Evhangeri yechokwadi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 24, 2017
Chitatu cheSvondo Rechitanhatu reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO anga ari hullabaloo yakawanda kubvira zvakataurwa naPapa Francis makore mashoma kumashure achishora kutendeutsa - kuyedza kushandura mumwe munhu ave chitendero chake. Kune avo vasina kuongorora chirevo chake chaicho, zvakakonzera kuvhiringidzika nekuti, kuunza mweya kuna Jesu Kristu - ndiko kuti, muChiKirisitu - ndosaka kereke iripo. Saka kana Papa Francis anga achisiya Great Commission yeChechi, kana pamwe aireva chimwe chinhu.Ramba kuverenga

Rugare Mumatambudziko

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 16, 2017
Chipiri cheChishanu Chevhiki yeIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

SAINT Seraphim weSarov akamboti, "Tora mweya une runyararo, uye vakakomberedza, zviuru zvichaponeswa." Pamwe ichi ndicho chimwe chikonzero nei nyika ichiramba isingazungunuke nemaKristu nhasi: isuwo hatizorore, venyika, vanotya, kana kusafara. Asi mukuverengwa kweMisa kwanhasi, Jesu naSt. Paul vanopa iyo anokosha kuva varume nevakadzi vane rugare zvechokwadi.Ramba kuverenga

Pane Kuzvininipisa Kwenhema

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 15, 2017
Muvhuro weChishanu Chevhiki yeIsita
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Isidore

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO yakanga iri nguva ndichiparidza pamusangano munguva pfupi yadarika yandakanzwa kugutsikana zvishoma mune zvandaive ndichiitira “Ishe.” Husiku ihwohwo, ndakafunga nezvemashoko angu uye zvido zvangu. Ndakanzwa kunyara nekutyiswa kwandingave nako, kunyangwe nenzira isinganzwisisike, kuyedza kubaya mwenje mumwechete wekubwinya kwaMwari — gonye richiedza kupfeka Korona yaMambo. Ndakafunga nezve zano raSt Pio rehuchenjeri pandakapfidza nezvehunhu hwangu:Ramba kuverenga

Kukohwa Kukuru

 

… Tarirai Satani akada kuti akuzungurei mose segorosi… (Ruka 22:31)

 

ZUVA ROSE Ndinoenda, ndinozviona; Ndiri kuzviverenga mutsamba dzenyu; uye ndiri kurarama mairi mune zvangu zviitiko: kune a mweya wekukamukana afoot mupasi iro riri kutyaira mhuri nehukama zvakaparadzana sezvisati zvamboitika. Pamwero wenyika, mukaha uripakati peiyo inonzi "kuruboshwe" ne "kurudyi" wakura, uye ruvengo pakati pavo rwasvika pakaipa, ingangoita shanduko. Kunyangwe iko kuita senge kusinga pindike pakati penhengo dzemhuri, kana kupesana kwepfungwa kuri kukura mukati memarudzi, chimwe chinhu chashanduka munzvimbo yemweya sekunge kusefa kukuru kuri kuitika. Muranda waMwari Bhishopi Fulton Sheen airatidzika kufunga kudaro, kare, zana rapfuura:Ramba kuverenga

Dambudziko renharaunda

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 9, 2017
Chipiri chevhiki rechina reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

POSHI yezvinhu zvinonyanya kunakidza zveChechi yekutanga ndeyekuti, mushure mePentekosta, ivo pakarepo, vangangoita vega, vakaumbwa vemunharaunda. Vakatengesa zvese zvavaive nazvo ndokuzvibata pamwe chete kuitira kuti munhu wese awane zvaaida. Uye zvakadaro, hapana kupi kwatinoona rairo yakajeka kubva kuna Jesu yekuita saizvozvo. Yakanga yakanyanyisa, ichipesana nekufunga kwenguva, zvekuti nharaunda dzekutanga idzi dzakashandura nyika yakavapoteredza.Ramba kuverenga

Refuge Mukati

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 2nd, 2017
Chipiri cheChipiri Svondo reIsita
Chirangaridzo cheSt. Athanasius

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO chiitiko mune imwe yenhau dzaMichael D. O'Brien izvo zvandisati ndakanganwa — apo mupristi ari kutambudzwa nekuda kwekuvimbika kwake. [1]Eclipse yeZuva, Ignatius Press Munguva iyoyo, mufundisi anoita senge achaburukira kune imwe nzvimbo uko vatapi vake vasingakwanise kusvika, nzvimbo iri mukati kati memoyo wake panogara Mwari. Mwoyo wake waive utiziro chaiko nekuti, ipapo zvakare, aive Mwari.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Eclipse yeZuva, Ignatius Press