Unyanzvi hweKutangazve - Chikamu II

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 21st, 2017
Chipiri cheMakumi matatu nematatu Svondo muNguva Yakajairwa
Mharidzo yeMhandara Yakaropafadzwa Maria

Zvinyorwa zvemitambo pano

KUREVURA

 

THE hunyanzvi hwekutanga zvakare hunogara mukurangarira, kutenda, uye kuvimba kuti ndiye Mwari chaiye ari kutanga mavambo matsva. Kuti kana iwe uri kunyange kunzwa kusuwa zvivi zvako kana kufunga yekutendeuka, kuti ichi chatova chiratidzo chenyasha dzake uye rudo ruri kushanda muhupenyu hwako.Ramba kuverenga

Unyanzvi hwekutanga zvakare - Chikamu chechitatu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 22nd, 2017
Chitatu cheVhiki makumi matatu nematatu muNguva Yakajairwa
Chirangaridzo cheSt. Cecilia, Martyr

Zvinyorwa zvemitambo pano

KUVIMBA

 

THE chekutanga chivi chaAdamu naEvha kwaive kusadya "muchero wakarambidzwa." Asi, kwaive kuti ivo vakaputsa kuvimba pamwe neMusiki- vimba kuti Ane zvido zvavo, mufaro wavo, neramangwana ravo mumaoko Ake. Kuvimba kwakaputsika uku, kusvika panguva ino chaiyo, Ronda Kukuru mumoyo weumwe neumwe wedu. Ironda muhunhu hwedu hwakagara nhaka iro rinotitungamira kusava nechokwadi nokunaka kwaMwari, kukanganwira Kwake, hutongi, magadzirirwo, uye pamusoro pezvose, rudo Rwake. Kana iwe uchida kuziva kuti chakakomba sei, kuti chironda chiripo chiripo sei kune hunhu hwevanhu, wobva watarisa paMuchinjikwa. Ikoko iwe unoona izvo zvaidikanwa kutanga kupora kweiyi ronda: kuti Mwari pachake aifanira kufa kuti agadzirise zvakaparadzwa nemunhu iye amene.[1]cf. Nei Kutenda?Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Nei Kutenda?

Unyanzvi hweKutangazve - Chikamu IV

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 23rd, 2017
China cheMakumi matatu nematatu Svondo muNguva Yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Columban

Zvinyorwa zvemitambo pano

Kuteerera

 

JESU akatarisa pasi paJerusarema uye akachema paakachema achiti:

Dai nhasi uno waingoziva zvinoita rugare, asi ikozvino zvakavanzwa pameso ako. (Evhangeri yanhasi)

Ramba kuverenga

Unyanzvi hwekutanga zvakare - Chikamu V

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 24th, 2017
Chishanu cheMakumi matatu nematatu Svondo muNguva Yakajairwa
Chirangaridzo cheSt. Andrew Dũng-Lac uye Shamwari

Zvinyorwa zvemitambo pano

KUNAMATA

 

IT inotora makumbo maviri kumira yakasimba. Saka zvekare muhupenyu hwemweya, tine makumbo maviri ekumira paari: kuteerera uye munamato. Nekuti hunyanzvi hwekutanga zvakare hune chokwadi chekuti tine tsoka chaiyo munzvimbo kubva pakutanga chaipo… kana kuti tinogumbuka tisati tatombotora matanho mashoma. Mukupfupisa kusvika ikozvino, hunyanzvi hwekutanga zvakare hune nhanho shanu dze kuzvininipisa, kureurura, kuvimba, kuteerera, uye ikozvino, tinotarisa achinamata.Ramba kuverenga

Unyanzvi hweKutangazve - Chikamu I

KUZVININIPISA

 

Kekutanga kuburitswa Mbudzi 20, 2017…

Vhiki rino, ndiri kuita chimwe chinhu chakasiyana-chikamu chezvikamu zvishanu, zvichibva pane Vhangeri revhiki rino, kuti ungatanga sei zvakare mushure mekudonha. Isu tinogara mutsika umo isu takazadzwa nechivi nemuyedzo, uye iri kutora vazhinji vanobatwa; vazhinji vakaora mwoyo uye vaneta, vakadzvinyirirwa uye vanorasikirwa nokutenda kwavo. Izvo zvinodikanwa, saka, kudzidza hunyanzvi hwekutanga zvakare…

 

SEI isu tinonzwa kupwanya mhosva kana isu tichiita chimwe chinhu chakaipa? Uye nei izvi zvakajairika kune wese munhu munhu? Kunyangwe vacheche, kana vakaita chimwe chinhu chisina kunaka, kazhinji vanoita kunge "vanongoziva" izvo zvavanofanira kunge vasina.Ramba kuverenga

Nemavanga Ake

 

JESU anoda kutiporesa, Anoda kuti tidaro “iva noupenyu uye uve nohwakawanda kwazvo” ( Johane 10:10 ). Tingaita sokuti tinoita zvose zvakarurama: enda kuMisa, Kureurura, kunyengetera mazuva ose, kutaura Rosary, kuva nekunamata, nezvimwewo. Asi zvakadaro, kana tisina kubata nemaronda edu, vanogona kupinda munzira. Vanogona, kutaura chokwadi, kumisa "hupenyu" ihwohwo kubva pakuyerera matiri…Ramba kuverenga