Bvunza, Tsvaka, uye Gogodzai

 

Kumbirai uye muchapiwa;
tsvakai uye muchawana;
gogodzai mugozarurirwa mukova...
Zvino kana imi makaipa?
munoziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka;
zvikuru sei Baba venyu vari kudenga
ipa zvinhu zvakanaka kune vanokumbira kwaari.
(Mat. 7: 7-11)


Nguva pfupi yadarika, zvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta zvakakandwa mukusahadzika, kana zvisina kunyombwa, nevamwe vane tsika dzechinyakare.[1]cf. Luisa Akarwisa Zvakare; Chimwe chirevo ndechekuti zvinyorwa zvaLuisa "zvinonyadzisira" nekuda kwemufananidzo wekufananidzira, semuenzaniso, waLuisa "anoyamwa" pazamu raKristu. Zvakadaro, uyu ndiwo mutauro usinganzwisisike weMagwaro pachawo: "Uchamwa mukaka wamarudzi, ucharerwa pamazamu oumambo… Kuti unwe nomufaro pamazamu ake mazhinji!… Sokunyaradza kunoita mai mwana wavo, saizvozvo ndichakunyaradzai…” (Isaiah 60:16, 66:11-13) Paivewo nenhaurwa yakadeuka yakadeuka pakati peDicastery for the Doctrine of the Faith nabhishopi anoita seakamisa Basa rake ukuwo mabhishopu eKorea akapa mutongo usina kunaka asi usinganzwisisike.[2]ona Chikonzero chaLuisa Piccarreta chakamiswa here? Zvisinei, the pamutemo chinzvimbo cheChechi pane zvakanyorwa neMuranda waMwari uyu chinoramba chiri chimwe che“tendero” sezvinyorwa zvake takura zvisimbiso zvakakodzera zvechechi, iyo isina kubviswa naPope.[3]ie. Mavhoriyamu 19 okutanga aLuisa akagamuchira Nihil Obstat kubva kuSt. Hannibal di Francia, uye Imprimatur kubva kuna Bishop Joseph Leo. Maawa makumi maviri nemana ekutambudzika kwaIshe wedu Jesu Kristu uye Mhandara Yakaropafadzwa Maria muHumambo hweKuda kwaMwari takurawo zvisimbiso zvakafanana zvechechi.

Tsananguro yeCode yeCanon Law inoti, mushure mekunge chinyorwa chaendeswa kune censor liborum or deputatus: “Mvumo (approbatio)… anoratidza kuti haana chaakawana mariri chaanoona kuti chinokuvadza kutenda netsika… Mvumo iyi… inozivisa anenge achida kuverenga kuti mufundisi wechechi akaona bhuku racho serisiri ngozi kukutenda netsika. Zvinobvumirawo kuti bhuku racho… rionekwe uye ritengeswe mumachechi.”[4]Iyo Commentary muCode yeCanon Law - Chinyorwa uye Mhinduro, p. 580, Paulist Press, Mahwah, 1985 Ona chirevo chebhaibheri pamusoro pemamiriro azvino ezvinyorwa zvake pano [Chivabvu 2024].

Saka usarega chero munhu achikufurira, kukudheerera, kana kukutyisidzira kuti utende kuti zvinyorwa zvaLuisa zvakashorwa. Kuti uwane nhoroondo pfupi yehupenyu hwake uye zvinyorwa, uye kutsigirwa kwakajeka kwaArchbishop uye vafundisi veVatican vebhaibheri, ona: PaLuisa uye Zvinyorwa zvake.

Ndinoshuvira kutaura kune vese vanoti zvinyorwa izvi zvine zvikanganiso zvedzidziso. Izvi, kusvika pari zvino, hazvisati zvambotsigirwa nechirevo chipi zvacho [chepamutemo] neHoly See, kana ini pachangu… mukutsvaga Chikonzero. -Archbishop Giovanni Battista Pichierri, Mbudzi 12, 2012; danieloconnor.files.wordpress.com

 

Kekutanga kuburitswa Kurume 10, 2022…

 

MAZUVA ANO, ndaifanira kunyatsotarisa kutora mazano angu. Ndakanyora imwe nguva yapfuura kuti, patinenge tichiswedera pedyo ziso yeDutu guru iri, ndipo patinofanira kutarisisa pana Jesu. Nekuti mhepo dzechamupupuri chadhiabhorosi imhepo dze kuvhiringidzika, kutya, uye nhema. Isu tichapofumadzwa kana tikayedza kutarisisa mazviri, kuvadudzira - zvakanyanya senge munhu angaite kana akaedza kutarisa pasi peChikamu 5 dutu. Mifananidzo yemazuva ese, misoro yenyaya, uye meseji zviri kuendeswa kwauri se "nhau". Havasi. Iyi ndiyo nhandare yekutamba yaSatani zvino - hondo yepfungwa yakanyatsogadzirwa nevanhu inotungamirwa na "baba venhema" kugadzirira nzira yeKugadziridza Kukuru uye Yechina Yekuvandudza Kweindasitiri: hurongwa hwepasirese hwakadzorwa, hwakamisikidzwa, uye husina Mwari. 

Saka, ndiwo mazano aDhiyabhorosi. Asi hezvino zvaMwari:

Ah mwanasikana wangu, chisikwa chinogara chichijairira kupinda mune zvakaipa. Matanho mangani ekuparadza aari kugadzirira! Vachaenda zvakanyanya kusvika pakuzvishingisa muzvakaipa. Asi ivo vachiri ivo pachavo, ivo pachavo, ivo pachavo vanoenda mukati mavo munzira yavo Fiat Voluntas Tua  ("Kuda kwenyu ngakuitwe") kuitira kuti Kuda kwangu kutonge panyika - asi nenzira itsva. Ah hongu, ndinoda kuvhiringidza murume muRudo! Naizvozvo, nyatsoteerera. Ndinoda kuti iwe neni ugadzirire Era ino yeKudenga uye Nerudo rwaMwari… —Jesu Kumushumiri waMwari, Luisa Piccarreta, Manyoro, Feb 8th, 1921; chidimbu kubva muThe Splendor of Creation, Mufundisi Joseph Iannuzzi, p.80

Nemamwe manzwi, Jesu arikugadzirira Mwenga wake kuti Humambo hweKuda kwaMwari huburukire paChechi yake. Inguo chena yomwenga inotaurwa nezvayo muna Zvakazarurwa 7:14 na19:8.[5]cf. VaEfeso 5:27 Ndiyo utsvene hwezvitsvene, rakagadzirirwa chizvarwa chino, sechiito chokupedzisira muMutambo Woumwari Wechisiko uye Rudzikinuro rworudzi rwomunhu. 

Kuverenga kuburikidza nemavhoriyamu makumi matatu nematanhatu emameseji akarairwa kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta ndeyekunyura mukati. sainzi yeKuda kwaMwari. Jesu akatora kudana kwa“Baba Vedu” ndokuaputika kuva miriyoni yezvidimbu zvechiedza. Kunzwisisa igoridhe rakazara. Ndivo mepu yeramangwana reChechi nenyika. Vanozarura zvakadzama chakavanzika chose cheruponeso nehurongwa, nzvimbo, uye chinangwa chakasikirwa munhu wese. Ndizvo zvinyorwa izvi - kwete machata nezvinangwa zveUnited Nations[6]cf. MaPope neNew World Order — izvo zvinofanirwa kutora bhishopi wese nemufundisi panguva ino.

Vazhinji venyu vanogona kunge vachiri kushamisika kuti zvinorevei kuva ne "chipo chekurarama muKuda kwaMwari." Ndinoramba ndichiverenga, kufungisisa uye kunzwisisa izvi pachangu. Zviri pachena ndezvekuti Chipo yakachengeterwa nguva idzi. Chechipiri, inopihwa muchiyero kune avo Vanobvunza, Gogodza, uye Tsvaka…

 

Bvunza

Kunyangwe iwe uchinzwisisa sainzi yeKuda kwaMwari kana kwete, zviri nyore, kumbira Mwari kwazviri. Kubvunza kuda. 

