Mashoko neYambiro

 

Vaverengi vazhinji vatsva vauya mungarava mumwedzi mishoma yapfuura. Zviri pamoyo wangu kudhindazve izvi nhasi. Sezvandinoenda kumashure uye kuverenga izvi, ndinoramba ndichivhunduka uye ndichitobatika pandinoona kuti mazhinji eaya "mazwi" - kazhinji anogamuchirwa nemisodzi uye kusahadzika kwakawanda - ari kuitika pamberi pedu ...

 

IT anga ari pamoyo wangu kwemwedzi yakati wandei kuti apfupikire vaverengi vangu "mazwi" uye "yambiro" ndinonzwa kuti Ishe vakataurirana kwandiri mumakore gumi apfuura, uye izvo zvakaumba nekukurudzira zvinyorwa izvi. Mazuva ese, kune vanoverengeka vatsva vanyoreri vari kuuya mungarava vasina nhoroondo nezvakanyorwa chiuru chimwe pano. Ndisati ndapfupikisa “kurudziro” idzi, zvinobatsira kudzokorora zvinotaurwa neChechi nezve "zvakavanzika" zaruro.

Ramba kuverenga

Mamwe Mazuva maviri

 

ZUVA RAJEHOVHA - CHIKAMU II

 

THE chirevo "zuva raIshe" hachifanirwe kunzwisiswa se "zuva" chairo pakureba. Asi,

Kuna Ishe zuva rimwe chete rakaita sechiuru chamakore, uye chiuru chamakore sezuva rimwe chete. (2 Pt 3: 8)

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Tsika yemadzibaba Machechi ndeyekuti kwasara “mamwe mazuva maviri” kuvanhu; Poshi mukati miganhu yenguva uye nhoroondo, imwe yacho, yekusingaperi uye Nokusingaperi zuva. Zuva rinotevera, kana "zuva rechinomwe" ndiro randanga ndichireva muzvinyorwa izvi se "Era reRunyararo" kana "zororo reSabata," sekudana kunoita Madzibaba.

Sabata, iro raimiririra kupedziswa kwechisikwa chekutanga, rakatsiviwa neSvondo rinoyeuchidza chisikwa chitsva chakamutswa neKumuka kwaKristu.  -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2190

Madzibaba vakazviona zvakakodzera kuti, sekureva kweApocalypse yaSt John, kusvika kumagumo e "chisikwa chitsva," kwaizove ne "zuva rechinomwe" zororo reChechi.

 

Ramba kuverenga

Kuburitswa Kukuru

St. Michael Kuchengetedza Chechi, naMichael D. O'Brien

 
FASI YEMAHARA EPIPHANY

 

NDINE ndanga ndichikunyorera zvinowirirana ikozvino, shamwari dzinodiwa, kweanenge makore matatu. Zvinyorwa zvinodaidzwa Petals akaumba hwaro; iyo Hwamanda dzeYambiro! yakatevera kuwedzera pfungwa idzodzo, nezvimwe zvakati wandei kuzadza maburi ari pakati; Kutongwa Kwemakore Manomwe nhepfenyuro inonyanya kuenderana kwezvakanyorwa pamusoro apa maererano nedzidziso yeChechi yekuti Mutumbi uchazotevera Musoro wawo muKushuva kwawo.Ramba kuverenga

Mutsoka Dzake

CHISHANU CHAKANAKA 


Kristu Kushungurudzika
, naMichael D. O'Brien

Kristu anombundira pasi rese, zvakadaro moyo wakatonhora, kutenda kwakanganiswa, mhirizhonga inowedzera. Zvinhu zvese zvinodzungudza, nyika iri murima. Mapurazi, renje, nemaguta emunhu haacharemekedze Ropa reGwayana. Jesu anochema nenyika. Rudzi rwevanhu ruchamuka sei? Chii chichatora kuputsa kusava nehanya kwedu? —Munyori Wemunyori 

 

THE fungidziro yezvose izvi zvinyorwa zvinovakirwa padzidziso yeChechi yekuti Mutumbi waKristu uchazotevera Ishe wawo, Musoro, kuburikidza nechido chawo.

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, apo ichatevera Ishe wayo murufu nekumuka kuvakafa.  -Catechism yeChechi yeKaturike,n. 672, 677

Naizvozvo, ini ndoda kuisa muchirevo zvinyorwa zvangu zvechinyakare paEucharist. 

Ramba kuverenga