndakaziva kuti chimwe chinhu chakanga chisina kumira zvakanaka pandakaona kupengereka kwadzo kune chero ani zvake aitya kubvunza nezvekuchengetedzwa kwemajoka aya achibaiwa muropa revacheche nevakuru zvakafanana. Izvozvo zvakaguma munyaya yangu Denda reKudzora izvo zvinofumura manyepo nemisodzi zvakatevera indasitiri iyi. Nemamwe mashoko, gadziriro yenguva ino yaSatani yagara kwenguva refu, makore anopfuura zana, sezvo hupfumi hwemhuri yeRockefeller hwakashandiswa kubvisa zvikamu zvikuru zvevanhu kubva pakushandisa naturopathic kuenda kune allopathic mushonga - kubva pakushandisa. Zvisikwa zvaMwari to kurapa miviri… kumakemikari kune kurapa zviratidzo.

Jehovha akasika mishonga kubva panyika, uye munhu akangwara haangazvidzi. (Siraki 38:4)

Mushure meHondo Yenyika II, iwo masayendisiti chaiwo akamboshanda mumalabhu aHitler nemisasa yevasungwa,[35]listverse.com uye ndiani aishanda pasi pekubatanidzwa kwaRockefeller Standard IG Farben,[36]opednews.com yakabatanidzwa muzvirongwa zvehurumende yeUS kufambisira mberi, muchidimbu, mishonga "mishonga" uye hofori makambani aizoatengesa.[37]cf. Denda reKudzora uye Iyo Caduceus Kiyi Zvekucherechedza ndiko kuita zvemashiripiti mubato reNazi[38]wikipedia.org izvo zvakaita kuti, muchidimbu, kuedza kunotyisa “kwesayenzi” pavanhu kwaisanganisira kuedza majekiseni nemishonga. [39]encyclopedia.ushmm.org- zviyedzo zvisina kunyatsopera (uye kana "misasa" - ona pano). 

Chii chave chiri muchero wekuramba kwakazara kwevanhu mishonga yaIshe mumasikirwo?[40]cf. N'anga Chaidzo Zvinoenderana nekudzidza kweHarvard:

Vanhu vanenge 128,000 4 vanofa nemishonga yavakapihwa. Izvi zvinoita kuti mishonga yemishonga ive njodzi huru yehutano, iri pachinzvimbo chechina nesitiroko sechikonzero chikuru chekufa. European Commission inofungidzira kuti kusawirirana nemishonga yakanyorwa nachiremba kunoparira nzufu 200,000 328,000; saka pamwe chete, vangangoita XNUMX varwere muUS neEurope vanofa nemishonga gore rega rega. - "New Prescription Drugs: A Major Health Risk With Few Offsetting Advantages", Donald W. Chiedza, Chikumi 27, 2014; maitiro.harvard.edu

Akanga ari muurayi kubva pakutanga… murevi wenhema uye baba vadzo. Zvichipa nyevero dzose dzapapa naMarian dzezana remakore rapfuura, hazvisi pasina mvumo yekufunga kuti "mhinduro yekupedzisira" iri kuitwa munguva yedu ndizvo chaizvo zvakataurwa naSt. John muBhuku raZvakazarurwa:

… (Zvak 18:23)

Izwi rechiGiriki rekuti "magic potion": φαρμακείᾳ (pharmakeia) - kushandiswa kwemishonga, mishonga kana zvitsinga. Ndiro izwi ratinotora izwi iri Pharmaceuticals. Makore 2000 apfuura, St. John akafanoona kuti zvinodhaka nemishonga zvaizoshandiswa kuisa vanhu muuranda pasi peboka rine simba revarume—“madzimambo ane gumi” aizotonga kwe“awa imwe chete, pamwe chete nechikara.”[41]Rev 17: 12

 

The Mark

Chakamanikidza vanhu vese, vadiki nevakuru, vapfumi nevarombo, vakasununguka nevaranda, kupihwa mufananidzo wakadhinda pamaoko avo ekurudyi kana pahuma dzavo, kuti pasave neanogona kutenga kana kutengesa kunze kweiye aive nemufananidzo wakasimbiswa wechikara zita kana nhamba yakamirira zita rayo. (Zva 13: 16-17)

