Anopesana naKristu Mazuva Ano

 

Kutanga kuburitswa munaNdira 8, 2015…

 

ZVINOKOSHA masvondo apfuura, ndakanyora kuti ndiyo nguva yekuti 'nditaure zvakananga, neushingi, uye ndisina kukumbira ruregerero kune "vakasara" vari kuteerera. Iyo ingori yakasara yevaverengi izvozvi, kwete nekuti ivo vakakosha, asi vakasarudzwa; vakasara, kwete nekuti vese havana kukokwa, asi vashoma vanodavira…. ' [1]cf. Iko Kutendeuka uye Kukomborera Ndokunge, ndapedza makore gumi ndichinyora nezvenguva dzatiri kurarama, ndichigara ndichiratidzira Tsika Tsvene neMagisterium kuitira kuunza mwero kunhaurirano iyo inogona kazhinji kazhinji inongovimba nezaruro yega. Kunyange zvakadaro, kune vamwe vanongonzwa ani nhaurirano ye "nguva yekupedzisira" kana matambudziko atinotarisana nawo akanyanyisa kushata, asina kunaka, kana anopisa - uye nekudaro vanongodzima nekuzvinyoresa. Ngazvive zvakadaro. Papa Benedict aive akananga chaizvo nezve mweya yakadaro:

Ndiko kuvata kwedu pamberi paMwari uko kunoita kuti tirege kuva nechakaipa: hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, uye nekudaro tinoramba tisingakendengi pane zvakaipa. ”… Isu vedu vasingadi ona izere simba rehuipi uye haudi kupinda muPassion yake. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

Chimwe chezvinhu zvinowirirana izvo vanhu vanondiudza mutsamba dzavo ndechekuti kunyora uku kupostora kunovapa tariro. Asi kwete tariro yenhema. Hatigone kutaura nezveKuuya kwaJesu Kristu tisingabvume zvaakataura nezvazvo: kuti kudzoka kwake kuchaperekedzwa nekushushikana kukuru, kutambudzwa nekumukira, uye zvakanyanya, kunyengera. Saka kukurukurwa kwe “zviratidzo zvenguva” hakusi kwekuda kuziva; ndezvekuponesa mweya. ndezve vana vedu nevazukuru vari kutakurwa muchidimbu Tsunami Yemweya yekunyengera munguva dzino. Kangani kawakambonzwa vanamazvikokota, vatauri nevanyori vachiti “Tese tichafa nekusangana naKristu chero nguva, saka hazvina basa kuti Ari kuuya munguva yedu yeupenyu here kana kuti kwete”? Saka nei Jesu akatiraira kuti "tarisai uye nyengeterai"? Nekuti hunyengeri hungave hwakavanzika uye hunokwezva zvekuti hunogona kukonzera kutsauka kukuru kwevatendi kubva pakutenda. 

Ini nguva pfupi yadarika ndakaverengerwa munhaurirano yeemail yakatungamirwa nemudzidzi wezvechitendero Peter Bannister, muturikiri weCountdown to the Kingdom, uyo akafunda vese Madzibaba eChechi ekutanga uye mamwe mapeji zviuru gumi nezvishanu ezvakazarurwa zvakavanzika zvakavanzika kubvira 15,000. Achiona kuti vafundisi vazhinji nhasi vanoramba pfungwa "inguva yerunyararo" sekutsanangurwa kwaZvakazarurwa 1970: 20-1 uye pachinzvimbo vanofarira tsananguro yekufananidzira yaAugustine ye "chiuru chemakore" (millennialism), zvakadaro anoti…

… SaMufundisi Joseph Iannuzzi naMark Mallett, ndanyatsogutsikana kuti millennialism hazvisi chete kwete Kusunga zvine hungwaru asi kukanganisa kukuru (sekuyedza kwakawanda munhoroondo kutsigira dzidziso dzezvitendero, kunyangwe zvikaita sei, izvo zvinobhururuka zvakatarisana nekuverenga kuri pachena kweMagwaro, mune ino Zvakazarurwa 19 na20). Pamwe mubvunzo uyu hauna kana basa nezvakawanda mumazana emakore apfuura, asi unotoita izvozvi…

Achitaura nezvekutsvaga kwake kukuru, Bannister ads:

Ini handikwanise kunongedzera ku vasina chinyorwa chinovimbika chinotsigira eschatology yaAugustine. Kwese kwese kune kwakasimbiswa kuti izvo zvatiri kutarisana nekukurumidza kwete kupfuura gare gare ndiko Kuuya kwaIshe (kunzwisiswa mupfungwa yekushamisa kuratidzwa zvaKristu, kwete mupfungwa yakatongwa yemireniyoni yekudzoka chaiko kwaJesu kuzotonga mumuviri pamusoro pehumambo hwenyika) kuvandudzwa kwenyika-kwete kweKutongwa Kwekupedzisira / kupera kwenyika ... Chirevo chinonzwisisika pahwaro hweRugwaro rwekutaura kuti Kuuya kwaIshe kuri 'padhuze' ndiko kuti, saizvozvo futi, kuuya kweMwanakomana wekuparadzwa. Ini handioni chero nzira chero ipi yakatenderedza izvi. Zvekare, izvi zvinosimbiswa munhamba inoshamisa yezvinorema zviporofita zviwanikwa…

Nezvo izvo mupfungwa, ini ndoda kupa zvakare yakadzikama uye yakaenzana nzira kune iyo chinyorwa mune yakanyorwa pazasi inonzi: Anopesana naKristu munguva yedu. Ndinozviita, kwete nekuti ndiri kufarira hushoma hwekuverenga nguva yekuratidzwa kwake. Asi zvakare, nekuti kuuya kwake kunotangirwa uye kuchiperekedzwa nekunyengera kukuru, zvekuti "kunyange vakasarudzwa" vanogona kunyengerwa. [2]cf. Mat 24:24 Sezvauchaona, vazhinji vevanapapa vezana ramakore rapfuura vanodavira kuti kunyengedza kuri kuitika ...

 

TINOGONA KUKURUKURA IZVI?

Iyo Black Ship iri kufamba nechikepe...

Ndiwo mazwi andakanzwa achikwira mumoyo mangu iyi Advent yapfuura iyi isati yatanga. Ndakaona Ishe vachindikurudzira kuti ndinyore pamusoro peizvi- nezve ZVAKAZARURWA 13uye ndakakurudzirwa zvakare nemutungamiriri wangu wezvemweya mune izvi. Uye nei zvisiri, nekuti iwo iwo mavara anoti:

Ani naani ane nzeve anofanira kunzwa mazwi aya. (Zvak. 13: 9)

Asi heunoi mubvunzo kwauri neni: tine nzeve here kuti tinzwe mazwi aya? Isu tinokwanisa here kupinda mukukurukurirana kwaAntikristu uye nezviratidzo zvenguva, zvinova zviri chikamu cheKutenda kwedu kwechiKaturike, chikamu chemutemo wedu wakapihwa naKristu wekuti "titarise nekunamata"? [3]cf. Mako 14: 38 Kana isu tinokurumidza kumhanyisa maziso edu uye kubvisa hurukuro chero ipi zvayo separanoia uye kutya-kukurudzira? Tinokwanisa here kuisa parutivi pfungwa dzedu dzakagara dzatobatwa uye kufungira zvisizvo uye nekuteerera kuizwi reChechi, kune zvakataurwa navaPope neMadzibaba eChechi? Nekuti vanotaura nepfungwa dzaKristu uyo ​​akati kumabhishopi Ake ekutanga, uye nekudaro kuvatsivi vavo:

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. Uyo unokuramba iwe unondiramba ini; (Ruka 10:16)

Ndisati ndatsvaga chero hurukuro pamusoro peBlack Ship, iko kusimuka chechi yenhema, ngatitangei kutarisa mubvunzo unonetsa we apo Antikristu anotarisirwa. Uyu mubvunzo wakakosha nekuti Rugwaro runotitaurira kuti kuuya kwake kuchaperekedzwa nekunyengera kukuru. Sezvineiwo, izvi zviri kutoitika, kunyanya munyika dzekuMadokero…

 

MWANAKOMANA WOKURASIKWA

Tsika Tsvene inosimbisa kuti, pedyo nekuguma kwenguva, mumwe murume anonzi St Paul anodana "uyo asina mutemo" anotarisirwa kusimuka saKristu wenhema munyika, achizvimisikidza sechinhu chinonamatwa. Kutaura chokwadi, iye chaiyeiye murume.

… Anopesana naKristu munhu mumwechete, kwete simba — kwete mweya wetsika, kana zvematongerwo enyika, kwete dzinza, kana kuteedzana kwevatongi — ndiyo yaive tsika yepasichigare yeKereke yekutanga. —St. John Henry Newman, "Nguva dzaAntikristu", Chidzidzo 1

Nguva yake yakaratidzwa kuna Pauro sepamberi pe "zuva raIshe":

Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai neipi nzira; nekuti zuva iro harisviki, kutoti kutsauka pakutenda kwasvika, uye munhu wekusateerera mutemo aziviswa, mwanakomana wekuparadzwa. (2 VaTesaronika 2: 3)

Vanababa veKereke vekutanga vakabvumirana mukubvumirana kuti "mwanakomana wekuparadzwa" munhu wenyama, munhu asina kuroora. Zvisinei, Papa Emeritus Benedict XVI akaita pfungwa yakakosha:

Kana toreva nezve antikristu, taona kuti muTestamente Itsva anogara achifungidzira nhoroondo dzezvakaitika kare. Iye haagoni kuve akadzivirirwa kune chero munhu mumwechete. Imwe uye yakafanana iye anopfeka masks akawanda muchizvarwa chimwe nechimwe. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Imbwa Dzidziso, Eschatology 9, Johann Auer naJoseph Ratzinger, 1988, p. 199-200

Ndiwo maonero ekuwirirana pamwe neShoko Rinoyera:

Vana, yava nguva yekupedzisira; uye sezvamakanzwa kuti anopesana naKristu ari kuuya, saka zvino vanhu vanopesana naKristu vazhinji vaonekwa. Saka tinoziva kuti ino ndiyo nguva yekupedzisira… Ani naani anoramba Baba noMwanakomana, ndiye antikristu. (1 Johani 2:18, 22)

Izvi zvinongoreva kuti kune vazhinji vanopesana naKristu munhoroondo yevanhu. Asi Rugwaro runonongedzera kunyanya kune mumwe, mukuru pakati pevazhinji, uyo anofambidzana nekumukira kukuru kana kuramba kutenda kusvika kumagumo enguva. Vanababa veChechi vanomuti "mwanakomana wekuparadzwa", "munhu asingateereri mutemo", "mambo", "akatsauka uye gororo" uyo angangodaro anobva kuMiddle East, pamwe nenhaka yechiJuda.

Asi achasvika rinhi?

 

CHRONOLOGY YOMUDZIVI

Pane maseru maviri pane izvi, asi sekureva kwangu ini, izvo hazvireve kuti zvinopesana.

Musasa wekutanga, uye wakanyanya kuwanda Nhasi, ndeyekuti Anopesana naKristu anoonekwa kumagumo enguva, nguva pfupi pamberi pekudzoka kwekupedzisira kwaJesu mukubwinya achivhura kutonga kwese uye kuguma kwenyika.

Mumwe musasa ndiwo wakanyanya kuwanda pakati peMadzibaba eKereke ekutanga uye izvo, zvikuru, zvinotevedzera kuverenga nguva kwaSt.Johane muApostora kunaZvakazarurwa. Uye ndiko kuuya kwe asingateereri mutemo anoteverwa ne "nguva yerunyararo", yakanzi naMadzibaba veChechi "zororo resabata", "zuva rechinomwe", "nguva dzehumambo" kana "zuva raIshe." [4]cf. Mamwe Mazuva maviri Aya aigonawo kuve maonero akajairika mune zaruriro yemazuva ano echiporofita. Ndatora nguva yekutsanangura dzidziso yebaba veChechi mune izvi mune zvinyorwa zviviri: Maitiro Erai Akarasika uye Millenarianism: Chii icho, uye hachisi. Achipfupisa pfungwa yeboka reMagisterium, Fr. Charles Arminjon akanyora kuti:

Maonero ane mvumo, uye ayo anoratidzika kuve anowirirana kwazvo neMagwaro Matsvene, ndekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

Kuverenga nguva uku kwakajeka muBhuku raZvakazarurwa apo St John anonyora nezve:

I. Kumuka kweshato kurwisa Vanhu vaMwari (iye "mukadzi") [5]cf. Zvak. 12: 1-6

II. Dhiragoni inopa simba rayo kune "chikara" chinotonga pasi rose kwenguva pfupi. Chimwe chikara, "muporofita wenhema", chinosimuka chimanikidza vese kuti vanamate chikara chekutanga uye vagamuchire hupfumi hwakafanana, uhwo hunopinda kuburikidza "nemucherechedzo wechikara". [6]cf. Zvak

III. Jesu anoratidza simba Rake achiperekedzwa neuto rekudenga, achiparadza Anopesana naKristu, achikanda chikara nemuporofita wenhema kugehena. [7]cf. Zvak. 19:20; 2 VaT. 2: 8 Izvi zviri pachena kuti hakusi kuguma kwenyika muSt John's kuverenga nguva, kana Kuuya kweChipiri pakupera kwenguva. Fr. Charles anotsanangura kuti:

