Benedict, uye Kupera kweNyika

PapaPlane.jpg

 

 

 

NdiMay 21, 2011, uye nhepfenyuro huru, senguva dzose, yakanyanya kugadzirira kuterera kune avo vanopa zita rekuti "Mukristu," asi vachitsigira kupokana, kana asiri mazano eupenzi (ona zvinyorwa pano uye pano. Kukumbira ruregerero kune avo vaverengi muEurope avo vakapererwa nenyika maawa masere apfuura. Ndingadai ndakatumira izvi kare). 

 Pasi riri kuguma nhasi here, kana muna 2012? Kufungisisa uku kwakatanga kuburitswa Zvita 18, 2008…

 

 

FOR kechipiri mupapa wake, Papa Benedict XVI akataura kuti kuuya kwaKristu seMutongi nekuguma kwenyika hazvisi "padhuze" sekufunga kwevamwe; kuti zvimwe zviitiko zvinofanirwa kutanga zvauya Iye asati adzoka kuKutongwa Kwekupedzisira.

Pauro pachake, mutsamba yake kuvaTesaronika, anotiudza kuti hapana munhu anogona kuziva nguva yekuuya kwaIshe uye anotinyevera kuti tisarwadziswe kuti kudzoka kwaKristu kuve pedyo. —PAPA BENEDICT XVI, Zvita 14, 2008, Vatican City

Saka apa ndipo pandichatanga…

 

 

MAZUVA EKUPEDZISIRA, ASI KUGUMA KWENYIKA

Kubva pakukwira kudenga, kuuya kwaKristu mukubwinya kwave pedyo, kunyangwe hazvo "zvisiri zvako kuti uzive nguva kana mwaka zvakagadzwa naBaba nesimba ravo." Uku kuuya kwekupedzisira kunogona kuzadzikiswa chero nguva, kunyangwe kana zvese uye nemuedzo wekupedzisira unotangira izvi "wakanonoka". - Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 673

MuVateereri vazhinji munaNovember 12, 2008, Baba Vatsvene vanotsanangura kuti chii chaizvo chiri "kunonoka" kuuya uku:

… Ishe waIshe usati wasvika kuchave nekutsauka pakutenda, uye mumwe anonyatsotsanangurwa se "munhu wekusateerera mutemo", "mwanakomana wekuparadzwa" anofanira kuratidzwa, uyo mutsika anouya kuzodaidza kuti Anopesana naKristu. —PAPA BENEDICT XVI, Square yaSt. kutaura kwake kudzokorora yambiro yaSt. Paul muna 2 VaTesaronika 2 pakudzoka kwaKristu. 

Vanababa veKereke yekutanga - manzwi akabatsira kuburitsa nekupfuudza Tsika dzevaapositori, kazhinji nedzidziso yaiuya yakananga kubva kuvaApostora kana vateveri vavo - vanotipa imwezve nyevero yezviitiko zvakateerana Kristu asati adzoka kwekupedzisira. Chaizvoizvo, yakadaro:

  • Ino nguva iriko inopera munguva yekusateerera mutemo nekutsauka, zvichizoguma ne "asina mutemo" -Anopesana naKristu (2 VaT. 2: 1-4).
  • Anoparadzwa nekuratidzwa kwaKristu (2 VaTesaronika 2: 8), pamwe chete nevaya vakagamuchira mucherechedzo wechikara (mutongo weiyo mupenyu; Rev 19: 20-21); Satani anobva asungwa necheni kwe “chiuru chemakore” (Zvak. 20: 2) saMwari anosimbisa ushe hwerugare (Isaya 24: 21-23) kugadziriswa nekumuka kwevakafira (Zvak. 20: 4).
  • Pakupera kweiyi nguva yerunyararo, Satani anosunungurwa kubva mugomba rakadzika kwenguva pfupi, kusunungurwa kwekupedzisira kuMwenga waKristu kuburikidza na "Gogi naMagogi," nyika idzo Satani anonyengera mukumukira kwekupedzisira. (Zva 20: 7-10).
  • Moto unobva kudenga ukavaparadza (Zvak. 20: 9); Dhiabhori akakandwa mudziva remoto, umo maive naAntikristu (Chikara) (Zvak. 20: 10) kuunza Kuuya Kwekupedzisira Mukubwinya kwaJesu, kumutswa kwevakafa, uye Kutongwa Kwekupedzisira (Zvak. 20: 11-15), uye kupera kwemamiriro ekunze (1 Pt. 3:10), kugadzirira “matenga matsva nepasi idzva” (Zva 21: 1-4).

Iyi nhevedzano yezviitiko mushure pakudzoka kwaKristu seMutongi kunowanikwa mune zvinyorwa zveVanoverengeka vekutanga veChechi nevanyori vechechi:

… Mwanakomana wake paachauya kuzoparadza nguva yevasina mutemo, uye achitonga vasingadi Mwari, uye nekushandura zuva nemwedzi nenyeredzi, ipapo achazorora pazuva rechinomwe… mushure mekuzorora kwezvinhu zvese, ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kutanga kweimwe nyika. -Tsamba yaBhanabhasi (70-79 AD), yakanyorwa naApostole baba vepakati pazvo

Naizvozvo, Mwanakomana waMwari Wekumusoro-soro uye ane simba… achaparadza kusarurama, nekuita mutongo Wake mukuru, uye acharangarira kuupenyu wakarurama, uyo… uchabatanidzwa pakati pevanhu makore churu, uye uchavatonga nekururama kukuru. raira… Zvakare muchinda wamadhimoni, anova ndiye anopikisa zvakaipa zvese, achasungwa necheni, uye achasungwa mukati memakore chiuru ekutonga kwekudenga… Makore churu asati apera, dhiabhorosi achasunungurwa patsva uye unganidza marudzi ose echihedheni kuti arwe neguta dzvene… “Ipapo kutsamwa kwaMwari kwekupedzisira kuchasvika pamusoro pamarudzi, ndokuvaparadza chose” uye nyika ichawira mumoto mukuru kwazvo. -Muzana ramakore rechina munyori weChechi, Lactantius, "Dzidziso dzaMwari ”, Vanababa ante-Nicene, Vol 7, peji. 211

St. Augustine akapa dudziro ina dze "chiuru chemakore" nguva. Iyo inonyanya kutaurwa nhasi ndeyekuti inoreva nguva kubva kumuka kwaKristu kusvika zvino. Nekudaro, kwaingova kududzira kumwe chete, kungangoitwa kwakakurumbira pakurwisa iyo dzidziso dzakatsauka dze chiuru chemakore panguva iyoyo. Tichifunga izvo zvakataurwa naFata veChechi vanoverengeka, kumwe kududzira kwaAugustine kunogona kunge kwakakodzera.

Avo avo, pasimba reichi chikamu [chaZvakazarurwa 20: 1-6], vakafungidzira kuti kumuka kwekutanga kune ramangwana uye nemuviri, vakatamiswa, pakati pezvimwe zvinhu, kunyanya nenhamba yemakore churu, sekunge chaive chinhu chakakodzera kuti vatsvene vagone kufarikanya zororo reSabata panguva iyoyo, zororo dzvene mushure mekushanda kwezviuru zvitanhatu zvemakore kubvira pakasikwa munhu… yamazuva matanhatu, rudzi rweSabata rechinomwe-ramakore mumakore ane chiuru anotevera; uye kuti ndosaka vatsvene vachisimuka, kureva .; kuchengeta Sabata. Uye maonero aya aisazoshora, dai zvaitendwa kuti mufaro wevatsvene paSabata iro uchave zvokunamata, uye mugumo pamberi pehunhu hwaMwari… -De Civitate Dei [Guta raMwari], Katorike University of America Press, Bk XX, Ch. 7

Iyi tsika yevaapositori inovhenekerwa nezvakazarurwa zvakavanzika zvakavanzika. "Zuva rechinomwe", "makore ane chiuru ekutonga kudenga" kwakaporofitwa neMhandara Yakaropafadzwa muFatima paakavimbisa kuti Mwoyo Wake Wakachena uchakunda uye nyika ichapihwa "nguva yerunyararo." Nekudaro, Jesu akarayira kunaSt Faustina kuti nyika yave kurarama munguva yakakosha yenyasha:

Rega vanhu vese vazive tsitsi dzangu dzisinganzwisisike. Icho chiratidzo chenguva dzekupedzisira; shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa. —Diary yaSt. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, N. 848

Imwe yenzizi huru dzekufunga pane ino webhusaiti dzidziso yekuti Mutumbi - Chechi - ichatevera Kristu Musoro wayo kuburikidza neKuda kwayo. Panyaya iyi, ini ndakanyora akateedzana mafungidziro akadanwa Kutongwa Kwemakore Manomwe iyo inosanganisa kufunga kuri pamusoro kweMadzibaba eChechi neCatechism, Bhuku raZvakazarurwa, kubvumidzwa kuzarurirwa kwakazvimirira, nekurudziro kwakauya kwandiri kuburikidza nemunamato, uchibatanidza zvese zvinoenderana neKushushikana kwaIshe Wedu.

 

INGUVAI?

Saka chiripiko chizvarwa ichi mune akateedzana ezviitiko zve cosmic? Jesu akatiraira kuti titarise zviratidzo zvenguva kuti tigone kugadzirira zviri nani kuuya kwake. Asi kwete kuuya kwake chete: kugadzirira zvakare kwekuuya kwevaporofita venhema, kutambudzwa, Anopesana naKristu, nemamwe matambudziko. Hongu, Jesu akatiraira kuti titarise uye tinamate kuitira kuti tikwanise kuramba takatendeka panguva ye "kutongwa kwekupedzisira" kwaizouya.

Kubva pane zvandataura pamusoro apa, asi kunyanya pamashoko aPapa John Paul II, Paul VI, Leo XIII, Pius X nevamwe mapapa avo vese vakataura nezvenguva yedu mu mutauro weapocalyptic, chizvarwa chedu zvirokwazvo chinokwikwidza kusvika kunogona kuitika kweiye "asingateereri mutemo." Iyi mhedzisiro ini ndatsanangura, hongu, mune akati wandei ezvinyorwa pane ino saiti.

Chii chinonzi basa rangu? Muchidimbu, iko kugadzirira zvirinani kune iyi miedzo. Nekudaro, chinangwa changu chikuru ndechekukugadzirira, kwete kwaAntikristu, asi waJesu Kristu! Nokuti Ishe ari pedyo, uye Anoda kupinda mumwoyo mako ikozvino. Kana iwe ukazarura wakawandisa moyo wako kuna Jesu, saka wave kutotanga kurarama muHumambo hwaMwari, uye kutambudzika kwenguva ino iriko kucharatidzika kunge pasina kana kuchienzaniswa nekubwinya kwauchazoravira ikozvino, uye uko kwakakumirira nekusingaperi.

Pane zvinhu zvinotyisa zvakanyorwa mune aya "mablog." Uye kana vachikumutsa nekukuchaira kumakumbo aKristu, ipapo icho chinhu chakanaka. Ini ndaizokurumidza kukuona iwe Kudenga nemabvi anodedera pane kuziva kuti iwe wakapinda mumarimi asingagumi nekuti iwe wanga wakarara muzvivi. Asi kunyangwe zvirinani kana iwe ukauya kunaIshe mukuvimba netariro, uchiziva rudo rwake rusingaperi netsitsi kwauri. Jesu haasi mumwe "nzira yekubuda uko", mutongi ane hutsinye anomhanyira kukutongera, asi Ari padyo… ihama nehama, akamira sezvazvaive pamusuwo wemoyo wako. Kana iwe ukavhura, Anotanga kuzevezera zvakavanzika zvaKe zveumwari kwauri, achiisa ino nyika nezvose zvayakabatirwa mumamiriro ayo akakodzera, uye kukupa iwe Nyika ichauya, mune ino hupenyu, uye neinotevera.

Nhaurirano yechiKristu yezvinhu zvekupedzisira, inonzi eschatology, inogara ichitanga nechiitiko cheKumuka kuvakafa; muchiitiko ichi zvinhu zvekupedzisira zvakatotanga uye, mune imwe pfungwa, zvatove zviripo.  —PAPA BENEDICT XVI, Vazhinji Vateereri, Mbudzi 12, 2008, Vatican City

Denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatongopfuuri. Asi zvezuva iro kana awa, hapana anoziva, kunyangwe ngirozi kudenga, kana Mwanakomana, asi Baba chete. Ngwarira! Svinurira! Hamuzivi kuti nguva yacho ichasvika rini. (Mako 13: 31-33)

'Ishe ari pedyo'. Ichi ndicho chikonzero chemufaro wedu. —PAPA BENEDICT XVI, Zvita 14, 2008, Vatican City

 

RELATED KUVERENGA:

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MAMIRIRIYONI, NGUVA YENYASHA uye tagged , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.