Ndichiri kufunga nezve Kuda Kutsvene kwaMwari, Jesu wangu akanaka akati kwandiri: “Mwanasikana wangu, kupinda muKuda Kwangu… chisikwa hachiite chimwe chinhu kunze kwekungobvisa hurungudo yechido chake… Izvi zvinodaro nekuti hurungudo yake inotadzisa Kuda kwangu kuyerera maari… Asi kana mweya ukabvisa hurungudo yechido chake, nenguva imwe cheteyo anofamba ari mandiri, neni maari. Anowana zvinhu zvangu zvese pachimiro chake: chiedza, simba, rubatsiro uye zvese zvaanoda… Zvakakwana kuti anochishuva, uye zvese zvinoitwa! —Jesu kuMushumiri waMwari Luisa Piccarreta, Volume 12, Kukadzi 16, 1921

Sezvo vaApostora vaishuvira uye vakagamuchira chipo cheMweya Mutsvene paPendekosti vasinganyatsochinzwisisa, saizvozvowo, Baba vanoshuvira zvikuru urongwa kuti ugamuchire. Uye kuti atibatsire neizvi, Jesu akatipa Amai Vake zvakare kuti vatibatsire, sezvavakanga varipo nevaApostora muMumba Wekumusoro. 

Kuti ndigutse kugomera Kwangu kweshungu uye kugumisa kuchema kwangu, achakudai sevana vake vechokwadi nekufamba kune vanhu pasirese kuti varase uye vagadzirire kugashira hutongi hweHumambo hweKuda Kwangu. Ndiye akandigadzirira vanhu kuti ndigoburuka kubva kudenga kuuya panyika. Uye zvino ndinomuisa kwaari - kurudo rwamai vake - basa rekubvisa mweya kuti agamuchire chipo chikuru chakadaro. Saka ndapota nyatsoteerera kune zvandinoda kukuudza. Ndinokukumbirai, vana Vangu, kuti muverenge nemazvo mapeji aya andakaisa pamberi penyu. Kana ukaita izvi, uchawana chishuwo chekugara muKuda Kwangu, uye ini ndichamira padivi pako paunoverenga, ndichibata pfungwa dzako nemoyo wako, kuti unzwisise zvaunoverenga uye uchishuvira zvechokwadi chipo che Yangu Divine 'Fiat'. -Jesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta, kubva ku "Kukwidza Kutatu", Divine Kuda Bhuku reMunamatopp. 3-4

Ita semwana. Bvunza Ishe zvichibva pamwoyo.

Ishe Jesu, makatidzidzisa kunyengetera: “Humambo hwenyu ngahuuye, Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa Kudenga.” Ishe, handizivi kuti zvinoratidzika sei; Chandinoziva ndechokuti ndinoda kuti Muite izvi mandiri. Ndinokupa mvumo yangu, ini zvangu Ngazviitike kwandiri sezvinoreva shoko renyu.

 

Tsvaga

Jesu anotiudza kuti hatifaniri kungokumbira chete, asi tsvaga. Muzvinyorwa zvese zvaLuisa, Jesu anogara achitaura kuti Akaratidza ruzivo rweKuda Kwake Humwari chaizvo kuti zvizivikanwe. Uye kana tichiziva zvakanyanya, nyasha dzaanotipa dzakakura uye dzakasiyana-siyana. 

Pese pandinotaura newe nezveKuda kwangu uye ukawana kunzwisisa kutsva neruzivo, kuita kwako muWill kwangu kunowana kukosha kwakanyanya uye unowana hupfumi hwakakura… Naizvozvo, kana ukawedzera kuziva Kuda kwangu, chiito chako chinowedzera kukosha. Ah, dai waiziva kuti ndeapi magungwa enyasha andinovhura pakati pako neni pese pandinotaura newe nezve mhedzisiro yeKuda kwangu, waizofa nemufaro uye uchiita mabiko, sekunge wawana hutongi hutsva hwekutonga!-Volume 13August 25th, 1921

Ishe vanoda kuti titsvage chingwa chemazuva ose Ruzivo yeKuda kwaMwari. 

…Inoshuva kuzivikanwa kuti iunze hupenyu hwayo nekuzadzikiswa kumabasa ezvisikwa zvayo; zvikuru, sezvo ndiri kugadzira zviitiko zvikuru zvinosuwisa uye zvinofadza; chirango nenyasha; hondo dzisingatarisirwi uye dzisingatarisirwi - zvese kuti ndivabvise kuti vagamuchire zvakanaka zveruzivo rweFiat yangu ... Neruzivo urwu ndiri kugadzirira kuvandudzwa uye kudzoreredzwa kwemhuri yemunhu. —March 19, 1928, Volume 24

Ingoverenga meseji kana maviri zuva rega rega kubva mumadhayari aLuisa, ayo Jesu akamurayira kuti anyore achiteerera. Kana usiri wako, unogona kuzviwana online pano kana muvhoriyamu imwe chete pano. (Cherechedza: iyo yakakosha edition yezvinyorwa zvaLuisa haisati yaburitswa). Ruzivo urwu chikamu chechirongwa chisinganzwisisike chaMwari chirikuitika munguva yedu…

… Kusvikira isu tese tasvika pakubatana kwekutenda neruzivo rweMwanakomana waMwari, kusvika pahunhu hwakakura, kusvika pachimiro chakazara chaKristu… (VaEfeso 4:13)

 

Knock

Chekupedzisira, tinogogodza pamusuwo weKuda kwaMwari kuti hupfumi hwayo huvhurwe kwatiri nekungoita kugara mairi (ona Kurarama Sei Muhumwari chido) Ndinotenda zvamazvirokwazvo kuti avo venyu vari kuverenga mazwi aya vari kukokwa kuMumba Wekumusoro kuti vagamuchire kudururwa kutsva kutsva kweMweya Mutsvene uye Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari (ona. Kudzika Kuuya kwekuda kwaMwari) Haasi munhu wese muJerusarema akagamuchira ndimi dzinopfuta dzenyasha zuva iroro - vadzidzi ivavo chete vakaungana naMai Vedu muKamuri Repamusoro. Saizvozvo, zvakare, vashoma chete vevarwi vakatevera Gidheoni uye vakapihwa a mwenje unopfuta apo vakakomba mauto eMidhiani (ona Iye Gidheoni Mutsva) Ini handisi nzira yekukurudzira rudzi rwenyasha dzegnostic dzakachengeterwa vashoma chete. Asi, Mwari anofanira kutanga pane imwe nzvimbo! Gare gare zuva iroro paPentekosta, zviuru zvitatu vakaponeswa; uye pakupedzisira, mamwe mauto akabatana zvakare naGidheoni. Zvakadaro, ndinofunga avo vakatendeka uye vanogadzirira ikozvino vachave vakakomborerwa neimwe nzira yekuda nekushumira vamwe neruzivo rwezvipo izvi. Heino zvakare "izwi razvino" ndakanzwa Mukadzi Wedu achitaura imwe nguva yapfuura ...

Vadiki, musafunge kuti nekuti imi, vakasara, muri vashoma muhuwandu zvinoreva kuti makakosha. Asi iwe ndiwe vasanangurwa. Iwe wakasarudzwa kuti uunze Evhangeri kune nyika panguva yakatarwa. Uku ndiko kukunda kwakamirirwa neMoyo wangu nekutarisira kukuru. Zvese zvakagadzirirwa izvozvi. Zvese zviri kufamba. Ruoko rweMwanakomana wangu rwakagadzirira kufamba nenzira yakatonga kwazvo. Nyatsoteerera inzwi rangu. Ndiri kukugadzirirai, vadiki vangu, kweawa Huru Yenyasha. Jesu ari kuuya, achiuya seChiedza, kuzomutsa mweya yakanyudzwa murima. Nekuti rima iguru, asi Chiedza chikuru kwazvo. Kana Jesu auya, zvakawanda zvichauya kuchiedza, uye rima richapararira. Ndipo ipapo pauchazotumirwa, seVaapositori vekare, kunounganidza mweya mune dzangu nguo dzaAmai. Mira. Zvese zvagadzirira. Rindai uye munamate. Usambofa wakarasa tariro, nekuti Mwari anoda munhu wese. — Kukadzi 23, 2008; ona Tariro Kwayedza

Mudiki ndiyo nhamba yevanondinzwisisa uye vanonditevera… —Mai vedu kuna Mirjana, Chivabvu 2, 2014

Vazhinji vakakokwa, asi vashoma vanosarudzwa. ( Mateu 22:14 )

Uye saka, tinofanira kunyatsotora kutendeuka kwedu pachedu. Tinofanira kutendeuka zvechokwadi. Unoziva kuti unopfidza chaizvo kana zvichirwadza nekuti muchinjikwa rufu chairwo kune wega. Tinofanira kunyatsotarisa kuDenga uye toyangarara, sokunge zvakadaro, pamusoro penyika. Nemamwe manzwi, ngative vakasununguka!

Kristu akatisunungura kuti tive vakasununguka. saka mira wakasimba uye usazviisa pasi zvakare pajoko rehuranda. (VaGaratiya 5: 1)

Ngatisunungukei kufamba nechikepe pamhepo dzeMweya Mutsvene dzakatotanga kuvhuvhuta - zvino, semhepo dzekunatswa.[7]cf. Nyevero muMhepo asi zvadaro, semhepo “yekuvandudzwa nedzoreredzo.” Zvino, kumbira Jesu nhasi Chipo ichi. Tsvaga ruzivo rwayo nekuverenga mameseji. Uye gogodza pamusuwo wepfuma yaMwari nekuramba kuda kwako kwemunhu uye nekurarama zvizere, nguva yega yega, muKuda kwaMwari nekunyatsoteerera uye nekutendeka sezvaunokwanisa.

Musazviunganidzira pfuma panyika, pane zvipfukuto nokuora, nembavha dzinopaza dzichiba. asi muzviunganidzire fuma kudenga, kusina zvipfunho kana kuora, kusina zvipfunho kana kuora, kana mbavha dzinopaza dzichiba. Nekuti pane fuma yenyu, ndipo pachavawo nemoyo yenyu. Tangai kutsvaka umambo hwaMwari nokururama kwake, uye zvinhu zvose izvi zvichapiwawo kwamuri. Musafunganya nezvamangwana; mangwana achazvifunga pachake. Zuva rimwe nerimwe rinokwanirwa nezvakaipa zvaro. ( Mat. 6:19-21, 33-34 )

Nenzira iyi, Baba vako vokudenga, vanoda kupa zvinhu zvakanaka kune avo vanovakumbira, vanogona kudurura maropafadzo ose emweya pauri.[8]Eph 1: 3

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Luisa Akarwisa Zvakare; Chimwe chirevo ndechekuti zvinyorwa zvaLuisa "zvinonyadzisira" nekuda kwemufananidzo wekufananidzira, semuenzaniso, waLuisa "anoyamwa" pazamu raKristu. Zvakadaro, uyu ndiwo mutauro usinganzwisisike weMagwaro pachawo: "Uchamwa mukaka wamarudzi, ucharerwa pamazamu oumambo… Kuti unwe nomufaro pamazamu ake mazhinji!… Sokunyaradza kunoita mai mwana wavo, saizvozvo ndichakunyaradzai…” (Isaiah 60:16, 66:11-13)
2 ona Chikonzero chaLuisa Piccarreta chakamiswa here?
3 ie. Mavhoriyamu 19 okutanga aLuisa akagamuchira Nihil Obstat kubva kuSt. Hannibal di Francia, uye Imprimatur kubva kuna Bishop Joseph Leo. Maawa makumi maviri nemana ekutambudzika kwaIshe wedu Jesu Kristu uye Mhandara Yakaropafadzwa Maria muHumambo hweKuda kwaMwari takurawo zvisimbiso zvakafanana zvechechi.
4 Iyo Commentary muCode yeCanon Law - Chinyorwa uye Mhinduro, p. 580, Paulist Press, Mahwah, 1985
5 cf. VaEfeso 5:27
6 cf. MaPope neNew World Order
7 cf. Nyevero muMhepo
8 Eph 1: 3
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI uye tagged , , , , , , , , .