Unokwezva here? Chikamu I

 

Kubva kumuverengi:

Iwe unotaura neCharismatic Renewal (mukunyora kwako Krisimasi Apocalypse) mune yakajeka. Handiwani. Ini ndinobuda munzira yangu yekuenda kuchechi inova yechinyakare - uko vanhu vanopfeka zvakafanira, vanoramba vakanyarara pamberi peTabhera, apo patinodzidziswa nekereke maererano neTsika kubva papurupiti, nezvimwe.

Ndinogara kure nemachechi anokwezva. Ini handizvione seCatholic. Iko kunowanzo kuve nechiratidziro chemufirimu paatari chine zvikamu zveMisa zvakanyorwa pazviri ("Liturgy," nezvimwewo). Vakadzi vari paatari. Wese munhu akapfeka zvisina kusarudzika (majean, mateki, zvikabudura, nezvimwewo) Wese munhu anosimudza maoko, achishevedzera, achiombera-pasina runyararo. Iko hakuna kupfugama kana kumwe kuratidza kwekuremekedza. Zvinotaridza kwandiri kuti zvizhinji izvi zvakadzidzwa kubva kusangano rePentekosti. Hapana munhu anofunga "izvo" zveTsika zvine basa. Ini handinzwe rugare ipapo. Chii chakaitika kune Tsika? Kuti unyaradze (sekuda kuombera!) Kunze kwekuremekedza Tabhenakeri ??? Kupfeka zvine mwero?

Uye handisati ndamboona chero munhu anga aine CHOKWADI chipo chendimi. Ivo vanokuudza kuti utaure zvisina maturo navo…! Ndakaiyedza makore apfuura, uye ndanga ndichiti HAPANA! Haikwanise iyo mhando yechinhu kudana pasi Chero mweya? Zvinotaridza senge inofanirwa kunzi "charismania." Iyo "ndimi" vanhu vanotaura mairi ingori jibberish! Mushure mePendekosti, vanhu vakanzwisisa kuparidza. Zvinongoita kunge chero mweya unogona kupinda mune izvi zvinhu. Sei chero munhu achida maoko anoiswa pamusoro pavo asina kutsveneswa ??? Dzimwe nguva ndinoziva zvimwe zvivi zvakakura zviri mukati mevanhu, asi zvakadaro varipo paaritari vakapfeka majazi avo vachiisa maoko pamusoro pevamwe. Midzimu iyoyo haisi kupfuudzwa here? Handiwani!

Ini ndingangoda kuenda kuMutambo weTridentine uko Jesu ari pakati pezvose. Hapana varaidzo-kungonamata chete.

 

Dear reader,

Unomutsa zvimwe zvakakosha zvakakosha kukurukura. Kukwezva Kunokwezva Kunobva Kuna Mwari Here? Icho chigadzirwa chePurotesitendi, kana kunyangwe chadhiabhorosi? Izvi "zvipo zveMweya" here kana "zvisina tsitsi"?

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu II

 

 

PANO pamwe hapana kufamba muChechi kwakagamuchirwa nevazhinji-uye kurambwa zviri nyore "se" Kuvandudzwa Kunoshamisa. " Miganhu yakaputswa, nzvimbo dzekunyaradza dzakatamiswa, uye chinzvimbo chakapunzika. SaPentekosta, chave chinhu asi kufamba kwakachena uye kwakachena, zvinokodzera mushe mumabhokisi edu akafanofungidzirwa ekuti Mweya unofamba sei pakati pedu. Hapana kana chave chakave sekuparadzanisa chero… sezvazvaive panguva iyoyo. MaJuda paakanzwa nekuona vaApostora vakaputika kubva mukamuri repamusoro, vachitaura nendimi, uye vachizivisa Vhangeri neushingi…

Ipapo vakakatyamara vose vakashamisika vakataurirana, vachiti: Izvi zvinorevei? Asi vamwe vakati, “Vanwa waini zhinji. (Mabasa 2: 12-13)

Uku ndiko kupatsanurwa mubhegi rangu retsamba zvakare…

Sangano reCharismatic mutoro wegibberish, UNONESENSE! Bhaibheri rinotaura nezve chipo chendimi. Izvi zvaireva kugona kutaura mumitauro yakataurwa yenguva iyoyo! Izvo zvaisareva idiotic gibberish… Ini handizove nechokuita nazvo. —TS

Zvinondishungurudza kuona mudzimai uyu achitaura nenzira iyi nezve mafambiro andidzosa kuChechi… —MG

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu III


Hwindo reMweya Mutsvene, Basilica yeSt. Peter, Vatican City

 

KUBVA tsamba iyoyo Chikamu I:

Ini ndinobuda munzira yangu yekuenda kuchechi inova yechinyakare - uko vanhu vanopfeka zvakafanira, vanoramba vakanyarara pamberi peTabhera, apo patinodzidziswa nekereke maererano neTsika kubva papurupiti, nezvimwe.

