Bvunza, Tsvaka, uye Gogodzai

 

Kumbirai uye muchapiwa;
tsvakai uye muchawana;
gogodzai mugozarurirwa mukova...
Zvino kana imi makaipa?
munoziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka;
zvikuru sei Baba venyu vari kudenga
ipa zvinhu zvakanaka kune vanokumbira kwaari.
(Mat. 7: 7-11)


Nguva pfupi yadarika, zvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta zvakakandwa mukusahadzika, kana zvisina kunyombwa, nevamwe vane tsika dzechinyakare.[1]cf. Luisa Akarwisa Zvakare; Chimwe chirevo ndechekuti zvinyorwa zvaLuisa "zvinonyadzisira" nekuda kwemufananidzo wekufananidzira, semuenzaniso, waLuisa "anoyamwa" pazamu raKristu. Zvakadaro, uyu ndiwo mutauro usinganzwisisike weMagwaro pachawo: "Uchamwa mukaka wamarudzi, ucharerwa pamazamu oumambo… Kuti unwe nomufaro pamazamu ake mazhinji!… Sokunyaradza kunoita mai mwana wavo, saizvozvo ndichakunyaradzai…” (Isaiah 60:16, 66:11-13) Paivewo nenhaurwa yakadeuka yakadeuka pakati peDicastery for the Doctrine of the Faith nabhishopi anoita seakamisa Basa rake ukuwo mabhishopu eKorea akapa mutongo usina kunaka asi usinganzwisisike.[2]ona Chikonzero chaLuisa Piccarreta chakamiswa here? Zvisinei, the pamutemo chinzvimbo cheChechi pane zvakanyorwa neMuranda waMwari uyu chinoramba chiri chimwe che“tendero” sezvinyorwa zvake takura zvisimbiso zvakakodzera zvechechi, iyo isina kubviswa naPope.[3]ie. Mavhoriyamu 19 okutanga aLuisa akagamuchira Nihil Obstat kubva kuSt. Hannibal di Francia, uye Imprimatur kubva kuna Bishop Joseph Leo. Maawa makumi maviri nemana ekutambudzika kwaIshe wedu Jesu Kristu uye Mhandara Yakaropafadzwa Maria muHumambo hweKuda kwaMwari takurawo zvisimbiso zvakafanana zvechechi.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Luisa Akarwisa Zvakare; Chimwe chirevo ndechekuti zvinyorwa zvaLuisa "zvinonyadzisira" nekuda kwemufananidzo wekufananidzira, semuenzaniso, waLuisa "anoyamwa" pazamu raKristu. Zvakadaro, uyu ndiwo mutauro usinganzwisisike weMagwaro pachawo: "Uchamwa mukaka wamarudzi, ucharerwa pamazamu oumambo… Kuti unwe nomufaro pamazamu ake mazhinji!… Sokunyaradza kunoita mai mwana wavo, saizvozvo ndichakunyaradzai…” (Isaiah 60:16, 66:11-13)
2 ona Chikonzero chaLuisa Piccarreta chakamiswa here?
3 ie. Mavhoriyamu 19 okutanga aLuisa akagamuchira Nihil Obstat kubva kuSt. Hannibal di Francia, uye Imprimatur kubva kuna Bishop Joseph Leo. Maawa makumi maviri nemana ekutambudzika kwaIshe wedu Jesu Kristu uye Mhandara Yakaropafadzwa Maria muHumambo hweKuda kwaMwari takurawo zvisimbiso zvakafanana zvechechi.

Kumutswa kweChechi

 

Iwo ane chiremera kwazvo maonero, uye iyo inoonekwa
kunyatsoenderana neMagwaro Matsvene, ndiko kuti,
mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike
kamwe zvakare kupinda pane nguva ye
kubudirira nokukunda.

-Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu,
Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

 

PANO ndima isinganzwisisike iri mubhuku raDanieri iri kufutunuka yedu nguva. Inotizve zviri kuratidzwa naMwari panguva ino apo nyika ichienderera nerima ...Ramba kuverenga

Tsvimbo Yesimbi

KUVERENGA mazwi aJesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta, unotanga kunzwisisa izvozvo kuuya kweHumambo hweKuda kwaMwari, apo tinonamata zuva rega rega muna Baba Vedu, ndicho chinangwa chikuru cheKudenga. "Ndinoda kusimudza chisikwa kuti chidzokere kune kwaakabva," Jesu akati kuna Luisa, "... kuti Kuda kwangu kuzikanwe, kudiwe, nekuitwa panyika sezvaKuri Kudenga." [1]Vol. 19, Chikumi 6, 1926 Jesu anototi kubwinya kweNgirozi neVatsvene Kudenga "Hazvizopedzi kana Kuda kwangu kukasakunda kwacho pasi pano."

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Vol. 19, Chikumi 6, 1926

Dova reKuda kwaMwari

 

ITA wakamboshamisika kuti chii chakanaka kunyengetera uye “kurarama muKuda kwaMwari”?[1]cf. Kurarama Sei Mukuda kwaMwari Inobata sei vamwe, kana zvakadaro?Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kurarama Sei Mukuda kwaMwari

Jesu Ari Kuuya!

 

Kutanga kuburitswa Zvita 6th, 2019.

 

NDINODA kuzvitaura zvakajeka uye zvine ruzha uye neushingi sezvandinogona: Jesu ari kuuya! Wanga uchifunga here kuti Pope John Paul II aingoita nhetembo paakati:Ramba kuverenga

Creation's "Ndinokuda"

 

 

“KUPI ndiMwari here? Sei akanyarara kudaro? Ari kupi?” Anenge munhu wese, pane imwe nguva muhupenyu hwavo, anotaura mazwi aya. Tinoita kazhinji mukutambudzika, hurwere, kusurukirwa, zviedzo zvakakomba, uye pamwe kazhinji, mukuoma muhupenyu hwedu hwemweya. Asi, tinofanira kunyatsopindura mibvunzo iyoyo nomubvunzo wokutendeseka wokuti: “Mwari angaendepi?” Anogara aripo, anogara aripo, anogara aine uye pakati pedu - kunyangwe kana pfungwa zvekuvapo kwake hazvibatike. Mune dzimwe nzira, Mwari ari nyore uye anenge nguva dzose muchihwande.Ramba kuverenga

PaLuisa uye Zvinyorwa zvake…

 

Kutanga kuburitswa Ndira 7th, 2020:

 

ZVIRI nguva yekutarisa mamwe maemail nemameseji achibvunza orthodoxy yezvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta. Vamwe venyu vakati vaprista venyu vakatosvika pakumuti munyengeri. Zvichida zvinodikanwa, saka, kudzoreredza chivimbo chako mune zvinyorwa zvaLuisa izvo, ndinovimbisa iwe, ndizvo akabvumidzwa neChechi.

Ramba kuverenga

Dombo Duku

 

Dzimwe nguva pfungwa yekusakosha kwangu inondikurira. Ndinoona kukura kwakaita chadenga uye kuti Nyika inongova tsanga yejecha pakati pazvo zvose. Uyezve, pane iyi cosmic speck, ini ndiri mumwe wevanhu vangangoita mabhiriyoni masere. Uye munguva pfupi, semabhiriyoni ari pamberi pangu, ndichavigwa muvhu uye zvese asi zvakanganwa, kunze kwekunge kune avo vari pedyo neni. Ichokwadi chinozvininipisa. Uye pamberi pechokwadi ichi, dzimwe nguva ndinonetseka nepfungwa yekuti Mwari vangangokwanisa kuva nehanya neni nenzira yakadzama, yemunhu pachake, uye yakadzama iyo yose iyo huvhangeri yechimanjemanje nezvinyorwa zveVatendi zvinokurudzira. Uye zvakadaro, kana tikapinda muukama uhwu hwepauzima naJesu, sezvatakaita ini nevazhinji venyu, ichokwadi: rudo rwatingasangana narwo pane dzimwe nguva rwakakura, rwechokwadi, uye chaizvoizvo “kubva munyika ino” - kusvika pakuti ukama hwechokwadi naMwari ndehwechokwadi The Greatest Revolution

Zvakadaro, handinzwi hudiki hwangu zvakanyanya dzimwe nguva kupfuura pandinoverenga zvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta uye kukokwa kwakadzama ku rarama muKuda kwaMwari... Ramba kuverenga

Nguva yaJona

 

AS Ndakanga ndichinamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa kupera kwesvondo rapfuura, ndakanzwa kusuwa kukuru kwaIshe Wedu. kuchema, zvaiita sokuti vanhu vakaramba rudo Rwake. Kweawa yakatevera, takachema pamwe chete… ini, ndichikumbira zvikuru ruregerero Kwake pakutadza kwangu uye kwedu tose kumuda mukudzoka… uye Iye, nekuti vanhu zvino vaburitsa Dutu rekuita ravo.Ramba kuverenga

Kurarama Sei Mukuda kwaMwari

 

MWARI yakachengetera, nokuda kwenguva yedu, “chipo chokurarama muKuda kwoumwari” icho chaichimbova udangwe hwaAdhama asi chakarasika kupfurikidza nechivi chapakuvamba. Ikozvino yave kudzoserwa sedanho rekupedzisira reVanhu verwendo rurefu rwaMwari rwekudzokera kumoyo waBaba, kuvaita Mwenga “asina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ave mutsvene asina gwapa” (VaEfeso 5). :27).Ramba kuverenga

Kuteerera Kuri Nyore

 

Itya Jehovha Mwari wako,
uye muchengete, mazuva ose eupenyu hwenyu,
zvose zvaakatema nemirairo yake, yandinokurairai;
uye nokudaro kuva noupenyu hurefu.
Zvino chinzwa Isiraeri, uchenjere kuti uzviite;
kuti mukure uye mugobudirira zvakanyanya.
sezvakapikira Jehovha, Mwari wamadzibaba enyu;
kuti ndikupe nyika inoyerera mukaka nouchi.

(Kutanga kuverenga, Gumiguru 31, 2021)

 

FUNGIDZIRA kana wakakokwa kuti usangane nomuimbi waunofarira kana kuti zvimwe mutungamiriri wenyika. Iwe unogona kunge wakapfeka chimwe chinhu chakanaka, gadzirisa bvudzi rako zvakanaka uye uve pahunhu hwako hwakanyanya.Ramba kuverenga

Chakavanzika cheHumambo hwaMwari

 

Umambo hwaMwari hwakaita sei?
Ndingahufananidza nei?
Hwakaita setsanga yemasitadhi yakatorwa nomunhu
uye wakadyarwa mubindu.
Yakati yanyatsokura ikava gwenzi guru
neshiri dzokudenga dzakagara pamatavi awo.

(Evhangeri yanhasi)

 

YOSE tinonyengetera mashoko okuti: “Umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa Kudenga.” Jesu angadai asina kutidzidzisa kunyengetera saizvozvo kutoti taizotarisira kuti Umambo huchazouya. Panguva imwecheteyo, mazwi ekutanga aIshe Wedu muhushumiri Hwake aive:Ramba kuverenga

Kudzika Kuuya kwekuda kwaMwari

 

PAKUSANGANIRA RUFU
YEMUSHANDI WAMWARI LUISA PICCARRETA

 

ITA wakambozvibvunza kuti sei Mwari vachiramba vachitumira Mhandara Maria kuti aoneke munyika? Wadii muparidzi mukuru, Musande Pauro… kana muvhangeri mukuru, Mutsvene Johane… kana papa wekutanga, St Peter, “dombo”? Icho chikonzero ndechekuti Mukadzi Wedu akabatanidzwa zvisingaenzaniswi neChechi, vese saamai vake pamweya uye se "chiratidzo":Ramba kuverenga

Kugadzirira Era Yerunyararo

Mufananidzo naMichał Maksymilian Gwozdek

 

Varume vanofanira kutsvaga rugare rwaKristu muHumambo hwaKristu.
—Papa PIUS XI, Quas Primas, n. 1; Zvita 11, 1925

Maria Mutsvene, Amai vaMwari, Amai vedu,
tidzidzisei kutenda, kutarisira, kuda nemi.
Tiratidzei nzira inoenda kuHumambo hwake!
Nyeredzi yeGungwa, upenye pamusoro pedu uye utitungamirire munzira yedu!
—PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvikwete. 50

 

CHII zvine hungwaru i "Era Yerunyararo" iri kuuya mushure memazuva erima aya? Sei mufundisi wepapa wevapapa vashanu, kusanganisira St. John Paul II, akati chichava "chishamiso chikuru munhoroondo yepasi rose, chechipiri kumuka kweRumuko?"[1]Kadhinari Mario Luigi Ciappi akanga ari mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, uye St. John Paul II; kubva Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35 Sei Denga rakati kuna Elizabeth Kindelmann wekuHungary…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kadhinari Mario Luigi Ciappi akanga ari mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, uye St. John Paul II; kubva Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35

Yambiro yeRudo

 

IS zvinogoneka kuputsa moyo waMwari? Ini ndaiti zvinokwanisika baya Mwoyo wake. Tinombozvifunga here? Kana isu tinofunga nezvaMwari seakakura kwazvo, asingagumi, kupfuura mabasa anoita seasina basa evanhu zvekuti pfungwa, mazwi, nezviito zvedu zvakasununguka kubva kwaAri?Ramba kuverenga

Kurwiswa kweHumambo

 

JONGA semunhu anozopofomadzwa nemarara anoyangarara kana akaedza kutarira mumhepo ine hasha yedutu, saizvozvowo, munhu anogona kupofomadzwa nehuipi hwese, kutya uye kutya kuri kuitika awa neawa izvozvi. Izvi ndizvo zvinodiwa naSatani-kudhonzera nyika mukuora mwoyo uye kusahadzika, mukuvhunduka uye kuzvichengetedza kuitira titungamire kune "muponesi." Izvo zviri kuitika izvozvi haisi imwe yekumhanyisa bump munhoroondo yenyika. Ndiko kupesana kwekupedzisira kwehumambo huviri, kupokana kwekupedzisira yenguva ino pakati peHumambo hwaKristu ne humambo hwaSatani…Ramba kuverenga

Izita Rakanaka sei

Mufananidzo ne Edward Cisneros

 

NDAKAMUKA mangwanani ano ndine hope dzakanaka uye rwiyo mumoyo mangu - simba racho richiri kuyerera nemweya wangu senge rwizi rwehupenyu. Ndanga ndichiimba zita rekuti Jesu, achitungamira ungano murwiyo Izita Rakanaka Sei. Iwe unogona kuteerera kune ino mhenyu vhezheni yacho pazasi sezvaunoramba uchiverenga:
Ramba kuverenga

Kuwana Kwechokwadi

 

CHII zvinoreva here kuti Jesu anoda kudzorera kurudzi rwevanhu "Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari"? Pakati pezvimwe zvinhu, iko kudzoreredzwa kwe kuva mwanakomana chaiko. Rega nditsanangurire ...Ramba kuverenga

Gungwa reKunyongana

 

SEI nyika inoramba ichirwadziwa here? Nekuti ndiyo munhu, kwete Kuda kwaMwari, kunoramba kuchidzora zvinoitika zvevanhu. Pamuviri pedu pachedu, patinosimbisa kuda kwedu kwemunhu pamusoro pehuMwari, moyo unorasikirwa neyakaenzana uye unopinda mukusagadzikana nemhirizhonga- kunyangwe zvidiki kutaura pamusoro pekuda kwaMwari (kwekungonyora kamwe chete pasi kunogona kuita imwe symphony kurira mushe isingabvumirwe). Kuda Kwamwari ndiko chinotsigisa chemoyo wemunhu, asi kana usina kubhadharwa, mweya unotakurwa uchienda pamusoro pemafungu ekusuwa mugungwa rekusagadzikana.Ramba kuverenga

Muedzo

 

imi ndingave ndisingazvizive, asi izvo izvo Mwari zvave zvichiitwa mumoyo mako neyangu kwekupedzisira mukati mese miedzo, miedzo, uye zvino pachedu kukumbira kupwanya zvidhori zvako zvachose uye ndeye- muedzo. Iyo Bvunzo ndiyo nzira yekuti Mwari haangoyere kutendeseka kwedu asi kutigadzirira isu ku chipo wekugara muKuda kwaMwari.Ramba kuverenga

