Kudzokera kuEdeni?

  Kudzingwa kubva mubindu reEdeni, Thomas Cole, c. 1827-1828.
Iyo Museum yeFine Arts, Boston, MA, USA

 

Kutanga kuburitswa Kurume 4, 2009…

 

KUBVIRA Rudzi rwevanhu rwakarambidzwa kubva mubindu reEdeni, ave achishuvira zvese kubatana naMwari uye kuwirirana nehunhu - kunyangwe munhu achizviziva kana kwete Kuburikidza neMwanakomana wake, Mwari akavimbisa zvese. Asi kuburikidza nenhema, ndizvo zvakaita nyoka yakare.

 

NGUVA YEKUEDZA

Ishe vaive vayambira Adamu naEva kuti hunhu hwevanhu hwaisakwanisa kubata ruzivo rwechakanaka nechakaipa. Kusarudza kudya muchero wemuti wekuziva — ndiko kuti, kusaremekedza tsika nemitemo yetsika yaMwari — kwaizoparadza vanhu. Asi nyoka yakaridza muridzo:

 Haufe. Nekuti Mwari vanoziva kuti kana muchidya kubva pauri meso enyu achasvinudzwa, uye muchava saMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa. (Mavambo 3: 4-5)

Mukati memanyepo aya mune ramangwana mutambo wezano wemuchinda werima, uyo wave kuuya kuzobudirira. Mushure memazana ezviuru emakore ekushongedza rima revanhu, Satani anonzi akabvunza Mwari kuna zana ramakore rapfuura kuedza vanhu. Saka Mwenga wake aisazosiiwa murima, Mwari vakatendera “dombo” reKereke kuti rinzwe nekupupura chikumbiro chakaipa ichi panguva yeMisa mukupera kwema1800.

Leo XIII akaona zvechokwadi, muchiratidzo, mweya yemadhimoni yakanga ichiungana paGuta risingaperi (Roma). -Baba Domenico Pechenino, chapupu; Ephemerides Liturgicae, yakashumwa muna 1995, p. 58-59; www.vaperempixer.com

Mushure mekubuda mukushamisika kunooneka, Baba Vatsvene vakasiya nzvimbo inoera uye nekukurumidza vakanyora "Munamato kuna St Michael Mutumwa mukuru," uyo wakapihwa kumabhishopi epasi rose muna 1886 kuti vanamate mushure meMisa. Pope Leo vakaenderera mberi nekunyora minamato yekudzinga mweya iyo ichiri kuwanikwa muRomanual Ritual yanhasi. Papa aiziva-uye tinoziva nekufunga-shure - kuti iro ramakore rechimakumi maviri raizove rinoshamisa kuburitsa huipi pasi rose, urwo rwuri kusvika panhongonya, apo Satani anoedza munhu kuti agadzire "Edheni nyowani." Iri izano redhiyabhorosi rekudzora kutukwa kwakaunzwa nechivi chekutanga pakusikwa… chinhu chinoitwa nemuchinjikwa chete.

 

“EVA ITSVA”

Zvakare, iyo nyoka yakaisa nzvimbo dzayo kutanga mukadzi. Mushure mekudonha kwekutanga, Mwari akati kuna Evha:

Ndichawedzera kurwadziwa kwako mukubereka vana; uchabereka vana mukurwadziwa. (Gen 3:16)

Nhanho yekutanga mukushandura kutuka kwave kuri kuberekwa kwechikadzi chakanyanya. Kuti ubvise marwadzo ekuzvara vana, mhinduro yenhema yave iri kubvisa kubereka zvachose. Nekudaro kubvisa nhumbu nekuzvarwa zvakapihwa sechibereko chitsva che "sarudzo".

Asi kuda kwako kuchava kumurume wako, uye iye uchava tenzi wako; (Gen 3:16)

Kuita zvechikadzi kwakanyanya kwakadzora basa rekuva baba nehurume, zvichideredza misiyano inoenderana pakati pevanhurume nevanhukadzi kune hunyanzvi chete. Idambudziko rinorova pamoyo pechirongwa chaMwari:

Dambudziko rekuva baba ratiri kurarama nhasi chinhu, pamwe chakanyanya kukosha, chinotyisidzira murume muhunhu hwake. Kuparara kwababa uye kuve amai kwakabatana nekuparadzwa kwekuva kwedu vanakomana nevanasikana. —PAPA BENEDICT XVI (Kadhinari Ratzinger), Palermo, Kurume 15, 2000

Chokwadi, kuburikidza nekubvisa nhumbu uye kurambwa kwehutungamiriri hwemweya mumabasa emurume nehupirisita hwechirume, hunyanzvi hwevakadzi hwakaedza kuita vakadzi "vatenzi" vemuviri wavo nekusvika, asi vachisiya chiremerera chavo nebasa sechinhu Evha ("amai vevapenyu.") Mukuvhara chipo chake chekubereka uye kuva amai, Evha mutsva ndiye chaiye kuzova "amai vevakafa."

 

“ADHAMU ITSVA”

Kumurume akati, "Nekuti wakateerera mukadzi wako, ukadya zvemuti wandakakurambidza kudya, nyika ngaitukwe nekuda kwako, Mukushanda zvakaoma iwe uchadya zvibereko zvaro mazuva ese ekureva kwakofe. Minzwa nerukato ichakuberekera, sezvaunodya zvinomera zvemusango. Neziya rechiso chako uchawana chingwa chekudya, kusvikira wadzokera kuvhu, kwawakatorwa… ”(Gen 3: 17-19)

Through zvigadzirwa, iyo nyoka yakavimbisa kuti vanhu vanogona kusunungurwa kubva pamhedzisiro yechivi chekutanga. Makomputa, nharembozha, uye yekumhanyisa data kutaurirana inoramba ichivimbisa inofara, yakabatana nyika; nano-tekinoroji, marobhoti, uye ma microchips anovimbisa kushoma kushanda; kuberekwazve kwembeu, michero, uye miriwo zvinovimbisa kusakura, zvirimwa zvakakura; uye yekare socialism ichikwira kuburikidza neNew World Order inovimbisa mukana wakaenzana nemubairo kune wese munhu. Asi mune imwe neimwe yemhinduro dzenhema, zviri pachena kuti iyo Edheni nyowani iri kudzikisira munhu kurudzi rutsva rwehutapwa uko hurumende, makambani, uye tekinoroji- zvese zviri zvevakuru - vanova vatenzi vatsva.

 

Mufananidzo mutsva

Mwari akasika munhu nemufananidzo wake; mumufananidzo waMwari akamusika; akavasika murume nomukadzi… Mwari akatarira zvose zvaakasika, akaona kuti zvakanaka kwazvo. (Genesi 1:27, 31)

Nyoka yakazevezera munzeve dzaEvha, "Meso enyu achasvinudzwa uye muchava savamwari vanoziva zvakanaka nezvakaipa." Asi hurongwa hwenyoka nguva yese yaive yekushandura magadzirirwo aMwari. Izvo izvo zvakanaka zvino zvanzi zvakaipa, uye izvo zvakaipa zvinonzi zvakanaka. Uye nokudaro, mufananidzo woumwari umo vanhu vakaitwa- murume nemukadzi - uri kushandurwa, kwete chete kuburikidza nekuchinja kweanhurume / echikadzi mabasa, asi kuburikidza nerutsananguro rwezvebonde pacharo. "Mufananidzo waMwari" weUtatu Hutsvene, iyo mhuri, ndiyo yakakosha yekuruma kwenyoka. Kana mhuri ichigona kuiswa chepfu, rinogonawo iro ramangwana renyika.

Remangwana renyika neChechi rinopfuura nemumhuri. -POPE JOHN PAUL II, Familiaris Consortium, n. 75

Nevanhu ikozvino vari kuyedza kuzvigadzirisa ivo pachavo nemufananidzo wenhema, zano renyoka ndere kugutsa munhu kuti anogona kuve iye "Musiki" iye.

 

KUTONGA KWEMAHARA

Zvino Mwari wakati: Nyika ngaibereke zvinomera, nemhando dzose dzemiti, dzinobereka mbeu, nemiti yemichero inobereka michero, mbeu dzayo dziri mukati mayo, panyika. (Gen 1:11)

Chimwe chekutyisa kuri kubuda kwekushomeka kwemajini ndechekuti mbeu, kunyanya mbeu yezvirimwa, zviri kuchinjwa kuti ivo haichazogadzi mbeu inomera. Iyi "michina" mitsva iri kubvumidzwa nekutengeswa kuvarimi, nepo mbeu idzo dzakashanduka zvakasununguka nekufamba kwenguva dzichiraswa kuti dzive "zvirimwa zvirinani." Ndokunge, varimi vanozodikanwa kuti vatenge mbeu yavo kubva kumakambani pane chero mutengo nezvirambidzo zvavanogadzira. Dhizaini dzakaratidzirwa dzaMwari dziri kusiyiwa kunze kwekuyedza neketani yezvokudya, iyo inogona kupera nyore nyore, kwete muEdheni ine zvakawanda, asi pasi rakarohwa nenzara.

… Hakusi kuti kutenda kunongorambwa; asi kuti inodzoserwa kune imwe nhanho - iyo yezvakavanzika uye nezvimwe - zvepanyika- uye panguva imwechete inova neimwe nzira isingakoshese pasirese. Ichi chiratidzo chehurongwa chakamisa maratidziro enguva dzazvino uye zvakare chinoumba dambudziko remazuva ano rekutenda rinova dambudziko redambudziko revaKristu. —PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 17

 

KUBEREKA KWENHEMA

Jehovha Mwari akaumba munhu nevhu revhu, akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake; munhu ndokuva mweya mupenyu. (Mavambo 2: 7)

Kubudikidza nekuumbana uye kuyedza mazai evanhu, varume vanozvitutumadza vanofunga kuti vawana nzira kwete yekungorebesa hupenyu hurefu, asi mweya wekufema kupinda mutsva akaumbwa vanhu nokudaro vachiedza kucheka pfumo-rerufu iro rakarambidza Adam naEvha kubva mubindu reEdeni. Eugenics nyowani iri kubuda - kugona kuburikidza ezvokunambira kunze kwomuviri waamai kusangana kuno sarudza bonde, ziso, vhudzi, ruvara rweganda, uye maitiro ehutano, nokudaro zvichiita kuti murume ave injineri yeramangwana rake chairo. Kupfuurirazve, kusanganisa tekinoroji ne "kufambira mberi" kwemajini, iyo Edheni nyowani inozopedzisira yazadzwa nerudzi rutsva, iyo Homo evolutis, chisikwa chakagadzirwa zvine hunyanzvi kupfuura iyo Homo sapiens. Zvinoenderana nesainzi yemazuva ano, izvi zvichave zvinogoneka mukati mechizvarwa (tarisa ichi chipfupi uye chinotyisa Video).

Zvinoyedza kufunga kuti tekinoroji yanhasi yepamusoro inogona kupindura zvese zvatinoda uye kutiponesa kubva panjodzi dzese nenjodzi dzinotitambudza. Asi hazvina kudaro. Panguva dzese dzehupenyu hwedu tinotsamira chose pana Mwari, maari matinogara nekufamba uye nekuva kwedu. Ndiye chete Anokwanisa kutidzivirira kubva kukuvadzwa, Iye chete ndiye Anogona kutitungamira mumadutu ehupenyu, Iye chete ndiye Anogona kutiunza kunzvimbo yakachengeteka… —PAPA BENEDICT XVI, Floriana, Malta Kubvumbi 18, 2010, AsiaNews.it

 

RUGARE RWENHEMA

JEHOVHA Mwari akarayira munhu achiti, "Wakasununguka kuti udye kubva pamuti upi zvawo webindu kunze kwemuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Usadya muti iwoyo; nguva yaunodya pauri zvirokwazvo uchafa ... ”Saka Mwari akaropafadza zuva rechinomwe akariita dzvene, nekuti pariri akazorora pabasa rake rese raakange aita mukusika. (Mavambo 2: 9, 3)

Ishe vakapa vanhu “hurongwa uhu” - kurongeka uko kune miganho isingakwanise kuyambukwa, mutemo uyo, kana ukacherechedzwa, ungadai wakasiya Adhama naEvha vachiwirirana zvakakwana pakati peMusiki wavo, ivo pachavo, nezvisikwa zvese. sekuziva kwedu, chipo chikuru chakauya kuburikidza nekudonha neMuchinjikwa cf.vaRom. 11:32). Iwo murairo uyo - kuburikidza neruregerero rwakakunda kuburikidza nekutambura kwaKristu - unokwanisa kudzoreredzwa, kunyange zvisiri zvakakwana mukati memiganhu yenguva.

Paive nemiti miviri mubindu: muti wezivo uye muti weupenyu, uye zvakabatana kwazvo. Iwo marongero akagadzwa naMwari aive ekuremekedza zivo yake nehungwaru, hurongwa hwaKe uye mazano, kuti muti weupenyu urambe uchitakura hupenyu. Asi muNew World Order - marongero eEdeni yakazvigadzirira - munhu akanyengerwa kuti adye kubva pamuti wekuziva zvekare. "Evhangeri" yeEdheni idzva iri gnosticism -ruzivo rwakavanzika nezvekusvika kwemunhu kunova kunyepa kwedhimoni. Chibereko chakarambidzwa iko kuiswa kweichi gnosticism kuburikidza zvigadzirwa to gadzira munhu mumuti wehupenyu pachahwo.

"Zuva rechinomwe" muEdheni idzva, saka, i Zera reAkizarius, nguva yo “rugare norunyararo.” Haisi ramangwana rerunyararo rinogadzirwa nekudyidzana kwechisikigo neMusiki, asi rugare rwenhema runodzorwa uye kumisikidzwa nehudzvanyiriri hwehukama - zvirokwazvo, Dictator. Tzvinoreva kune rugare urwu zvakapetwa kaviri: kuita zuva rechinomwe "dzvene" maererano nechitendero chitsva icho munhu ari iye mwari.

The New Age kwayedza ichave yakaunganidzwa nevanhu vakakwana, uye venynynous venyama avo vari mukutonga kwakazara kwemitemo yepasi rose yezvakasikwa. Muchiitiko ichi, chiKristu chinofanirwa kubviswa uye kupihwa nzira kune chinamato chepasi rose nehurongwa hwenyika nyowani.  - ‚Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 4, Kanzuru dzePontifical dzeMagariro uye Nhaurirano dzezvitendero

Nzira yechipiri iri kuburikidza ne "tsika yekufa": kubvisa kubva pasi avo vari mutoro pamunhu, nharaunda, kana "chipingamupinyi" kuchinamato chitsva ichi, kune "rugare" urwu. Iyo Kirabhu yeRome, yepasi rose yekufunga-tangi ine chekuita nekukura kwehuwandu hwevanhu uye kudzikira kwezviwanikwa, yakagumisa zvinotyisa mumushumo wayo wa1993:

Mukutsvaga muvengi mutsva wekutibatanidza, takauya nepfungwa yekuti kusvibiswa, kutyisidzira kwekudziya kwepasi, kushomeka kwemvura, nzara uye nezvimwe zvinokwana bhiri. Njodzi idzi dzese dzinokonzerwa nekupindira kwevanhu, uye zvinongova kuburikidza nekushanduka kwemaitiro nemaitiro vanogona kukunda. Muvengi chaiye ipapo, hunhu pachahwo. -Alexander King & Bertrand Schneider. Yekutanga Global Revolution, p. 75, 1993.

Iko kune kusaziva kunotyisa kwenjodzi dziri kutamba munguva dzedu, dzakaputirwa muchikamu nevakadaro pfungwa dzakamonyaniswa, uko munhu ari muvengi uye Mwari asina basa.

Hunhu hunosarudzira Mwari hunhu hwevanhu—PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVictoriakwete. 78

Nokudaro, kuderedzwa kwevanhu inzira inodikanwa uye mugumo pachawo. Murairo wekupedzisira waMwari kune zvisikwa zvese…

Bereka uwande… ”(Mavambo 1:28)

… Is kuchinja. Uye iyo nyoka, pakupedzisira, ichafumurwa kune zvaari chaizvo:

Aive a mhondi kubva pakutanga uye… murevi wenhema nababa venhema. (Johani 8:44)

Zvirokwazvo hapana munhu wepfungwa dzakanaka anogona kukahadzika nyaya yemakwikwi aya pakati pemunhu neWekumusoro soro. Munhu, achishandisa zvisina kufanira rusununguko rwake, anogona kutyora kodzero nehukuru hweMusiki weZvose; asi kukunda kwacho kunozogara kuna Mwari — aiwa, kukundwa kuri padyo panguva iyo munhu, pasi pekunyengera kwekukunda kwake, achisimuka nekushinga kuzhinji. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, n. 6, Gumiguru 4, 1903

 

PAVERGE

Sezvo isu tichiona zviitiko zvepasi rese zvakatikomberedza, tichinyatsoteerera kuIzwi reChokwadi nemanzwi enhema, zvinofanirwa kuve pachena kuti ivo vagadziri veiyi Edheni nyowani-vatangiri-Ari pano. Ivo vanotaura nezve "shanduko" uye "tariro," asi izvi zvinoenderana ne "kurongeka kutsva" iyo inobhadhara miromo kushumira kuna Mwari pasina kuremekedza hupenyu kubva pakubata kusvika pakuberekwa kwekufa, pasina hanya nemiganhu yakatarwa pamusoro peMuti weRuzivo. Shanduko chete yavanogona kuunza pakupedzisira, saka, hakusi kutanga kwetariro asi husiku hwekufa.

… Vanhu, vatova munjodzi huru, vanogona kusangana, kunyangwe nekufambira mberi kwayo kwakanakisa muzivo, iro zuva redambudziko parisingazive rumwe runyararo kunze kwerunyararo runotyisa rworufu. -Pastoral Constitution pamusoro peChechi muNyika Yemazuva Ano, Second Vatican Council, Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji. 475

Panyaya iyi, meseji yechiKristu inova yakakosha.

Runyararo naizvozvo chiberekowo cherudo; rudo runopfuura zvinokwanisa kuitwa neruramisiro. Runyararo pasi pano, rwakazvarwa nerudo rwemuvakidzani wako, ndicho chiratidzo uye mhedzisiro yerunyararo rwaKristu inoyerera kubva kuna Mwari Baba. -Ibid. p. 471

Iro meseji iro, pakupedzisira, richakunda, kune…

...Chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda. (Johani 1: 5)

Bindu reEdeni rakarasika… asi "denga idzva nenyika itsva" zvakamirira vana vaBaba. Nekuti zano Rake rakatoziviswa kare:

Mwari vakaronga mukuzara kwenguva kudzorera zvinhu zvese muna Kristu. —Lenten Antiphon, Munamato weManheru, Svondo IV, Yokunamata pakati Hours, p. 1530; cf. VaE. 1:10

Zano raMwari harisi rekudzokera chaiko kuEdeni, asi takananga kuParadhiso. Icho chiratidzo chehuranda ne rusununguko…

America parinomira pakutanga kwaro kwetariro, ndinoda kuti tariro iyoyo izadzikiswe kuburikidza nesu tese tichiuya pamwechete kuti tigadzire zana ramakumi maviri nemasere sezana ramakore rekutanga renharaunda yepasi rose… kick-start kukweretesa kuitira kuti mhuri uye mabhizinesi akwanise kukwereta zvakare. -Mutungamiriri weUK Gordon Brown, TimesOnline.com, March 1st, 2009

Tariro yechokwadi haina fungidziro. Izvo hazvina chekuita ne cheesy tarisiro yesarudzo mushandirapamwe. Tariro inofungidzira uye inoda musana muvatendi. Uye ndosaka - zvirinani kune muKristu - tariro ichititsigira kana mhinduro chaiyo kumatambudziko kana sarudzo dzakaomarara muhupenyu iri "kwete, hatigone," pane kuti "hongu, tinogona." -Archbishop Charles J. Chaput, OFM Cap., Kupa Kuna Kesari: Iyo Katorike Yezvematongerwo enyika Vocation, Kukadzi 23, 2009, Toronto, Canada

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

 

 

Rutsigiro rwako runonyanya kudiwa panguva ino yegore. Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

 

Subscribe

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.

Comments dzakavharika.