Tsvimbo Yesimbi

KUVERENGA mazwi aJesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta, unotanga kunzwisisa izvozvo kuuya kweHumambo hweKuda kwaMwari, apo tinonamata zuva rega rega muna Baba Vedu, ndicho chinangwa chikuru cheKudenga. "Ndinoda kusimudza chisikwa kuti chidzokere kune kwaakabva," Jesu akati kuna Luisa, "... kuti Kuda kwangu kuzikanwe, kudiwe, nekuitwa panyika sezvaKuri Kudenga." [1]Vol. 19, Chikumi 6, 1926 Jesu anototi kubwinya kweNgirozi neVatsvene Kudenga "Hazvizopedzi kana Kuda kwangu kukasakunda kwacho pasi pano."

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Vol. 19, Chikumi 6, 1926

Dova reKuda kwaMwari

 

ITA wakamboshamisika kuti chii chakanaka kunyengetera uye “kurarama muKuda kwaMwari”?[1]cf. Kurarama Sei Mukuda kwaMwari Inobata sei vamwe, kana zvakadaro?Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kurarama Sei Mukuda kwaMwari

Jesu Ari Kuuya!

 

Kutanga kuburitswa Zvita 6th, 2019.

 

NDINODA kuzvitaura zvakajeka uye zvine ruzha uye neushingi sezvandinogona: Jesu ari kuuya! Wanga uchifunga here kuti Pope John Paul II aingoita nhetembo paakati:Ramba kuverenga

Creation's "Ndinokuda"

 

 

“KUPI ndiMwari here? Sei akanyarara kudaro? Ari kupi?” Anenge munhu wese, pane imwe nguva muhupenyu hwavo, anotaura mazwi aya. Tinoita kazhinji mukutambudzika, hurwere, kusurukirwa, zviedzo zvakakomba, uye pamwe kazhinji, mukuoma muhupenyu hwedu hwemweya. Asi, tinofanira kunyatsopindura mibvunzo iyoyo nomubvunzo wokutendeseka wokuti: “Mwari angaendepi?” Anogara aripo, anogara aripo, anogara aine uye pakati pedu - kunyangwe kana pfungwa zvekuvapo kwake hazvibatike. Mune dzimwe nzira, Mwari ari nyore uye anenge nguva dzose muchihwande.Ramba kuverenga

PaLuisa uye Zvinyorwa zvake…

 

Kutanga kuburitswa Ndira 7th, 2020:

 

ZVIRI nguva yekutarisa mamwe maemail nemameseji achibvunza orthodoxy yezvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta. Vamwe venyu vakati vaprista venyu vakatosvika pakumuti munyengeri. Zvichida zvinodikanwa, saka, kudzoreredza chivimbo chako mune zvinyorwa zvaLuisa izvo, ndinovimbisa iwe, ndizvo akabvumidzwa neChechi.

Ramba kuverenga

Dombo Duku

 

Dzimwe nguva pfungwa yekusakosha kwangu inondikurira. Ndinoona kukura kwakaita chadenga uye kuti Nyika inongova tsanga yejecha pakati pazvo zvose. Uyezve, pane iyi cosmic speck, ini ndiri mumwe wevanhu vangangoita mabhiriyoni masere. Uye munguva pfupi, semabhiriyoni ari pamberi pangu, ndichavigwa muvhu uye zvese asi zvakanganwa, kunze kwekunge kune avo vari pedyo neni. Ichokwadi chinozvininipisa. Uye pamberi pechokwadi ichi, dzimwe nguva ndinonetseka nepfungwa yekuti Mwari vangangokwanisa kuva nehanya neni nenzira yakadzama, yemunhu pachake, uye yakadzama iyo yose iyo huvhangeri yechimanjemanje nezvinyorwa zveVatendi zvinokurudzira. Uye zvakadaro, kana tikapinda muukama uhwu hwepauzima naJesu, sezvatakaita ini nevazhinji venyu, ichokwadi: rudo rwatingasangana narwo pane dzimwe nguva rwakakura, rwechokwadi, uye chaizvoizvo “kubva munyika ino” - kusvika pakuti ukama hwechokwadi naMwari ndehwechokwadi The Greatest Revolution

Zvakadaro, handinzwi hudiki hwangu zvakanyanya dzimwe nguva kupfuura pandinoverenga zvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta uye kukokwa kwakadzama ku rarama muKuda kwaMwari... Ramba kuverenga

Bvunza, Tsvaka, uye Gogodzai

 

Kumbirai uye muchapiwa;
tsvakai uye muchawana;
gogodzai mugozarurirwa mukova...
Zvino kana imi makaipa?
munoziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka;
zvikuru sei Baba venyu vari kudenga
ipa zvinhu zvakanaka kune vanokumbira kwaari.
(Mat. 7: 7-11)


MAZUVA ANO, ndaifanira kunyatsotarisa kutora mazano angu. Ndakanyora imwe nguva yapfuura kuti, patinenge tichiswedera pedyo ziso yeDutu guru iri, ndipo patinofanira kutarisisa pana Jesu. Nekuti mhepo dzechamupupuri chadhiabhorosi imhepo dze kuvhiringidzika, kutya, uye nhema. Isu tichapofumadzwa kana tikayedza kutarisisa mazviri, kuvadudzira - zvakanyanya senge munhu angaite kana akaedza kutarisa pasi peChikamu 5 dutu. Mifananidzo yemazuva ese, misoro yenyaya, uye meseji zviri kuendeswa kwauri se "nhau". Havasi. Iyi ndiyo nhandare yekutamba yaSatani zvino - hondo yepfungwa yakanyatsogadzirwa nevanhu inotungamirwa na "baba venhema" kugadzirira nzira yeKugadziridza Kukuru uye Yechina Yekuvandudza Kweindasitiri: hurongwa hwepasirese hwakadzorwa, hwakamisikidzwa, uye husina Mwari.Ramba kuverenga

Nguva yaJona

 

AS Ndakanga ndichinamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa kupera kwesvondo rapfuura, ndakanzwa kusuwa kukuru kwaIshe Wedu. kuchema, zvaiita sokuti vanhu vakaramba rudo Rwake. Kweawa yakatevera, takachema pamwe chete… ini, ndichikumbira zvikuru ruregerero Kwake pakutadza kwangu uye kwedu tose kumuda mukudzoka… uye Iye, nekuti vanhu zvino vaburitsa Dutu rekuita ravo.Ramba kuverenga

Kurarama Sei Mukuda kwaMwari

 

MWARI yakachengetera, nokuda kwenguva yedu, “chipo chokurarama muKuda kwoumwari” icho chaichimbova udangwe hwaAdhama asi chakarasika kupfurikidza nechivi chapakuvamba. Ikozvino yave kudzoserwa sedanho rekupedzisira reVanhu verwendo rurefu rwaMwari rwekudzokera kumoyo waBaba, kuvaita Mwenga “asina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ave mutsvene asina gwapa” (VaEfeso 5). :27).Ramba kuverenga