Mufundisi Mukuru

 

Taura nenyika nezvetsitsi dzangu;
rega vanhu vese vazive tsitsi dzangu dzisinga nzwisisike.
Icho chiratidzo chenguva yekupedzisira;
shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa.
—Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 848 

 

IF Baba vari kuzodzorera kuChechi iyo Chipo chekugara muKuda kwaMwari iyo yakambotorwa naAdamu, Mukadzi Wedu akagashirwa, Muranda waMwari Luisa Piccarreta akawanazve uye kuti isu tave kupiwa (O Wonder yezvishamiso) mune izvi nguva dzekupedzisira… Zvadaro zvinotanga nekuwanazve zvatakarasa pakutanga: kuvimba. Ramba kuverenga

Iyo Voids yeRudo

 

PAMUSORO PEMABHADHARA EYEDU YEDU YENYIKA YENYIKA

 

Makore gumi nemapfumbamwe apfuura kusvika pazuva iri, ndakatsaura hupenyu hwangu hwese nehushumiri kunaMai Vedu veGuadalupe. Kubva ipapo, akandikomberedza mubindu rakavanzika remwoyo wake, uye saAmai vakanaka, akatarisira maronda angu, akatsvoda mavanga angu, uye akandidzidzisa nezveMwanakomana wake. Iye aindida sewake — sekuda kwake vana vake vese. Kunyora kwanhasi kuri, neimwe nzira, chiitiko chakakosha. Iri ibasa re "Mukadzi akapfeka zuva achishanda achisununguka" kumwana mukomana mudiki… uye zvino iwe, iye Little Rabble.

 

IN kutanga kwezhizha ra2018, kunge a mbavha usiku, dutu guru remhepo rakarova zvakananga papurazi redu. Izvi dutusekuziva kwandingaite munguva pfupi, ndaive nechinangwa: kuunza kuzvidhori zvandakanga ndakanamatira pamoyo wangu kwemakumi emakore…Ramba kuverenga

Kugadzirira Nzira

 

Inzwi rinodanidzira kuti:
Gadzirirai nzira yaJehovha murenje!
Ruramisai mugwagwa mukuru waMwari wedu murenje.
(Nezuro Kutanga Kuverenga)

 

imi ndapa yako fiat kuna Mwari. Iwe wakapa yako "hongu" kuna Mai Vedu. Asi vazhinji venyu pasina mubvunzo muri kubvunza, "Zvino chii?" Uye izvo zvakanaka. Ndiwo mubvunzo mumwe chete wakabvunzwa naMateu paakasiya matafura ake eunganidzwa; ndiwo mubvunzo mumwechete Andrew naSimoni vakashamisika pavakasiya mambure avo; iwoyu mubvunzo mumwechete Sauro (Paul) achifungisisa paakagara ipapo akashamiswa uye akapofumadzwa nekuzarurirwa kamwe kamwe kwaaidanwa naJesu, a mhondi, kuve chapupu Chake kuEvhangeri. Jesu akazopindura mibvunzo iyi, sekuda kwaAchaita iwe. Ramba kuverenga

Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki

 

PAMUSORO PEMABHUKU EYAKASIMBISA Pfungwa
YEMhandara Yakakomborerwa MARIYA

 

KUSVIKIRA ikozvino (zvichireva, kwemakore gumi nemana apfuura echipostori ichi), ndaisa zvinyorwa izvi "kunze uko" kuti chero munhu averenge, izvo zvicharamba zvakadaro. Asi ikozvino, ndinotenda zvandiri kunyora, uye zvandichanyora mumazuva anotevera, zvakagadzirirwa boka diki remweya. Ndinorevei? Ndicharega Ishe wedu achizvitaurira.Ramba kuverenga

Kugadzirira Kutonga

dutu3b

 

PANO chirongwa chakatokura kuseri kweLenten Retreat icho vazhinji venyu makangotora chikamu. Kukoka panguva ino kumunamato wakakomba, kuvandudzwa kwepfungwa, uye kutendeka kuShoko raMwari kuri gadzirira Reign-Kutonga kweHumambo hwaMwari panyika sezvazviri kudenga.

Ramba kuverenga