Ndinogara kure nemachechi anokwezva. Ini handizvione seCatholic. Iko kunowanzo kuve nechiratidziro chemufirimu paatari chine zvikamu zveMisa zvakanyorwa pazviri ("Liturgy," nezvimwewo). Vakadzi vari paatari. Wese munhu akapfeka zvisina kusarudzika (majean, mateki, zvikabudura, nezvimwewo) Wese munhu anosimudza maoko, achishevedzera, achiombera-pasina runyararo. Iko hakuna kupfugama kana kumwe kuratidza kwekuremekedza. Zvinotaridza kwandiri kuti zvizhinji izvi zvakadzidzwa kubva kusangano rePentekosti. Hapana munhu anofunga "izvo" zveTsika zvine basa. Ini handinzwe rugare ipapo. Chii chakaitika kune Tsika? Kuti unyaradze (sekuda kuombera!) Kunze kwekuremekedza Tabhenakeri ??? Kupfeka zvine mwero?

 

I aive nemakore manomwe vabereki vangu pavakapinda musangano wemunamato weCharismatic muparishi medu. Ikoko, vakasangana naJesu zvakavachinja zvakanyanya. Mufundisi wedu wedunhu aive mufudzi akanaka wesangano uyo iye amene akasangana ne "rubapatidzo muMweya. ” Akatendera boka reminamato kuti rikure mune charism, nekudaro achiunza dzimwe shanduko uye nenyasha kunharaunda yeKatorike. Boka raive rakaungana, uye zvakadaro, rakatendeka kudzidziso dzeChechi yeKaturike. Baba vangu vakazvitsanangura se "chiitiko chakanakisa zvechokwadi."

Tichitarisa kumashure, yaive mhando yemhando yezvinhu zvaishuwira kuona vanapapa, kubva pakutanga chaiko kwekuvandudzwa, kusangana: kubatana kwesangano neChechi yese, mukuvimbika kuMagisterium.

 

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu IV

 

 

I ndakambobvunzwa kare kana ndiri "Anokwezva." Uye mhinduro yangu ndeyekuti, "Ndini Katurike! ” Ndokunge, ini ndoda kuve zvakazara Katurike, kugara pakati pechipo chekutenda, moyo waamai vedu, Chechi. Uye saka, ini ndinovavarira kuva "charismatic", "marian," "Kufungisisa," "kushingaira," "sakaramendi," uye "mupostori." Izvi zvinodaro nekuti zvese zviri pamusoro hazvisi zveichi kana iro boka, kana ichi kana icho kufamba, asi kune iyo ose muviri waKristu. Nepo vapostori vangasiyana mukutarisa kweshumiro yavo, kuti vave vapenyu zvizere, "vakagwinya", moyo wemunhu, mupostori, inofanira kuvhurika ose pfuma yenyasha iyo Baba vakapa paChechi.

Ngaarumbidzwe iye Mwari uye Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, uyo akatiropafadza munaKristu nezvikomborero zvose zvemweya kumatenga… (Eph 1: 3)

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu V

 

 

AS isu tinotarisa kuCharismatic Renewal nhasi, tinoona kuderera kukuru muhuwandu hwayo, uye avo vanosara vanonyanya kuchena nevachena-vhudzi. Chii, zvino, icho chaive Charismatic Renewal zvese nezve kana ichitaridzika pamusoro kunge ichipenga? Sekuverenga kwakaita mumwe muverengi achipindura zvakateedzana izvi:

Pane imwe nguva kufamba kweCharismatic kwakanyangarika kunge mafirework anovhenekera mudenga usiku uye ndokuzodzokera kumashure mune rima. Ndakanga ndisinganzwisisike kuti kufamba kwaMwari Wemasimbaose kwaizopera uye kupedzisira kwapera.

Mhinduro kumubvunzo uyu ndiyo inonyanya kukosha pazvirongwa izvi, nekuti inotibatsira kunzwisisa kwete kwatakabva chete, asi nezveramangwana reKereke…

 

Ramba kuverenga

Unokwezva here? Chikamu VI

pentekoste_FotorPentekosti, Artist Asingazivikanwe

  

PENDEKOSTI hachisi chiitiko chimwe chete, asi inyasha dzinogona kusangana neChechi kakawanda. Asizve, muzana rino ramakore, vanapapa vanga vachinamata kwete chete kwekuvandudzwa muMweya Mutsvene, asiitsva Pentekosti ”. Kana mumwe akatarisa zviratidzo zvese zvenguva zvakaperekedza munamato uyu — kiyi pakati pavo kuvapo kunoramba kuripo kwaAmai Vakaropafadzwa vanoungana nevana vavo pasi pano kuburikidza nekuratidzwa kunoenderera mberi, sekunge vaive zvakare mu "imba yepamusoro" pamwe nevaApostora. … Mazwi eKatekisimo anotora pfungwa yekukasika:

… Pa “nguva yekupedzisira” Mweya waIshe uchavandudza moyo yavanhu, uchinyora mutemo mutsva mavari. Achaunganidza nekuyananisa vanhu vakapararira uye vakakamurwa; iye achashandura chisikwa chekutanga, uye Mwari achagara imomo nevanhu murunyararo. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 715

Ino nguva apo Mweya unouya kuzo "kuvandudza huso hwepasi" inguva, mushure mekufa kwaAntikristu, panguva yakanongedzerwa naBaba veChechi muApocalypse yaSt. “Makore ane chiuru”Nguva iyo Satani akasungwa necheni mugomba rakadzika-dzika.Ramba kuverenga

Zvinokatyamadza! Chikamu VII

 

THE poindi yezvose zvakateedzana pane zvechipo zvipo uye kufamba ndiko kukurudzira muverengi kuti asatya iyo zvinoshamisa muna Mwari! Kuti usatya kutya "kuvhura moyo wako" kuchipo cheMweya Mutsvene uyo Ishe waanoda kudurura nenzira yakasarudzika uye ine simba munguva yedu. Pandakaverenga tsamba dzakatumirwa kwandiri, zviri pachena kuti iyo Charismatic Renewal haina kunge isina kusuwa uye kutadza, kushomeka kwevanhu uye kushaya simba. Uye zvakadaro, izvi ndizvo chaizvo zvakaitika muChechi yekutanga mushure mePendekosti. Vasande Peter naPaul vakapa nzvimbo yakawandisa kugadzirisa machechi akasiyana siyana, kuenzanisa mashandiro, nekumisikidza nharaunda dzichiri kusimukira pamusoro petsika nemitauro yakanyorwa yaiunzwa kwavari. Izvo zvisina kuitwa nevaApostora kuramba zviitiko zvinowanzoitika zvinotyisa zvevatendi, kuyedza kudzvinyirira mweya, kana kudzikamisa kushingairira kwenharaunda dzinobudirira. Asi, ivo vakati:

Musadzime Mweya… teverai rudo, asi shingairirai zvikuru zvipo zvemweya, kunyanya kuti muporofite… pamusoro pezvose, rudo rwenyu kune mumwe nemumwe ngaruve rwakanyanya… (1 VaTesaronika 5:19; 1 VaKori 14: 1; 1 Pet. 4: 8)

Ndinoda kupa chikamu chekupedzisira chenyaya idzi kugovana zvandakasangana nazvo pamwe nekufungisisa kubva pandakatanga kusangana nesangano rerunako muna 1975. Panzvimbo pekupa humbowo hwangu hwese pano, ndichazvibvumidza kune izvo zviitiko zvinganzi "zvechisimba."

 

Ramba kuverenga

Kudzivirira Vatican II & nekuvandudzwa

 

Tinogona kuona kuti kurwisa
vachipesana naPope neChechi
musabva kunze chete;
asi, kutambura kweChechi
kubva mukati meChechi,
kubva kuchivi chiri muChechi.
Izvi zvagara zvichizivikanwa,
asi nhasi tinozviona nenzira inotyisa zvechokwadi:
kutambudzwa kukuru kweChechi
haibvi kuvavengi vekunze.
asi anozvarwa nechivi mukati meChechi.
—PAPA BENEDICT XVI,

kubvunzurudza mundege kuenda kuLisbon,
Portugal, Chivabvu 12, 2010

 

NA kuparara kwehutungamiriri muChechi yeRoma uye hurongwa hunofambira mberi huri kubuda kubva kuRoma, vaKatorike vakawanda vari kutiza matunhu avo kunotsvaka Misa “dzechinyakare” nenzvimbo dzokutizira dzeOrthodox.Ramba kuverenga