Bhabhironi Zvino

 

PANO chikamu chinokatyamadza chiri muBhuku raZvakazarurwa, icho chinogona kupotsa nyore nyore. Inotaura nezve "Bhabhironi, iro guru, mai vemhombwe navezvinonyangadza zvenyika" ( Zvakazarurwa 17: 5 ). Nezvezvivi zvaro, zvarinotongerwa “neawa,” ( 18:10 ) nderokuti “misika” yaro inotengeserana kwete bedzi nendarama nesirivha asi nendarama. vanhu.

Vashambadziri venyika vachachema nokuungudza pamusoro paro, nokuti nhumbi dzavo hadzichawanikwi; nhumbi dzavo dzendarama, nesirivha, namabwe anokosha, namaparera; mucheka wakaisvonaka, nesirika yepepuru, nemicheka mitsvuku… navaranda, ndiko kuti, vanhu. (Zvak 18:11-14)

Vachitaura mundima iyi, Pope Benedict XVI vakataura zvechiporofita chose:

The Bhuku raZvakazarurwa zvinosanganisira pakati pezvivi zvikuru zveBabironi - chiratidzo chemaguta makuru epasirese asina chitendero - chokwadi chekuti inotengeserana nemiviri nemweya uye inozvibata sezvigadzirwa. (cf. Zvak 18: 13). Muchirevo chechinyorwa chino, dambudziko rezvinodhaka zvakare rinosimudza musoro, uye nesimba rinowedzera rinowedzera maoctopus tende kutenderera pasirese - kutaura kwakajeka kwehudzvinyiriri hwemamoni hunotsveta vanhu. Hapana mufaro unogara wakakwana, uye kuwandisa kwekudhakwa kunonyengedza kunova mhirizhonga inotsemura matunhu ese - uye zvese izvi muzita rekusanzwisisa kunouraya kwerusununguko izvo zvinokanganisa rusununguko rwemunhu uye pakupedzisira ruparadze. —PAPA BENEDICT XVI, Panguva yeKukwazisa yeKrisimasi, Zvita 20, 2010; http://www.vatican.va/

In Chakavanzika BhabhironiNdakaona kuti zvinhu zvakawanda zvinonongedzera sei kuUnited States semumiriri akasimba weizvo St. John anorondedzera se“the amai zvepfambi.” Inodzokera kumidzi yayo yeMasonic nebasa reUS mukuparadzira "democracies yakajekeswa" kuburikidza ne "ideological colonization."

Ini ndinotaura izvi nekuda kwehuwandu hunokatyamadza hwakabuda pakupera kwe Inzwi reRusununguko, bhaisikopo idzva tichiburitsa chokwadi chinosiririsa chekutengeswa kwevanhu, kunyanya chevana. Maererano nefirimu, kutengeswa kwevanhu ibhizimusi repasi rose rematsotsi rinosvika mabhiriyoni zana nemakumi mashanu uye United States iri #1 mukutengesa.

Zvimwe chokwadi:[1]cf. https://www.angel.com/blog/sound-of-freedom

  • Vana vanopfuura 500,000 pagore vanoshaika muUS chete

  • Vanopfuura 50% yevakabatwa vari pakati pemakore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu

  • 25% yezvinonyadzisira zvevana inogadzirwa nemuvakidzani kana nhengo yemhuri

  • Vanopfuura 500,000 vanoita zvepabonde pamhepo vari kuita zuva rega rega 

  • Pamusoro pe80% yemhosva dzepabonde dzevana dzinotanga pasocial media

  • Kubva 2021, kune 252,000 mawebhusaiti ane mifananidzo kana mavhidhiyo evana vakashungurudzwa pabonde.

  • Uye pasi rose, 27% yevanobatwa nekutengesa vanhu vana

Kutaura zvazviri, firimu racho rinotaura kuti kune varanda vakawanda nhasi kupfuura chero imwe nguva munhoroondo yevanhu - kunyange kupfuura apo uranda hwaibvumirwa nemutemo.

