Chipo

 

Mukufunga kwangu Pamusoro peRadical Traditionalism, Ndakazonongedza kumweya wekumukira mune zvese zvinonzi "kunyanya kuchengetedza" pamwe ne "kufambira mberi" muChechi. Mune yekutanga, vanongogamuchira maonero akamanikana edzidziso yeChechi yeKatorike ivo vachiramba kuzara kweKutenda. Kune rumwe rutivi, kuedza kunofambira mberi kushandura kana kuwedzera kune "dhipoziti yekutenda." kana kuberekwa neMweya wechokwadi; uye hazvienderane neTsika Inoyera (pasinei nekupikisa kwavo).Ramba kuverenga

Kumutswa kweChechi

 

Iwo ane chiremera kwazvo maonero, uye iyo inoonekwa
kunyatsoenderana neMagwaro Matsvene, ndiko kuti,
mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike
kamwe zvakare kupinda pane nguva ye
kubudirira nokukunda.

-Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu,
Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

 

PANO ndima isinganzwisisike iri mubhuku raDanieri iri kufutunuka yedu nguva. Inotizve zviri kuratidzwa naMwari panguva ino apo nyika ichienderera nerima ...Ramba kuverenga

Umambo Hwakapikirwa

 

zvose zviri zviviri kutya nokukunda kwomufaro. Ichocho chakanga chiri chiono chomuporofita Dhanieri chenguva yemberi apo “chikara chikuru” chaizomuka pamusoro penyika yose, chikara “chakasiyana kwazvo” nezvikara zvakapfuura izvo zvakamanikidzira kutonga kwazvo. Iye akati “ichapedza ose nyika, iputse, nokuipwanya” nepakati pe“madzimambo gumi.” Ichapidigura mutemo uye kunyange kushandura karenda. Mumusoro mayo makabuda nyanga youdhiyabhorosi ine vavariro yoku“dzvinyirira vatsvene voWokumusorosoro.” Kwamakore matatu nehafu, anodaro Dhanieri, vachaiswa kwaari—iye anozivikanwa munyika yose so“Anopesana naKristu.”Ramba kuverenga

Nguva yeApostora

 

JONGA patinofunga kuti Mwari anofanira kukanda tauro, Anokanda mune mamwe mazana emakore mashoma. Ichi ndicho chikonzero kufanotaura kwakajeka se "ino Gumiguru” inofanira kurangarirwa nokungwarira uye nokungwarira. Asi tinoziva zvakare kuti Ishe vane hurongwa huri kuzadzikiswa, chirongwa chiri kusvika panguva ino, maererano kwete nevaoni vakawanda chete asi, kutaura idi, Madzibaba eChechi Okutanga.Ramba kuverenga

Makore Ane Chiuru

 

Ipapo ndakaona mutumwa achiburuka kubva kudenga.
akabata kiyi yegomba rakadzika-dzika muruoko rwake nengetani inorema.
Akabata shato, nyoka yakare, ndiye Dhiabhorosi kana kuti Satani;
ndokuisunga makore churu, ndokuikanda mugomba risina chigadziko;
iyo yaakakiya pamusoro paro, akaisa chisimbiso, kuti irege kuzogonazve
kutsausa marudzi kusvikira makore ane chiuru apera.
Mushure meizvi, inofanira kusunungurwa kwenguva pfupi.

Ipapo ndakaona zvigaro zvoushe; vakanga vagere pamusoro pawo vakapiwa basa rokutonga.
Ndakaonawo mweya yevaive vagurwa musoro
nokuda kwouchapupu hwavo kuna Jesu uye neshoko raMwari.
uye vakanga vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho
uye vakanga vasina kugamuchira chiratidzo pahuma dzavo kana pamaoko avo.
Vakava vapenyu uye vakatonga pamwe chete naKristu kwemakore ane chiuru.

