Jesu “Ngano”

jesusthorn2naJongsung Kim

 

A chiratidzo muchivako cheState Capitol muIllinois, USA, chakaratidzwa pamberi pechiratidziro cheKisimusi, verenga:

Panguva yenguva yechando, rega chikonzero chikunde. Hakuna vamwari, hakuna madhimoni, hakuna ngirozi, hakuna denga kana gehena. Kune chete nyika yedu yepanyama. Chitendero ingori ngano nekutenda mashura kunoomesa moyo nekuisa pfungwa muuranda. -nydailynews.com, Zvita 23, 2009

Dzimwe pfungwa dzinofambira mberi dzinoda kuti titende kuti rondedzero yeKisimusi ingoriwo nyaya. Kuti kufa nekumuka kwaJesu Kristu, kukwira Kwake Kudenga, uye kuuya kwake kwechipiri kwekupedzisira ingori ngano. Kuti Chechi inzvimbo yemunhu yakavakwa nevarume kuisa pfungwa dzevanhu vasina simba, uye kumisikidza maitiro ezvitendero zvinodzora nekunyima vanhu rusununguko rwechokwadi.

Iti saka, nekuda kwekukakavadzana, kuti munyori wechiratidzo ichi akarurama. Kuti Kristu manyepo, chiKatorike ingano, uye tariro yechiKristu ingano. Zvino rega nditaure izvi…

Ramba kuverenga

Kuchinja Tsika Dzedu

Rakavanzika Rakavanzika, naTianna (Mallett) Williams

 

IT raive sadza rekupedzisira. Pandakaverenga iyo ruzivo rweyatsva yekatuni dzakateedzana yakavhurwa paNetflix iyo inobata vana pabonde, ndakamisa kunyorera kwangu. Hongu, vane mamwe magwaro akanaka atinozoshaya… Asi chikamu che Kubuda muBhabhironi zvinoreva kuita sarudzo idzo chaizvoizvo inosanganisira kusatora chikamu kana kutsigira chirongwa chiri kuisa chepfu mutsika. Sezvazvinoreva muPisarema 1:Ramba kuverenga

Kuzvinyenyeredza Zuva Rechishamiso Skeptics


Chiitiko kubva Zuva rechitanhatu

 

THE mvura yakarova pasi uye yakanyorovesa vanhu. Inofanira kunge yaitaridzika senge yekushamisira kusekwa kwakazadza mapepanhau epasirese kwemwedzi yakapfuura. Vana vafudzi vatatu pedyo neFatima, Portugal vakati chishamiso chaizoitika muminda yeCova da Ira masikati makuru zuva iri. Waive Gumiguru 13, 1917. Vazhinji sevanhu zviuru makumi matatu kusvika zana, zviuru zana vakanga vaungana kuzopupura

Pakati pavo paisanganisira vatendi nevasinganamati, chembere dzinonamata uye vanoseka majaya. —Fr. John De Marchi, Mupristi weItaly uye muongorori; Mwoyo Wakachena, 1952

Ramba kuverenga

The Scandal

 

Kutanga kuburitswa Kurume 25, 2010. 

 

FOR makumi emakore ikozvino, sezvandakaona mu Kana Hurumende Yakarambidza Kushungurudzwa Kwevana, MaKaturike aifanira kutsungirira runyararo rusingaperi rwemapepanhau achizivisa kunyadziswa mushure mekunyadzisa muupristi. "Mupirisita Anopomerwa ...", "Vhara Up", "Abuser Akabviswa Kubva kuParishi kuenda kuParishi…" uye zvichingodaro. Zvinorwadza, kwete kune chete vakatendeka, asi kune vamwe-vapristi. Iko kushungurudzwa kwakadzama kwesimba kubva kumurume mumunhu Christi—mu munhu waKristu-Uyo anowanzo sara akanyarara akakatyamadzwa, achiedza kunzwisisa kuti sei iyi isiri nyaya isingawanzoitika pano nepapo, asi yenguva huru kwazvo kupfuura zvaifungidzirwa pakutanga.

