Kuteerera Kuri Nyore

 

Itya Jehovha Mwari wako,
uye muchengete, mazuva ose eupenyu hwenyu,
zvose zvaakatema nemirairo yake, yandinokurairai;
uye nokudaro kuva noupenyu hurefu.
Zvino chinzwa Isiraeri, uchenjere kuti uzviite;
kuti mukure uye mugobudirira zvakanyanya.
sezvakapikira Jehovha, Mwari wamadzibaba enyu;
kuti ndikupe nyika inoyerera mukaka nouchi.

(Kutanga kuverenga, Gumiguru 31, 2021)

 

FUNGIDZIRA kana wakakokwa kuti usangane nomuimbi waunofarira kana kuti zvimwe mutungamiriri wenyika. Iwe unogona kunge wakapfeka chimwe chinhu chakanaka, gadzirisa bvudzi rako zvakanaka uye uve pahunhu hwako hwakanyanya.Ramba kuverenga

Chakavanzika cheHumambo hwaMwari

 

Umambo hwaMwari hwakaita sei?
Ndingahufananidza nei?
Hwakaita setsanga yemasitadhi yakatorwa nomunhu
uye wakadyarwa mubindu.
Yakati yanyatsokura ikava gwenzi guru
neshiri dzokudenga dzakagara pamatavi awo.

(Evhangeri yanhasi)

 

YOSE tinonyengetera mashoko okuti: “Umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa Kudenga.” Jesu angadai asina kutidzidzisa kunyengetera saizvozvo kutoti taizotarisira kuti Umambo huchazouya. Panguva imwecheteyo, mazwi ekutanga aIshe Wedu muhushumiri Hwake aive:Ramba kuverenga

Kumutswa kweChechi

 

Iwo ane chiremera kwazvo maonero, uye iyo inoonekwa
kunyatsoenderana neMagwaro Matsvene, ndiko kuti,
mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike
kamwe zvakare kupinda pane nguva ye
kubudirira nokukunda.

-Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu,
Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

 

PANO ndima isinganzwisisike iri mubhuku raDanieri iri kufutunuka yedu nguva. Inotizve zviri kuratidzwa naMwari panguva ino apo nyika ichienderera nerima ...Ramba kuverenga

Kudzika Kuuya kwekuda kwaMwari

 

PAKUSANGANIRA RUFU
YEMUSHANDI WAMWARI LUISA PICCARRETA

 

ITA wakambozvibvunza kuti sei Mwari vachiramba vachitumira Mhandara Maria kuti aoneke munyika? Wadii muparidzi mukuru, Musande Pauro… kana muvhangeri mukuru, Mutsvene Johane… kana papa wekutanga, St Peter, “dombo”? Icho chikonzero ndechekuti Mukadzi Wedu akabatanidzwa zvisingaenzaniswi neChechi, vese saamai vake pamweya uye se "chiratidzo":Ramba kuverenga

Kugadzirira Era Yerunyararo

Mufananidzo naMichał Maksymilian Gwozdek

 

Varume vanofanira kutsvaga rugare rwaKristu muHumambo hwaKristu.
—Papa PIUS XI, Quas Primas, n. 1; Zvita 11, 1925

Maria Mutsvene, Amai vaMwari, Amai vedu,
tidzidzisei kutenda, kutarisira, kuda nemi.
Tiratidzei nzira inoenda kuHumambo hwake!
Nyeredzi yeGungwa, upenye pamusoro pedu uye utitungamirire munzira yedu!
—PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvikwete. 50

 

CHII zvine hungwaru i "Era Yerunyararo" iri kuuya mushure memazuva erima aya? Sei mufundisi wepapa wevapapa vashanu, kusanganisira St. John Paul II, akati chichava "chishamiso chikuru munhoroondo yepasi rose, chechipiri kumuka kweRumuko?"[1]Kadhinari Mario Luigi Ciappi akanga ari mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, uye St. John Paul II; kubva Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35 Sei Denga rakati kuna Elizabeth Kindelmann wekuHungary…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kadhinari Mario Luigi Ciappi akanga ari mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, uye St. John Paul II; kubva Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35

Yambiro yeRudo

 

IS zvinogoneka kuputsa moyo waMwari? Ini ndaiti zvinokwanisika baya Mwoyo wake. Tinombozvifunga here? Kana isu tinofunga nezvaMwari seakakura kwazvo, asingagumi, kupfuura mabasa anoita seasina basa evanhu zvekuti pfungwa, mazwi, nezviito zvedu zvakasununguka kubva kwaAri?Ramba kuverenga

Kurwiswa kweHumambo

 

JONGA semunhu anozopofomadzwa nemarara anoyangarara kana akaedza kutarira mumhepo ine hasha yedutu, saizvozvowo, munhu anogona kupofomadzwa nehuipi hwese, kutya uye kutya kuri kuitika awa neawa izvozvi. Izvi ndizvo zvinodiwa naSatani-kudhonzera nyika mukuora mwoyo uye kusahadzika, mukuvhunduka uye kuzvichengetedza kuitira titungamire kune "muponesi." Izvo zviri kuitika izvozvi haisi imwe yekumhanyisa bump munhoroondo yenyika. Ndiko kupesana kwekupedzisira kwehumambo huviri, kupokana kwekupedzisira yenguva ino pakati peHumambo hwaKristu ne humambo hwaSatani…Ramba kuverenga

Izita Rakanaka sei

Mufananidzo ne Edward Cisneros

 

NDAKAMUKA mangwanani ano ndine hope dzakanaka uye rwiyo mumoyo mangu - simba racho richiri kuyerera nemweya wangu senge rwizi rwehupenyu. Ndanga ndichiimba zita rekuti Jesu, achitungamira ungano murwiyo Izita Rakanaka Sei. Iwe unogona kuteerera kune ino mhenyu vhezheni yacho pazasi sezvaunoramba uchiverenga:
Ramba kuverenga

Kuwana Kwechokwadi

 

CHII zvinoreva here kuti Jesu anoda kudzorera kurudzi rwevanhu "Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari"? Pakati pezvimwe zvinhu, iko kudzoreredzwa kwe kuva mwanakomana chaiko. Rega nditsanangurire ...Ramba kuverenga