( Zvak 20:1-4 . Kuverenga Misa kweChishanu)

 

PANO zvichida, hapana Gwaro rinoturikirwa zvakanyanya, rinopikisa zvikuru uye rinopatsanura, kupfuura ndima iyi yeBhuku raZvakazarurwa. MuChechi yapakuvamba, vatendeuki vechiJudha vaidavira kuti “makore ane chiuru” aireva kuuya kwaJesu zvakare chaizvoizvo kutonga panyika uye kugadza humambo hwezvematongerwo enyika pakati pemabiko enyama nemabiko.[1]“…vachamukazve vachanakidzwa nokutandara kwemabiko enyama asina mwero, ane chitsama chenyama nezvinwiwa sekuti kwete chete kuvhundutsa manzwiro evakadzikama, asi kunyange kukunda mwero wokutendwa pachako.” (St. Augustine, Guta raMwari, Bk. XX, Ch. 7) Zvisinei, VanaBaba veChechi vakakurumidza kubvisa tarisiro iyoyo, vachiizivisa kuti inhema—izvo zvatinodaidza nhasi chiuru chemakore [2]ona Millenarianism - zvazviri uye kwete uye Maitiro Erai Akarasika.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 “…vachamukazve vachanakidzwa nokutandara kwemabiko enyama asina mwero, ane chitsama chenyama nezvinwiwa sekuti kwete chete kuvhundutsa manzwiro evakadzikama, asi kunyange kukunda mwero wokutendwa pachako.” (St. Augustine, Guta raMwari, Bk. XX, Ch. 7)
2 ona Millenarianism - zvazviri uye kwete uye Maitiro Erai Akarasika

Jesu Ari Kuuya!

 

Kutanga kuburitswa Zvita 6th, 2019.

 

NDINODA kuzvitaura zvakajeka uye zvine ruzha uye neushingi sezvandinogona: Jesu ari kuuya! Wanga uchifunga here kuti Pope John Paul II aingoita nhetembo paakati:Ramba kuverenga

Chiratidzo Chikurusa cheNguva

 

NDINOZIVA kuti handina kunyora zvakawanda kwemwedzi inoverengeka nezve“nguva” dzatiri kurarama madziri. Mhirizhonga yekutama kwedu kuchangobva kuitika kudunhu reAlberta kwave kukanganisa kukuru. Asi chimwe chikonzero ndechokuti kuoma kwemwoyo kwakatanga muChechi, kunyanya pakati pevaKaturike vakadzidza vakaratidza kushayikwa kunotyisa kwokunzwisisa uye kunyange kuda kuona zviri kuitika kumativi ose. Kunyange Jesu akazonyarara apo vanhu vakaomesa mitsipa.[1]cf. Mhinduro Yakanyarara Zvinotoshamisa ndezvokuti, vanyarikani vanonyadzisira vakaita saBill Maher kana vatsigiri vezvechikadzi vakatendeseka saNaomi Wolfe, vava “vaporofita” vasingazivi venguva yedu. Vanoita sevari kuona zvakajeka mazuva ano kupfuura ruzhinji rweChechi! Kamwe chete zvidhori zve leftwing zvematongerwo enyika kururamisa, zvino ndivo vari kunyevera kuti pfungwa ine ngozi iri kutekeshera pasi rose, ichibvisa rusununguko uye kutsika-tsika pfungwa—kunyange kana vachitaura zvisina kukwana. Sokutaura kwakaita Jesu kuvaFarisi:Ndinoti kwamuri: Kana ava [kureva. Chechi] yakanyarara, matombo chaiwo aishevedzera.” [2]Ruka 19: 40Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mhinduro Yakanyarara
2 Ruka 19: 40

Kwete Mashiripiti Wand

 

THE Kugadzwa kweRussia musi waKurume 25, 2022 chiitiko chikuru, kana ichizadzisa tsanangudzo chikumbiro cheMukadzi wedu weFatima.[1]cf. Kutsveneswa kweRussia Kwakaitika Here? 

Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose.-Kushandiswa kwaFatima, v Vatican.va

Nekudaro, chingave chikanganiso kutenda kuti izvi zvakangofanana nekuzunguza imwe mhando yemashiripiti wand izvo zvinokonzeresa kuti matambudziko edu ese anyangarika. Aiwa, Kutsaurwa hakupfuurire chirevo chebhaibheri chakaziviswa naJesu zvakajeka:Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Chakavanzika cheHumambo hwaMwari

 

Umambo hwaMwari hwakaita sei?
Ndingahufananidza nei?
Hwakaita setsanga yemasitadhi yakatorwa nomunhu
uye wakadyarwa mubindu.
Yakati yanyatsokura ikava gwenzi guru
neshiri dzokudenga dzakagara pamatavi awo.

(Evhangeri yanhasi)

 

YOSE tinonyengetera mashoko okuti: “Umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa Kudenga.” Jesu angadai asina kutidzidzisa kunyengetera saizvozvo kutoti taizotarisira kuti Umambo huchazouya. Panguva imwecheteyo, mazwi ekutanga aIshe Wedu muhushumiri Hwake aive:Ramba kuverenga

Vanokunda

 

THE chinonyanya kushamisa pamusoro paIshe wedu Jesu ndechekuti haachengetedze chinhu chake. Haangopa chete mbiri yose kuna Baba, asi zvino anodawo kugovana kubwinya Kwake nako us kusvika patinova Coheirs uye vanobvumirana naKristu (cf. vaEfeso. 3: 6).

Ramba kuverenga

Zororo reSabata rinouya

 

FOR Makore 2000, Chechi yakashandira kukwevera mweya muchipfuva chake. Akatsungirira kutambudzwa uye kutengeswa, vanyengeri uye kupesana. Akaenda nemwaka yekubwinya uye kukura, kuderera uye kupatsanurwa, simba nehurombo apo achizivisa asinganeti evhangeri - kana dzimwe nguva kuburikidza nevakasara. Asi rimwe zuva, vakadaro Madzibaba veChechi, vachanakidzwa ne "Zororo reSabata" - Nguva yeRunyararo pasi pano pamberi kuguma kwenyika. Asi chii chaizvo chiri zororo iri, uye chii chinounza nezvaro?Ramba kuverenga

Kugadzirira Era Yerunyararo

Mufananidzo naMichał Maksymilian Gwozdek

 

Varume vanofanira kutsvaga rugare rwaKristu muHumambo hwaKristu.
—Papa PIUS XI, Quas Primas, n. 1; Zvita 11, 1925

Maria Mutsvene, Amai vaMwari, Amai vedu,
tidzidzisei kutenda, kutarisira, kuda nemi.
Tiratidzei nzira inoenda kuHumambo hwake!
Nyeredzi yeGungwa, upenye pamusoro pedu uye utitungamirire munzira yedu!
—PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvikwete. 50

 

CHII zvine hungwaru i "Era Yerunyararo" iri kuuya mushure memazuva erima aya? Sei mufundisi wepapa wevapapa vashanu, kusanganisira St. John Paul II, akati chichava "chishamiso chikuru munhoroondo yepasi rose, chechipiri kumuka kweRumuko?"[1]Kadhinari Mario Luigi Ciappi akanga ari mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, uye St. John Paul II; kubva Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35 Sei Denga rakati kuna Elizabeth Kindelmann wekuHungary…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kadhinari Mario Luigi Ciappi akanga ari mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, uye St. John Paul II; kubva Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35

Kuuya Kwepakati

Pentekosti (Pentekosti), naJean II Restout (1732)

 

POSHI yezvakavanzika zvikuru zve "nguva yekupedzisira" zviri kufumurwa panguva ino ndeyechokwadi kuti Jesu Kristu ari kuuya, kwete munyama, asi mumweya kumisa Humambo hwake nekutonga pakati pendudzi dzese. Hongu, Jesu chido anouya mumuviri wake wakakudzwa pakupedzisira, asi kuuya Kwake kwekupedzisira kwakachengeterwa iro chairo "zuva rekupedzisira" pasi pano nguva painopera. Saka, kana vaoni vanoverengeka pasi rese vachienderera vachiti, "Jesu ari kuuya nekukurumidza" kuzogadza Humambo Hwake mu “Era Yerunyararo,” izvi zvinorevei? Icho chebhaibheri uye chiri muchiKaturike Tsika? 

Ramba kuverenga

Kwayedza yeTariro

 

CHII ichava nguva yeRunyararo here? Mark Mallett naDaniel O'Connor vanoenda mune yakanakisa nhoroondo yeiuya Era inowanikwa muChitsvene Tsika uye zviporofita zvevadzvinyiriri nevaoni. Tarisa kana teerera kune ino inonakidza webcast kuti udzidze nezve zviitiko zvinogona kuitika muhupenyu hwako!Ramba kuverenga

Zuva reRunyararo

 

ZVAKAVANZIKA uye vanapapa zvakafanana vanoti tiri kurarama mu "nguva dzekupedzisira", kupera kwenguva - asi kwete kuguma kwenyika. Izvo zviri kuuya, ivo vanodaro, inguva yeRunyararo. Mark Mallett naProf. Daniel O'Connor vanoratidza kuti izvi zviri muMagwaro uye zvinowirirana sei naFata veChechi yekutanga kusvika nhasi Magisterium sezvavanoramba vachitsanangura Timeline yeCountdown to the Kingdom.Ramba kuverenga

Iyo Yekupedzisira Museum

 

Nyaya Ipfupi
by
Maka Mallett

 

(Kutanga kuburitswa Kukadzi 21st, 2018.)

 

2088 AD... Makumi mashanu nemashanu emakore mushure meGreat Dutu.

 

HE vakadhonza mweya wekufema sezvavakatarisa padenga risinganzwisisike, rakafukidzwa nesoteti padenga reThe Last Museum - rakatumidzwa kudaro, nekuti zvaizongoita. Akanyatsovhara maziso ake, mafashama endangariro akabvarura bako bako mupfungwa dzake iro rakanga rave nenguva rakanamwa… kekutanga nguva yaakange aona kudonha kwenyukireya ... dota kubva kumakomo anoputika… mweya unodzipa… makore matema anodonha akasungirirwa denga senge masumbu machena emazambiringa, anovharira zuva kwemwedzi kupera ...Ramba kuverenga

Paanodzikamisa Dutu

 

IN mazera echando apfuura, mhedzisiro yekutonhora kwepasirese kwaiparadza kumatunhu mazhinji. Nguva pfupi yekukura yakatungamira kukundikana kwezvirimwa, nzara uye nzara, uye semhedzisiro, chirwere, hurombo, kusagadzikana kwevanhu, chimurenga, uye kunyange hondo. Sezvo iwe zvawakaverenga mukati Iyo Chando Chokurangwa Kweduvese masayendisiti naIshe Wedu vari kufanotaura izvo zvinoita sekutanga kweimwe "nguva diki yechando." Kana zvirizvo, zvinogona kuvhenekera mwenje mutsva pamusoro pekuti nei Jesu akataura nezvezvimwe zviratidzo pakupera kwezera (uye idzo pfupiso Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga zvakare yakataurwa naSt. John):Ramba kuverenga

Iyo Inouya Nguva YeRudo

 

Kutanga kuburitswa muna Gumiguru 4th, 2010. 

 

Vadiwa vadikani shamwari, Ishe varikukukumbirai kuti muve vaporofita vezera rino idzva… —PAPA BENEDICT XVI, Nekumba, World Youth Day, Sydney, Australia, Chikunguru 20th, 2008

Ramba kuverenga

Kuva Areka yaMwari

 

Chechi, inosanganisira vasanangurwa,
yakanyatsogadzirwa kuseni kana mambakwedza…
Ichave izere zuva rake paanopenya
ine kupenya kwakakwana kwechiedza chemukati
.
—St. Gregory Mukuru, Pope; Yokunamata pakati Hours, Vol III, peji. 308 (onawo Kenduru Inopfungaira uye Kugadzirira Kwemuchato kuti unzwisise mubatanidzwa unouya usinganzwisisike wemubatanidzwa, unozotungamirwa ne "husiku husiku hwemweya" hweKereke.)

 

ASATI Kisimusi, ndakabvunza mubvunzo: Gedhi rekuMabvazuva Riri Kuvhurwa? Ndokunge, isu tave kutanga kuona zviratidzo zvekuzadzikiswa kwekupedzisira kweKukunda kweMoyo Musina Kuchena kuuya kuzotarisa? Kana zvirizvo, ndezvipi zviratidzo zvatinofanira kuona? Ndingakurudzira kuverenga izvo kunyora kunonakidza kana usati.Ramba kuverenga

Rwendo rwekuenda kuNyika Yakapikirwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaAugust 18th, 2017
Chishanu cheSvondo regumi nemapfumbamwe muNguva Yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

THE Yese Testamente Yekare mhando yekufananidzira yeChechi yeTestamente Itsva. Zvakafukunurwa munzvimbo yepanyama yeVanhu vaMwari "mufananidzo" wezvaizoitwa naMwari pamweya mukati mavo. Nekudaro, mumutambo, nyaya, kukunda, kukundikana, uye nzendo dzevaIsraeri, zvakavanzwa mumvuri wezviri, uye zvichauya kuChechi yaKristu…Ramba kuverenga

Kana Sora Ratanga Kuenda

Foxtail mumafuro angu

 

I akagamuchira email kubva kumuverengi akavhiringidzika pamusoro pe chinyorwa iyo yakaonekwa munguva pfupi yapfuura mu Teen Vogue yakanzi: “Anal Bonde: Izvo Zvaunofanirwa Kuziva". Chinyorwa ichi chakaenderera mberi kukurudzira vechidiki kuti vaongorore sodomy sekunge yaive isina kukuvadza mumuviri uye nehunhu hwakanaka sekutsemura zvigunwe zvemunhu. Pandakafungisisa chinyorwa ichocho — uye nezviuru zvemisoro yemisoro yandakaverenga mumakore gumi apfuura kana paya kubvira pakatanga kunyora tsamba iyi, nyaya idzo dzinorondedzera kudonha kwebudiriro yeWestern- mufananidzo wakauya mupfungwa. Mufananidzo wemafuro angu…Ramba kuverenga

Kufumurwa Kukuru

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaApril 11th, 2017
Chipiri cheSvondo Dzvene

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

Tarirai, dutu remhepo raJehovha, rakabuda nokutsamwa kwake.
Chamupupuri chine chisimba!
Uchawira pamusoro wevakaipa nechisimba.
Kutsamwa kwaJehovha hakuna kudzoka
kusvikira Aita nekuita
ndangariro dzemwoyo wake.

Mumazuva ekupedzisira muchazvinzwisisa zvakakwana.
(Jeremiya 23: 19-20)

 

JEREMIYA Mashoko aya anoyeuchidza emuporofita Dhanieri, uyo akataura chimwe chinhu chakafanana mushure mekunge iye agamuchirawo zviratidzo zve "mazuva ekupedzisira":

Ramba kuverenga

Ko Kana…?

Chii chakakomberedza bend?

 

IN kuvhura tsamba kuna Papa, [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ndakarondedzera kuUtsvene Hwake dzidziso dzedzidzo ye "nguva yerunyararo" zvinopesana nehunyengeri hwe chiuru chemakore. [2]cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676 Chokwadi, Padre Martino Penasa akabvunza iwo mubvunzo pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo ne chiuru chemakore kuUngano yeDzidziso Yekutenda:Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676

Mapapa, uye Dhora Rekutanga

Mufananidzo, Max Rossi / Reuters

 

PANO hakungave nekupokana kuti vanapapa vezana ramakore rapfuura vanga vachishandisa hofisi yavo yechiporofita kumutsa vatendi kumutambo uri kuitika muzuva redu (ona Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?). Ihondo inokosha pakati petsika yehupenyu netsika yekufa… mukadzi akapfeka zuva — ari pabasa kubereka nhambo itsva-ne dhiragoni uyo anotsvaka kuparadza iyo, kana isiri kuyedza kumisikidza yake humambo uye "nyowani nyowani" (ona Rev 12: 1-4; 13: 2). Asi nepo isu tichiziva kuti Satani achakundikana, Kristu haadaro. Mutendi mukuru weMarian, Louis de Montfort, anozvimisikidza zvakanaka:

Ramba kuverenga

Kusikwa Kuzvarwa patsva

 

 


THE "Tsika yekufa", izvo Kubata Kwakakura uye Iyo Yakanyanya Muchetura, handiro izwi rekupedzisira. Kukuvadzwa kwakaitwa nyika nemunhu hakuzi iko kwekupedzisira kutaura pane zvinoitika zvevanhu. Nekuti kana Itsva kana Yekare Testamente hazvitaure nezvekuguma kwenyika mushure mekutonga uye kutonga kwe "chikara". Asi, ivo vanotaura nezvevamwari kugadziridza yepanyika apo rugare rwechokwadi neruramisiro zvichatonga kwenguva apo "kuziva Ishe" kuchipararira kubva pagungwa kuenda kugungwa (cf. Is. 11: 4-9; Jer 31: 1-6; Ezek. 36: 10-11; Mik 4: 1-7; Zek 9:10; Mat 24:14; Zva 20: 4).

zvose Migumo yenyika icharangarira igodzokera kuna JehovhaORD; zvose mhuri dzendudzi dzichakotama pamberi pake. (Pis 22:28)

Ramba kuverenga

Humambo Husingazomboperi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri, Zvita 20, 2016

Zvinyorwa zvemitambo pano

Kuzivisa; Sandro Botticelli; 1485

 

PAKATI mazwi akasimba uye euporofita akataurwa kuna Maria nengirozi Gabrieri yaive vimbiso yekuti Humambo hweMwanakomana wake hahuzombopera. Idzi inhau dzakanaka kune avo vanotya kuti Chechi yeKaturike iri mukufa kwayo inokanda…

Ramba kuverenga

Kurevererwa uye Kubwinya

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri, Zvita 13, 2016
Sarudza. Chirangaridzo chaSt. John weMuchinjikwa

Zvinyorwa zvemitambo pano


Kubva ku Kusikwa kwaAdamu, Michelangelo, c. 1511

 

“OH zvakanaka, ndakaedza. ”

Neimwe nzira, mushure mezviuru zvemakore eruponeso nhoroondo, kutambudzika, kufa uye nekumuka kweMwanakomana waMwari, rwendo rwakaoma rweChechi nevasande varo mukati memazana emakore… ndinopokana kuti ndiwo achave mashoko aIshe pakupedzisira. Rugwaro runotitaurira neimwe nzira:

Ramba kuverenga

Akahwanda Plain Meso

 

NOT Nguva refu taroorana, mukadzi wangu akadyara gadheni redu rekutanga. Akanditora kuti ndiende kunonongedza mbatatisi, bhinzi, magaka, letisi, chibage, nezvimwe. Mushure mekupedza kundiratidza mitsara, ndakacheukira kwaari ndikati, "Asi magaka acho aripi?" Akanditarisa, akanongedzera kumutsara ndokuti, "Makango aripo."

Ramba kuverenga

Nyaradzo Mukuuya Kwake

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri, Zvita 6, 2016
Sarudza. Chirangaridzo chaSt. Nicholas

Zvinyorwa zvemitambo pano

josusspirit

 

IS zvinogoneka kuti, iyi Advent, tiri kunyatso gadzirira kuuya kwaJesu? Kana tikateerera kune zvanga zvichitaurwa nemapapa (Mapapa, uye Dhora Rekutanga), kune izvo Mukadzi Wedu ari kutaura (Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?), kune zviri kutaurwa naMadzibaba eKereke (Kuuya Kwepakati), woisa zvidimbu zvese pamwechete (Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!), mhinduro inosimbisa "hongu!" Kwete kuti Jesu ari kuuya uno Zvita 25. Uye haasi kuuya nenzira yekuti vhangeri remafirimu rave kutaura, rakatangira kubvutwa, nezvimwewo iko kuuya kwaKristu. mukati moyo yevakatendeka kuzadzikisa zvese zvivimbiso zveRugwaro izvo zvatiri kuverenga mwedzi uno mubhuku raIsaya.

Ramba kuverenga

MuVhigi iyi

vinda

 

A Izwi rakandipa simba kwemakore mazhinji ikozvino rakabva kuna Mai Vedu mune akakurumbira mashura eMedjugorje. Achifananidzira kurudziro yeVictoria II uye vananhasi, akatidanawo kuti titarise "zviratidzo zvenguva", sezvaakakumbira muna 2006:

Vana vangu, hamuzivi zviratidzo zvenguva here? Hautauri nezvavo here? —April 2, 2006, akataurwa muna Mwoyo Wangu Uchakunda rakanyorwa naMirjana Soldo, p. 299

Yakanga iri mugore rimwe chetero apo Ishe vakandidaidza muchiitiko chine simba kuti nditange kutaura nezvezviratidzo zvenguva. [1]ona Mashoko neYambiro Ndakatya nekuti, panguva iyoyo, ndakanga ndichimutswa mukufunga kuti Chechi yaipinda mu “nguva dzekupedzisira” - kwete kuguma kwenyika, asi nguva iyoyo yaizopinza zvinhu zvekupedzisira. Kutaura nezve "nguva dzekupedzisira", zvakadaro, pakarepo kunovhura imwe kurambwa, kusanzwisisana, uye kusekwa. Zvisinei, Ishe vaindikumbira kuti ndaroverwe pamuchinjikwa.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Mashoko neYambiro

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

kurumbidzwa.jpgMufananidzo naJanice Matuch

 

A shamwari yakabatana neChechi yepachivande muChina yakandiudza nezvechiitiko ichi nguva pfupi yadarika.

Vagari vaviri vemumakomo vakaburukira mune rimwe guta reChinese vachitsvaga mumwe mukadzi wechikadzi wepasi peChechi ipapo. Uyu murume akwegura murume nemudzimai vakanga vasiri maKristu. Asi muchiratidzo, vakapiwa zita remukadzi wavaifanira kutsvaga nekuendesa meseji.

Pavakawana mukadzi uyu, vaviri vacho vakati, "Murume ane ndebvu akazviratidza kwatiri mudenga ndokuti tichauya kuzokuudza izvozvo 'Jesu ari kudzoka.'

Ramba kuverenga

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

red-rose

 

KUBVA muverengi mukupindura kunyora kwangu pa Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari:

Jesu Kristu ndiye Chipo chikuru pane zvese, uye nhau dzakanaka ndezvekuti Anesu izvozvi mukuzara Kwake nesimba rose kuburikidza nekugara kweMweya Mutsvene. Humambo hwaMwari hwave mukati memoyo yeavo vakazvarwa patsva… izuva roruponeso. Parizvino, isu, vakanunurwa ndivo vanakomana vaMwari uye ticharatidzwa panguva yakatarwa… hatifanire kumirira chero zvinonzi zvakavanzika zvehumwe hunhu kuti huzadzikiswe kana kunzwisisa kwaLuisa Piccarreta kweKurarama muUMwari. Tinoda kuti isu tigadziriswe…

Ramba kuverenga

Nyeredzi Inomuka yeMangwanani

 

Jesu akati, "Humambo hwangu hausi hwenyika ino" (Jn 18: 36). Sei, zvino, maKristu mazhinji nhasi achitarisira kune vezvematongerwo enyika kuti vadzorere zvinhu zvese muna Kristu? Kuburikidza nekuuya kwaKristu chete, humambo Hwake hunosimbiswa mumoyo yeavo vakamirira, uye naivowo vanozovandudza hunhu kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene. Tarisa kuMabvazuva, hama nehanzvadzi dzinodiwa, uye kwete kune imwe nzvimbo…. nokuti Ari kuuya. 

 

Chitima kubva kunenge zvese zviporofita zvePurotesitendi ndizvo zvatinodaidza isu maKaturike "Kukunda kweMoyo Musina Kuchena." Izvi zvinodaro nekuti maEvangelical maKristu anenge anosiya kwese chikamu chemukati cheMhandara Yakaropafadzwa Maria munhoroondo yeruponeso kupfuura kuberekwa kwaKristu - chimwe chinhu Rugwaro pacharwo haruite. Basa rake, rakasarudzika kubva pakutanga kwekusika, rakabatana zvakanyanya neiro reChechi, uye seChechi, rakanangana nekurumbidza Jesu muUtatu Hutsvene.

Sezvaunenge uchiverenga, iyo "Murazvo weRudo" weMoyo wake Wakachena ndiyo nyeredzi yamangwanani inobuda izvo zvichave nechinangwa chechipiri chekutswanya Satani nekumisa kutonga kwaKristu pasi pano, sezvazviri Kudenga…

Ramba kuverenga

Iko Kudenga Kunobata Pasi

CHIKAMU VII

kuruka

 

IT yaizova Misa yedu yekupedzisira paMonastery ini nemwanasikana wangu tisati taenda nendege kudzokera kuCanada. Ndakavhura yangu missalette kusvika Nyamavhuvhu 29, Chirangaridzo che Kushushikana kwaSatani Johane Mubapatidzi. Pfungwa dzangu dzakadzokera kumashure makore akati wandei apfuura apo, apo ndainamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa mutemberi yangu yemutungamiri, ndakanzwa mumoyo mangu mazwi, “Ndiri kukupa hushumiri hwaJohani Mubhabhatidzi. ” (Zvichida ndokusaka ndakanzwa Mukadzi Wedu achindidaidza nezita remadunhurirwa rekuti “Juanito” panguva iyi yerwendo. Asi ngatirangarirei zvakaitika kuna Johane Mubhapatidzi pakupedzisira…)

Ramba kuverenga

Iko Kudenga Kunobata Pasi

CHIKAMU VI

img_1525Mukadzi Wedu paGomo reTabhori, Mexico

 

Mwari anozviratidza kune avo vanomirira kuzarurirwa,
uye ndiani asingaedze kubvarura pamuromo wechakavanzika, kumanikidza kuburitswa.

-Muranda waMwari, Catherine de Hueck Doherty

 

MY mazuva paGomo reTabhori akanga ave kuswedera, asi zvakadaro, ndaiziva kuti kwaive ne "chiedza" chinouya.Ramba kuverenga

Kumuka Kumutswa

jesu-kumuka-kweupenyu2

 

Mubvunzo kubva kumuverengi:

MunaZvakazarurwa 20, inoti vakagurwa musoro, nezvimwewo vachadzoka kuhupenyu vagotonga naKristu. Unofunga kuti zvinorevei? Kana kuti ingaratidzika sei? Ini ndinotenda zvinogona kunge zviri chaizvo asi wakazvibvunza kana iwe uine ruzivo rwakawanda…

Ramba kuverenga

Kugadzirira Kutonga

dutu3b

 

PANO chirongwa chakatokura kuseri kweLenten Retreat icho vazhinji venyu makangotora chikamu. Kukoka panguva ino kumunamato wakakomba, kuvandudzwa kwepfungwa, uye kutendeka kuShoko raMwari kuri gadzirira Reign-Kutonga kweHumambo hwaMwari panyika sezvazviri kudenga.

Ramba kuverenga

Chinhu Chakanaka

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 29th-30, 2015
Mutambo waSanta Andrew

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

AS isu tinotanga iyi Advent, moyo wangu uzere nekushamisika kwechishuwo chaIshe chekudzorera zvinhu zvese maAri, kuita kuti nyika ive yakanaka zvakare.

Ramba kuverenga