Iva Akatendeka

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChishanu, Ndira 16, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO zviri kuitika munyika yedu, nekukurumidza, zvekuti zvinogona kutyisa. Kune kutambura kwakawanda, kushupika, uye kubatikana muhupenyu hwedu zvekuti zvinogona kuodza moyo. Kune kusagadzikana kwakawanda, kuparara kwenzanga, uye kupatsanurana izvo zvinogona kuve zvinopenga. Asi izvo, kudzika nekukasira kuri kuita rima munguva dzino kwasiya vakawanda vachitya, vasina tariro, vachifunga ... akaoma mitezo.

Asi mhinduro kune zvese izvi, hama nehanzvadzi, ndeye kungoti iva akatendeka.

Mukusangana kwako kwese nhasi, mune ako ese mabasa, mukuzorora kwako, kutandara, uye kudyidzana, nzira inoenda mberi ndeye iva akatendeka. Uye izvi zvinoreva, saka, kuti unofanirwa kuve nekuchengetedzwa kwepfungwa dzako. Zvinoreva kuti iwe unofanirwa kutarisisa kuda kwaMwari mune imwe nhambo. Zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuita zvese zvaunoita chiitiko chemaune cherudo kuna Mwari nemuvakidzani. Catherine Doherty akamboti,

Zvidiki zvinhu zvinoitwa zvakapfuuridza uye nekudzokorora nekuda kwerudo rwaMwari: izvi zvinokuita iwe vatsvene. Izvo chaizvo zvakanaka. Usatsvage kukuvadzwa kwakakura kwekuratidzira kana chii iwe unacho. Tsvaga kuomeswa kwemazuva ese kwekuita chinhu chakanyatsonaka. —Vanhu veTuro neMvura, kubva Nguva dzeKarenda yenyasha, January 13th

Chikamu chekusuwa uku, zvino, zvinoreva kubva pazvinhu zvidiki zvinokanganisa uye kuda kuziva izvo zvakaipa zvinogara zvichitumira kuitira kutiita isu vasina kutendeka. Ndinoyeuka ndakagara mhiri kwetafura kubva kuMsgr. John Essef, aimbove director wezvemweya waAmai Teresa uye aive iye amene achitungamirirwa naSt. Pio. Ndakagovana naye mutoro wehushumiri hwangu nematambudziko andinosangana nawo. Akanyatsotarisa mumaziso angu ndokuramba akanyarara kwemasekonzi akati wandei. Ipapo akasendamira mberi ndokuti, "Satani haadi kukutora kubva pa10 kusvika pa1, asi kubva pa10 kusvika pa9. Zvese zvaanoda kuti aite kukanganisa iwe. ”

Uye ichokwadi sei ichi. Pio akamboti kumwanasikana wake wemweya:

Raffaelina, iwe unozodzivirirwa pamazano akavanzika aSatani nekuramba mazano ake nekukurumidza paanouya. —December 17, 1914, Direction yeMweya yaPadre Pio Yemazuva Ose, Mabhuku eServant, p. 9

Iwe unoona, muyedzo unogara uchikutevera iwe, mudikani muverengi. Asi muyedzo pachawo hachisi chivi. Ndipo patinotanga kuvaraidza aya mazano ndipo patinozobatwa (ndapota verenga Iyo Tiger muCage). Kukanganisika kusinganzwisisike, kufunga, mufananidzo mubharaki reparutivi rebrowser yako ... iyo hondo inokundwa zviri nyore kwazvo paunoramba iyi miedzo ipapo ipapo. Zvirinyore kufamba kubva pakurwa pane kuita mutsimba nzira yako kubuda mairi!

Vanhu vazhinji vanondinyorera uye vachibvunza kana vachifanira kubva kunze kweUS kana kuunganidza chikafu, nezvimwewo Asi ndiregererei kana zvese zvandinogona kuita sekutaura mazuva ano iva akatendeka. Rugwaro runoti,

Shoko renyu mwenje wetsoka dzangu, nechiedza panzira yangu… Ndinogadza mweya wangu, kuti ndizadzise kuda kwenyu, nokusingaperi. (Pisarema 119: 105, 112)

Rambi, kwete mwenje. Kana iwe uri kutendeka kuna Mwari mune yega yega nguva, kana iwe uri kutevera mwenje we rambi Rake… saka ungakundikana sei nhanho inotevera, iyo inotevera kutendeuka mumugwagwa? Iwe haugone. Uye kupfuura izvozvo, kuda kwaMwari kunova chikafu chako, simba rako, dziviriro yako kubva kune misungo yemuvengi. Sokutaura kunoita Mapisarema 18:31, Ndiye nhovo yavose vanovanda maari. Utiziro ndiko kuda kwake, izvo zvinobva zvaku dzivirira kubva kuhuso hweakaipa. Kuda kwake ndiko kunopa mweya rugare uye zororo rechokwadi, iro rinoburitsa chibereko chemufaro.

Naizvozvo, ngatiedzei kupinda muzororo iroro, kuti pasava neanowira shure kwemuenzaniso iwoyo wekusateerera. (Kuverenga kwanhasi kwekutanga)

Uye ndinogona here kuwedzera-usanzwa uine mhosva nekuda kurarama. Rarama hupenyu hwako. Nakidzwa nehupenyu huno, nguva yega yega, mukureruka uye kwakachena kwemoyo unoita kuti unakidzwe zvechokwadi. Ishe wedu pachake anotidzidzisa kuti kunetseka nezveramangwana hakuna zvakunobatsira. Saka manje kana isu tingave tiri kurarama munguva yekupedzisira? Mhinduro yekutsungirira mazuva ano ndeye kungoti iva akatendeka (uye izvi zviri kuuya kubva kune mumwe munhu ari kunyora pane dzimwe nyaya dzakaoma mazuva ano!)

Rimwe-zuva-nenguva.

Wakundikana here? Wanga usina kutendeka here? Uri kugwamba nechando here, kungave kwekurangwa kana kwenguva yatiri kurarama mairi? Zvino zvidzikise pamberi paJesu semunhu akaoma mutezo muEvhangeri yanhasi wobva wati, “Ishe, ndakaora mwoyo, ndakapararira, ndakatsauswa… Ndiri mutadzi, ndakagwamba mukushaya simba. Ndiporesei Ishe… ”Mhinduro yake kwauri ndeyeviri:

Mwana, zvivi zvako zvaregererwa… ndinoti kwauri, simuka, simudza nhovo yako, uende kumba kwako.

Ndiko kuti, iva akatendeka.

 

Ropafadzwa iwe nerutsigiro rwako!
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

Dzvanya ku: NZIRAI

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUFANANA NOKUTYA.