Usatya Ramangwana

 

Kutanga kuburitswa munaNovember 19th, 2007. 

 

PIRI zvinhu. Ramangwana nderimwe tarisiro; uye chechipiri - nyika ndiyo kwete zvava kuda kupera.

Baba Vatsvene muSvondo Angelus vakataura nezvekuora moyo uye kutya izvo zvabata vazhinji muChechi nhasi.

Kana muchinzwa zvehondo uye nokumukira, ndizvo zvinotaura Jehovha musavhunduka; nekuti zvinhu zvakadaro zvinofanira kutanga zvaitika, asi hauzoperi ipapo. (Ruka 21: 9). Tichifunga nezve kurairwa uku kwaIshe, Chechi kubva pakutanga chaipo yaigara mukutarisira kwekunamata kudzoka kwaIshe, vachiongorora zviratidzo zvenguva uye vachiisa vakatendeka kungwarira mafambiro aMesiya anogara achizivisa kuti nguva yenyika yave pedyo. —-POPE BENEDICT XVI, Angelus, Mbudzi 18, 2007; ZENIT chinyorwa:  Vimba naMwari

Kuguma kwenyika hakusi pedyo. Asi kufamba kwechiporofita muChechi ndechekuti iyo kupera kwenguva inoita seiri kuswedera pedyo. Zvisinei nekutenda kwangu pane izvi neizvo zvevakawanda venyu, nguva uyu mubvunzo ucharamba uri chakavanzika kwatiri. Uye zvakadaro, pane pfungwa yekuti "chimwe chinhu" chakanyanya kwazvo, chiri pedyo. Nguva yacho ndeiyi ane pamuviri ne chinja.

Ichi "chimwe chinhu" chandinotenda kuti ndicho chikonzero chetariro. Kuti huranda hwehupfumi hwevazhinji munyika huchasvika kumagumo. Izvo zvinodhaka zvichaputswa. Kubvisa nhumbu kwacho kuchazove chinhu chekare. Kuti kuparadzwa kwepasi kuchapera. Rugare neruramisiro zvichawanda. Zvinogona chete kuuya kuburikidza nekubvisa uye nekuchenesa kwe yechando, asi itsva nguva yechirimo chido uyai. Zvinogona kureva kuti Chechi ichapfuura nepashungu dzayo, asi ichateverwa neKumuka kune mbiri.

Uye ichi "chimwe chinhu" chichaitika sei? Kuburikidza nekupindira kwaJesu Kristu musimba Rake, simba, tsitsi uye kururamisa. Mwari haana kufa-Ari kuuya… Neimwe nzira, zvine simba, Jesu ari kuzopindira pamberi pa Zuva reRuramisiro. Chii a Kusimuka kukuru kune vazhinji izvi zvichave.

 

Ngatiregei kutya ramangwana, kunyangwe richiita serisina tariro, nekuti Mwari waJesu Kristu, uyo akatora nhoroondo kuti azarure kuzadzikiswa kwazvo, ndiye arufa na omega, kutanga nekuguma. —-PAPA BENEDICT XVI, Ibid.

Hazvigoneke kwandiri kuti ndivakire hupenyu hwangu pahwaro hwenyonganiso, kutambura uye kufa. Ndiri kuona nyika ichishandurwa zvishoma nezvishoma kuita renje, ndinonzwa kutinhira kuri kuuya uko, rimwe zuva, kuchatiparadza zvakare. Ini ndinonzwa kutambura kwemamirioni. Uye zvakadaro, pandinotarisa kumusoro kudenga, ndinonzwa neimwe nzira kuti zvese zvichachinja kuita zvirinani, kuti hutsinye uhwu zvakare hunopera, kuti rugare nerunyararo zvinodzoka zvakare. -Diary yaAnn Frank, July 15, 1944

Dai Mwari… nekukurumidza aunza kuzadzikisa chiporofita chake chekushandura chiono chinonyaradza chenguva yemberi kuva chaicho chazvino… Ibasa raMwari kuunza awa rinofadza nekurizivisa kune vese… Kana rasvika, rinosvika ive yakakosha awa, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete yekudzoreredzwa kweHumambo hwaKristu, asi kunyaradzwa kwe… nyika. Isu tinonamata zvine simba, uye tinokumbira vamwewo kuti vanamatire ino rugare-inodiwa kwazvo yenzanga. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pane Runyararo rwaKristu muHumambo hwake"

Pakupedzisira zvinokwanisika kuti maronda edu mazhinji apore uye kururamisira kwese kumere zvakare netariro yesimba rakadzoreredzwa; kuti runako rworugare ruvandudzwe, uye minondo nemaoko zvidedere kubva paruoko uye apo vanhu vese pavachabvuma humambo hwaKristu uye nekuzvidira kuteerera izwi Rake, uye rurimi rwese ruchapupura kuti Ishe Jesu vari Mukubwinya kwaBaba. —PAPA LEO XIII, Kutsveneswa kuMweya Mutsvene, May 1899

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUFANANA NOKUTYA.