 

Yakaora, kuna Core

Nezvekuputika kuri kuita kutengeswa kwevana, Benedict akati mukutaura kwakasimba ikoko:

Kuti tirambe masimba aya, tinofanira kutendeudzira pfungwa dzedu kune hwaro hwepfungwa dzavo. Mumakore ekuma1970, pedophilia yaifungidzirwa sechimwe chinhu chinoenderana nemurume uye kunyangwe nevana. Izvi, zvisinei, chaive chikamu chekutsveyamisa pfungwa ye greek ethos. Yakachengetwa - kunyange mukati menzvimbo yedzidziso yeKaturike - kuti hakuna chinhu chakadai sechakaipa machiri kana chakanaka pachacho. Pane chete "zviri nani pane" uye "zvakaipisisa pane". Hapana chakanaka kana chakaipa pachacho. Zvose zvinoenderana nemamiriro ezvinhu uye pamagumo pakuonekwa. Chinhu chipi nechipi chinogona kuva chakanaka kana chakaipa, zvichienderana nezvinangwa uye mamiriro ezvinhu. Hunhu hunotsiviwa necalculus yemhedzisiro, uye mukuita inomira kuvapo. Migumisiro yedzidziso dzakadaro inooneka nhasi. —Panguva yeKwaziso yeKisimusi, Zvita 20, 2010; http://www.vatican.va/

Mune mamwe mazwi, isu tinofanirwa kuziva kuti hapana chinoshanduka chero chokwadi chinoramba chiri pasi peego pane mhedziso.

Saka, tiri kupfuura ne "udzvanyiriri hwerelativism"[2]"... hudzvanyiriri hwehukama husingazive chinhu sechakasimba, uye hunosiya seyero yekupedzisira chete ego uye zvishuwo zvemunhu." —Cardinal Ratzinger (POPE BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005″ izvo zviri kuiswa zvino pamatunhu akakwirira ekutonga. United Nations neWorld Health Organisation vari pamwe chete varikusundidzira chirongwa chedzidziso yezvepabonde chinosungirwa kutanga kuita vana vane makore mana kana mashanu.[3]Nhungamiro yehunyanzvi hwepasi rose padzidzo yezvepabonde, cf. pg. 71 Papeji 40 ye“Mitemo Yedzidzo Yezvepabonde", zvikoro zvinorayirwa kudzidzisa vana vane makore mana nezve "hukama hwepabonde." Mu Nhungamiro yehunyanzvi hwepasi rose padzidzo yezvepabonde, vana vane makore mapfumbamwe vanodzidziswa kuita bonhora. Iyo inongowana yakawanda graphic kubva ipapo (ona ese maNGO zviwanikwa pano) Izvi zvakaita kuti papomerwe kuti Sangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose riri “kushongedza” vana kuti varara nevakuru. Padanho renzvimbo, izvi zvinotsigirwa nezvivakwa zvedzidzo zvinoshingairira kusimudzira "nguva yenyaya" yevana nengochani uye nevarume vetransgender vakapfeka zvinodhonza.[4]cf. Dhiyabhorosi Kushungurudzika

Inzwi reRusununguko iri kusunda kumashure ichipesana nemaitiro adhiabhorosi aya. Mumwe wemitsetse yaro inogara kwenguva refu ndewokuti “vana vaMwari havatengeswi.” Mutangiri waPope Benedict ainyatsoziva kuti chizvarwa chedu "chinofambira mberi" chakanga chisiri kuenda kurusununguko rwevanhu asi zvakapesana chaizvo - uye akazvironga nenzira yakaenzana yeapocalyptic:

Iyi nyika inoshamisa—inodiwa kwazvo naBaba zvokuti vakatumira Mwanakomana wavo mumwe bedzi nokuda kworuponeso rwayo—inhandare yehondo isingaperi iri kurwiwa nokuda kwechiremera chedu nokuzivikanwa kwedu sapachena, womudzimu. zvisikwa. Kurwa uku kunofanana nekurwa kweapocalyptic kunotsanangurwa mukati (Zvakazarurwa 12). Rufu runorwisana neHupenyu: "tsika yerufu" inotsvaka kuzvimanikidza pakuda kwedu kurarama, uye kurarama zvizere. Kune vaya vanoramba chiedza choupenyu, vachida “mabasa erima asina zvibereko” (VaEf. 5:11). Goho ravo kusarurama, rusarura, kushandiswa, unyengeri, mhirizhonga…. —PAPA JOHN PAUL II, Homily, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, Nyamavhuvhu 15, 1993; v Vatican.va

Hunhu hwepakati mubhaisikopo, hwakavakirwa panhau yechokwadi, inoridzwa nemutambi weKatorike Jim Caviezel. Pakupedzisira, anoita chikumbiro chendangariro kuti munhu ari wose aparadzire shoko reizvi zvinotyisa zvomuzuva razvino uno. Hongu, ndinofunga izvi zvakakosha, uye ndinovimba muchabatana neni mukukurudzira munhu wese waunoziva kuti aone firimu iri. Asi zvichakwana here kune tsika inoratidzika yakaora kusvika pakadzika, chizvarwa icho Amai Vakaropafadzwa zvino vanogara vachiti:

