Gungwa reKunyongana

 

SEI nyika inoramba ichirwadziwa here? Nekuti ndiyo munhu, kwete Kuda kwaMwari, kunoramba kuchidzora zvinoitika zvevanhu. Pamuviri pedu pachedu, patinosimbisa kuda kwedu kwemunhu pamusoro pehuMwari, moyo unorasikirwa neyakaenzana uye unopinda mukusagadzikana nemhirizhonga- kunyangwe zvidiki kutaura pamusoro pekuda kwaMwari (kwekungonyora kamwe chete pasi kunogona kuita imwe symphony kurira mushe isingabvumirwe). Kuda Kwamwari ndiko chinotsigisa chemoyo wemunhu, asi kana usina kubhadharwa, mweya unotakurwa uchienda pamusoro pemafungu ekusuwa mugungwa rekusagadzikana.Ramba kuverenga

Muedzo

 

imi ndingave ndisingazvizive, asi izvo izvo Mwari zvave zvichiitwa mumoyo mako neyangu kwekupedzisira mukati mese miedzo, miedzo, uye zvino pachedu kukumbira kupwanya zvidhori zvako zvachose uye ndeye- muedzo. Iyo Bvunzo ndiyo nzira yekuti Mwari haangoyere kutendeseka kwedu asi kutigadzirira isu ku chipo wekugara muKuda kwaMwari.Ramba kuverenga

Mufundisi Mukuru

 

Taura nenyika nezvetsitsi dzangu;
rega vanhu vese vazive tsitsi dzangu dzisinga nzwisisike.
Icho chiratidzo chenguva yekupedzisira;
shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa.
—Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 848 

 

IF Baba vari kuzodzorera kuChechi iyo Chipo chekugara muKuda kwaMwari iyo yakambotorwa naAdamu, Mukadzi Wedu akagashirwa, Muranda waMwari Luisa Piccarreta akawanazve uye kuti isu tave kupiwa (O Wonder yezvishamiso) mune izvi nguva dzekupedzisira… Zvadaro zvinotanga nekuwanazve zvatakarasa pakutanga: kuvimba. Ramba kuverenga

Iyo Voids yeRudo

 

PAMUSORO PEMABHADHARA EYEDU YEDU YENYIKA YENYIKA

 

Makore gumi nemapfumbamwe apfuura kusvika pazuva iri, ndakatsaura hupenyu hwangu hwese nehushumiri kunaMai Vedu veGuadalupe. Kubva ipapo, akandikomberedza mubindu rakavanzika remwoyo wake, uye saAmai vakanaka, akatarisira maronda angu, akatsvoda mavanga angu, uye akandidzidzisa nezveMwanakomana wake. Iye aindida sewake — sekuda kwake vana vake vese. Kunyora kwanhasi kuri, neimwe nzira, chiitiko chakakosha. Iri ibasa re "Mukadzi akapfeka zuva achishanda achisununguka" kumwana mukomana mudiki… uye zvino iwe, iye Little Rabble.

 

IN kutanga kwezhizha ra2018, kunge a mbavha usiku, dutu guru remhepo rakarova zvakananga papurazi redu. Izvi dutusekuziva kwandingaite munguva pfupi, ndaive nechinangwa: kuunza kuzvidhori zvandakanga ndakanamatira pamoyo wangu kwemakumi emakore…Ramba kuverenga

Kugadzirira Nzira

 

Inzwi rinodanidzira kuti:
Gadzirirai nzira yaJehovha murenje!
Ruramisai mugwagwa mukuru waMwari wedu murenje.
(Nezuro Kutanga Kuverenga)

 

imi ndapa yako fiat kuna Mwari. Iwe wakapa yako "hongu" kuna Mai Vedu. Asi vazhinji venyu pasina mubvunzo muri kubvunza, "Zvino chii?" Uye izvo zvakanaka. Ndiwo mubvunzo mumwe chete wakabvunzwa naMateu paakasiya matafura ake eunganidzwa; ndiwo mubvunzo mumwechete Andrew naSimoni vakashamisika pavakasiya mambure avo; iwoyu mubvunzo mumwechete Sauro (Paul) achifungisisa paakagara ipapo akashamiswa uye akapofumadzwa nekuzarurirwa kamwe kamwe kwaaidanwa naJesu, a mhondi, kuve chapupu Chake kuEvhangeri. Jesu akazopindura mibvunzo iyi, sekuda kwaAchaita iwe. Ramba kuverenga

Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki

 

PAMUSORO PEMABHUKU EYAKASIMBISA Pfungwa
YEMhandara Yakakomborerwa MARIYA

 

KUSVIKIRA ikozvino (zvichireva, kwemakore gumi nemana apfuura echipostori ichi), ndaisa zvinyorwa izvi "kunze uko" kuti chero munhu averenge, izvo zvicharamba zvakadaro. Asi ikozvino, ndinotenda zvandiri kunyora, uye zvandichanyora mumazuva anotevera, zvakagadzirirwa boka diki remweya. Ndinorevei? Ndicharega Ishe wedu achizvitaurira.Ramba kuverenga

Kugadzirira Kutonga

dutu3b

 

PANO chirongwa chakatokura kuseri kweLenten Retreat icho vazhinji venyu makangotora chikamu. Kukoka panguva ino kumunamato wakakomba, kuvandudzwa kwepfungwa, uye kutendeka kuShoko raMwari kuri gadzirira Reign-Kutonga kweHumambo hwaMwari panyika sezvazviri kudenga.

Ramba kuverenga