Hazvina kumbove munhoroondo yevanhu kune zvivakwa uye tekinoroji yakavapo kuti "chiratidzo" ichi chigoneke, kusvika zvino. Nechekare, nyika dzakawanda dziri kurambidza vagari vadzo kupinda zvizere munyaya dzeupfumi uye kunyange kutenga zvokudya[42]China inorambidza vane hutano kutenga chikafu: epochtimes.com; Vhidhiyo yeFrance: rumble.com; Columbia: Nyamavhuvhu 2, 2021; France24.com pasina "pasipoti yekudzivirira." MuAustria, zvinosungirwa kuti vagari vese vanokodzera kuve kubaiwa jekiseni kana kubhadhariswa faindi kana kujeri;[43]theguardian.com Italy ichangobva kuzivisa majekiseni anosungirwa kune avo vanopfuura makumi mashanu - kana kuisa pangozi faindi ye50 kusvika € 600;[44]rte.ie uye Australia yatanga kuvharira vanhu vasingaite mu "COVID misasa".[45]cf. Mirira Maminiti - Russian Roulette

Asi hapana chinhu chinotyisa kupfuura chirevo che "digital ID mapasipoti." Munyika dzakaita seSweden, vanhu zviuru mazana matanhatu vakatove nemamicrochip sezvo mapasipoti ekudzivirira ari kuburitswa.[46]cf. aa.com.tr uye rte.ie. Muchokwadi, The World Economic Forum - iyo UN yakabatana sangano injiniya iyo "Great Reset" - yakasimudzira microchip se "Pasipoti yezvese".[47]cf. paforum.org MunaApril 2021, the Pentagon yakazarurwa kuti masayendisiti akagadzira chip chekutarisa hutano nezvirwere. Tech kutanga, Epicenter, ndiani kugadzira chip kutsvaga majekiseni, anoti, "Parizvino zvakanakira kuve neCCID pasipoti inogara ichiwanikwa pakudyara kwako." Uye masayendisiti kuMIT akatotanga miedzo yekiriniki yevaccine yekuendesa system inogona kudaro yakadhindwa paganda.[48]ucdavis.edu

... vakagadzira ingi inogona kuiswa muganda zvakachengetedzeka padivi pejekiseni pachayo, uye inongoonekwa uchishandisa yakakosha smartphone kamera app uye sefa. -FuturismDecember 19th, 2019

Zvinoshamisa kuti, iyo isingaoneki "inki" inoshandiswa inonzi "Luciferase," kemikari yebioluminescent inounzwa kuburikidza ne "quantum dots" iyo inosiya "chiratidzo" chisingaoneki chekudzivirira kwako uye zvinyorwa zvemashoko.[49]Pfizer whistleblower anoti Luciferase yatove kushandiswa; ona: livel-net.com. Mutori wenhau uyu akadzingwa basa nekuburitsa zvinyorwa zveveruzhinji nezvekemikari iyi yebioluminescent: emeraldb3.substack.com Chokwadi, Bill naMelinda Gates Foundation vari kushanda nechirongwa cheUnited Nations ID2020 iyo inotsvaga kupa wese mugari pasi pano ID yedhijitari akasungirirwa kune jekiseni. Gates' GAVI, "Mubatanidzwa weVaccine" iri kubatana ne UN kubatanidza majekiseni ane imwe mhando yebiometric. Asi masayendisiti akati wandei, kusanganisira Dr. Wolgang Wogard, PhD, aimbova sachigaro weParliamentary Assembly yeCouncil of Europe Health Committee, akayambira pamusoro pekunyepedzera kuti mapasipoti akadaro anozopa rusununguko kune chero munhu: 

Kunoratidzika se“chiratidzo” (chero chimiro chipi nechipi chachinotora) icho bedzi munhu achakwanisa “kutenga nokutengesa” hachisati chiri icho chinonzi ngano dzechiKristu asi chinhu chaichoicho chiri kuramba chichiwedzera.

 

Basa reMurindi

Sezvo Mukadzi Wedu anonzi akaudza muoni weItaly Gisella Cardia, “...hapana bofu rinopfuura iye asingadi kuona, uye pasinei nezviratidzo zvenguva dzakafanotaurwa, kunyange vaya vane kutenda vanoramba kutarira zviri kuitika.” 

Nepo poindi yechinyorwa ichi ndeyechokwadi kumutsa mweya ichiri kubatwa muhukuru hypnosis uye kuti uwedzere kusimbisa uye kurodza iwe watove pane rimwe peji, ini zvinobvumwa nyora izvi uchizvikurudzira nekumwe kutya. Pazuva chairo raShe akandidana kuti ndive nharirire mumhinduro kuna John Paul II, ndakavhura Bhaibheri rangu kuRugwaro urwu:

Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: “Mwanakomana womunhu, taura nevanhu vako uti kwavari, ‘Kana ndikaunza munondo pamusoro penyika, uye vanhu venyika yacho vakatora mumwe murume pakati pavo, vakamuita nharirire yavo. ; zvino kana akaona munondo uchisvika panyika, akaridza hwamanda, akanyevera vanhu; zvino kana ani naani anonzwa kurira kwehwamanda akasatenda kunyeverwa, munondo ukasvika, ukamutora, ropa rake richava pamusoro wake amene… Asi kana nharirire ikaona munondo uchisvika, akasaridza hwamanda; kuti vanhu varege kunyeverwa, munondo ukasvika, ukabata mumwe wavo; munhu uyu anobviswa pazvakaipa zvake, asi ropa rake ndicharibvunza paruoko rwenharirire. ( Ezekieri 33:1-6 )

Uyezve, apo St. John Paul II akadana pwere kumadziro enharirire, akati:

Vechidiki vakazviratidza kuva yeRoma uye zveChechi chipo chakakosha cheMweya waMwari… handina kuzeza kuvakumbira kuti vasarudze zvine mutsindo zvekutenda nehupenyu uye nekuvapa basa rakakura: kuva “varindiri vemangwanani” mambakwedza e Mireniyumu nyowani.. —PAPA JOHANI PAURO II, Novo Millenio Inuente, n. 9

Ndiko kuti, chiono chese che "nguva dzekupedzisira" - matambudziko aripo uye anouya, anotevera Era rerunyararo, uyezve zviitiko zvekupedzisira zveeschatological, hazvisi zvangu.[50]cf. Nguva yacho uye Mhinduro kuna Jimmy Akins Kuva “weRoma neChechi” kureva kuva akatendeka uye akavimbika kudzidziso dzayo uye kuTsika Inoyera.

Muna ikoku, pashure pokunyevera varavi vake pamusoro pokuuya kwaAntikristu nokunyengera kwakasimba, St. Pauro akapa vaTesaronika mushonga, wandinodzokorora kwamuri, vaverengi vangu vanodiwa:

Naizvozvo, hama, mirai makasimba, mubatirire dzidziso dzamakadzidziswa, neshoko remuromo kana netsamba. Zvino Ishe wedu Jesu Kristu pachake, naMwari Baba vedu, vakatida uye vakatipa kunyaradzwa kusingaperi netariro yakanaka kubudikidza nenyasha, ngaanyaradze mwoyo yenyu uye aisimbise pabasa rose rakanaka nepashoko. ( 2 VaTesaronika 2:15-17 )

 

Kereke ikozvino yakupa mhosva pamberi paMwari Mupenyu;
anokuudzai zvinhu zvaAntikristu vasati vasvika.
Kuti zvichaitika munguva yako isu hatizivi,
kana kuti zvichaitika shure kwako hatizivi;
asi zvakanaka kuti muchiziva zvinhu izvi.
unofanira kugara wakachengeteka. 
—St. Cyril weJerusarema (c. 315-386) Chiremba weChechi, 
Catechetical Lectures, 
Kudzidza XV, n. 9

 

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?
2 cf. Kuenda kuhumambo
3 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
4 cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?
5 ona pano uye pano uye pano
6 ona pano uye pano
7 ona pano uye pano
8 "Areka yeChibvumirano" yanga iri zita reMukadzi Wedu kubva kumazana emakore ekutanga eChechi. Zviri pachena kuti mufananidzo weareka yaNoa, sezvayakanga yakatakura chipikirwa chedenga idzva nenyika pashure peMafashamo. Ona iyi homily yaBenedict XVI musi waNyamavhuvhu 15, 2011: v Vatican.va Uyezve, kubva kune Katekisimo yeChechi yeRoma: ‘Maria azere nenyasha, nokuti Ishe anaye. Nyasha dzaakazadzwa nadzo ndihwo huvepo hwaIye anova tsime renyasha dzose. “Farai . . . Iwe Mwanasikana weJerusarema . . . Jehovha Mwari wako ari pakati pako.” Maria, uyo Ishe achangobva kuita ugaro hwake maari, ndiye mukunda weZioni pamunhu areka yesungano, nzvimbo inogara kubwinya kwaJehovha. Iyo i“nzvimbo yokugara yaMwari . . . nevarume.” Azere nenyasha, Maria anopiwa zvizere kuna Iye akauya kuzogara maari uye uyo waachazopa kunyika.' (n. 2676).
9 Ruka 17: 27
10 cf. worldometer.com
11 "Kupondwa kwevasina mhosva: dhatabhesi yeVAERS inoratidza kufa kwevechiri kuyaruka kubva kuPfizer jab", Ndira 3, 2021, livel-net.com; "UK inoona 44% kuwedzera kwekufa kwevana mushure mekuburitswa kwejab kune vechidiki vechidiki, data inoratidza", Mbudzi 29, 2021, livel-net.com; "93 Vanachiremba veIsrael: Usashandise Covid-19 yekudzivirira pavana", israelnationalnew.com
12 Hedzino zera-yakatemerwa nhamba dzeInfection Fatality Rate (IFR) yechirwere cheCCIDID-19, ichangobva kuumbwa naJohn IA Ioannides, mumwe weane mukurumbira bio-statisticians pasi rose.

0-19: .0027% (kana mwero wekupona we 99.9973%)
20-29 .014% (kana mwero wekupona we 99,986%)
30-39 .031% (kana mwero wekupona we 99,969%)
40-49 .082% (kana mwero wekupona we 99,918%)
50-59 .27% (kana mwero wekupona we 99.73%)
60-69 .59% (kana mwero wekupona we 99.31%)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1

13 Nezve zviitiko zvakashata zvepasi rose, ona Mitero; "Tinoziva kuti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zverufu nekuda kwejekiseni rinoitika mukati memazuva maviri, makumi masere muzana mukati mesvondo. Vakaona kuti mukati 86 muzana yemhosva pakanga pasina imwe tsananguro” kunze kwejekiseni.' —Dr. Peter McCullough, MD; World Tribune, November 2nd, 2021
14 Nyamavhuvhu 25, 2020, medpagetoday.com
15 ona pano uye pano uye pano uye pano uye pano.
16 "Mukuru weInishuwarenzi yeHupenyu Anoti Vanofa Vanosvika makumi mana muzana Pakati peVane Makore 40-18", zerohedge.com
17 ona chikamu chiri pasi peAmerica mukati Mitero
18 ona pano, pano, pano, pano, pano, pano, uye pano.
19 ona pano, pano, pano, uye pano
20 "Indiana life insurance CEO inoti kufa kwakwira 40% pakati pevanhu vane makore gumi nemasere-18": 'Zvizhinji zvezvichemo zvekufa kuri kumhan'arwa hazvina kunyorwa sekufa kweCCIDID-64', anodaro Scott Davison. Maona pano, pano uye pano.
21 cf. pano
22 ona pano, pano, pano, pano, pano uye pano
23 cf. Iyo Yakasimba Delusion, uye Dr. Mattias Desmet et. al.: rumble.com
24 cf. Vhura Tsamba kuMabhishopi eKatorike, Wepamusoro gumi Pandemic Ngano
25 cf. Pandaive nenzara
26 Makumi ezviuru zvesainzi nevarapi vakasaina zviziviso zvakawanda mugore rapfuura vachishora kudzvanya kwehurumende nemasangano ezvekurapa 'kurambidza varapi kubvunza kana kukakavara chero matanho epamutemo akaiswa mukupindura COVID-19', senge :

"Kuziviswa kweCanada Vanachiremba veSainzi uye Chokwadi” zvinopesana ne1) Kuramba kweScientific Method; 2) Kutyora kweChipikirwa chedu chekushandisa Evidence-Based Medicine kune varwere vedu; uye 3) Kutyorwa kweBasa reMvumo Yakaziviswa.

"Chirevo cheVarapi - Global Covid Summit" yakasainwa nevarapi nemasaenzi vanopfuura zviuru gumi nezviviri nemazana manomwe kubva munaGunyana 12,700 vachishora akawanda akatemerwa marongero ekurapa se 'mhosva dziri kurwisana nevanhu'.

"Yakakura Barrington Chiziviso" yakasainwa nevarapi vanopfuura 44,000 15,000 uye masayendisiti XNUMX XNUMX ezvokurapa uye ezveutano hweveruzhinji vachida kuti 'Vaya vasina panjodzi vanofanira kubva vangobvumirwa kuti vatangezve kurarama sezvavanogara.'

27 “Unhu Hunoenderana Nemachechi” kubva cultresearch.org:

• Boka rinoratidza kushingaira kwakanyanyisa uye kuzvipira kusina mubvunzo kumutungamiri waro nemaitiro ezvitendero.

• Kubvunza, kupokana, nekupokana zvinoodzwa moyo kana kutorangwa.

• Hutungamiri hunoraira, dzimwe nguva zvakadzama, kuti nhengo dzinofanira kufunga sei, kuita, uye kunzwa sei.

• Boka iri nderechinzvimbo chepamusoro, richizviti nderechinzvimbo chakakwirira.

• Boka rine maonero akasiyana, isu-anopesana navo, izvo zvinogona kukonzera kunetsana neruzhinji.

