Kutanga Zvekare


Mufananidzo naEve Anderson 

 

Kutanga kuburitsa Ndira 1, 2007.

 

ZVIRI chinhu chakafanana gore rega rega. Tinotarisa kumashure pamusoro pemwaka weAdvent neKisimusi uye tinonzwa marwadzo ekuzvidemba: “Handina kunamata sekuti ndaizo… ndakadya zvakawandisa… ndaida kuti gore rino rive rinokosha… ndarasa mumwe mukana.” 

Na Mwari, nguva yega yega inguva yekutangazve.  --Catherine Doherty

Tinotarisa kumashure kune zvisarudzo zvegore Idzva, uye tinoziva kuti hatina kuzvichengeta. Izvo zvipikirwa zvakaputswa uye vavariro dzakanaka dzakaramba dzakadaro chete.

Na Mwari, nguva yega yega inguva yekutangazve. 

Hatina kunamata zvakakwana, taita mabasa akanaka atanga tichienda, takapfidza sezvataifanira kunge takave, munhu wataida kuve. 

Na Mwari, nguva yega yega inguva yekutangazve. 

 

MHOSVA YEMAHARA YEMAHARA

Seri kweidzi nzendo dzemhosva uye kupomedzerwa kazhinji inzwi re "mupomeri wehama" (Zvak. 12: 10). Hongu, takundikana; ichokwadi: Ndiri mutadzi ndiri kuda Muponesi. Asi kana Mweya uchipa mhosva, pane kutapira kwacho; mwenje, uye nemweya wekufema uyo unotungamira mumwe wakananga mu rwizi Tsitsi dzaMwari. Asi Satani anouya kuzopwanya. Anouya kuzotinyudza mukutongwa.

Asi pane nzira yekurova dhiyabhorosi pamutambo wake-nguva dzese. Svumbunuro yekukunda yakasungwa neshoko rimwe chete, uye ngazvive chisarudzo chedu chegore idzva iri:

kuzvininipisa

Paunotarisana nekunyara kwekukanganisa, zvininipise pamberi paMwari uchiti, “Hongu, ndaita izvi. Ndine mhosva. ”

Chibayiro changu, Mwari mweya wakaputsika; mwoyo wakapwanyika uye wakaninipiswa, haiwa Mwari, hamuzorambi. (Pisarema 51)

Kana iwe ukagumburwa ukawira mukutadza waifunga kuti uri pamusoro, zvininipise pamberi paMwari muchokwadi chezvauri chaizvo.

Uyu ndiye wandinofarira: akaderera uye akaputsika murume anodedera neshoko rangu. (Isaya 66: 2)

Paunenge wafunga kushanduka, uye mukati mekanguva kapfupi wodzokera muchivi chimwe chete, zvininipise pamberi paMwari uchiratidza kwaari kusakwanisa kwako kuchinja.

Pamusoro ndinogara, uye noutsvene, uye neavo vakadzvinyirirwa uye vakasuruvara pamweya. (Isaya 57:15)

Kana iwe uchinzwa kuremerwa nekudzvinyirirwa, kuyedzwa, rima, uye mhosva, rangarira kuti Ishe vakauya kuzorwara, kuti vari kutsvaga gwai rakarasika, kuti havana kuuya kuzopa mhosva, kuti vakafanana newe munzira dzese, kunze kwekunge usina kutadza. Rangarira kuti iyo nzira yaIye ndiyo Nzira yaakatiratidza. 

kuzvininipisa 

Iye ndiye nhovo yevose vanomuita hutiziro hwavo. (Pisarema 18 :)

 

NYAYA YOKUTENDA

Na Mwari, nguva yega yega inguva yekutangazve.

Kuzvininipisa inyaya yekutenda… inyaya yekuvimba, kuti Mwari vachandida kunyangwe ndakundikana zvakanyanya kuva mutsvene. Uye kwete izvo chete, asi izvo Mwari vachandigadzirisa; kuti Asazondisiya ndoga uye agondiporesa uye andidzorere.

kukunda kunokunda nyika ndiko kutenda kwedu. (1 Johani 5: 4)

Mabhuratha nemasisita — Achadaro. Asi panongova nemusuwo mumwe chete wekurapa uku nenyasha zvandinoziva nezvazvo:

kuzvininipisa

Kana iwe uchigamuchira izvi, hwaro hwehunhu hwese, ipapo haubatike. Nekuti kana Satani auya kuzokuwisira pasi, anozoona kuti watopfugama pamberi paMwari wako.

Iye achatiza.  
 

Dzivisai dhiabhori, uye iye achakutizai. (Jakobho 4: 7)

Ani naani anozvikwidziridza achaninipiswa; asi ani nani unozvininipisa uchakwiridzirwa. (Mateo 23:12)

Hutsvene hunokura nekwaniso yekutendeuka, kutendeuka, kuda kutanga zvakare, uye pamusoro pezvose nekwaniso yekuyananisa nekuregerera. Uye tese tinogona kudzidza nzira iyi yehutsvene. -PAPA BENEDICT XVI, Vatican City, Ndira 31, 2007

 


 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUNAMATA.