Schism, Unoti?

 

MUMWE MUNHU akandibvunza rimwe zuva, "Hamusi kusiya Baba Vatsvene kana magisterium yechokwadi, ndizvo here?" Ndakavhundutswa nemubvunzo. "Aihwa! chii chakupa pfungwa iyoyo??" Akati akanga asina chokwadi. Saka ndakamusimbisa kuti kupatsanurana kwete patafura. Period.

Ramba kuverenga

Mhuri Inonyanya Kukosha

 

Kunyangwe isu kana ngirozi inobva kudenga
anofanira kukuparidzirai vhangeri
kunze kwezvatakaparidza kwamuri.
ngaave akatukwa!
(VaG. 1: 8)

 

IZVO akapedza makore matatu ari patsoka dzaJesu, achinyatsoteerera kudzidzisa kwake. Paakakwira Kudenga, Akavasiira “basa guru” rokuita “Itai vadzidzi vamarudzi ose . . . muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi” ( Mateu 28:19-20 ). Uye akabva avatumira “Mweya wechokwadi” kutungamirira dzidziso yavo nenzira isingakundikani (Joh 16:13). Nokudaro, mhuri yekutanga yeVaapositori yaizova isina mubvunzo, ichiisa gwara reChechi yose… nenyika.

Saka Peter akati kudii??Ramba kuverenga

The Great Fissure

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
"Ngapave nekusave nehunyanzvi kupfuura izvo zvakapihwa."
—PAPA Musande Stephen I (+ 257)

 

THE Mvumo yeVatican yekuti vapirisita vape makomborero kune "vaviri" vane murume mumwe chete uye avo vari muhukama "vasina kujairana" yakonzera kupokana kukuru mukati meChechi yeKatorike.

Mumazuva mashoma ekuziviswa kwayo, anenge makondinendi ese (Africa), misangano yemabhishopi (semuenzaniso. Hangari, Porendi), makadhinari, uye mirairo yechitendero rakarambwa mutauro unozvipikisa mu Fiducia vanokumbira (FS). Sekuburitswa kwenhau kuZenit mangwanani ano, "Masangano gumi nemashanu eEpiscopal kubva kuAfrica neEurope, pamwe nemaDiocese angangosvika makumi maviri pasi rose, akarambidza, akaganhurira, kana kumisa kushandiswa kwegwaro munzvimbo yeDiocese, zvichiratidza kupatsanurwa kuripo kwakapoteredza."[1]Jan 4, 2024, Zenit A Wikipedia peji kutevera kushora Fiducia vanokumbira parizvino vanoverenga kurambwa kubva kumabhishopi makumi maviri nemana makonferensi, makumi maviri nevapfumbamwe makadhinari nemabhishopi, uye neungano nomwe nemasangano ehupirisita, ezvitendero, uye evasiri. Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Jan 4, 2024, Zenit

Pakupomera Papa Francis nezvimwe…

THE Chechi yeCatholic yakasangana nekukamukana kwakadzama neChiziviso chitsva cheVatican chinobvumidza kuropafadzwa kwe "vaviri" vengochani, nemamiriro ezvinhu. Vamwe vari kundidaidza kuti ndishore Pope. Mark anopindura kune ese ari maviri makakatanwa mune yemanzwiro webcast.Ramba kuverenga

Takakona Kona?

 

Ongorora: Kubva zvandaburitsa izvi, ndawedzera mamwe mashoko anotsigira kubva kumazwi ane chiremera sezvo mhinduro pasi rese dzichiri kubuda. Ichi chakanyanya kukosha chidzidzo kuti zvisungo zveMuviri waKristu zvisanzwikwe. Asi chimiro chekufungisisa uku uye nharo dzinoramba dzisina kuchinjwa. 

 

THE nhau dzakapfurwa pasi rose sechipotsera: "Pope Francis vanotendera kubvumidza vafundisi veKatorike kuti vakomborere varume nevakadzi vakaroorana" (ABC News). Reuters akati: “Vatican inobvumidza makomborero kune varume nevakadzi vakaroorana mukutonga kwakakosha.”Kamwechete, misoro yenhau yanga isiri kumonyanisa chokwadi, kunyangwe paine zvimwe kunyaya… Ramba kuverenga

Kutarisana neDutu

 

CHITSVA Kunyomba kwatekeshera pasi rose paine misoro yenhau yekuti Pope Francis vapa mvumo kuvafundisi kuti vakomborere vanhu vanengochani. Panguva iyi, nyaya dzepamusoro hadzina kutenderera. Iyi ndiyo Yakaputsika Chikepe Mukuru Mukadzi Wedu akataura nezvake makore matatu apfuura? Ramba kuverenga

Ndiri Mudzidzi waJesu Kristu

 

Papa havagoni kuita chinyengeri
paanotaura ex cathedra,
iyi idzidziso yekutenda.
Mukudzidzisa kwake kunze kwe 
ex cathedra statementsZvisinei,
anogona kuita kusanzwisisika kwedzidziso,
kukanganisa uye kunyange dzidziso dzakatsauka.
Uye sezvo papa haana kufanana
neChechi yose,
Chechi yakasimba
kupfuura Pope mumwechete anotadza kana munyengeri.
 
—Bhishopi Athanasius Schneider
Svondo 19th, 2023, onepeterfive.com

 

I ITA kwenguva yakareba tichinzvenga mashoko mazhinji pasocial media. Chikonzero ndechekuti vanhu vave vane hutsinye, vanotonga, vasina rudo - uye kazhinji muzita re "kudzivirira chokwadi." Asi shure kwedu dandemutande rekupedzisira, ndakaedza kupindura vamwe vaipomera mumwe wangu Daniel O'Connor neni kuti “tinotuka” Papa. Ramba kuverenga

Kuteerera Kwekutenda

 

Zvino kuna iye anogona kukusimbisai.
maererano neevhangeri yangu uye nokuparidzwa kwaJesu Kristu...
kumarudzi ose kuti vaunze kuteerera kwokutenda... 
(VaR. 16: 25-26)

... akazvininipisa akava anoteerera kusvikira parufu,
kunyange rufu pamuchinjikwa. (VaF. 2: 8)

 

MWARI anofanira kunge achidzungudza musoro wake, kana asiri kuseka Chechi Yake. Nokuti hurongwa hurikuitika kubva pakutanga kweRuregerero hwave hwekuti Jesu azvigadzirire Mwenga ari “Isina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chipi zvacho, kuti ave mutsvene asina gwapa” ( VaEf. 5:27 ). Uye zvakadaro, vamwe mukati mehierarchy pachayo[1]cf. Muedzo Wokupedzisira vasvika padanho rekutanga nzira dzekuti vanhu varambe vari muchitadzo chinofa, asi vachinzwa “kugamuchirwa” muChechi.[2]Chokwadi, Mwari anogamuchira vose kuti vaponeswe. Mamiriro eruponeso urwu ari mumashoko aIshe Wedu pachake: "Tendeukai mutende evhangeri" (Marko 1:15). Chiono chakasiana zvikuru sei pane chaMwari! Igomba guru rakadii pakati pechokwadi chezviri kuitika nenzira yechiporofita panguva ino - kucheneswa kweChechi - uye izvo mamwe mabhishopi ari kuudza pasi rose!Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Muedzo Wokupedzisira
2 Chokwadi, Mwari anogamuchira vose kuti vaponeswe. Mamiriro eruponeso urwu ari mumashoko aIshe Wedu pachake: "Tendeukai mutende evhangeri" (Marko 1:15).

Muedzo Wokupedzisira?

Duccio, Kutengeswa kwaKristu muBindu reGetsemane, 1308 

 

Imi mose muchazununguswa kutenda kwenyu, nokuti kwakanyorwa kuchinzi:
‘Ndicharova mufudzi,
uye makwai achapararira.’
(Mako 14: 27)

Kristu asati auya kwechipiri
Chechi inofanira kupfuura nemukutongwa kwekupedzisira
izvo zvichazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji…
-
Catechism yeChechi yeKaturike, n. 675, 677

 

CHII uyu “muedzo wokupedzisira uchazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji here?”  

Ramba kuverenga

Chechi Pamawere - Chikamu II

The Black Madonna of Częstochowa - kusvibiswa

 

Kana uchirarama munguva isina munhu anokupa zano rakanaka,
hapana munhu anokupa muenzaniso wakanaka,
paunoona hunhu hwarangwa uye huipi huchipihwa mubayiro...
mira zvakasimba, uye unamatire zvakasimba kuna Mwari pamarwadzo eupenyu...
— Saint Thomas More,
akagurwa musoro muna 1535 nokuda kwekudzivirira muchato
Hupenyu hwaThomas More: A Biography naWilliam Roper

 

 

POSHI zvezvipo zvikuru zvakasiiwa naJesu muChechi yake inyasha dza infallibility. Kana Jesu akati, “muchaziva zvokwadi, uye zvokwadi ichakusunungurai” ( Johane 8:32 ), ipapoka kuri madikanwa kuti chizvarwa chiri chose chizive, pasina mumvuri wokupokana, chiri zvokwadi. Zvikasadaro, munhu angatora nhema pachokwadi ndokuwira muuranda. Zve…

… Wese anoita zvivi muranda wechivi. (Johani 8:34)

Nokudaro, rusununguko rwedu rwomudzimu zvemukati pakuziva chokwadi, ndicho chikonzero Jesu akavimbisa, “Kana auya, Mweya wechokwadi, achakutungamirirai muchokwadi chose.” [1]John 16: 13 Pasinei nekukanganisa kwenhengo yega yega yeKutenda kweKatorike kwemakumi maviri emakore uye kunyangwe kukanganisa kwetsika kwevatsivi vaPetro, Tsika Dzedu rinoratidza kuti dzidziso dzaKristu dzakachengetedzwa nemazvo kwemakore anopfuura 2000. Ndicho chimwe chechiratidzo chechokwadi cheruoko rwerupo rwaKristu paMwenga wake.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 16: 13

Nzira Youpenyu

“Tave zvino takamira takatarisana nekukonana kukuru kwazvo kwakaitika muvanhu… Parizvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri, yaKristu inopesana naKristu ... Mutongo ... wemakore 2,000 13 etsika nemagariro evaKristu, nezvose zvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. ” —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 1976, XNUMX; cf. Catholic Online (zvakasimbiswa naDhikoni Keith Fournier aivepo) “Iko zvino tamira takatarisana nekusawirirana kukuru kwakaitika vanhu… Parizvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri, yaKristu inopesana naKristu ... Mutongo ... wemakore 2,000 13 etsika nemagariro evaKristu, nezvose zvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. ” —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 1976, XNUMX; cf. Catholic Online (chakasimbiswa naDeacon Keith Fournier aivepowo)

Takatarisana nekukonana kwekupedzisira
pakati peChechi nevanopikisa Kereke,
yeEvangeri maringe neanopikisa Evhangeri,
zvaKristu zvinopesana neanopesana naKristu…
Muedzo… wemakore zviuru zviviri zvetsika
uye budiriro yechiKristu,
nezvose zvinokonzeresa hunhu hwevanhu,
kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu
uye kodzero dzemarudzi.

—Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), Eucharistic Congress, Philadelphia, PA,
Nyamavhuvhu 13, 1976; cf. Catholic Online

WE vari kurarama muawa umo inodokuva tsika yose yechiKaturike yemakore 2000 XNUMX iri kurambwa, kwete bedzi nenyika (izvo zvinofanira kuva zvakati zvinokarirwa), asi navaKaturike vamene: mabhishopi, makadhiinari, uye vanhuwo zvavo vanodavira Chechi inoda “ yakagadziridzwa”; kana kuti tinoda “sinodhi pamusangano” kuti tiwanezve chokwadi; kana kuti tinofanira kubvumirana nemifungo yenyika kuitira kuti “tifambe” nadzo.Ramba kuverenga

Waidiwa

 

IN pakamuka pontificate aibuda, ane rudo, uye kunyange achimukira weSt. John Paul II, Cardinal Joseph Ratzinger akakandwa pasi pemumvuri wakareba paakatora chigaro chaPetro. Asi chii chaizokurumidza kuratidza hupontifita waBenedict XVI kwaisazove kunakidza kwake kana kuseka, hunhu hwake kana simba - zvirokwazvo, aive akanyarara, akanyarara, akada kunetsa paruzhinji. Asi, yaizova dzidziso yake yebhaibheri isingazununguki uye yepragmatic panguva iyo Barque yaPeter yakanga ichirwiswa kubva mukati nekunze. Kwaizova maonero ake akajeka uye echiporofita enguva dzedu aiita seanobvisa mhute pamberi peuta hweChikepe Chikuru ichi; uye yaizova dzidziso yairatidza nguva nenguva, mushure memakore 2000 emvura zhinji ine madutu, kuti mashoko aJesu ivimbiso isingazununguki:

Ndinokuudza, ndiwe Peter, uye paruware urwu ndichavaka kereke yangu, uye masimba erufu haangaikundi. (Mat. 16:18)

Ramba kuverenga

Papa Wechokwadi ndiani?

 

WHO ndiye papa wechokwadi?

Dai waiverenga kuinbox kwangu, unoona kuti nyaya iyi ishoma pane zvaungafunga. Uye kusiyana uku kwakawedzera kusimba munguva pfupi yapfuura ne Muparidzi muchinyorwa chikuru cheKaturike. Inopa dzidziso iri kuwedzera kukwezva, nguva yese ichitamba nayo kusuwa...Ramba kuverenga

Kudzivirira Jesu Kristu

Kuramba kwaPeter rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Makore apfuura pakukwirisa kwehushumiri hwake hwekuparidza uye asati asiya veruzhinji, Fr. John Corapi akauya kumusangano wandaipinda. Neinzwi rake rakadzikama pahuro, akakwira pachikuva, akatarisa mhomho yevanhu vakanga vakagadzirira achifara ndokuti: “Ndakatsamwa. ndakakutsamwira. ndakatsamwira ini.” Akazoenderera mberi achitsanangura muushingi hwake hwenguva dzose kuti hasha dzake dzakarurama dzakakonzerwa neChechi yakagara pamaoko ayo yakatarisana nenyika inoda Evhangeri.

Nezvo, ndiri kutsikisazve chinyorwa ichi kubva muna Gumiguru 31st, 2019. Ndakachigadzirisa nechikamu chinonzi "Globalism Spark".

Ramba kuverenga

Saka, Iwe Wakamuonawo?

nziziMurume wekusuwa, naMateu Brooks

  

Kutanga kuburitswa Gumiguru 18, 2007.

 

IN nzendo dzangu muCanada mose neUnited States, ndakakomborerwa kupedza nguva navamwe vaprista vakanaka zvikuru navatsvene—varume vari kupa zvamazvirokwazvo upenyu hwavo nokuda kwamakwai avo. Ndivo vafudzi vanotsvakwa naKristu mazuva ano. Vakadaro vafudzi vanofanirwa kuve nemoyo uyu kuti vatungamire makwai avo mumazuva anouya…

Ramba kuverenga

PaMisa Inoenda Mberi

 

…Chechi yega yega inofanira kuenderana neChechi yepasi rose
kwete chete pamusoro pedzidziso yekutenda nezviratidzo zvesakaramende;
asiwo nezvemashandisirwo anogamuchirwa pasi rose kubva kutsika dzevapostora nedzisina kuputswa. 
Izvi zvinofanirwa kucherechedzwa kwete chete kuti kukanganisa kudziviswa,
asiwo kuti kutenda kupfuvurwe mukururama.
sezvo mutemo weChechi wekunamata (lex orandi) zvinoenderana
kumutemo wake wekutenda (lex credendi).
—Murairo Mukuru weRoman Missal, 3rd ed., 2002, 397

 

IT zvingaita sezvisinganzwisisike kuti ndiri kunyora nezvedambudziko riri kuitika pamusoro peMisa yechiLatin. Chikonzero ndechekuti handisati ndambopinda chechi yenguva dzose yeTridentine muupenyu hwangu.[1]Ndakaenda kumuchato weTridentine rite, asi mupristi haana kuita seaiziva zvaaiita uye dzidziso yese yakanga yakapararira uye isinganzwisisike. Asi ndosaka ndiri munhu asina kwaakarerekera ndiine tariro chimwe chinhu chinobatsira kuwedzera kuhurukuro…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Ndakaenda kumuchato weTridentine rite, asi mupristi haana kuita seaiziva zvaaiita uye dzidziso yese yakanga yakapararira uye isinganzwisisike.

Kune Imwe chete Barque

 

…seChechi imwe uye yega magisterium isingaonekwe,
papa nemabhishopi muhumwe naye;
carry
 mutoro wakakomba kuti hapana chiratidzo chisinganzwisisike
kana dzidziso isina kujeka inobva kwavari.
kuvhiringa vakatendeka kana kuvanyengedza
kupinda mupfungwa yenhema yokuchengeteka. 
—Cardinal Gerhard Müller,

aimbova mutungamiriri weUngano yeDzidziso yeKutenda
Zvinhu ZvokutangaApril 20th, 2018

Haisi nyaya yekuve 'pro-' Pope Francis kana 'contra-' Pope Francis.
Uyu mubvunzo wekudzivirira kutenda kweKatorike,
uye zvinoreva kudzivirira Hofisi yaPetro
izvo Pope akabudirira. 
—Cardinal Raymond Burke, Chirevo cheKaturike Nyika,
January 22, 2018

 

ASATI akafa, rinenge gore rapfuura kusvika pazuva rekutanga kwedenda, muparidzi mukuru Rev. John Hampsch, CMF (c. 1925-2020) akandinyorera tsamba yekurudziro. Mariri, akabatanidza meseji yekukurumidzira kune vese vaverengi vangu:Ramba kuverenga