St. Thomas naSt John Chrysostom vanotsanangura mazwi quem Dominus Jesus destruet examplee adventus sui (“Uyo Ishe Jesu achazoparadza nekupenya kwekuuya KwaKe”) mupfungwa yekuti Kristu acharova Anopesana naiye nekumupfekedza nekupenya kuchaita senge chiratidzo uye Kuuya kwechipiri kwekuuya kwake… -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

IV. Satani akasungwa necheni "mugomba rakadzika-dzika" apo Chechi inotonga murunyararo kwenguva yakareba, inofananidzirwa nenhamba ye "chiuru chemakore". [8]cf. Zvak. 20:12

V. Pashure pacho, kune kumukira kwekupedzisira mushure mekunge Satani asunungurwa, iyo inonzi St. John inonzi "Gogi naMagogi." Asi moto unodonha kubva kudenga ukavapedza pavanokomba musasa wevatsvene. Zvakakosha mukuverenga nguva kwaSt. John inyaya yekuti "Dhiabhorosi anga avatsausa akakandwa mudziva remoto nesarufa, kwaive nechikara nemuporofita wenhema. " [9]cf. Zvak. 20:10

VI. Nhoroondo yemunhu inoguma sekutongwa kwekupedzisira kwatanga. [10]cf. Zvak. 20: 11-15

VII. Mwari vanogadzira Matenga Matsva neNyika Idzva seChechi yakabatana nekusingaperi kune wake Divine Wawakaroorana naye. [11]cf. Zvak. 21: 1-3

Panyaya iyi, zvichitevera dzidziso yaBenedict XVI, chikara nemuporofita wenhema vanokanganisa kuuya kwaantikristu, uye Gogi naMagogi kuuya kweizvo zvinganzi naAugustine "ekupedzisira Anopesana naKristu. ” Uye isu tinowana uku kutsanangurwa zvakare muzvinyorwa zveMadzibaba eKereke ekutanga.

Asi kana Andikristu achinge aparadza zvinhu zvese zvepanyika, achatonga kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu, uye achagara mutembere pa Jerusarema; uye ipapo Ishe achauya kubva Kudenga mumakore… achitumira murume uyu neavo vanomutevera kudziva remoto; asi kuunza kune vakarurama nguva dzehumambo, ndiko kuti, iyo yasara, zuva dzvene rechinomwe… Izvi zvichaitika munguva dzeumambo, ndiko kuti, nezuva rechinomwe… Sabata rechokwadi revakarurama. —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Publishing Co.

Tertullian anotsanangura kuti "nguva dzeumambo" idanho repakati pasati pasvika kuguma kwenyika:

Isu tinobvuma kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pasi, kunyangwe pamberi pekudenga, mune imwe mamiriro ekuvapo; saka zvichave mushure mekumuka kwemakore ane chiuru muguta rakavakwa naMwari reJerusarema… —Tertullian (155-240 AD), Nicene Baba veChechi; Adversus Marcion, Vanababa -Anicene Vanababa, VaHenrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, mapeji 342-343)

Munyori we Tsamba yaBhanabhasi, yainzi izwi pakati paMadzibaba eKereke, inotaura nezvenguva…

… Mwanakomana wake paachauya kuzoparadza nguva ya asina mutemo nekutonga vasina umwari, nekushandura zuva nemwedzi nenyeredzi - ipapo Anozorora nezuva rechinomwe… mushure mekupa zororo kuzvinhu zvese, ini ndichatanga zuva rechisere, ndiko kuti, kutanga kweimwe nyika. -Tsamba yaBhanabhasi (70-79 AD), yakanyorwa naApostole baba vepakati pazvo

Asi zuva rechisere risati rasvika, St. Augustine anonyora kuti:

Isu tichagona kududzira mazwi anoti, "Mupristi waMwari newa Kristu vachatonga pamwe naye chiuru chemakore. Zvino kana makore churu apera, Satani uchasunungurwa mutirongo yake. nekuti saizvozvo vanoratidza kuti kutonga kwevatsvene uye uranda hwadhiabhori hunopera saizvozvo ... saka pakupedzisira vachabuda ivo vasiri vaKristu, asi kune izvo ekupedzisira Anopesana naKristu… —St. Augustine, Iwo Anti-Nicene Madzibaba, Guta raMwari, Bhuku XX, Chap. 13, 19

 

ANOPIKANA KRISTU… NHASI?

Izvi zvese kureva kuti pane chokwadi mukana wekuti "asina mutemo" anogona kuzarurirwa mukati yedu nguva, pamberi pe "nguva yorugare." Tichaziva kuve pedyo kwake nezvimwe zvakakosha zvinhu:

 

A. Panofanira kuva nekutsauka pakutenda.

...nyika ndiwo mudzi wezvakaipa uye zvinogona kutitungamira isu kusiya tsika dzedu uye kutaurirana kuvimbika kwedu kuna Mwari anogara akatendeka. Izvi… zvinonzi kutsauka pakutenda, kuno… chimiro che "hupombwe" chinoitika patinotaurirana nezvehunhu hwedu: kuvimbika kuna Ishe. —PAPA FRANCIS anobva mumhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013

MaPope vakatarisa Chechi mukudzikira kwakatsiga kwekuvimbika kunaIshe izvozvi kweanopfuura makore zana.

Ndiani anogona kutadza kuona kuti nzanga iripo panguva ino, zvakanyanya kupfuura chero nguva yadarika, ichirwara nechirwere chakadzika uye chakadzika midzi, ichikura zuva rega rega uye ichidya mukati mayo, Munonzwisisa, hama dzinoratidzika, kuti chirwere ichi chii--kuramba kutenda kubva kuna Mwari… Kana zvese izvi zvikafungidzirwa pane chikonzero chakanaka chekutya kutyira kuti hukuru hukuru hungave sekufungidzira, uye pamwe kutanga kweizvozvo zvakaipa zvakachengeterwa mazuva ekupedzisira; uye kuti kuve nekuvepo munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" uyo Mupostori waanotaura nezvake. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Achicherekedza kumuka kwekuzvidza chiKristu mupasi rose, Pope Pius XI akanyora, kuti:

… Vanhu vese vechiKristu, vakashungurudzika uye vakavhiringidzika, vari panjodzi yekudonha kubva pakutenda, kana yekurwadziwa nerufu rwakanyanya. Zvinhu izvi muchokwadi zvinosiririsa zvekuti ungati zviitiko zvakadaro zvinomiririra nekutarisira "kutanga kwemarwadzo," izvo zvinoreva kune izvo zvichaunzwa nemurume wechivi, "unosimudzirwa pamusoro pechinhu chose chinodaidzwa Mwari kana anonamatwa ” (2 VaTesaronika 2: 4). -Miserentissimus Redemptor, Encyclical Tsamba Yemubhadharo kuMwoyo Unoyera, n. 15, Chivabvu 8, 1928; www.haav.va

Kunyange ini ndichigona kureva kune vamwe vanoverengeka vanonamata vanotaura nemutsetse mumwe chete wekusatendeka, regai ndimbodzokorora zvakare Paul VI:

Pane kusagadzikana kukuru panguva ino munyika uye muChechi, uye icho chiri mubvunzo inyaya yekutenda… dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvangeri yenguva dzekupedzisira uye ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo uyu. dziri kubuda. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Kuramba kutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika pamatanho epamusoro mukati meChechi. -Kutaurirana paMakumi matanhatu Anni Anniversary yeFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977

 

B. Chikara chisati chasvika, panofanirwa kuve nehumboo hwe "chiratidzo chikuru" che "mukadzi akapfeka zuva" uye "chiratidzo" cheshato ichionekwa (cf.Zva. 12: 1-4).

Ndabata nyaya iyi zvakadzama mubhuku rangu Kutarisana kwekupedzisira, ndikaburitsa chikamu chinobata neMukadzi uyu nedhiragoni pano. [12]cf. Mukadzi neDhiragoni Kuzivikanwa kweMukadzi kunotsanangurwa naBenedict XVI:

Uyu Mukadzi anomiririra Maria, Amai veMununuri, asi anomiririra panguva imwechete iyo Chechi yese, Vanhu vaMwari venguva dzese, Chechi iyo nguva dzose, ine kurwadziwa kukuru, zvakare inobereka Kristu. —Castel Gondolfo, Italy, Nyamavhuvhu 23, 2006; Zenit

Kuzivikanwa kweshato kwakanyatsojeka. Ari:

Dhiragoni huru, iyo nyoka yekare, inonzi Dhiabhorosi uye Satani, uyo akanyengera nyika yose. (Zvak. 12: 9)

Jesu anodana Satani "murevi wenhema" uye "mhondi". [13]cf. Johani 8:44 Dhiragoni inokwezva mweya mumanyepo ake kuti iparadze.

