Mishonga kunaAntikristu

 

CHII Mushonga waMwari kune anopesana naKristu mumazuva edu here? Ndeipi “mhinduro” yaIshe kuchengetedza vanhu Vake, Barque yeChechi Yake, nemumvura dzakaipa dziri mberi? Iyi mibvunzo yakakosha, kunyanya maererano nemubvunzo waKristu pachake, unopengenutsa:

Kana Mwanakomana woMunhu achiuya, achawana kutenda panyika here? (Ruka 18: 8)

 

Kukosha Kwemunyengetero

Chirevo chechinyorwa chaIshe chiri pamusoro apa ndicho chikuru; zvanga zviri “pamusoro pokudikanwa kwokuti vanyengetere nguva dzose vasinganete.” [1]Ruka 18: 1 Uye icho chinova chikamu chekutanga chemhinduro yedu: isu tinofanira kurwisa muedzo mukuru mukati Getsemane redu kukotsira nezvakaipa munguva dzedu - mune chero hope dzechivi kana coma yekusava nehanya

Paakadzokera kuvadzidzi vake akawana vavete. Akati kuna Petro: Saka makoniwa kurinda neni awa rimwe here? Rindai munyengetere kuti murege kuedzwa. Mweya unoda, asi nyama haina simba. ( Mateu 26:40-41 )

Asi tinonyengetera sei patinonzwa taremerwa, taodzwa mwoyo, kana kuti taneta mupfungwa nazvo zvose? Zvakanaka, ne "kunamata" handireve kuzadza nguva yako negomo remashoko. Funga zvakataurwa naMadzimai wedu kuna Pedro Regis nguva pfupi yadarika:

Shingai, vana vanodikanwa! Usaora mwoyo. Ishe wangu vari parutivi rwenyu, kunyange musingavaoni. - February 9th, 2023

Jesu haasi “kumusoro uko” Kudenga kana “uko” muTabernakeri kana “uko chete” nevanhu vaunoona sevatsvene kupfuura iwe. Ari kwese, uye kunyanya, kunze kweavo vari kunetseka.[2]cf. Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko Saka munamato ngauve chaiko. Ngazvidaro mbishi. Ngazvive zvakavimbika. Ngazvibve mumwoyo mukusagadzikana kwese. Muchiedza ichi chekuva pedyo kwaJesu kwauri, munamato unofanira kungove…

“…kugoverana pakati peshamwari; zvinoreva kugara tiri toga naye watinoziva kuti anotida.” Munyengetero wokufungisisa unotsvaka “iye anodiwa nomweya wangu.” NdiJesu, uye maari, Baba. Tinomutsvaka, nokuti kumuda nguva dzose ndiko kutanga kworudo, uye tinomutsvaka mukutenda kwakachena kunotiita kuti tiberekwe naye uye kuti tirarame maari.  -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2709

Munguva pfupi yapfuura, ndakatambura nekuoma kukuru uye zvipingaidzo panguva yemunamato wangu wemangwanani. Uye zvakadaro, imo muhondo iyi ye "kutenda kwakachena" uko rudo runotakurwa nekutsinhana: Ndinokudai Jesu, kwete nekuti ndinokuonai kana kunzwa Imi, asi nekuti ndinovimba neShoko renyu kuti muri pano uye hamumbondisiya. Kunyange masimba erima akandikomba, hamungatongondisiyi. Muri parutivi rwangu nguva dzose; Ishe Jesu, ndibatsireiwo kuti ndive Wenyu. Uye saka, ndichapedza nguva ino mumunyengetero, muShoko renyu, muHupo hwenyu kuitira kuti tidanane chinyararire, kunyange munguva ino yekusanaya kwemvura ...

 

Kukosha Kweushingi

Kana Amai Vedu Vakaropafadzwa vanoti "Shinga!", Uku hakusi kudanwa kumanzwiro asi chiito. Zvinoda kushinga chaizvo kugamuchira rudo rwaIshe, kunyanya kana tadonha. Zvinotoda ushingi kuti tibvume kuti Mwari achatitarisira kana zvinhu zvose zvakagara zvataurwa zvichaitika. Zvakanyanya, zvinoda kushinga kuti chokwadi pindura. Kana isu tichiziva kuti takanamatira kune chimwe chinhu, kurwira kwemukati kubuda kubva pane icho chakabatanidzwa kunogona kutyisa… sekunge chimwe chinhu chiri kubvamburwa kubva mukati medu chinosiya buri (kusiyana ne kuwedzera mwoyo yedu, ndizvo zvinoita kutendeuka). Zvinoda hushingi kuti utaure uchiti, “Ndinoramba chivi ichi uye tendeuka izvozvo. Handichave nechekuita newe, rima! Shinga. Hushingi hakusi kufunga nezveMuchinjikwa - huri pauri. Uye ushingi ihwohwo nesimba zvinobva kupi? Munamato — mukutevedzera Ishe wedu munguva dzepamberi pePassion Yake.

…kwete kuda kwangu asi kwenyu ngakuitwe. ( Ruka 22:42 ) 

Ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza naiye unondisimbisa. ( VaFiripi 4:13 )

Kana iri nguva yaAntikristu, Mwari achachengeta mhuri yangu neni here? Pachava nezvokudya zvakakwana here? Ndichasungwa here uye ndichazvitsungirira sei? Ndichapondwa uye ndinogona kubata marwadzo? Ndiri kungobvunza mibvunzo yekuti munhu wese anoita kunge asina. Mhinduro kune vese ndeyekushingaiye zvino, kuti Mwari achachengeta vaKe kana nguva yasvika. Kana kuti Mateo Chitsauko 6 manyepo here? St. Pauro haana kuzvirumbidza kuti, muna Kristu, Haaizotambura. Asi, Jesu akati kwaari, nekwatiri:

“Nyasha dzangu dzakakukwanirai, nokuti simba rinozadziswa muutera. Ndichazvirumbidza nemufaro mukuru utera hwangu, kuti simba raKristu rigare neni. ( 2 VaKorinde 12:9 )

Saka simba raMwari rinouya patinenge tichirida. Simba rei? Simba rekuva nekutenda kana chikafu chiri chishoma. Simba rekunamata kana kutya kwatekeshera. Simba rekurumbidza kana zvese zvichinge zvarasika. Simba rekutenda kana vamwe varasa kutenda. Simba rokutsungirira kana vatambudzi vedu vakasimba. Iri ndiro simba rimwechete rakagonesa Pauro kumhanya nhangemutange kusvika kumagumo - kusvika kunzvimbo yekucheka, kwaakatora mweya wake wekupedzisira - asati aisa maziso ake nekusingaperi paMuponesi. 

Ndiro simba rimwechete richawedzerwa kuMwenga waKristu munguva yake yekushaiwa. Unogona kuvimba nazvo.

 

Kudikanwa Kwekuita

Apo St. Paul akataura nezvekuonekwa kwe "munhu asingateereri mutemo", akapedzisa hurukuro yake nemushonga wekunyengera kweAntikristu:

Mwari akakusarudzai kubva pakutanga kuti muponeswe kubudikidza nokuitwa vatsvene noMweya uye kutenda muchokwadi… Naizvozvo, hama, mirai nesimba uye batisisai tsika dzamakadzidziswa, zvichida nokutaura kana kuti netsamba yedu. ( 2 VaT. 2:13, 15 )

Jesu akati, “Ndini Zvokwadi” uye chokwadi iri kurwiswa zvizere nhasi zvisina kumboitika kare. Hurumende padzinotanga kudaidza kudzingwa kwevakomana vadiki kana mastectomy kwevasikana vari kukura “chender-affirming care”, ndipo paunoziva kuti tiri kufamba nehuipi. 

Tichifunga nezve mamiriro ezvinhu akakomba kudaro, isu tinoda zvino kupfuura nakare kose kuva neushingi hwekutarisa chokwadi muziso uye kudaidza zvinhu nemazita avo chaiwo, tisingabvumidzwe nekukanganiswa kana muyedzo wekuzvinyengera Panyaya iyi, kuzvidzwa kweMuporofita kwakanyatsojeka: "Vane nhamo avo vanoti zvakaipa zvakanaka uye zvakanaka kuti zvakaipa, vanoisa rima panzvimbo yechiedza uye chiedza panzvimbo yerima" (Is 5:20). —PAPA JOHANI PAURO II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu", n. 58

Uri kuona here kuti sei ndakanyevera kuti sei zvematongerwo enyika kururamisa yakabatana neKutsauka Kukuru?[3]cf. Kurongeka Kwematongerwo enyika uye Kutenda Kukuru Kurongeka kwezvematongerwo enyika hachisi chimwe chinhu kunze kwehondo yepfungwa kuita kuti vamwe varume vakanaka vatye kudaidza zvakaipa izvo zvinopfuudzwa kune zvakanaka, uye zvakanaka izvo zvinorongwa sezvakaipa. Sezvakataurwa naSt. John Bosco, “Simba revanhu vakaipa rinogara pahumbwende hwevakanaka.” Batisisa chokwadi chakapiwa kwatiri; nokuti unenge wakabatirira kuna Iye, Iye weChokwadi! Kana zvichikutorera mukurumbira wako, basa rako, hupenyu hwako - saka wakaropafadzwa iwe. Wakaropafadzwa iwe!

Makaropafadzwa imi kana vanhu vachikuvengai, uye kana vachikubvisai, vachikutukai, vachizvidza zita renyu serakashata nekuda kweMwanakomana wemunhu. Farai musvetuke nemufaro nezuva iro! Tarira mubairo wako uchava mukuru kudenga. (Ruka 6: 22-23)

Uye shamwari dzinodikanwa, rambai husope hurikuratidzwa iyezvino, kunyangwe nemabhishopi nemakadhinari.[4]eg. "Cdl. McElroy's pro-LGBT heterodoxy inofuratira dzidziso yeKatorike uye kukuvadzwa kwepamuviri kwesodoma”, livel-net.com kuti…

… Dzidziso ingangogadzirirwa zvinoenderana nezvinoratidzika kunge zvirinani uye zvinokodzera mutsika dzezera rimwe nerimwe; asi, kuti chokwadi chakazara uye chisingachinjiki chakaparidzwa nevaapositori kubva pakutanga chingatombotendwa kuti chakasiyana, chingazombonzwisiswa neimwe nzira. —PAPI PIUS X, Chirevo Kupokana Nazvino, Nyamavhuvhu 1, 1910; papalencyclical

Mutengo wokudzivirira chokwadi nhasi uri kuva chaiwoiwo, chaiwoiwo, kunyange muNorth America.[5]eg. “Mukomana weChikoro cheKatorike Akadzingwa Chikoro Nekunzi Kune Varume Vaviri Chete Akasungwa”, Kukadzi 5, 2023; cf. gatewaypundit.com Ndosaka tichida kunyengetera kuti uve ne ushingi to chiito.

Pakupedzisira, Chokwadi chichakunda Antikristu. Chokwadi chichava mutongo wake. Chokwadi chichasimbiswa.[6]cf. Kurevererwa uye Kubwinya uye Kurevererwa kweUchenjeri

Nekuti rudo rwaMwari ndirwo, kuti tichengete mirairo yake. Uye mirayiro yake hairemi, nokuti munhu wose akaberekwa naMwari anokunda nyika. Uye kukunda kunokunda nyika ndiko kutenda kwedu. Ndiani [zvechokwadi] anokunda nyika kunze kwouyo anotenda kuti Jesu ndiye Mwanakomana waMwari?” ( 1 Johani 5:3-5 ) 

Zvakadaro, kana Anopesana naKristu achizotonga 'kwemakore matatu nehafu', maererano neRugwaro uye Tsika, Chechi ichararama sei isina kupondwa kubva mukuvapo? Maererano neBhaibheri, Mwari achazviita mumuviri chengetedza Chechi Yake. Izvo, mukufungisisa kunotevera ...

 

Zvakafanana Kuverenga

Iyo Anti-Ngoni

Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko

Kune Vaya Vanofa Muupenyu…

Awa Yokusateerera Mutemo

Anopesana naKristu Mazuva Ano

Kubvumirana: Kutsauka Kukuru

Iyo Huru Mushonga

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Ruka 18: 1
2 cf. Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko
3 cf. Kurongeka Kwematongerwo enyika uye Kutenda Kukuru
4 eg. "Cdl. McElroy's pro-LGBT heterodoxy inofuratira dzidziso yeKatorike uye kukuvadzwa kwepamuviri kwesodoma”, livel-net.com
5 eg. “Mukomana weChikoro cheKatorike Akadzingwa Chikoro Nekunzi Kune Varume Vaviri Chete Akasungwa”, Kukadzi 5, 2023; cf. gatewaypundit.com
6 cf. Kurevererwa uye Kubwinya uye Kurevererwa kweUchenjeri
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , .