Ichokwadi Ecumenism

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaFebruary 28, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano


Hapana Kubvumirana - Dhanieri muShumba Den, Briton Rivière (1840-1920)

 

 

NECHOKWADI, “Ecumenism” harisi izwi rinopa chirevo chakawanda. Yakagara ichibatanidzwa neMisa dzakasiyana-siyana, ichidiridza dzidziso yezvouMwari, uye kumwe kushungurudzwa kweChipiri Vatican Council.

Mune shoko, kukanganisa.

Saka pandinotaura nezve ecumenism, ndinonzwisisa kuti sei vamwe vaverengi vaine yavo yekunyepedzera kumusoro. Asi ecumenism hachisi kutuka. Iko kufamba kwekuzadzisa munamato waKristu kuti isu tigova "vamwe." Kubatana kunoenderana nehupenyu hwemukati hweUtatu Hutsvene. Nekudaro, chinyadzo chakazara kuti maKristu akabhabhatidzwa anozviti Jesu saIshe anofanira kuparadzaniswa.

Tichifunga nezvekuoma kwekupupura-kupatsanura pakati pevaKristu… kutsvaga nzira dzekubatana kunova kunotonyanya kukurumidza… Kana tikatarisa pazvitendero zvatinogovera, uye kana tikaramba tichifunga musimboti wehutongi hwezvokwadi, ticha kukwanisa kufambira mberi nenzira yakasarudzika kuenda kumazwi akafanana ekuzivisa, basa uye chapupu. -POPE Francis, Evangelii Gaudium, kwete. 246

Kutsvaga nzvimbo yamunowirirana hazvireve kuti munobvumirana. Mune hutongi hwechokwadi, nzvimbo yedu yatinowirirana iri mumasakaramende (s) ekutanga:

Vose avo vakaruramiswa nekutenda murubhabhatidzo vakaverengerwa muna Kristu; saka vane kodzero yekudaidzwa kunzi maKristu, uye nechikonzero chakanaka vanogamuchirwa sehama munaShe nevana veChechi yeKaturike. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 818

Ndinoyeuka makore akati wandei apfuura ndichitora chikamu mu “Kurume kwaJesu.” Zviuru zvemaKristu zvakafamba mumigwagwa yeguta, vakatakura mireza, vachiimba nziyo dzekurumbidza, uye vachizivisa rudo rwedu kunaIshe. Patakasvika munzvimbo dzemitemo, maKristu kubva kumasangano ese akasimudza maoko mudenga vakarumbidza Jesu. Mhepo yakanyatso zadzwa nehuvepo hwaMwari. Vanhu vaive padivi pangu havana kuziva kuti ndaive muKaturike; Ndakanga ndisingazive mamiriro avo, asi isu takanzwa kudanana kukuru ... kwaive kuravira kwedenga. Tose pamwe chete, isu takanga tichipupurira kune nyika kuti Jesu ndiye Ishe.

Ndihwo hukama.

asi chokwadi ecumenism zvakare zvinoreva kuti hativanze misiyano yedu kana kuvharira chokwadi "kuitira rugare" - kukanganisa kwekusava nehanya. Runyararo rwechokwadi runotsamira pachokwadi, zvikasadaro, imba yekubatana iri kuvakwa pajecha. Izvo zvakakosha kudzokorora zvakanyorwa naPapa Francis:

Kuvhurika kwechokwadi kunosanganisira kuramba wakatsiga mukutenda kwakadzama, kwakajeka uye kunofadza nekuzivikanwa kwako, asi panguva imwechete uchi "vhurika kuti unzwisise zvevamwe bato" uye "uchiziva kuti kutaurirana kunogona kupfumisa divi rega". Chisingabatsiri kuvhurana kwemadhipatimendi kunoti "hongu" kune zvese kuitira kudzivirira matambudziko, nekuti iyi ingave nzira yekunyengera vamwe nekuvanyima izvo zvakanaka zvatakapihwa kuti tigovane nerupo nevamwe. -POPE Francis, Evangelii Gaudium, kwete. 25

Jesu ndiye muenzaniso wedu wekuvaka kubatana kwechiKristu. Paakataura nemukadzi weSamaria patsime, akabvuma here? Jesu paakadya naZaccaheus, akabvuma here? Paakabatana nagavhuna wechihedheni, Pondiyo Pirato, akabvuma here? Uye zvakadaro, vese vatatu vevanhu ava, maererano netsika, vakave maKristu. Zvatinodzidziswa naJesu ndizvozvo Ukama inovaka mabhiriji ayo anogona kutapurirana chokwadi. Uye hukama uhwu hunoda kuzvininipisa, kugona kuteerera nekuteedzera kushivirira kwatakaratidzwa naMwari (nekuti hakuna munhu anozvarwa aine Katekisimu pasi pehapwa.)