Zvino dhiragoni, isu tinonzi, inonyengera "nyika yose." Zvingave zvakanaka kutaura kuti chirongwa chekunyengera kwepasirese chakatangwa muzana ramakore rechi16 pakaitika zvinhu zviviri: Kuchinja kwePurotesitendi uye Kujekeserwa. [14]ona Chakavanzika Bhabhironi Mune machechi anotenderwa mameseji aFr. Stefano Gobbi, tsananguro yakanakisa yeiyi "chiratidzo" che dhiragoni ichioneka, iyo mweya waantikristu, inopihwa:

… Anopesana naKristu anoratidzwa kuburikidza nekurwisa kwakasimba pakutenda kushoko raMwari. Kuburikidza nevazivi avo vanotanga kupa kukosha kwakazara kusainzi uyezve kufunga, pane zvishoma nezvishoma tsika yekuumba ungwaru hwevanhu chete seyero chete yezvokwadi. Kunosvika pakazvarwa kukanganisa kukuru kwouzivi kunoenderera mukati memazana emakore kusvika kumazuva ako… pamwe neChinjo yePurotesitendi, Tsika inorambwa senzira yekuzarurirwa naMwari, uye Magwaro Matsvene chete ndiwo anogamuchirwa. Asi kunyangwe izvi zvinofanirwa kududzirwa nenzira yekufunga, uye iyo chaiyo Magisterium yeChechi yepamusoro, iyo yakapihwa kuna Kristu kuchengetedzwa kwekutenda kwekutenda, inorambwa nehutsinye. -Mai vedu vanonzi kunaFr. Stefano Gobbi, Kune Vapirisita, Vedu Vasikana vaPamoyo Vanodiwa, n. 407, "Nhamba yeChikara: 666", p. 612, Chinyorwa che18; pamwe Imprimatur

Ehezve, munguva imwecheteyo iyi, aive uye akakosha mashura aMai Vedu, "mukadzi akapfeka zuva," achipikisa izvi zvikanganiso zvehuzivi.

 

C. Mikana yeiyo yunifomu hupfumi hwenyika

Sezvo Anopesana naKristu akamanikidza yunifomu imwe yehurongwa hwehupfumi pasirese, mamiriro ekubuda kwehupfumi hwepasirese angave ari chiratidzo cheimwe mhando. Zviri kuitirwa nharo kuti izvi zvaisatomboita kusvika muzana rino rapfuura. Benedict XVI akanongedza…

… Kuputika kwekudyidzana kwepasi rese, kunowanzozivikanwa sekudyidzana kwenyika. Paul VI akange afanozviona, asi mafambiro anotyisa ayo akashanduka paanga asingatarisirwe. —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVictoria, N. 33

Asi kudyidzana kwepasi rose, mukati uye pachako hakusi kushata. Asi, iwo masimba akasimba ari seri kwawo akamutsa ma alarm epapa.

… Pasina nhungamiro yerudo muzvokwadi, iri simba repasirese rinogona kukonzera kukuvara kusati kwamboitika uye nekugadzira mapoka matsva mukati memhuri yevanhu. -Ibid. n. 33

Chero ani anogona kunyatsoona kuti nyika dziri kusungirwa muhurongwa hwepasi rose hwekubhanga, hwakabatanidzwa nehunyanzvi, iyo iri kubvisa zvishoma nezvishoma mari yakaoma (mari). Iwo mabhenefiti akawanda, asi ndozvakaitawo njodzi uye mukana wepakati kudzora. Pope Francis vaive vakanangana nezvenjodzi dziri kukura munhaurwa yavo kuEuropean Paramende.

Simba rechokwadi redemokrasi redu - rinonzwisiswa semataurirwo ezvematongerwo enyika zvevanhu - harifanire kutenderwa kudonha pasi pekumanikidzwa kwezvido zvemarudzi akawanda izvo zvisiri zvepasirese, izvo zvinovashatisa nekuvashandura kuita mayunifomu emasimba ezvehupfumi pabasa. dzoumambo husingaoneki. -POPA FRANCIS, Kero kuParamende yeEuropean, Strasbourg, France, Mbudzi 25, 2014, Zenit 

“Hushe husingaonekwe…” Chokwadi, chikara chekutanga chinomuka muna Zvakazarurwa 13, chinomanikidza nyika yese kuita imwechete, yakafanana hupfumi, chikara cheumambo, kureva "gumi":

Zvino ndakaona chikara chichibuda mugungwa chine nyanga gumi nemisoro minomwe; panyanga dzayo paiva nekorona gumi, uye pamisoro yacho mazita ekumhura. (Zvak. 13: 1)

Hudzvinyiriri hutsva hunobva hwazvarwa, husingaonekwe uye hunowanzoonekwa, izvo zvinomisidzana uye zvisingaregi zvinomisikidza yayo mitemo nemitemo. Chikwereti uye kuunganidzwa kwechido zvinoitawo kuti zviomere nyika kuona kugona kweupfumi hwadzo uye kuchengetedza vagari kubva mukunakidzwa nesimba ravo chairo rekutenga… Muchirongwa ichi, icho chinowanzo paradza chese chinomira munzira yekuwedzera purofiti, chero chakaomarara, senge nharaunda, hachina dziviriro pamberi pezvido zve a deified musika, unova iwo wega mutemo. —PAPA FRANCIS, Evangelii Gaudium, kwete. 56

Zvinobva ku "chikara", kubva "panyanga" idzi, kuti antikristu anomuka…

Ndakanga ndichifunga nyanga gumi dzaive nadzo, apo kamwe kamwe, runyanga ruduku, rwakabuda pakati pavo, uye nhatu dzenyanga dzakapfuura dzakabviswa kuti dziwane nzvimbo. Nyanga iyi yaive nemaziso akafanana nemeso emunhu, uye muromo waitaura zvine manyawi ... Chikara chakapihwa muromo uchitaura uchizvikudza nekuzvidza. (Danieri 7: 8; Zva 13: 5)

… Uye anoisa “mucherechedzo” pane zvese zvavasingakwanise kutenga kana kutengesa. 

Apocalypse inotaura nezve anopikisana naMwari, chikara. Mhuka iyi haina zita, asi nhamba. Mune [kutyisa kwemisasa yevasungwa], vanodzima kumeso uye nhoroondo, vachishandura munhu kuita nhamba, vachimuderedza kusvika kune cog mumushini wakakura. Munhu haasi chinhu chinopfuura basa. Mumazuva edu, hatifanire kukanganwa kuti vakafanofananidzira remangwana renyika iro rine njodzi yekutora chimiro chimwechete chemisasa yevasungwa, kana mutemo wepasirese wemuchina uchigamuchirwa. Iyo michina yakavakwa inoisa mutemo mumwe chete. Zvinoenderana nepfungwa iyi, munhu anofanira kududzirwa ne kombiyuta uye izvi zvinogoneka chete kana zvichishandurwa kuva nhamba. Chikara ichi chiverengero uye chinoshandurwa kuita manhamba. Mwari, zvisinei, ane zita uye anoshevedza nemazita. Iye munhu uye anotsvaga munhu wacho. —Cardinal Ratzinger, (PAPA BENEDICT XVI) Palermo, Kurume 15, 2000 (tatsveyamisa mabhii)

 

D. “Marwadzo okusununguka” eEvhangeri naRev. 6

St. Paul, St. John, naKristu pachavo vanotaura nezvekumukira kukuru kunotangira uye kunoperekedza kuuya kwaAntikristu: Hondo, kupunzika kwehupfumi, kudengenyeka kwenyika kwakapararira, matambudziko, nzara uye kutambudzwa pane izvo zvingaite kunge zvepasi rose. [15]cf. Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution

Zvirokwazvo mazuva iwayo angaite sekunge akauya pamusoro pedu zvakafanotaurwa naIshe wedu. "Muchanzwa zvehondo nerunyerekupe rwehondo - nekuti rudzi ruchamukira rudzi, neushe huchamukira ushe." (Mat. 24: 6-7). —PAPA BENEDICT XV, Ad Beatissimi Apostolorum, Encyclical Tsamba, n. 3, November 1, 1914; www.haav.va

Iko kubuda kukuru kwe kusateerera mutemo inotungamira mukuomesa moyo Jesu paanongedzera, sechimwe chiratidzo che "nguva dzekupedzisira", icho "Rudo rwevazhinji ruchatonhora." [16]Mat. 24:12; cf. 2 Tim 3: 1-5 VanaPope vanzwisisa izvi sekungorasikirwa nekushingairira zvechitendero asi kuregeredza kune zvakaipa pachako.

Asi huipi hwese uhu sezvo hwaizoguma nekutya uye nehusimbe hweavo, nenzira yevadzidzi vakarara uye vanotiza, vanozununguka mukutenda kwavo, zvinosuwisa kusiya Kristu… avo vanotevedzera muenzaniso wemutengesi Judhasi, angave achidya tafura tsvene nekukasira uye nekunyomba, kana kuenda kumusasa wevavengi. Uye nekudaro, kunyangwe isu tisingade, pfungwa inomuka mupfungwa kuti ikozvino mazuva iwayo aswedera izvo zvakaporofitwa naIshe Wedu: “Uye nekuda kwekuti zvakaipa zvawanda, rudo rwevazhinji rwuchatonhora” (Mat. 24:12). —Papa PIUS XI, Miserentissimus Redemptor, Encyclical paKudzoreredza kuMweya Mutsvene,n. 17, www.haav.va

… 'Kurara' ndekwedu, kweavo vedu vasingade kuona izere nehuipi uye vasingade kupinda muPassion yake.. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