Muri kurarama munguva yakaipa kupfuura nguva yeMafashamo, uye nguva yokudzokera kwenyu yasvika. —Chikumi 27, 2023, kusvika Pedro Regis

Chivi chave hurongwa, izvo zvatingadaidza kuti "zvimiro zvechivi" nekuda kwekuwanda uye kusakendenga kwachiri.[5]“Zvivi zvinoparira mamiriro ezvinhu enzanga nemasangano anopesana nokunaka kwoumwari. 'Marongerwo echivi' kutaura uye kuita kwezvivi zvemunhu. Vanoita kuti vawirwa navo vaite zvakaipa. Mupfungwa yakafanana, anoumba ‘chivi chenzanga.’”— Katekisimo yeChechi yeKaturike, 1869 Zvakadaro, zvinosara kuti chivi isarudzo yemunhu pachedu - pane basa remunhu wese kuti atendeuke pachiri uye nekuchipikisa, maererano nekugona kwedu:

Imhaka yezvivi zvomunhu oga zveavo vanoparira kana kutsigira uipi kana kuti vanohushandisa; yeavo vanokwanisa kunzvenga, kubvisa kana kumbodzikamisa humwe huipi hwemagariro evanhu asi vachitadza kuzviita neusimbe, kutya kana kurangana kwekunyarara, kuburikidza nekubatana muchivande kana kusava nehanya; yeavo vanopotera mukufungidzirwa kusingabviri kwekuchinja nyika uyewo kweavo vanorega nhamburiko nokuzvipira kunodiwa, zvichibudisa zvikonzero zvinokosha zvenhevedzano yakakwirira. Saka, basa chairo riri pavanhu vamwe navamwe. —POPE JOHN PAUL II, Kurudziro yepashure peSinodhi yeVaapostora, Reconciliatio et Paenitentia, N. 16

 

Kunatswa hakudzivisiki

Sezvo muverengi weAmerica akati kwandiri makore apfuura:

Isu tinoziva kuti America yatadzira chiedza chikuru; dzimwe nyika dzakangotadza, asi hapana imwe yakaparidzirwa uye ikaziviswa sezvakaita America. Mwari vachatonga nyika ino nekuda kwezvivi zvese zvinochemera kudenga… Hazvinyadzise kuratidzira ungochani, kuuraya mamirioni evacheche vakazvarwa, kurambana kwakazara, hupombwe, zvinonyadzisira, kushungurudzwa kwevana, kuita zvemashiripiti uye zvichingodaro. Tisingatauri kukara, nyika, uye kudziya kwevakawanda muChurch. Sei rudzi rwakambova nhare nenhare yechiKristu uye rwakaropafadzwa zvinoshamisa naMwari… rwakamufuratira? - Kubva Chakavanzika Bhabhironi

Rawa, rawa Bhabhironi guru. Rava ugaro hwemadhimoni. Ikeji yemweya yose yetsvina, keji ye shiri dzose dzine tsvina, chidyiro chemhuka dzose dzine tsvina nezvinonyangadza… Maiwe, maiwe, guta guru, Bhabhironi, guta rine simba. Muawa imwe chete kutonga kwenyu kwasvika. (Zvak 18:2, 10)

Uku ndiko “kuparadzwa nerima”? Hongu, chaizvoizvo, ndizvo is kuparadzwa nerima (kunyanya kune avo vari nhapwa dzepabonde). Aya mazwi, uye iyo firimu, inofanirwa kuita kuti iwe neni tinzwe kugadzikana. KuMadokero kwese kuri kusangana nekuparara kwetsika kwakafanana neiyo isati yaputsika Humambo hweRoma. 

Senguva yekudonha kweRome, maElite anongonetsekana kuwedzera humbozha hwehupenyu hwavo hwezuva nezuva uye vanhu vari kuvhiringidzwa nekutandara kwakaipisisa. Sabhishopi, ibasa rangu kuyambira vanhu vekuMadokero! Vatorwa vatove mukati meguta. Vatorwa ndeavo vese vanovenga hunhu hwevanhu, vese avo vanotsika pamusoro pehutsvene, vese avo vasingakoshese hupenyu, vese avo vanopandukira Mwari Musiki wevanhu nezvakasikwa. --Cardinal Robert Sarah, Katurike HeraldKubvumbi 5th, 2019; cf. IAfrica Zvino Shoko uye Muvengi Ari Mukati Masuwo

Hatina kusvika pano nehusiku hwose. Hatina kuvaka tsika iyoyo inopemberera kushama uye sodhoma mumigwagwa yaro nezuva rimwe chete. Zvakatanga nazvo kutsauka mu Chechi, nokurasikirwa nepfungwa yake youfundisi, yechokwadi, youtsvene hwoupristi, zvokuti vanapapa vakanga vachitochema nezvemamiriro edu ezvinhu aripo pakupera kwezana remakore rechi19:[6]cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?

… Uyo anodzivisa chokwadi kuburikidza nehuipi uye otendeuka kubva pachiri, anotadza zvakanyanya kuMweya Mutsvene. Mumazuva edu chivi ichi chave kuwanda zvekuti nguva dzerima dzinoita sedzakauya dzakafanotaurwa naSt. Paul, umo vanhu, vakapofumadzwa nekutongwa kwakarurama kwaMwari, vanofanira kutora nhema pachokwadi, uye vanofanira kutenda mu "muchinda." wenyika ino, ”anoreva nhema uye baba vacho, semudzidzisi wezvokwadi:“ Mwari achavatuma kushanda kwekukanganisa, kuti vatende kunyepa (2 VaTesaronika ii., 10). Munguva dzekupedzisira vamwe vachatsauka kubva pakutenda, vachiteerera mweya yekukanganisa nedzidziso dzemadhimoni ” (1 Tim. Iv., 1). —PAPA LEO XIII, Divinum Illud Munus, N. 10

Nhasi, zvibereko zvekuramba kutenda uku zviri kuramba zvichiwedzera kwese kwese, sezvo misoro yenhau yakadai seinova tsika: “Vafundisi vanopfuura 1,000 XNUMX vanopomerwa mhosva yokurera vana muChechi yeKaturike yeSpain”

Tinonyatsoziva kukomba kwechivi chakaitwa nevapristi uye nezvebasa redu rinoenderana naro. Asi isu hatigoniwo kuramba takanyarara maererano nemamiriro ezvinhu enguva idzi umo izvi zviitiko zvakabuda pachena. Pane musika wezvinonyadzisira zvevana unoratidzika neimwe nzira kurangarirwa sechinhu chakajairika nenzanga. Kuparara kwepfungwa kwevana, umo vanhu vanoderedzwa kuva zvinhu zvekutengesa, chiratidzo chinotyisa chenguva. —PAPA BENEDICT XVI, Panguva yeKukwazisa yeKrisimasi, Zvita 20, 2010; v Vatican.va

Zvamazvirokwazvo, sokutarira kwakaita mudzimai wangu nevanakomana vedu Inzwi reRusunungukoNdakaona ndichikumbira Jesu kuti akurumidze kuchenesa nyika ino. Uye Anopindura mumwe nomumwe wedu agere pamusoro penyika munguva ino - isu vanogara muBhabhironi iri:

Ibvai mariri, vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro muzvivi zvaro, nokugamuchira mugove pamatambudziko aro, nokuti zvivi zvaro zvatutirana kudenga… (Zvakazarurwa 18:4-5)

Inzwi reRusununguko harisi rimwe bhaisikopo re“kugarisana zvakanaka”. Kurira kwehwamanda kubva Kudenga.

Kutyisidzira kwekutongwa kune chekuitawo nesu,
Chechi muEurope, Europe nekuMadokero…
Jehovha arikuchemawo munzeve dzedu...
“Kana mukasatendeuka ndichauya kwamuri
uye bvisa chigadziko chako chemwenje panzvimbo yacho.
Chiedza chinogonawo kubviswa kubva kwatiri
uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira
noukuru hwayo hwose mumwoyo yedu,
vachichema kuna Jehovha vachiti, “Tibatsirei kuti titendeuke!”
 

—PAPA BENEDICT XVI, Kuvhura Homily, 
Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma

 

Zvakafanana Kuverenga

Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi

Kuuya Kudonha kweAmerica

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. https://www.angel.com/blog/sound-of-freedom
2 "... hudzvanyiriri hwehukama husingazive chinhu sechakasimba, uye hunosiya seyero yekupedzisira chete ego uye zvishuwo zvemunhu." —Cardinal Ratzinger (POPE BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005″
3 Nhungamiro yehunyanzvi hwepasi rose padzidzo yezvepabonde, cf. pg. 71
4 cf. Dhiyabhorosi Kushungurudzika
5 “Zvivi zvinoparira mamiriro ezvinhu enzanga nemasangano anopesana nokunaka kwoumwari. 'Marongerwo echivi' kutaura uye kuita kwezvivi zvemunhu. Vanoita kuti vawirwa navo vaite zvakaipa. Mupfungwa yakafanana, anoumba ‘chivi chenzanga.’”— Katekisimo yeChechi yeKaturike, 1869
6 cf. Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?
Posted in HOME, CHOKWADI CHAKAOMA.