Ive mutsvene… muZvinhu zvidiki

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 24, 2016
Zvinyorwa zvemitambo pano

campfire2

 

THE mazwi anotyisa muRugwaro anogona kunge ari iwo ekuverenga kwanhasi kwekutanga:

Ivai vatsvene nekuti ini ndiri mutsvene.

Vazhinji vedu tinotarisa mugirazi uye tinosuduruka nekusuwa kana kusiri kunyangadza: "Ini ndiri chero chinhu asi mutsvene. Uyezve, HANDICHAZVI kuva mutsvene! ”

Uye zvakadaro, Mwari vanotaura izvi kwauri neni semurairo. Aigona sei Iye, uyo ane simba risingaperi, anogara akakwana, uye asingaenzaniswi musimba…. Ndibvunzei, ndiani asina simba risingaperi, anogara asina kukwana, uye ari gwara risingaenzaniswi kuti ave mutsvene? Ini ndinofunga mhinduro yakanakisa, yakanaka kwazvo inoenderana nehurefu hwakaenda Mwari kuratidza rudo rwake kwatiri ndeiyi:

Kuteerera Kristu nekumunamata kunotitungamira kuita sarudzo dzakashinga, kutora izvo dzimwe nguva sarudzo dzegamba. Jesu ari kuda, nekuti Anoshuvira mufaro wedu wechokwadi. Chechi inoda vatsvene. Zvese zvinodaidzirwa kuhutsvene, uye vanhu vatsvene vega vanogona kuvandudza hunhu. —PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo Yepasi Pose Yevechidiki ye2005, Vatican City, Nyamavhuvhu 27, 2004, Zenit.org

Iko kudaidzwa kuhutsvene ndiko kudaidzwa mufaro. Pandinenge ndichigara zvakanyanya mukuda kwaMwari, ndipo pandichave nekugutsikana zvakanyanya. Kutenderera kwepasi kutenderera zuva nekurereka kwaro mukati memwaka uno mucherechedzo wehutsvene. Kana ichiteerera mitemo yakapihwa kwairi neMusiki, nyika inogara ichibereka michero nekutsigira hupenyu. Asi dai kwaive kutanga kubva pamitemo iyoyo, kunyangwe nedhigirii rimwe chete, hupenyu hwese hwaizotanga vanotambura. Hongu, kutambura chibereko chekushaikwa kwehutsvene.

Mutemo wakapihwa iwe neni neMusiki ndiwo mutemo werudo.

Ida Ishe, Mwari wako, na zvose mwoyo wako, ne zvose mweya wako, uye ne zvose pfungwa dzako. (Mat. 22:37)

Zvese, anoti! Iwo mwero watisingararame uyu wekuraira ndiwo mwero watinounza nawo kutambura mukati medu.

Wechipiri unofanana nawo, ndiwoyu: Ida umwe wako sezvaunozvida iwe. Mutemo wese nevaporofita zvinoenderana nemirairo iyi miviri. (Mat. 22: 39-40)

Rudo ndiwo musimboti weVhangeri. Kana iwe uchida, saka haufe wakamboita chero chinhu kukuvadza icho chinhu cherudo rwako (Mwari kana muvakidzani). Utsvene, ipapoka, hwakadaro rudo mukuita. Muchokwadi, achiziva utera hwako, Mwari anowanzo kufuratira izvo zvikanganiso zvinouya kuburikidza nazvo.

… Rudo runofukidza kuwanda kwezvivi. (1 Petro 4: 8)

Saka hutsvene, zvakare, hwakadaro kuchena kwechinangwa. Nekudaro, hutsvene kuzvigadzirisa kune imwe. Hutsvene kupindura kwedu, "hongu" wedu kuna Mwari; kukwana ibasa reMweya Mutsvene mukati nekupindura kwatiri.

Nzira yekuve mutsvene, saka, ndeyekutangira paunenge uri; ndezvekuti rudo paunenge uri, kutanga nezvinhu zvidiki.

Tinofanira kuramba miedzo mikuru neushingi husingakundike, uye kukunda kwedu pamiyedzo yakadai kunonyanya kukosha. Kunyangwe zvakadaro, pane zvese, isu tinogona kuwana zvakawanda nekudzivisa miedzo midiki iyo inoramba ichitirova. Miedzo mikuru ine simba. Asi huwandu hwemiyedzo diki hwakanyanya kutaridzika zvekuti kukunda pairi kwakakosha sekukunda kune akakurisa asi mashoma.

Pasina mubvunzo mhumhi nemapere zvine njodzi kudarika kuruma nhunzi. Asi ivo havawanzo kutikonzera kutsamwa uye kutsamwa. Saka havaedze kushivirira kwedu sezvinoita nhunzi.

Zviri nyore kurega kuuraya. Asi zvakaoma kudzivisa kuputika kwehasha uko kunowanzo kumutswa mukati medu. Zviri nyore kudzivisa upombwe. Asi hazvisi nyore kwazvo kuve wakazara uye kugara wakachena mumazwi, kutaridzika, kufunga, uye zviito.

Zviri nyore kusaba zvinhu zvemumwe munhu, zvakaoma kusazvichiva; zviri nyore kusapupura nhema mudare, zvakaoma kunyatso kutaura chokwadi mukutaurirana kwemazuva ese; nyore kurega kudhakwa, zvinonetsa kuzvidzora pane zvatinodya nekunwa; zviri nyore kusachiva kufa kwemumwe munhu, zvakaoma kusamboda chero chinhu chinopesana nezvaanofarira; zviri nyore kudzivirira kusvibiswa pachena kwehunhu hwemumwe munhu, zvakaoma kunzvenga kushora kwevamwe mukati.

Muchidimbu, iyi miedzo midiki kune kutsamwa, kufungira, godo, shanje, hupenzi, zvisina maturo, hupenzi, unyengeri, kunyepedzera, pfungwa dzisina kuchena, muedzo usingaperi kunyangwe kune avo vakazvipira uye vakasimba. Saka tinofanira kunyatsogadzirira uye nekushingaira kugadzirira iyi hondo. Asi ivai nechokwadi chekuti kukunda kwese kwakakunda vavengi vadiki ava kwakafanana nedombo rinokosha mukorona yekubwinya iyo Mwari yaakatigadzirira mudengan. -St. Francis of Sales, Chinyorwa cheMweya Hondo, Paul Thigpen, Tan Mabhuku; p. 175-176

Tinogadzirira zvehondo, hama nehanzvadzi, kuburikidza nehupenyu hwusingaperi hwekunamata wega, tichiita maSakaramende, uye pamusoro pezvose, kutenda mutsitsi dzaMwari nekutarisira.

… Hakuna munhu akasiya imba kana vanin'ina kana hanzvadzi kana amai kana baba kana vana kana minda nekuda kwangu uye nekuda kwevhangeri asingazogashi kakapetwa kazana parizvino munguva ino. Dzimba nehama uye vanin'ina nanamai nevana nevana neminda, pamwe nekutambudzwa, nehupenyu husingaperi munguva ichauya. (Evhangeri yanhasi)

 

Usasuruvara nekuti hauna hutsvene. 
Panzvimbo iyoyo, namatira neni tsitsi dzaMwari nerubatsiro, izvo zvisingambokundikani…


CD inowanikwa pa mamaki.com

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Pakuva Mutsvene

Kusanganisa Mwoyo

 

Dhawunirodha kopi YEMAHARA ye Divine Mercy Chaplet
nenziyo dzekutanga naMark:

 Dzvanya chivharo chearubhamu yekopi yako yemhando!

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUNAMATA.