Nemavanga Ake

 

JESU anoda kutiporesa, Anoda kuti tidaro “iva noupenyu uye uve nohwakawanda kwazvo” ( Johane 10:10 ). Tingaita sokuti tinoita zvose zvakarurama: enda kuMisa, Kureurura, kunyengetera mazuva ose, kutaura Rosary, kuva nekunamata, nezvimwewo. Asi zvakadaro, kana tisina kubata nemaronda edu, vanogona kupinda munzira. Vanogona, kutaura chokwadi, kumisa "hupenyu" ihwohwo kubva pakuyerera matiri…

 

Maronda Apinda Munzira

Pasinei nemaronda andakakuitira Chidzidzo Pamusoro peSimba reMuchinjikwa, Jesu akanga achiri kuonekwa mumunamato wangu wemazuva ose. Muchokwadi, ndaiwanzobuda nerunyararo rwakadzika-dzika nerudo rwunopfuta dzimwe nguva dzandaizoisa muzvinyorwa zvangu pano, uye muhupenyu hwemhuri yangu. Asi nehusiku, kazhinji kukuvara kwangu uye nhema avo vaikwanisa kutora nhare yavo mavari, vaizobvisa rugare irworwo; Ndinenge ndichirwisana nekurwadziwa, kuvhiringidzika, uye kunyange kutsamwa, kunyange kana zvishoma. Hazvitore madhaka akawanda pavhiri kurikanda kunze kwechiyero. Uye saka ndakatanga kunzwa kunetseka muhukama hwangu uye kubirwa mufaro nekunzwanana izvo Jesu aida kuti ndizive.

Maronda, angave akazvirwadzisa kana kuti avamwe—vabereki vedu, hama, shamwari, muprista wedu woruwa, mabhishopi edu, varoorani, vana vedu, zvichingodaro—anogona kuva nzvimbo umo “baba venhema” vanogona kudyara nhema dzake. Kudai vabereki vedu vakanga vasina rudo, tinogona kudavira nhema dzokuti hatidiwi. Kana takabatwa chibharo, tinogona kutenda nhema dzokuti takashata. Kana isu tikaregeredzwa uye mutauro wedu werudo wakasiyiwa usina kutaurwa, saka tinogona kutenda nhema dzekuti isu hatidi. Kana tikazvienzanisa nevamwe, ipapo tinogona kutenda nhema dzokuti hatina chatinopa. Kana tikasiiwa, tinogona kutenda nhema dzokuti Mwari akatisiyawo. Kana takapindwa muropa, tinogona kutenda manyepo ekuti hatimbofi takasunungurwa… nezvimwe zvakadaro. 

Uye ndizvo zvazviri zvakakosha kuti tipinde mukunyarara kuitira kuti tinzwe izwi reMufudzi Akanaka, kuti tinzwe Iye ari Chokwadi achitaura kumwoyo yedu. Rimwe remanomano makuru aSatani, kunyanya munguva yedu, nderokunyima izwi raJesu kuburikidza nezvuru zvezvipingaidzo zvakawanda - ruzha. sachinja-chinja ruzha uye kupinza kubva kune stereo, TV, komputa, uye zvishandiso.

Uye, zvakadaro mumwe nomumwe wedu anogona inzwa inzwi rake if isu asi tinoteerera. Sezvakataurwa naJesu, 

… makwai anonzwa inzwi rake, sezvaanodana makwai ake nezita, nokuatungamirira kunze. Kana abudisa makwai ake ose, anofamba ari mberi kwawo, uye makwai anomutevera, nokuti anoziva inzwi rake. ( Johani 10:3-4 )

Ndakaona ndichidzokera zvangu vanhu vainge vasina kana kunamata vachipinda murunyararo. Uye mukati mevhiki, ivo zvirokwazvo vakavamba kunzwa Jesu achitaura kwavari. Asi mumwe akabvunza kuti, “Ndinoziva sei kuti ndiJesu ari kutaura kwete musoro wangu?” Mhinduro ndeiyi: Unozoziva izwi raJesu nekuti, kunyangwe kuri kutsiura zvinyoro, rinogara rakatakura tsanga ye supernatural rugare:

Ndinokusiyirai rugare; rugare rwangu ndinopa kwamuri. Kwete sekupa kwenyika ini ndinokupa iwe. Musarega mwoyo yenyu ichinetseka kana kutya. (Johani 14:27)

Kana Mweya Mutsvene anoratidza maronda edu, uye nezvivi zvakazotevera zvaazoburitsa muhupenyu hwedu, anouya seChiedza chinopa mhosva, chinounza sekusuwa kunofadza. Nokuti chokwadi ichocho patinochiona chinototanga kutisunungura, kunyange chichirwadza. 

Kune rumwe rutivi, “baba venhema” vanouya somupomeri;[1]cf. Zvak. 12:10 ndiye wemutemo anoshora zvisina tsitsi; imbavha inoedza kutitorera tariro nokutipinza mukuora mwoyo.[2]cf. Johani 10:10 Anotaura chokwadi pamusoro pezvivi zvedu, hongu - asi anoregeredza kutaura nezvemutengo wakabhadharwa nekuda kwavo… 

Iye akatakura amene zvivi zvedu mumuviri wake pamuchinjikwa, kuti, tasunungurwa kubva pachivi, tiraramire kururama. Nemavanga ake makaporeswa. Nokuti imi makanga makarasika samakwai, asi zvino madzokera kumufudzi nomuchengeti wemweya yenyu. ( 1 Petro 2:24-25 )

... uye dhiabhorosi anoda kuti ukanganwe izvozvo:

… Kana rufu, kana hupenyu, kana vatumwa, kana ukuru, kana zvazvino, kana zvichauya, kana masimba, kana kukwirira, nekudzika, kana chimwe chisikwa, hazvingakwanise kutiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Ishe wedu. . (VaR. 8: 38-39)

Uye rufu chii kunze kwechivi?[3]cf. 1VaK 15:56; VaR 6:23 So kunyange zvivi zvenyu hachikuparadzanisai norudo rwaBaba. Chivi, chivi chinofa, chinogona kutiparadzanisa nenyasha dzinoponesa, hongu—asi kwete rudo rwake. Kana ukagona kugamuchira chokwadi ichi, ipapo ndinopwiswa kuti uchawana ushingi nhasi hwokutarisana nezvawakambopfuura, maronda ako, uye zvivi zvavakagadzira.[4]“Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti, patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira.” ( VaRoma 5:8 ) Nokuti Jesu anoda chete kukusunungura; Anongoda kuti uratidze maronda ako, kwete kuti akupe mhosva uye akurove, asi kuti akuporese. “Mwoyo yenyu ngairege kutambudzika kana kutya,” Akati! 

Iwe mweya wakanyura murima, usaora mwoyo. Zvese hazvisati zvarasika. Huya uvimbe naMwari wako, anova rudo uye tsitsi… Ngaparege kuva nemweya unotya kuswedera pedyo neni, kunyangwe zvivi zvacho zvitsvuku… Handikwanise kuranga nyangwe mutadzi mukuru kana akumbira tsitsi dzangu, asi zvinopesana, ndinomupembedza mutsitsi dzangu dzisinganzwisisike uye dzisingatsanangurike. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary, n. 1486, 699, 1146 (verenga Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko)

 

Jesu Anoda Kukuporesa

Zvino, nhasi paChishanu Chakanaka ichi, Jesu ari kufamba mumigwagwa yenyika ino, akatakura muchinjikwa wake, muchinjikwa wedu, uye achitsvaka avo vaanogona kuporesa. Ari kutsvaga iwe ...

Tingave isu vane nzeve dzakagurwa kubva pachokwadi chake cherudo…

Jesu akapindura akati, “Regai! Ipapo akabata nzeve yomuranda akamuporesa. ( Ruka 22:51 )

... kana avo vari kuramba kuvapo Kwake:

…Ishe akatendeuka akatarira Petro; Petro ndokurangarira shoko raIshe, kuti akamuudza sei achiti: Nhasi jongwe risati rarira, uchandiramba katatu. Akabuda panze akatanga kuchema zvaipisa tsitsi. ( Ruka 22:61-62 )

...kana avo vanotya kuvimba Naye:

Pirato akati kwaari: Chokwadi chii? (Johani 18:38)

...kana avo vanoMushuva asi vasinganzwisisi zvaAnoda kuvaitira:

Vakunda veJerusarema, musandichema ini; zvichemei imi nevana venyu… (Ruka 23:28)

... kana avo vakarovererwa pamuchinjikwa nezvivi zvavo uye vasingachagoni kufamba:

Akapindura akati, “Ameni, ndinoti kwauri, nhasi uchava neni muParadhiso.” ( Ruka 23:43 )

...kana avo vanonzwa vakasiiwa, vari nherera uye vari vega:

Ipapo akati kumudzidzi: Tarira mai vako. Zvino kubva paawa iro mudzidzi wakavatora akavaisa kumba kwake. ( Johani 19:27 )

... kana avo vanotambudza chaizvo zvavanoziva kuti zvakanaka uye zvakarurama mukumukira kwavo:

Ipapo Jesu akati, "Baba, varegererei, havazivi zvavanoita." (Ruka 23:34)

... kuitira kuti pakupedzisira tigoti: “Chokwadi munhu uyu akanga ari Mwanakomana waMwari!” (Mako 15: 39)

Zuva ranhasi pinda murunyararo rweGorogota usanganise maronda ako neaJesu. Mangwana, pindai murunyararo rweguva kuti vazoise mafuta ezvinonhuwira nemura pavari, uye nemicheka yokuviga. Mutana wakasara - kuti ugone kumuka zvakare naJesu sechisikwa chitsva. 

Mushure meIsita, nenyasha Dzake, ndinotarisira kukutungamirirai zvakadzama neimwe nzira musimba rekuporesa reKumuka. Unodiwa. Hauna kusiyiwa. Zvino ndiyo nguva yokurega, yokumira pasi poMuchinjikwa, uye uchiti,

Jesu, nemaronda enyu, ndiporesei.
ndatyoka.

Ndinopa zvose kwamuri,
Iwe unochengeta zvese.

 

Zvakafanana Kuverenga

Vamwe venyu munogona kunge muine nyaya dzinoda kununurwa kubva kumweya yakaipa iyo “yakabatira” pamaronda enyu. Apa ndiri kutaura nezvake kudzvinyirirwa, kwete pfuma (zvinoda kupindira kweChechi). Iyi igwara rinokubatsira kuti unamate, sekutungamirwa kwaunoitwa naMweya Mutsvene, kuti usiye zvivi zvako nemhedzisiro yazvo, uye kubvumira Jesu kuti aporese nekukusunungura. Mibvunzo Yako pane Kununurwa

 

 

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Zvak. 12:10
2 cf. Johani 10:10
3 cf. 1VaK 15:56; VaR 6:23
4 “Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti, patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira.” ( VaRoma 5:8 )
Posted in HOME, KUTANGA PATSVA uye tagged , , , .