Nekuda kweizvozvo, kutenda kwakadai kunova kusingadaviriki, uye Chechi haichakwanise kuzviratidza nenzira kwayo semazivisi aIshe. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 25

Ramba kuverenga

Pane Hushumiri Hwangu

Girinhi

 

IZVI Nguva yakapfuura yeLent chaive chikomborero kwandiri kufamba nemakumi ezviuru zvevapristi nevanhuwo zvavo pasi rese kuburikidza nekufungisisa kweMisa kwemazuva ese kwandakanyora. Zvaifadza uye kunetesa panguva imwe chete. Saka nekudaro, ndinofanira kutora nguva yekunyarara yekufungisisa pamusoro pezvinhu zvakawanda muhushumiri hwangu uye nerwendo rwangu ndoga, negwara randiri kushevedzwa naMwari.

Ramba kuverenga

Mwari Akanyarara Here?

 

 

 

Wadiwa Maka,

Mwari varegerere USA. Kazhinji ndaizotanga naMwari Komborera USA, asi nhasi mumwe wedu angamukumbira sei kuti aropafadze zviri kuitika pano? Tiri kurarama munyika iri kuwedzera kuwedzera kusviba. Chiedza cherudo chiri kudzima, uye zvinotora simba rangu rese kuti ndichengete kamurazvo kaibvira mumoyo mangu. Asi zvaJesu, ndinoramba ndichitsva. Ndinokumbira Mwari Baba vedu kuti vandibatsire kunzwisisa, uye kuti ndione zviri kuitika kupasi redu, asi vanongoerekana vanyarara. Ndinotarisa kune avo vaporofita vakavimbika vemazuva ano avo vandinotenda kuti vari kutaura chokwadi; iwe, nevamwe vane mablog avo uye zvinyorwa zvandaizoverenga mazuva ese kusimba uye njere uye kurudziro. Asi imi mese makanyararawo. Zvinyorwa izvo zvaizoonekwa zuva nezuva, kutendeukira kuvhiki, uyezve pamwedzi, uye kunyangwe mune zvimwe zviitiko gore rega Mwari akamira kutaura nesu tese here? Mwari abvisa chiso chake chitsvene kubva kwatiri here? Mushure mezvose utsvene hwake hwakakwana hwaigona kutsungirira kutarisa zvivi zvedu…?

KS 

Ramba kuverenga

Kuyera Mwari

 

IN tsamba ichangoburwa yekutsinhana, asingatendi kuti kuna Mwari akati kwandiri,

Kana humbowo hwakakwana hukaratidzwa kwandiri, ndaizotanga kupupurira Jesu mangwana. Handizive kuti humbowo uhu hunenge hwakaita sei, asi ndine chokwadi kuti mwari wemasimbaose, anoziva zvese saYahweh angazive zvazvingatora kuti nditende. Saka zvinoreva kuti Yahweh haafanire kuda kuti nditende (zvirinani panguva ino), zvikasadaro Yahweh anogona kundiratidza humbowo.

Ndiko kuti Mwari haadi kuti uyu asingatendi kuti atende panguva ino, kana kuti ndewokuti uyu asingatendi haana kugadzirira kutenda muna Mwari? Ndokunge, ari kushandisa zviga zve "sainzi nzira" kuMusiki Pachezvake?Ramba kuverenga

Ironyano Irony

 

I ndapedza mavhiki akati kuti ndichikurukura nemunhu asingatendi kuti kuna Mwari. Pamwe pane imwe nzira irinani yekurovedza muviri yekuvaka kutenda kwako. Icho chikonzero chiripo ndechekuti kusafunga mucherechedzo pachawo wemweya unoshamisa, nekuti kuvhiringidzika uye kupofomara pamweya zviratidzo zvechinda cherima. Kune zvimwe zvakavanzika izvo asingatenderi Mwari asingakwanise kugadzirisa, mibvunzo yaasingakwanise kupindura, uye zvimwe zvehupenyu hwevanhu uye nekwakatangira zvinhu zvese zvisingakwanise kutsanangurwa nesainzi yega. Asi izvi achazviramba nekuregeredza chidzidzo ichi, kurerutsa mubvunzo uripo, kana kushaya hanya nevasayendisiti vanoramba chinzvimbo chake uye vachingotora avo vanoita. Anosiya akawanda shungu dzinorwadza mushure me "kufunga" kwake.

 

 

Ramba kuverenga

Akanaka Atheist


Philip Pullman; Mufananidzo: Phil Fisk weSvondo Telegraph

 

NDINOMUKA na5: 30 mangwanani ano, mhepo ichiungudza, sinou ichivhuvhuta. Dutu rakanaka remhepo. Saka ndakakanda bhachi neheti, ndokubuda ndakananga kumhepo dzaitutuma kuti ndinunure Nessa, mombe yedu yemukaka. Naiye zvakachengetedzeka mudura, uye pfungwa dzangu dzakamuka zvine hasha, ndakadzungaira mumba kuti ndiwane chinyorwa chinonakidza nemunhu asingatendi kuti kuna Mwari, Philip Pullman.

Neye swagger yemunhu anoita bvunzo mangwanani uye vamwe vadzidzi vachisara vachidikitira pamusoro pemhinduro dzavo, VaPullman vanotsanangura muchidimbu maratidziro avakaita ngano yechiKristu nekuda kwekusatenda kuti kuna Mwari. Chakanyanya kundibata, zvisinei, yaive mhinduro yake kune vangani vanopokana kuti kuvapo kwaKristu kuri pachena, muchidimbu, kuburikidza nezvakanaka zvakaitwa neChechi yake:

Zvisinei, vanhu vanoshandisa nharo idzi vanoita sevanoreva kuti kusvikira kereke yavapo hapana akamboziva kuita zvakanaka, uye hapana anogona kuita zvakanaka izvozvi kunze kwekunge vazviita nekuda kwezvikonzero zvekutenda. Ini handitendi izvozvo. —Philip Pullman, Firipi Pullman paMurume Akanaka Jesu & Scoundrel Kristu, www.telegraph.co.uk, Kubvumbi 9, 2010

Asi kukosha kweshoko iri kunokatyamadza, uye kutaura zvazviri, kunounza mubvunzo wakakomba: panogona kuve ne'akanaka 'asingatendi kuti kuna Mwari?

 

Ramba kuverenga

Mhinduro

Eria Akarara
Eria Akarara,
rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

IZVOZVO, Ini akapindura mibvunzo yako maererano nezvakazarurwa zvakavanzika, kusanganisira mubvunzo nezve webhusaiti inonzi www.catholicplanet.com apo murume anozviti "mudzidzi wezvechitendero", akazvitorera rusununguko rwekuzivisa kuti ndiani muChechi anojekesa "zvenhema" zaruriro yega, uye ndiani ari kuunza zaruro "dzechokwadi".

Mukati memazuva mashoma ekunyora kwangu, munyori webhusaiti iyoyo akangoerekana aburitsa chinyorwa chekuti nei ichi webhusaiti "izere nezvikanganiso uye kunyepa." Ndatove ndatsanangura kuti sei munhu uyu akanganisa zvakanyanya kuvimbika kwake nekuenderera mberi nekuisa mazuva ezviitiko zvechiporofita zvenguva yemberi, uyezve - pazvisina kuitika - kugadzirisa patsva mazuva (ona Mimwe Mibvunzo neMhinduro… Pane Zvakavanzika Zvakazarurwa). Neichi chikonzero chete, vazhinji havatore munhu uyu zvakanyanya. Kunyange zvakadaro, mweya yakati wandei yaenda kune webhusaiti yake uye ikasiya imomo yakavhiringidzika, pamwe chiratidzo chekutaura pachacho (Mat 7: 16).

Mushure mekufungisisa pane zvakanyorwa nezve ino webhusaiti, ndinonzwa kuti ndinofanira kupindura, zvirinani kuti ndiwane mukana wekujekesa kunyange zvimwe pamusoro pemaitiro ari shure kwekunyora apa. Unogona kuverenga chinyorwa chipfupi chakanyorwa nezve ino saiti pa katolplanet.com pano. Ini ndichataura zvimwe zvacho, ndobva ndapindura zvakare pazasi.

 

Ramba kuverenga