Musanyunyute, hama, nehanzvadzi, pamusoro pomumwe neumwe, kuti murege kutongwa… nekuti Ishe ane tsitsi nenyasha. (Kutanga kuverenga)

Uye zvakare:

Jehovha anetsitsi nenyasha, Haachimbidziki kutsamwa, ane tsitsi zhinji. (Nhasi Mapisarema)

Mune shoko, rudo. For rudo harumboperi… [1]cf. 1 VaK. 13:8

Kana iwe ukazviwana iwe uri pamberi pe - fungidzira! - pamberi peasingatendi kuti kuna Mwari, uye akakuudza kuti haatendi muna Mwari, unogona kumuverengera raibhurari yese, panoti Mwari ariko uye zvichiratidza kuti Mwari ariko, uye haazove nekutenda. Asi kana pamberi peiye asingatendi Mwari uchipa uchapupu hwakaenzana hwehupenyu hwechiKristu, chimwe chinhu chinotanga kushanda mumoyo make. Chichava uchapupu hwako hucha… kuunza kusagadzikana uku, uko kunoshanda neMweya Mutsvene. —POPA FRANCIS, Homily, Kukadzi 27, 2014, Casa Santa Marta, Vatican City; Zenit. org

Asi sekuratidzwa kwatinoitwa naJesu muEvhangeri nhasi, rudo harukanganise chokwadi. Imwe nzira yekutaura nayo ndeyekuti, kana Mwari rudo, uye Jesu akati "Ndini chokwadi", Haakwanise kuzvinyengera. Zvinotoshamisa ndezvokuti Chechi yakagadzirirwa kukurukura mubvunzo wevakarambana uye kugamuchirwa kwemasakaramende; vafundisi vanoverengeka veEuropean vanoda kuti nhungamiro dzichinjwe. Asi mumwe wemakadhinari matsva akasarudzwa naPapa Francis anonongedza nenzira kwayo, isu zvakapusa haikwanise.

Dzidziso yeChechi haingori dzidziso ipi neipi yakaitwa nevamwe vadzidzi vezvitendero, asi dzidziso yeChechi, hapana chakaderera pane izwi raJesu Kristu, iro rakajeka. Ini handigone kuchinja dzidziso yeChechi. —Cardinal Gerhard Müller, Mutungamiriri weUngano yeDzidziso Yekutenda, Kukadzi 26, 2014; LifeSiteNews.com

Hongu, ndiri kukunyorerai mu "inki" yakatorwa muropa revatendi, rakadururwa napapa, rakadeurwa nevasande, rakateurwa naJesu Kristu. Mutengo mukuru wakabhadharwa kuitira kuti pasi rose rizive chokwadi, chokwadi chese, uye kuti chokwadi chivasunungure.

Ruponeso runowanikwa muchokwadi. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 851

The sakaramendi yezvokwadi, iyo 'sakaramende yeruponeso', [2]cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 849 Chechi yeKaturike. Hakusi kukunda kukunda amai ava, kuvadzivirira, uye kuita kuti hupfumi huzivikanwe kumarudzi, nekuti ibasa raKristu, Mwenga Wake, uye akafanirwa kuve Amai vevose.

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Advice, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat 24:14

Kuda kwaMwari kuti “Munhu wose kuti aponeswe uye asvike pakuziva chokwadi” [3]cf. 1 Tim 2: 4- kuzara yezvokwadi. Nekudaro, sevaKaturike, hatina kodzero yekukanganisa tsamba imwe chete yedzidziso dzeKutenda kwedu, asi chisungo chega chekuita kuti vazivikanwe kuitira kuti vamwe vauye “Ziva rudo rwaKristu runopfuura ruzivo, kuti vazadzwe nekuzara kwaMwari.” [4]cf. VaEf 3:19

Ichokwadi ecumenism inzvimbo yakanaka yekutanga.

 

 


Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Ndinotenda nekuda kwekusigira kwako!

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. 1 VaK. 13:8
2 cf. Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 849
3 cf. 1 Tim 2: 4
4 cf. VaEf 3:19
Posted in HOME, MASS KUVERENGA.

Comments dzakavharika.