Ndiwe Ani Kuti Utonge?

Sarudza. CHIRANGARIDZO
VATENDEI VEKUTANGA VEKEREKE YEROMANYI TSVENE

 

"WHO iwe unotonga here?

Zvinonzwika zvakanaka, handizvo here? Asi kana mazwi aya achishandiswa kudzora kubva pakutora mutsika, kugeza maoko emunhu kune vamwe, kuramba usina kuzvibata mukutarisana nekusaruramisira… saka humbwende. Hunhu hwetsika hunogumbuka. Uye nhasi, takazara mbwende-uye mhedzisiro yacho haisi chinhu chidiki. Papa Benedict anoidaidza…Ramba kuverenga

Ushingi… Kusvika kumagumo

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 29th, 2017
China wevhiki yegumi nembiri munguva yakajairwa
Mutambo weVatsvene Peter naPauro

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PIRI makore apfuura, ndakanyora Mhomho Inokura. Ini ndobva ndati izvo 'iyo zeitgeist yachinja; kune hushingi huri kukura uye kusashivirira kuri kutsvaira mumatare, mafashama enhau, nekupararira mumigwagwa. Hongu, nguva yacho yakakodzera silence Chechi. Aya manzwiro ave aripo kwenguva yakati ikozvino, makumi emakore kunyangwe. Asi chii chitsva ndechekuti ivo vawana simba remhomho, uye painosvika padanho rino, hasha nekusashivirira zvinotanga kufamba zvakanyanya. 'Ramba kuverenga

Kana Hurumende Yakarambidza Kushungurudzwa Kwevana

Prime Minister Justin Trudeau kuToronto Pride Parade, Andrew Chin / Getty Mifananidzo

 

Shama muromo wako kuti utaure mbeveve,
uye nekuda kwezvikonzero zvevana vese vanopfuura.
(Zvirevo 31: 8)

 

Kutanga kuburitswa munaJune 27th, 2017. 

 

FOR makore, isu sevaKaturike takatsungirira rimwe rematambudziko makuru ati ambobata Chechi munhoroondo yegore ra2000 - kushungurudzwa kwevana pabonde nemaoko evamwe vapristi. Kukuvadza kwayakaita kune vadiki ava, uyezve, kukutenda kwemamiriyoni evaKaturike, uyezve, kuvimbika kweChechi zvachose, kunenge kusingatarisiki.Ramba kuverenga

Kukosha kwaJesu

 

Dzimwe nguva hurukuro pamusoro paMwari, chinamato, chokwadi, rusununguko, mitemo yehumwari, nezvimwe zvinogona kuita kuti tikanganwe meseji yakakosha yechiKristu: hatidi Jesu chete kuti tigoponeswa, asi tinomuda iye kuti tifare .Ramba kuverenga

Blue Butterfly

 

Gakava razvino randakaita nevashoma vasingatendi kuti kuna Mwari rakafemera nyaya iyi… Blue Butterfly inomiririra huvepo hwaMwari. 

 

HE akagara pamupendero wedenderedzwa resimendi padziva pakati pepaki, tsime riri kuyerera kubva pakati paro. Maoko ake akabikwa akasimudzwa pamberi pemaziso ake. Peter akatarisa nepakati pekupwanya kudiki senge aive akatarisa kumeso kwerudo rwake rwekutanga. Mukati, akabata pfuma: a bhuruu shavishavi.Ramba kuverenga

Kugadzirira Nzira Yevatumwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 7th, 2017
Chitatu cheSvondo Rechipfumbamwe muNguva Yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano 

 

CHINHU zvinoshamisa zvinoitika kana tichipa rumbidzo kuna Mwari: Ngirozi Dzake dzinoshumira dzinosunungurwa pakati pedu.Ramba kuverenga

Mutana

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 5th, 2017
Muvhuro wevhiki repfumbamwe munguva yakajairwa
Chirangaridzo cheSt. Boniface

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

THE vaRoma vekare havana kumboshaya chirango chakaipisisa chematsotsi. Kurova uye kurovererwa kwaive pakati pehutsinye hwavo hwakanyanya. Asi kune imwezve… iya yekusunga chitunha kumusana kwemhondi. Pasi pechirango cherufu, hapana munhu aibvumidzwa kuibvisa. Uye nekudaro, tsotsi rakapihwa mhosva pakupedzisira raizotapukirwa rofa.Ramba kuverenga

Chibereko Chisingafanoonekwe chekusiiwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 3rd, 2017
Mugovera weSvondo rechinomwe reIsita
Chirangaridzo chaSt.Charles Lwanga nevamwe vake

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IT hazviwanzoite sekunge chero zvakanaka zvinogona kuuya nekutambura, kunyanya pakati payo. Zvakare, pane dzimwe nguva apo, sekufunga kwedu pachedu, nzira yatakatungamira yaizounza zvakanakisa. "Kana ndikawana basa iri, zvino… kana ndikaporeswa panyama, zvino… kana ndikaendako, saka…" Ramba kuverenga

Kupedza iyo Kosi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 30, 2017
Chipiri cheSvondo rechinomwe reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

HERE aive murume aivenga Jesu Kristu… kusvikira asangana naye. Kusangana Kwakachena Rudo kuchakuitira izvozvo. St. Paul akabva pakubvisa hupenyu hwevaKristu, akangoerekana apa hupenyu hwake semumwe wavo. Mukupesana kwakasimba ne "vafira kutenda vaAllah" vanhasi, vanoviga huso kumeso uye vakasunga mabhomba pavari pachavo kuuraya vanhu vasina mhaka, St. Paul akazivisa kufira kwechokwadi: kuzvipa kune mumwe. Haana kuzvivanza kana iye kana Evhangeri, mukutevedzera Muponesi wake.Ramba kuverenga