Chishongo kune Impact

 

THE mazwi akajeka uye akapfupika apo ini ndainamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa svondo rapfuura: Brace yekukanganisa… 

 

DUTU SEDUTU

Nditenderei kuti ndirangarire muchidimbu zvakare zuva riya makore gumi nematanhatu apfuura apo pandakanzwa kuda kuona dutu richikunguruka mumaruwa. Pakati pekutanga "zvino mazwi" akauya kwandiri masikati ane dutu:

Kune Dutu guru riri kuuya panyika sechamupupuri.

Mazuva anoverengeka gare gare, ndakakweverwa kuchitsauko chechitanhatu cheBhuku raZvakazarurwa. Pandakatanga kuverenga, ndisingafungire ndakanzwa zvakare mumoyo mangu rimwe izwi:

Iri NDIKO Dutu Guru. 

Zvinoitika muchiratidzo chaSt. John inhevedzano ye “zviitiko” zvinoita sezvine hukama izvo zvinotungamira mukupunzika kwakakwana kwenzanga kusvikira "ziso reDutu" - chisimbiso chechitanhatu - chinonzwika zvakanyanya sechinonzi "kuvhenekera kwe. hana” kana “yambiro”.[1]ona Zuva Guru reChiedza Uye izvi zvinotisvitsa pachikumbaridzo che Zuva raIshe.

Nguva pfupi mushure mokuverenga chitsauko chino, Ishe akandidana mune chiitiko chine simba kwazvo, uye kuburikidza nemashoko aSt. John Paul II, kuti ndive "murindi" wenguva idzi.[2]ona Yakadanwa kuDanga Haufanire kunditenda kana kubvuma zvandinonzwa kuti Ishe vakaita sevari kutaura kumoyo wangu. Zvose izvi ndinozviisa pasi pokutongwa kweChechi. Asi ndinovimba muchafunga zviri pamberi pemeso enyu izvozvi… nekuti Dutu Guru iri rava kuda kuwira pasi. 

 

KUFADZWA KWEKEREKE

Sezvandakanyora zhizha rapfuura, zvinhu zvandakanyora pamusoro pemakore zviri kuitika izvozvi munguva chaiyo panguva kumhanya warp ne hupenyu nerufu mhedzisiro.[3]cf. Muvengi Ari Mukati Masuwo Hatikwanise kuenderana nezviratidzo zvezuva nezuva,[4]Kutevera misoro yenyaya nemubatsiri wangu muongorori, Wayne Labelle, kusanganisira tsinhiro, tibatane nesu pa "The Now Word - Signs" at. MEWE ayo ari maungira akananga ezvisimbiso zveSt. John's Apocalypse.

Mushure meinoratidzika kunge inguva yetsitsi (chisimbiso chekutanga; chinotsanangurwa mune yedu Nemakore) ndiko kuti rugare runobva rwabviswa panyika (chisimbiso chechipiri); inflation nehupfumi kuputsika kutevera (chisimbiso chechitatu); kudonha ndiko "munondo, nzara, nedenda" - ndiko kuti, kusagadzikana munharaunda, kushomeka kwechikafu, uye "denda" nyowani (chisimbiso chechina); chitambudzo chamasimba masimba chinovapo, chinoratidzika kuva chinorwisana navafundisi (chisimbiso chechishanu); uye ipapo kunouya "ziso reDutu", "yambiro" uye chinguva chesarudzo kuvanhu (chisimbiso chechitanhatu nechinomwe): pakupedzisira kusarudza kutevera Jesu Kristu uye kuiswa chiratidzo nokuda Kwake (Rev 7: 3), kana akaiswa chiratidzo nokuda kwaAntikristu (Zva 13:16-17). 

Chokwadi, zvatiri kutaura nezvazvo Kushushikana kweChechi. Vazhinji vaturikiri veBhuku raZvakazarurwa vanokarakadza kuti idimikira reLiturgy.[5]cf. Kududzira Zvakazarurwa Uye ikoko kunzwisiswa kwakaisvonaka kweiri bhuku rokufananidzira rakadzama. Asi chii chinonzi Liturgy kunze kwe "kuratidzwazve" kweChibayiro Chitsvene paKarivhari, Passion yaJesu? Nokudaro, Bhuku raZvakazarurwa rinoratidzawo shungu - asi kwete yeMusoro; panguva ino, ndiwo Muviri waKristu: 

… [Kereke] ichatevera Tenzi wake mukufa kwake uye nokumuka. -Catechism yeChechi yeKaturike, 677

Uye chii chakakonzera Kuda kwaJesu? Kwakanga kuri “kutsvoda” kwaJudhasi, uye naizvozvo, Vaapostora vakarasikirwa noushingi hwavo ndokutiza muGetsemane.

Judhasi, uchatengesa Mwanakomana womunhu nokutsvoda here? ( Ruka 22:48 )

Uye chii ichi "kutsvoda" munguva yedu, Passion yedu?

Handizvo here apo Papa Francis vakatsigira zvizere kubaiwa kwepasirese, zvichiguma nekutaura kuti kutora jekiseni "chiito cherudo"?[6]vagoramedia.va Nokuti nemashoko aya, kutambura kweChechi kwakasimbiswa.[7]cf. Ndiani Anodzivisa? Nekuti zvakajeka uye zvine chinangwa, sekuvhurika-sosi data yehurumende inoratidza uye kunyange muvambi weiyi mRNA "majekiseni" anoyambira,[8]Dr. Robert Malone, PhD; cf. Kutevera Sayenzi? zvino vari kukonzera rufu nekukuvadzwa zvisina mukare akamboona[9]cf. Mitero kumativi ose enyika.[10]Dr. Jessica Rose, PhD, akaverenga kuti vakawanda se150,000 18 vakafa muUnited States moga nemajekiseni; chete Medicare data ipapo chete (48,000% yehuwandu) inoratidza vanopfuura 14 vafa mukati memazuva gumi nemana ejekiseni: ona Mitero. Uye nyanzvi yezvenhamba Matthew Crawford anofungidzira pasi rese "kuti mazana masere ezviuru kusvika mazana maviri ezviuru ekufa kweCCIDID-800,000 akanyorwa ndidzo dzinokonzerwa nekudzivirira"; maona roundingtheearth.substack.com Zvakare, ne "kutsvoda" uku, mirairo yekudzivirira yakapihwa a chikomborero chapapa. Zvino, vazhinji ve (vasina kubayiwa) vakatendeka, kusanganisira vapristi,[11]Pandakanga ndichinyora izvi, shoko rakapinda kubva kune mumwe wevaverengi vangu: “Ndapota nyengetererai muprista mutsvene zvikuru; bhishopi wake akamuudza nhasi kana akasatora pfuti haachazobvumidzwa kuita Misa zvakare. Ari kunetseka uye anenge afunga kuzvitora, kunyange zvazvo achiziva kuipa kwahwo. Ndapota ndinomunamatira… Ari kuCanada.” vari kurambidzwa kupinda Misa, kurambidzwa kuita mabhizimisi, kurambidzwa kupinda mumhuri dzavo, kurambidzwa kupinda munzanga. Urwu ndirwo rusaruraganda - kutyora kodzero dzevanhu zvachose [12]Sezvo iyo mRNA geni ekurapa ari kuyedza, chero kumanikidza kana "mvumo" yekumanikidza mumwe munhu kuti ajekiwe neiyi tekinoroji kutyora kwakanangana nedzidziso yeKaturike pamwe neNuremberg Code. Bumbiro iri rakagadzirwa muna 1947 kuchengetedza varwere kubva pakuedzwa kwekurapa, ichitaura sekuzivisa kwayo kwekutanga kuti "mvumo yekuzvidira yemunhu nyaya yakakosha chose.”—Shuster E. Makumi mashanu emakore gare gare: Kukosha kwekodhi yeNurembergNew England Chinyorwa cheMedicine. 1997; 337: 1436-1440 nedzidziso yeKatorike,[13]"... chikonzero chinoshanda chinoburitsa pachena kuti kubaya, semutemo, chisungo chetsika uye kuti, saka, kunofanira kunge kuri kwekuzvidira." - "Cherechedza pahunhu hwekushandisa mamwe majekiseni ekudzivirira Covid-19", n. 5, v Vatican.va kana dzisiri pfungwa dzese dzeizwi rudo. [14]Cf. Vhura Tsamba kuMabhishopi eKatorike 

Vakatendeka vaKristu vakasununguka kuzivisa zvavanoda, kunyanya zvavanoda zvemweya, uye zvido zvavo kuVafundisi veChechi. Vane kodzero, zvechokwadi pane dzimwe nguva basa, maererano neruzivo rwavo, kugona kwavo uye chinzvimbo, kuratidza kuVafundisi vanoyera maonero avo pazvinhu zvine chekuita nekunaka kweChechi. Vane maruramirowo okuita kuti mirangariro yavo izivikanwe kuvamwe vakatendeka vaKristu, asi mukuita kudaro nguva dzose vanofanira kuremekedza perero yokutenda netsika, kuratidza ruremekedzo rwakafanira kuvafundisi vavo, uye kurangarira zvose zviri zviviri kunaka kwavose nechiremera chavanhu vamwe navamwe. . -Code yeCanon Mutemo, 212

Kana Canon 212 yakamboshanda, ndizvozvo ikozvino.[15]“... —Cardinal Gerhard Müller, Corriere della Sera, Mbudzi 26, 2017; kubva kuMoynihan Letters, #64, Nov. 27th, 2017 Kuti ndive pachena, ndiri kwete vachishora vavariro dzaBaba Vatsvene, dzandinofungidzira kuti ivavariro dzakanaka. Asi, ini handikwanise kukuudza kuti kangani vaverengi vakandiudza izvozvo vakadzingwa kana kuti kutadza kuwana basa nokuti vashandirwi vakangovaudza kuti: “Papa akati unofanira kubaiwa nhomba.” Sekungosiyiwa kwakaita Jesu neVaapostora Vake muGetsemane, vakawanda zvino vanonzwa vasiyiwa nevafudzi vavo vakangogamuchira mafungiro aPapa panyaya dzesayenzi nezvekurapa.[16]“…Kereke haina hunyanzvi hwesainzi… Chechi haina mvumo kubva kuna Ishe yekutaura pamusoro penyaya dzesainzi. Isu tinotenda mukuzvimiririra kwesainzi. " —Cardinal Pell, Religious News Service, Chikunguru 17th, 2015; reg-media.com uye akapotsa asiya Muviri waKristu kuti a vakatsamwa “mhomho”[17]cf. Mhomho Inokura ndiani zvino kuseka, kusabvisa, uye kutsika-tsika rusununguko rwavo nechiremerera.

O, kana ndikabvunza Mudzikinuri Woumwari, sezvakaita muporofita Zachary mumweya, ‘Ko maronda aya ari mumaoko ako chii? mhinduro yacho yaisazova isina chokwadi. 'Naaya ndakakuvadzwa mumba yeavo vaindida. Ndakakuvadzwa neshamwari dzangu dzisina kana chavakaita kundidzivirira uye avo, pazviitiko zvese, vaizviita vateveri vevavengi Vangu. ' Uku kuzvidza kunogona kuendeswa kune vasina simba uye vanotya maKaturike enyika dzese. —PAPA ST. PIUS X, Kuburitswa kweDecree yeHeroic Hunhu hweSt.Joan weArc, nezvimwewo, Zvita 13, 1908; v Vatican.va

In Francis uye Chikepe Chikuru, takarangarira chiono chevaoni veFatima ve "bhishopi ane chena" (papa):

Mamwe maBhishopu, Vapristi, varume nevakadzi Vechitendero [vaikwira] mugomo refu, pamusoro paro pakanga paine Muchinjikwa mukuru wehunde dzakatsemurwa semuti wemhunga une makwati; vasati vasvika ikoko Baba Vatsvene vakapfuura nepakati peguta hombe hafu iri matongo uye nehafu vachidedera nenhanho inomira, vachirwadziwa nemarwadzo nekusuwa, vakanamatira mweya yezvitunha zvavakasangana nazvo munzira ... -Mharidzo yeFatima, Chikunguru 13th, 1917; v Vatican.va

Ndeipi iri ngwavaira yakatambudza Baba Vatsvene navaavo vavaiva navo? Kwaive kuzviziva here, kwakazoonekwa kunonoka, kuti Pontiff aive avatungamira nekusaziva kupinda muchirongwa chikuru chekubvisa vanhu uye huranda hwehupfumi kuhudzvanyiriri hwehutano hwepasirese? 

... zvinoratidzwa [muchiratidzo cheFatima] pane kudiwa kweKushuva kweChechi, iyo inozviratidza pachayo pamunhu waPapa, asi Pope ari muChechi uye naizvozvo zvinoziviswa kutambura kweChechi. … -PAPA BENEDICT XVI, hurukuro nevatori venhau nezvekutizira kwake kuPortugal; rakashandurwa kubva kuItaly: "Le parole del papa:« Nonostante la famosa nuvola siamo qui… "" Corriere della Sera, Chivabvu 11, 2010

Funga nezveshoko rechiporofita iri rakapihwa muoni weCosta Rica akatenderwa nechechi Luz de Maria makore matatu apfuura:

Upfumi hwepasi rose huchava hwaantikristu, hutano huchava pasi pekunamatira kwaantikristu, munhu wese achasununguka kana akazvipira kunaantikristu, chikafu chichapihwa kwavari kana vakazvipira kunaantikristu… Urwu ndirwo rusununguko rwekuti vasununguke kwavari. rudzi urwu runozviisa pasi pomupikisi waKristu. -Mukadzi wedu kuna Luz de Maria, Kurume 2, 2018

Asi hapana chimwe cheizvi chinogoneka pasina kudonhedza hurongwa hwazvino…

 

BRACE FOR IMPACT

Kungofanana nemhepo dzechamupupuri dzinokurumidza uye nechisimba zvakanyanya kuswedera kweziso redutu rinoswedera - saka, zvakare, zviitiko zvikuru zviri kuuya nekukurumidza izvozvi, chimwe mushure mechimwe panguva. kumhanya warp.

Izvi zviitiko zvichauya kunge mabhokisi enhabvu mumatiraki uye zvichakwidimbura pasi rese. Makungwa haachadzikame uye makomo anomuka uye kupatsanurwa kuchawanda. —Jesu kumuoni wokuAmerica, Jennifer; Kubvumbi 4, 2005

Uye hama nehanzvadzi, zvizhinji zvekufungidzira uku intentional uye nekugadzira.[18]semuenzaniso. livel-net.com Sekunyora kwakaita Papa Leo XIII makore mazhinji apfuura, chirongwa cheMasonic nguva yese yanga iri yekuparadza hurongwa hwazvino uye "kuvaka zvakare zvirinani" - "Great Reset" - sekuiswa kwazvinoitwa nevepasirose nhasi. 

… Icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira chinozvimanikidza kuti vaone-ndiko kuti, kupidigurwa zvachose kwechinamato nezvematongerwo enyika zvepasirese zvakaburitswa nedzidziso yechiKristu, nekumisikidzwa kwechinhu chitsva chezvinhu zvinoenderana nezvavanofunga, iyo nheyo nemitemo zvichatorwa kubva zvechisikigo chete. —PAPA LEO XIII, Humanum GenusEncyclical paFreemasonry, n. 10, Kubvumbi 20, 1884

Aya "mazano" akavigwa mumutauro wakatsetseka uye unowanzonakidza weAgenda 2030: zvinangwa zve "budiriro inoenderera" yeUnited Nations.[19]cf. Icho chitsva Chihedheni - Chikamu III  

Denda iri rakapa mukana we "reset". Uyu ndiwo mukana wedu wekuti mhanyisa kuedza kwedu kusati kwaita denda rekufungidzira zvakare masisitimu ehupfumi… “Kuvaka Kumashure Zvirinani” kunoreva kuwana rutsigiro kune vanotambura zvakanyanya tichiramba tichiwedzera kukurumidza kusvika ku2030 Agenda yebudiriro inoenderera… -Gurukota Gurukota Justin Trudeau, Global News, Gunyana 29, 2020; Youtube.com, 2:05 mucherechedzo

Wanga uchinetseka here kuti "Mavhiki maviri ekudzikamisa curve" yakangoerekana yave kuchema kunowirirana kubva kuvatungamiriri vekuMadokero kweshanduko yepasirese? 

Pasina kukurumidza uye nekukasira kuita chiito, pamwero uye mwero watisati wamboita, tichapotsa hwindo remukana 'wekugadzirisa' kuitira… remangwana rakagadzikana uye rinosanganisirwa… Nechimbichimbi chiripo pakudzivirira kukuvadzwa kusingagadzirise pasi redu, tinofanira kuisa. pachedu pane izvo zvinongogona kutsanangurwa senzira yehondo. --Prince Charles, dailymail.com, Nyamavhuvhu 20th, 2020

Hondo naani kana chii, chaizvo? Prince Charles ndiye mukuru weWorld Wildlife Fund (WWF), iyo "yakabatanidzwa mukuita kurudziro yakagadziridzwa neClub yeRome uye kushanda pamwe neIMF, World Bank, UNEP (United Nations Environment Programme) , UNESCO (Munhu uye Biosphere Chirongwa), iyo Soros Foundation, iyo MacArthur Foundation, iyo Hewlett Foundation, nezvimwe.[20]"Muchinda Charles uye Mukuru Reset", savkinoleg583.medium.com Zvakanaka, Chikwata cheRoma chaive chisina kunonoka kutaura chaizvo kuti "hondo" iyi inopesana nani: 

Mukutsvaga muvengi mutsva wekutibatanidza, takauya nepfungwa yekuti kusvibiswa, kutyisidzira kwekudziya kwepasi, kushomeka kwemvura, nzara uye nezvimwe zvinokwana bhiri. Njodzi idzi dzese dzinokonzerwa nekupindira kwevanhu, uye zvinongova kuburikidza nekushanduka kwemaitiro nemaitiro vanogona kukunda. Muvengi chaiye ipapo, ndiye mutsa pacharo. -Alexander King & Bertrand Schneider. Yekutanga Global Revolution, p. 75, 1993

Iwe haugone "kugadzirisa" kunze kwekunge watanga patsva; haugone “kuvakazve” kutozosvikira wakoromora. Uye haugone kuzadzisa chero cheizvi zvinangwa, zvinoenderana nechiono chavo uye neavo vanopa mari uye kutungamira kurwisa kwepasirese, pasina huwandu hwevanhu.[21]cf. Iyo Caduceus Kiyi

Uku kubviswa kwe "hurongwa hwekare" ndiko kwatiri kupupurira pamberi pemeso edu, kuuya kwatiri nekumhanya kweChikamu 5 chamupupuri. 

 

NGUVA YEZVISIMBO

Chisimbiso chechipiri chinowanzofungidzirwa kuti ihondo.

Rimwe bhiza rakabuda, dzvuku. Mutasvi waro wakapiwa simba rekubvisa rugare panyika, kuti vanhu vaurayane. Uye akapihwa bakatwa hombe. (Zvak. 6: 4)

Izvozvi zvave kugamuchirwa zvakanyanya kuti hutachiona hweSARS-CoV-2 hunopomerwa COVID-19 ibio-chombo, nemaune kana netsaona chakaburitswa murabhoritari yekutsvagisa muWuhan, China.[22]Bepa rinobva kuSouth China University of Technology rinoti 'iyo coronavirus inouraya pamwe yakabva murabhoritari muWuhan.' (Kukadzi 16, 2020; dailymail.co.ukMukutanga kwaFebruary 2020, Dr. Francis Boyle, uyo akanyora iyo US "Biological Weapons Act", akapa chirevo chakazara achibvuma kuti 2019 Wuhan Coronavirus inoshatisa Biological Warfare Weapon uye kuti World Health Organisation (WHO) yatove kuziva nezvazvo. (cf. zerohedge.com) Muongorori wehondo yehupenyu hweIsrael akataura zvakafanana. (Ndira 26, 2020; yekuwwrans.com) Dr. Peter Chumakov weEngelhardt Institute of Molecular Biology uye Russian Academy yeSainzi vanoti "kunyangwe hazvo vavariro yemasayendisiti eWuhan mukugadzira iyo coronavirus yakanga isiri yakaipa - pachinzvimbo, ivo vaiedza kuongorora hutachiona hwehutachiona… zvinhu zvinopenga… semuenzaniso, zvinoiswa mu "genome", izvo zvakapa hutachiona kugona kubata hutachiona hwevanhu. "(zerohedge.com) Muzvinafundo Luc Montagnier, akahwina mubairo weNobel Prize yeMedicine uye murume akawana hutachiona hweHIV muna 2008, anoti SARS-CoV-1983 hutachiona hunoshandiswa hwakaburitswa netsaona murabhoritari muWuhan, China. mevidon.comnyowani zvinyorwa, achitora masayendisiti akati wandei, akanongedzera kuCOVID-19 sehutachiona hwakagadzirwa. (mevidon.com) Chikwata chemasayendisiti eAustralia chakaburitsa humbowo hutsva iyo koronavirus inoratidza zviratidzo "zvekupindira kwevanhu."livel-net.comyekuwwrans.com) Aimbova mukuru wesangano reBritish intelligence M16, Sir Richard Dearlove, vakati vanotenda kuti hutachiona hweCOVID-19 hwakagadzirwa murabhoritari ndokupararira netsaona.jpost.com) Mubatanidzwa weBritish-Norwegian unoti Wuhan coronavirus (COVID-19) "chimera" yakavakwa murabhoritari yeChinese. (Pachaguide.com) Muzvinafundo Giuseppe Tritto, nyanzvi inozivikanwa pasi rese mu biotechnology uye nanotechnology uye mutungamiri we World Academy yeBiomedical Sayenzi uye Technologies (WABT) inoti "Yakagadzirwa nemajini muWuhan Institute of Virology's P4 (high-containment) lab muchirongwa chinotarisirwa nemauto eChina." (anosika.net) Anoremekedzwa Chinese virologist Dr. Li-Meng Yan, uyo akatiza Hong Kong mushure mekufumura kuziva kwaBejing nezve coronavirus musati meseji dzayo dzabuda, akataura kuti inobva kubazi muWuhan. ”(dailymail.co.uk ) Uye aimbova director weCDC Robert Redfield anotiwo COVID-19 'ingangoita' yakabva kuWuhan lab. (washingtonxaminer.com Nezuro nezuro, National Institutes of Health (NIH) Mutevedzeri Mukuru Lawrence A. Tabak akabvuma "kuwana-kwe-basa" tsvagiridzo, uye kuti zvechokwadi pakanga paine "kuyedza kushoma" kuona kana "spike mapuroteni kubva kune zvinowanzoitika bat coronaviruses inotenderera. muChina vaikwanisa kusunga kune munhu ACE2 receptor mune mbeva modhi. "[23]zerohedge.com 

Chikamu chekutanga chehondo iyi pavanhu hutachiona - pamwe nekuvharika kwepasirese, masiki ekuraira, uye kuvharwa kwebhizinesi kumanikidzwa - imwe neimwe ichibhururuka parusununguko. Chikamu chinotevera ipasipoti yekudzivirira uye kubaya kwekumanikidzwa, iyo iri kukuvadza, kuuraya, kuita nhapwa, uye kupatsanura vanhu. Izvi hazvisi zvekudzinga mukana chaiwo wekukonana neChina izvo zvinoita sezvisingadzivisike.[24]yekuwwrans.com; dailymail.co.uk; maona Iwairo reBakatwa Chii chine chokwadi ndechekuti, kare, rugare rwakatorerwa kubva pasirese sezvo chengetedzo nerusununguko zvinoputika pasi pezvisungo zvehurumende, uye kuratidzira kwechisimba kunomuka munyika dzakawanda. 

Uye neizvozvo, chisimbiso chechitatu chiri kuita sechichaonekwa:

Paakazarura chisimbiso chechitatu… Ndakatarira, ndikaona bhiza dema, uye mutasvi waro akabata chikero muruoko rwake. Ndikanzwa inzwi pakati pezvisikwa zvipenyu zvina. Yakati, “Chiyero chegorosi chinoitwa muripo wezuva rimwe chete, uye migove mitatu yebhari inoita muripo wezuva rimwe chete. Asi usashatisa mafuta omuorivhi kana waini. (Zvak 6:6)

Mutasvi webhiza iri akabata chikero, icho munguva dzebhaibheri, chaive chishandiso cheupfumi. Kamwe kamwe, mugove wegorosi unodhura muripo wezuva rose. Yakakura inflation.

Kwese kwepasirese, maketani ekugovera ari kupenga zvisinganzwisisike[25]agoramultimidia.com sezvo kunonoka kwekutakura kunokonzera gomo rezvinhu kuoma,[26]cf. https://www.cnbc.com kutungamira vaongorori kugumisa kuti tiri mu "Supply chain dambudziko risati raonekwa kubva Hondo Yenyika II."[27]dailymail.co.uk Somugumisiro, kutenga kwekutya kwakatanga[28]cnbc.com kukonzera hyper-inflation;[29]I msn.co simba[30]I msn.co uye mitengo yegasi iri kukwira munzvimbo;[31]forbes.com; "$7.59" munharaunda yeCalifornian; cf. abc7.com pane diaper[32]news-daily.comuye kushomeka kwepepa rezvimbuzi.[33]cnn.com; www.mumburum.com Kutaura idi, tiri kuedza kubudisa bhuku idzva romwanasikana wedu, ndokuzoziva vhiki rino kuti bepa rekambani inotsikirira richiri mumudziyo wekutakura zvinhu uye kuti mari yacho ichange iri. kaviri zvazvaive gore rapfuura.[34]marketplace.org

Chinonyanya kunetsa, mitengo yezvokudya[35]kumusika.ca vanotanga kukwira kudenga,[36]foxnews.com; dailymail.co.uk izvo zvichave zvakanyanya kukanganisa kune varombo uye nyika dzisina kubudirira. “Tichava nenzara dzine mwero weBhaibheri muna 2021,” akadaro David Beasley uyo akahwina mubayiro weNobel Peace Prize weWorld Food Programme.[37]apnews.com MuUS, kuvhiringwa kwezvekugovera zvino "kwave kukonzera chikafu, kushomeka kwezvikoro munyika yose."[38]foxnews.com Chinowedzera dambudziko iri inyaya yekuti nyuchi dzakanyangarika kubva kumatunhu sere eUS, izvo “zvinogona kukonzera kukanganisa kwakakura kunharaunda uye kurima zvirimwa nekuda kwekuti nyuchi dzinokosha mukume mukurima.[39]usatoday.com MuEurope, kuperevedza kwefetereza neC02 kuri "kutyisidzira chikamu chenyama, zvichiisa panjodzi yekuwedzerwa kwechikafu uye nemitengo yakakwira."[40]financialpost.com cf. iceagefarmer.comSekureva kwaDeloitte wekuSwitzerland, COVID-19 iri kukanganisa macheni ekugovera sezvinotevera:

  • Kukohwa: Chirimo chasvika, zvirimwa zviri kuorera muminda. Varimi vekuEurope asparagus, semuenzaniso, vakashomeka nevashandi, nevashandi vanobva kuEast Europe vasingakwanise kuuya kumapurazi avo nekuda kwezvirambidzo zvemuganhu - kana kungotya kuisa njodzi.
  • Logistics: Kutakurwa kwechikafu, zvakadaro, kuri kushanduka zvishoma nezvishoma kuita hope dzinotyisa. Iko kunokohwewa zvirimwa, zvidzoreso zvemuganhu uye zvirambidzo zvekutakura zvinhu mundege zviri kuita kuti kutakurwa kwezvinhu zvitsva kune dzimwe nyika kunetse zvakanyanya - uye kudhura.[41]nytimes.com
  • kugadzira: Zvidyarwa zvekugadzira chikafu zviri kuwedzera kana kudzima nekuda kwematanho emidziyo kana kushomeka kwevashandi, nevanozvitengesa vari kutatarika kugadzirisa zvavanobuda. MuCanada, semuenzaniso, varimi vehuku vakabatana vakaita kudzikisa goho ravo ne12.6%.[42]business.finanicalpost.com
  • Enda-kumusika: Makambani anowanzo tengesa chikamu chakakosha chezvaanoburitsa kuburikidza nekunze kwemba nzira (semuenzaniso vanogadzira zvinwiwa zvinyoro) vari kuona kutengesa kwavo kuchideredzwa.[43]bloomberg.com
  • Sourcing: Masupamaketi, nepo achihwina manhamba ekutengesa enyeredzi, haana vashandi uye anounzwa zvishoma.[44]ft. com Nekuda kwematambudziko ekutsvagisa, zvigadzirwa zvinoenderana neyakasiyana-siyana yezvigadzirwa zviri kuramba zvichinetsa kugadzira uye nekudaro zviri kunyangarika kubva mumasherufu ezvitoro.[45]theglobemail.com 

Asi vashandi vose vaendepi? CNN inoti, semuenzaniso, "vatyairi vemarori 80,000" vanodiwa.[46]cnn.com Munyika dzakaita seCanada neUnited States, mari dzemwedzi nemwedzi dzehurumende dzakangopera nguva pfupi yapfuura, dzakadzivisa vashandi kudzokera kubasa. “Kupihwa kwehurumende mari pamusoro pekubhadhara mari dzevarovha kwakanga kuri kuita kuti vanhu vashaye simba rokudzokera kubasa,” anonyora kudaro Steven Malanga, mumwe anoshanda paManhattan Institute.[47]city-journal.org The Wall Street Journal zvakare inoratidza kuti vaccine inoraira,[48]au.finance.yahoo.com kumanikidza zviuru zvevashandi kudzingwa basa,[49]semuenzaniso. wsj.com zvakanganisawo kushomeka kwevashandi:

…vakadzvanya divi rekupa nekurudziro kuti isashande, zvirambidzo, uye vimbiso yemitemo yakawanda uye mitero yakakwirira. Mhedzisiro yacho ndeye 5% inflation uye kuvhiringika kwekupa-cheni kunonzi nevakuru vakuru kuchafamba kusvika muna 2022 uye pamwe kupfuura. —October 8, 2021; wsj.com

MuIndia, "kuvharika kwakashaya basa vazhinji vevashandi veIndia vane mamirioni mazana mana nemakumi matanhatu, uye vakavadzinga mumisasa yebasa ... zvimwe kuti vaende… kuparara kwecheni kwakasiya zviuru zvevatyairi vemarori zvisina basa mumigwagwa mikuru sezvo zvokudya zvinoora zvisina kukohwewa muminda.”[50]clubofrome.org

Asi sezvakataurwa pamusoro, zvese izvi zvakafanotaurwa (zvakarongwa?) neRockefeller Foundation denda "Lockstep" mamiriro ezvinhu, yakanyorwa muna 2010:

Denda iri rakakonzerawo kuuraya hupfumi: kufamba kwepasirese kwevanhu uye zvinhu zvakamira, zvinokanganisa maindasitiri senge kushanya nekupwanya cheni dzepasirese. Kunyange munharaunda, zvitoro zvinogara zvakabatikana uye zvivakwa zvehofisi zvakagara zvisina chinhu kwemwedzi yakawanda, zvisina vashandi nevatengi. —Chivabvu 2010, “Mamiriro eRamangwana reTekinoroji uye Kubudirira Kwepasi Pose”; The Rockefeller Foundation; nommeradio.ee

Sangana, handiti? Chikwata cheRome, chepasi rose "think tank" chakaburitsa bepa rinonzi "Crafting The Post COVID World".[51]clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/crafting-the-post-covid-world/ Inoti: “Tichabuda munjodzi iyi. Kana tadaro, inyika yakaita sei yatinoda kusika?… Tinoda imwe yakajairika." Sekureva kweWorld Economic Forum (WEF), iyo iri kutungamira iyi Great Reset yepasi rose, ndizvo chaizvo zviri kuuya:

Vazhinji vedu tiri kufungisisa kuti zvinhu zvinodzoka pane zvakajairwa. Mhinduro pfupi ndeye: never. Hapana kana chinhu chingazombodzoka kune iyo 'yakaputsika' pfungwa yeyakajairika iyo yakakunda pasati padambudziko nekuti iyo coronavirus denda inoratidza chiratidzo chakakosha panzira yedu yepasi rese trajectory. -Muvambi weWorld Economic Forum, Muzvinafundo Klaus Schwab; co-munyori we Covid-19: Iyo Yakakura Reset; cnbc.com, Nyamavhuvhu 13th, 2020 

Chinangwa cheWEF kwauri neni? "Panosvika 2030, hapana chauchave chako uye uchafara." Ichi hachisi chimwe chinhu kunze kweCommunism yepasi rose nekunyemwerera (cf. Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism; cf. Kana Chikominizimu Chidzoka). 

Nemisika mikuru bubble inotarisirwa kudonha;[52]thestar.com neChina nedzimwe nyika dziri pedyo nekunetsana; neperevedzo dzezvokudya dziri kuuya; nemhuri dzakapesana zvine hukasha nemweya wekutya… zvinotora fungidziro shoma kuona zvinhu zvechisimbiso chechina zvichitevedzana sengoro imwe neimwe ichienda kuvagari vehurumende. Chaos

Zvino wakati azarura mucherechedzo wechina, ndakanzwa inzwi rechisikwa chipenyu chechina richidanidzira, richiti: Uya pano pamberi. Ndikatarisa, ndikaona bhiza rakacheneruka. Mutasvi waro ainzi Rufu, uye Hadhesi rakamuperekedza. Vakapiwa simba pamusoro pechikamu chechina chenyika, kuti vauraye nemunondo, nenzara, nedenda, uye nemhuka dzenyika. (Zva 6: 7-8)

Ordo ab chaos - "Kurongeka kunze kwemhirizhonga" - motto yeFreemasons/Illuminati

Zviri muchimiro chevaMesiya vanonamata kuti vatende kuti kana vanhu vasingadi kushandira pamwe, saka vanhu vanofanirwa kumanikidzwa kushandira pamwe - kuti zvifambire zvakanaka, hazvo… VaMesia vatsva, mukutsvaga kushandura vanhu kuita seboka rakabviswa kubva kuMusiki wake , nekusaziva ichaunza kuparadzwa kwechikamu chikuru chevanhu. Ivo vachaburitsa zvinotyisa zvisati zvamboitika: nzara, matenda, hondo, uye pakupedzisira Kutonga kwaMwari. Pakutanga vanozoshandisa kumanikidza kuwedzera kudzikisa huwandu, uye kana zvikatadza vanoshandisa chisimba. -Michael D. O'Brien, Kudyidzana kwenyika uye New World Order, Kurume 17, 2009

Chisimbiso chechishanu, chaizvoizvo, kutanga kwechinangwa chekupedzisira cheFreemasonry: kuparadzwa kweChechi yeKaturike. 

… Kana mamiriro ezvinhu achinge akanaka, kutonga kuchapararira pasirese pasi kutsvaira maKristu ese, uye nekumisidzana kwehukama hwepasi rose pasina muchato, mhuri, pfuma, mutemo kana Mwari. -Freemason Francois-Marie Arouet de Voltaire, Iye Achapwanya Musoro Wako, Stephen Mahowald, (Kindle Edition)

…kuparadzwa kukuru kwatanga. Zvinyengeri nezvikanganiso zviri kupararira. Iyi ihondo yekupedzisira yekuchengetedza kutenda kwechokwadi kweCatholic… —Mudzimai wedu kuna Martin Gavenda muDechtice, Slovakia musi wa15 Gumiguru, 2021; washingtoniowa.com

 

GADZIRIRO DZEKUPEDZISIRA

Mabhuratha nemasisita, uku kudana, kwete kutya, asi kukutenda - uye kugadzirira: ku brace for impact.

Vana vangu, zvinhu zvose zviri kukurumidzirwa zvikuru nokuti hapachina nguva; batanai sehama, uye musaramba muri moga, nokuti ndiyo nguva yamuchazodana.  -Mukadzi wedu kuna Gisella Cardia Gumiguru 16, 2021; washingtoniowa.com

Chokutanga uye chikuru, kugadzirira kwomudzimu. Mukadzi wedu anotidaidza kumunamato wemazuva ese: “Namata, nyengetera, nyengetera” akataura muzviratidzo zvizhinji kuvaoni vazhinji. Izvo zvakanyanya kuoma izvi, zvakanyanya kukosha, zvikasadaro nyama, dhiabhorosi nenyika hazvingapikisane nazvo zvakanyanya. Chechipiri, anotikumbira kuti tinamate Rosary mazuva ese. Ingo zviita. Ingoteerera chete, uye nyasha dzinotevera. Chechitatu, anotidaidza kuti tidzokere kumasakaramende, kuti tisangane naJesu muYukaristiya uye ngoni dzake mukureurura. Chechina, anotikurudzira kuverenga nokufungisisa Shoko raMwari, munondo woMweya. Chechishanu, anotidaidza kuti tiite basa rinoshanda, kwete husimbe hwekunetswa kana humbwende. Anotikurudzira kutendeuka nekutsanya, kupira uye kupupurira kuvavakidzani vedu. Muzvakazarurwa zvakatenderwa kuna Elizabeth Kindelmann, Ishe wedu Jesu pachake anoti:

Vose vanokokwa kuti vapinde muuto rangu rinokosha rokurwa. Kuuya kweHumambo hwangu [yeKuda kwaMwari] chinofanira kuva chinangwa chako chete muupenyu. Mashoko angu achasvika kumweya mizhinji. Vimba! Ndichakubatsirai mose nenzira inoshamisa. Usada kunyaradzwa. Musava mbwende. Usamirira. Rangana neDutu kuponesa mweya. Zvipe iwe kubasa. Kana pasina chaunoita, unosiya nyika kuna Satani uye kuti uite chivi. Vhura maziso ako uye uone njodzi dzese dzinoti vakabatwa uye nekutyisidzira mweya yako. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, pg. 34, rakaburitswa neVana veBaba Foundation; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Asi nekupihwa zviri kuitika neiyo supply chain, ingori nyaya yehungwaru kune rumwe rudzi chisimba kugadzirira. Chengeta zvimwe zvinhu zvakakosha uye zvinodiwa. Ita zvaunogona mukufunga - uye Mwari achaita zvimwe.[53]ona Mateu 6:25-34 

Ziva nekurumidziro yekuchengetedza zviyo uye zvimwe zvekudya zvinoenderana nezera renhengo yega yega yemhuri, pasina kukanganwa rubatsiro kune dzimwe hama nehanzvadzi dzako. Chengetedza mishonga yaunoda, pasina kuregera [kuchengetera] mvura, izvo zvakakosha pakurarama. Uripedyo kwazvo nenyonganyonga yepasi rose… uye uchademba kusateerera sepanguva yaNoa… sapanguva yekuvakwa kweShongwe yeBhabheri ( Gen. 11, 1-8 )—St. Michael Mutumwa Mukuru kuna Luz de Maria de Bonilla musi wa4 Gumiguru, 2021; cf. washingtoniowa.com

Wakasarudzwa sevarwi vechiedza kuti ukunde rima rakakupoteredza. Ndatokuudzai kuti zvinhu zvose zvichaparara nokukurumidza, uye ndinoti zvakare iwe: paunonzwa uye uchiona hama dzichirwisana nehama, hondo mumigwagwa, hosha dzakawanda dziri kuuya nekuda kwemavhairasi, uye kana democracy yenhema ikava udzvanyiriri, tarisai, ipapo nguva yekuuya kwaJesu ichave pedyo… Ita gadziriro yemvura, chikafu nemishonga. . -Mukadzi wedu kuna Gisella Cardia musi waGumiguru 6, 2021; cf. washingtoniowa.com

Hondo inomuka uye ichawa simba rako rezvemari munyika yako, nekuti kunyangwe vapfumi vachange vari pakati pevarombo; shanduko mumari yako dzave pedyo kuuya. Kumadokero kuchazununguswa kusvika pakadzika uye kunomutsa makomo ari pasi pegungwa. Ndichasimudza ruoko Rwangu rwerudyi uye makungwa achasimukira, kumatunhu ariko, achange asisipo. Unganidza chikafu chako izvozvi nekuti uchakurumidza kuona denda guru richadaidza vazhinji kuti vamire pamberi pangu. —Jesu kuna Jennifer, Chivabvu 27, 2008; washingtoniowa.com

Asi hausati wanzwisisa here kuti hapasisina nguva?… Haunzwisisi here kuti Denga chete ndiro richakwanisa kukuchengeta? Vana vangu, musazvidya moyo, musazadzwa nekukahadzika nekutya, nekuti ani nani ana Kristu ngaarege kutya.  -Mukadzi wedu kuna Gisella Cardia musi waGumiguru 9, 2021; cf. washingtoniowa.com

Chekupedzisira, Mukadzi Wedu anovimbisa kuve padivi pedu, zvakare, sezvatinopfuura nemuiyi yakaipa, asi pakupedzisira, inodiwa uye inonatsa Dutu. Mwoyo wake Wakachena, akadaro kuFatima, ndiko utiziro hwedu uye nzira inoenda kuna Mwari.

Mweya yakasarudzwa ichafanirwa kurwisa Muchinda weRima. Ichava Dutu rinotyisa - kwete, kwete dutu, asi dutu rinoparadza zvese! Anotoda kuparadza kutenda nekuvimba kwevasanangurwa. Ini ndichagara ndiri padivi pako muDutu iro rava kubika. Ndini mai vako. Ini ndinogona kukubatsira uye ini ndoda! -Kubva pazvakazarurwa zvakagamuchirwa zvaMukadzi Wedu kusvika kuna Elizabeth Kindelmann (1913-1985), Iko Kwayedza yeRudo rweMwoyo isina Kufa yaMariya: Chinyorwa cheMweya (Kindle Nzvimbo 2994-2997); yakatenderwa naCardinal Péter Erdö, primate weHungary

Amai Vangu areka yaNoa… -Jesu Elizabeth Kindelmann, Murazvo worudo, p. 109; Imprimatur kubva kuna Archbishop Charles Chaput

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution

Kupotera Kwangu Nguva

Schism? Kwete paWatch Yangu

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Zuva Guru reChiedza
2 ona Yakadanwa kuDanga
3 cf. Muvengi Ari Mukati Masuwo
4 Kutevera misoro yenyaya nemubatsiri wangu muongorori, Wayne Labelle, kusanganisira tsinhiro, tibatane nesu pa "The Now Word - Signs" at. MEWE
5 cf. Kududzira Zvakazarurwa
6 vagoramedia.va
7 cf. Ndiani Anodzivisa?
8 Dr. Robert Malone, PhD; cf. Kutevera Sayenzi?
9 cf. Mitero
10 Dr. Jessica Rose, PhD, akaverenga kuti vakawanda se150,000 18 vakafa muUnited States moga nemajekiseni; chete Medicare data ipapo chete (48,000% yehuwandu) inoratidza vanopfuura 14 vafa mukati memazuva gumi nemana ejekiseni: ona Mitero. Uye nyanzvi yezvenhamba Matthew Crawford anofungidzira pasi rese "kuti mazana masere ezviuru kusvika mazana maviri ezviuru ekufa kweCCIDID-800,000 akanyorwa ndidzo dzinokonzerwa nekudzivirira"; maona roundingtheearth.substack.com
11 Pandakanga ndichinyora izvi, shoko rakapinda kubva kune mumwe wevaverengi vangu: “Ndapota nyengetererai muprista mutsvene zvikuru; bhishopi wake akamuudza nhasi kana akasatora pfuti haachazobvumidzwa kuita Misa zvakare. Ari kunetseka uye anenge afunga kuzvitora, kunyange zvazvo achiziva kuipa kwahwo. Ndapota ndinomunamatira… Ari kuCanada.”
12 Sezvo iyo mRNA geni ekurapa ari kuyedza, chero kumanikidza kana "mvumo" yekumanikidza mumwe munhu kuti ajekiwe neiyi tekinoroji kutyora kwakanangana nedzidziso yeKaturike pamwe neNuremberg Code. Bumbiro iri rakagadzirwa muna 1947 kuchengetedza varwere kubva pakuedzwa kwekurapa, ichitaura sekuzivisa kwayo kwekutanga kuti "mvumo yekuzvidira yemunhu nyaya yakakosha chose.”—Shuster E. Makumi mashanu emakore gare gare: Kukosha kwekodhi yeNurembergNew England Chinyorwa cheMedicine. 1997; 337: 1436-1440
13 "... chikonzero chinoshanda chinoburitsa pachena kuti kubaya, semutemo, chisungo chetsika uye kuti, saka, kunofanira kunge kuri kwekuzvidira." - "Cherechedza pahunhu hwekushandisa mamwe majekiseni ekudzivirira Covid-19", n. 5, v Vatican.va
14 Cf. Vhura Tsamba kuMabhishopi eKatorike
15 “... —Cardinal Gerhard Müller, Corriere della Sera, Mbudzi 26, 2017; kubva kuMoynihan Letters, #64, Nov. 27th, 2017
16 “…Kereke haina hunyanzvi hwesainzi… Chechi haina mvumo kubva kuna Ishe yekutaura pamusoro penyaya dzesainzi. Isu tinotenda mukuzvimiririra kwesainzi. " —Cardinal Pell, Religious News Service, Chikunguru 17th, 2015; reg-media.com
17 cf. Mhomho Inokura
18 semuenzaniso. livel-net.com
19 cf. Icho chitsva Chihedheni - Chikamu III
20 "Muchinda Charles uye Mukuru Reset", savkinoleg583.medium.com
21 cf. Iyo Caduceus Kiyi
22 Bepa rinobva kuSouth China University of Technology rinoti 'iyo coronavirus inouraya pamwe yakabva murabhoritari muWuhan.' (Kukadzi 16, 2020; dailymail.co.ukMukutanga kwaFebruary 2020, Dr. Francis Boyle, uyo akanyora iyo US "Biological Weapons Act", akapa chirevo chakazara achibvuma kuti 2019 Wuhan Coronavirus inoshatisa Biological Warfare Weapon uye kuti World Health Organisation (WHO) yatove kuziva nezvazvo. (cf. zerohedge.com) Muongorori wehondo yehupenyu hweIsrael akataura zvakafanana. (Ndira 26, 2020; yekuwwrans.com) Dr. Peter Chumakov weEngelhardt Institute of Molecular Biology uye Russian Academy yeSainzi vanoti "kunyangwe hazvo vavariro yemasayendisiti eWuhan mukugadzira iyo coronavirus yakanga isiri yakaipa - pachinzvimbo, ivo vaiedza kuongorora hutachiona hwehutachiona… zvinhu zvinopenga… semuenzaniso, zvinoiswa mu "genome", izvo zvakapa hutachiona kugona kubata hutachiona hwevanhu. "(zerohedge.com) Muzvinafundo Luc Montagnier, akahwina mubairo weNobel Prize yeMedicine uye murume akawana hutachiona hweHIV muna 2008, anoti SARS-CoV-1983 hutachiona hunoshandiswa hwakaburitswa netsaona murabhoritari muWuhan, China. mevidon.comnyowani zvinyorwa, achitora masayendisiti akati wandei, akanongedzera kuCOVID-19 sehutachiona hwakagadzirwa. (mevidon.com) Chikwata chemasayendisiti eAustralia chakaburitsa humbowo hutsva iyo koronavirus inoratidza zviratidzo "zvekupindira kwevanhu."livel-net.comyekuwwrans.com) Aimbova mukuru wesangano reBritish intelligence M16, Sir Richard Dearlove, vakati vanotenda kuti hutachiona hweCOVID-19 hwakagadzirwa murabhoritari ndokupararira netsaona.jpost.com) Mubatanidzwa weBritish-Norwegian unoti Wuhan coronavirus (COVID-19) "chimera" yakavakwa murabhoritari yeChinese. (Pachaguide.com) Muzvinafundo Giuseppe Tritto, nyanzvi inozivikanwa pasi rese mu biotechnology uye nanotechnology uye mutungamiri we World Academy yeBiomedical Sayenzi uye Technologies (WABT) inoti "Yakagadzirwa nemajini muWuhan Institute of Virology's P4 (high-containment) lab muchirongwa chinotarisirwa nemauto eChina." (anosika.net) Anoremekedzwa Chinese virologist Dr. Li-Meng Yan, uyo akatiza Hong Kong mushure mekufumura kuziva kwaBejing nezve coronavirus musati meseji dzayo dzabuda, akataura kuti inobva kubazi muWuhan. ”(dailymail.co.uk ) Uye aimbova director weCDC Robert Redfield anotiwo COVID-19 'ingangoita' yakabva kuWuhan lab. (washingtonxaminer.com
23 zerohedge.com
24 yekuwwrans.com; dailymail.co.uk; maona Iwairo reBakatwa
25 agoramultimidia.com
26 cf. https://www.cnbc.com
27 dailymail.co.uk
28 cnbc.com
29 I msn.co
30 I msn.co
31 forbes.com; "$7.59" munharaunda yeCalifornian; cf. abc7.com
32 news-daily.com
33 cnn.com; www.mumburum.com
34 marketplace.org
35 kumusika.ca
36 foxnews.com; dailymail.co.uk
37 apnews.com
38 foxnews.com
39 usatoday.com
40 financialpost.com cf. iceagefarmer.com
41 nytimes.com
42 business.finanicalpost.com
43 bloomberg.com
44 ft. com
45 theglobemail.com
46 cnn.com
47 city-journal.org
48 au.finance.yahoo.com
49 semuenzaniso. wsj.com
50 clubofrome.org
51 clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/crafting-the-post-covid-world/
52 thestar.com
53 ona Mateu 6:25-34
Posted in HOME, ZVIRATIDZO uye tagged , , , , , , , , , , , .