 

KUGADZIRIRA KRISTU

Sezvandambotaura kare, sevaKristu tiri kugadzirira Kristu, kwete Anopesana naKristu. Zvisineyi, kunyangwe Ishe Wedu akatiyambira kuti "tarisai munamate" tirege isuwo kubatwa nehope. Kutaura zvazviri, muEvhangeri yaRuka, "Baba Vedu" inoguma nechikumbiro:

… Uye usatipinze pamuedzo wekupedzisira. (Ruka 11: 4)

Mabhuratha nemasisita, nepo nguva yekuonekwa kwe "asingateereri mutemo" isingazivikanwe kwatiri, ndinonzwa ndichimanikidzwa kuenderera mberi ndichinyora nezvezvimwe zviratidzo zvinokurumidza kubuda zvekuti nguva dzaAntikristu dzinogona kunge dzichiswedera, uye nekukurumidza kupfuura vazhinji vanofunga. Pakati pavo, kukwira kwechisimba kweIslam, hunyanzvi hwakawanda uye husingafadzi, kereke yenhema iri kusimuka, uye kurwiswa kwehupenyu hwevanhu uye hutano. Muchokwadi, John Paul II akataura kuti "kusangana kwekupedzisira" kuri pamusoro pedu:

Parizvino tatarisana nekukonana kwekupedzisira pakati peChechi neanopesana nekereke, pakati peEvhangeri neanopesana nevhangeri, pakati paKristu naantikristu. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweKutonga kwaMwari; imuedzo uyo Chechi yose, uye Chechi yePoland kunyanya, inofanira kutora. Iko kuyedzwa kwete chete nyika yedu neChechi, asi neimwe nzira kuyedzwa makore zviuru zviviri zvetsika uye budiriro yechiKristu, nezvose zvazvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA kumhemberero dzemakore maviri ekusainwa kweDeclaration of Independence; Mamwe mazwi endima iyi anosanganisira mazwi "Kristu naantikristu" sezviri pamusoro. Mudhikoni Keith Fournier, aripo, anozvitaura sezviri pamusoro; cf. Catholic Online; Nyamavhuvhu 13, 1976

Rega ndipedzise ipapo nemashoko aBaba veChechi Hippolytus avo, vachiratidzira mashura ekupedzisira uye meseji yaMai vedu, inotipa makiyi ekuti tigadzirire nekukunda hunyengeri hwaAntikristu.

Vakakomborerwa avo vanokunda mudzvanyiriri panguva iyoyo. Nekuti ivo vachamisikidzwa semukurumbira uye nekukwirira kupfuura zvapupu zvekutanga; nekuti vekare zvapupu zvakakunda vateveri vake chete, asi izvi zvinopidigura nekukunda iyo mupomeri iye amene, iyo mwanakomana wekuparadzwa. Nemarumbidzo nekorona izvo, naizvozvo, hazvizoshongedzwa naMambo wedu, Jesu Kristu!… kutsanya uye munamato vatsvene vachazvirovedza panguva iyoyo. —St. Hippolytus, Pakupera kweNyika,n. 30, 33, newadvent.org

 

 

Chechi ikozvino inokupomera pamberi paMwari mupenyu; anokuudza zvinhu zvine chekuita naantikristu vasati vasvika. Kunyangwe zvichaitika munguva yako isu hatizvizive, kana kuti zvichaitika shure kwako isu tisingazive; asi zvakanaka kuti, kana uchiziva zvinhu izvi, uzvishambadze zvisati zvaitika. —St. Cyril weJerusarema (c. 315-386) Chiremba weChechi, Catechetical Lectures, Kudzidza XV, n. 9

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Chikara Chisingagoni Kuenzaniswa

Mufananidzo weChikara

Chikara Chinokwira

2014 uye Chikara Chinokwira

Tsunami Yemweya

Chikepe Chidema - Chikamu I

Chikepe Chidema - Chikamu II

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Iko Kutendeuka uye Kukomborera
2 cf. Mat 24:24
3 cf. Mako 14: 38
4 cf. Mamwe Mazuva maviri
5 cf. Zvak. 12: 1-6
6 cf. Zvak
7 cf. Zvak. 19:20; 2 VaT. 2: 8
8 cf. Zvak. 20:12
9 cf. Zvak. 20:10
10 cf. Zvak. 20: 11-15
11 cf. Zvak. 21: 1-3
12 cf. Mukadzi neDhiragoni
13 cf. Johani 8:44
14 ona Chakavanzika Bhabhironi
15 cf. Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution
16 Mat. 24:12; cf. 2 Tim 3: 1-5
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.