• Mutungamiri haazvidaviriri kune chero zviremera.

• Boka rinodzidzisa kana kuti rinoreva kuti magumo aro akakwirira anoruramisa chero nzira yarinoona yakakodzera. Izvi zvinogona kuita kuti nhengo dzitore chikamu mukuzvibata kana zviitwa zvavangadai vakafunga kuti zvinoshoreka kana kuti zvisina kunaka vasati vapinda muboka.

• Hutungamiri hunoita kuti vanhu vanzwe kunyara uye/kana kuva nemhosva kuitira kuti vape simba nekudzora nhengo. Kazhinji kazhinji ikoku kunoitwa kupfurikidza nedzvinyiriro yavaenzani uye zvimiro zvamanomano zvokunyengetedza.

• Kuzviisa pasi pemutungamiri kana boka kunoda kuti nhengo dzicheke hukama nemhuri neshamwari.

• Boka rinobatikana nekuunza nhengo itsva.

• Nhengo dzinokurudzirwa kana kusungirwa kugara uye/kana kushamwaridzana chete nedzimwe nhengo dzeboka; cf. Kana Tatarisana Nezvakaipa

28 "Kune psychosis yakawanda. Zvakafanana nezvakaitika munharaunda yeGerman pamberi uye mukati meHondo Yenyika II apo vanhu vakajairwa, vane hunhu vakashandurwa kuita vabatsiri uye "kungotevera mirairo" mhando yemafungiro akatungamira mukupondwa. Ndiri kuona izvozvi paradigm imwe chete ichiitika. " (Dr. Vladimir Zelenko, MD, Nyamavhuvhu 14, 2021; 35:53, Stew Peters Ratidza).

“Kunetswa. Zvichida boka neurosis. Icho chinhu chakauya mupfungwa dzevanhu pasi rose. Chero chii chiri kuitika chiri kuitika muchitsuwa chidiki kwazvo muPhilippine neIndonesia, musha mudiki muAfrica neSouth America. Zvakangofanana - zvauya pamusoro penyika yose. " (Dr. Peter McCullough, MD, MPH, Nyamavhuvhu 14, 2021; 40:44, Maonero paDenda, Chikamu 19).

"Icho gore rapfuura chakanyanya kundivhundutsa kusvika padanho rekuti pamberi pekutyisidzira kusingaoneki, senge kwakakomba, nhaurirano ine musoro yakabuda nepahwindo ... kumwe kuita kwevanhu kutyisidziro dzisingaoneki munguva yakapfuura zvakaonekwa, senguva yokushushikana kukuru.” (Dr. John Lee, Pathologist; Vhura vhidhiyo; 41:00).

"Mass formation psychosis ... izvi zvakafanana nehypnosis ... Izvi ndizvo zvakaitika kuvanhu veGermany." (Dr. Robert Malone, MD, muvambi we mRNA vaccine tekinoroji Kristi Leigh TV; 4:54). 

"Ini handiwanzo shandisa mazwi akadai, asi ndinofunga takamira pamasuwo chaiwo eGehena." (Dr. Mike Yeadon, aimbova Mutevedzeri weMutungamiriri uye Chief Scientist weKufema uye Allergies paPfizer; 1:01:54, Kutevera Sayenzi?)

29 Svondo 27th, 2021, rezvisual.com
30 Ndira 3, 2022, summitnews.com
31 2 Thess 2: 11
32 n. 675
33 Pentecost Homily, Chivabvu 27, 2012
34 cf. A Prophetic Webcast?
35 listverse.com
36 opednews.com
37 cf. Denda reKudzora uye Iyo Caduceus Kiyi
38 wikipedia.org
39 encyclopedia.ushmm.org
40 cf. N'anga Chaidzo
41 Rev 17: 12
42 China inorambidza vane hutano kutenga chikafu: epochtimes.com; Vhidhiyo yeFrance: rumble.com; Columbia: Nyamavhuvhu 2, 2021; France24.com
43 theguardian.com
44 rte.ie
45 cf. Mirira Maminiti - Russian Roulette
46 cf. aa.com.tr uye rte.ie.
47 cf. paforum.org
48 ucdavis.edu
49 Pfizer whistleblower anoti Luciferase yatove kushandiswa; ona: livel-net.com. Mutori wenhau uyu akadzingwa basa nekuburitsa zvinyorwa zveveruzhinji nezvekemikari iyi yebioluminescent: emeraldb3.substack.com
50 cf. Nguva yacho uye Mhinduro kuna Jimmy Akins
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , .