Izwi "M" Shoko

Artist Asingazivikanwe 

LETI kubva kumuverengi:

Mhoroi Mako,

Maka, ndinonzwa kuti tinofanirwa kungwarira kana tichitaura nezve zvitadzo zvinofa. Kune vakapindwa muropa vari maKatorike, kutya zvivi zvinofa kunogona kukonzera kunzwa kwakadzama kwekutadza, kunyara, uye kusava netariro izvo zvinowedzera kuwedzera kwekupindwa muropa. Ndakanzwa vazhinji vachipora vakapindwa muropa vachitaura zvisirizvo nezvechiitiko chavo cheKaturike nekuti vakanzwa kutongwa nekereke yavo uye vakatadza kuziva rudo seri kweyambiro. Vanhu vazhinji havanzwisise chinoita kuti zvimwe zvivi zvive zvitadzo zvinofa… 

Ramba kuverenga

MegaChechi?

 

 

Wadiwa Maka,

Ndiri mutendeuki kuKutenda kweKaturike kubva kuChechi yeLutheran. Ini ndanga ndichizvibvunza kana iwe uchikwanisa kundipa rumwe ruzivo nezve "MegaChurch"? Zvinotaridza kwandiri kuti ivo vakaita semakonzati edombo nenzvimbo dzevaraidzo pane kunamata, ndinoziva vamwe vanhu mumachechi aya. Zvinotaridza kuti vanoparidza vhangeri "rekuzvibatsira" kupfuura chero chinhu chipi zvacho.

 

Ramba kuverenga

Kureurura Passè?

 


PASHURE
imwe yemakonzati angu, mupristi ainditambira akandikoka kuimba yevafundisi kwekudya kwemanheru kwekupedzisira.

Nezve dessert, akaenderera achizvikudza kuti anga asati anzwa kureurura muparishi rake makore maviri. "Unoona," akatsamwa, "panguva yeminamato yekupfidza muMisa, mutadzi anoregererwa. Zvakare, munhu paanogamuchira Chidyo, zvivi zvake zvinobviswa. ” Ini ndaibvumirana. Asi akazoti, “Mumwe anongoda kuuya kuzoreurura kana apara zvivi zvakaipisisa. Ndakave nevechechi vaiuya kuzoreurura vasina chivi chekufa, ndikavaudza kuti vaende. Muchokwadi, ini ndinopokana zvechokwadi chero vechechi yangu vane kwazvo akaita chivi chinofa… ”

Ramba kuverenga

Kureurura… Zvakakosha?

 

Rembrandt Van Rijn, “Kudzoka kwemwanakomana anopambadza”; c. 1662
 

OF Chokwadi, munhu anogona kukumbira Mwari zvakananga kuregerera zvivi zvemunhu, uye Iye anozo (chero zvakadaro, tinoregererawo vamwe. Jesu aive akajeka pane izvi.) Tinogona kubva ipapo, ipapo ipapo, sekumisa kubuda kweropa kubva paronda rekutadza kwedu.

Asi apa ndipo pakakosha Sakaramende reKupupura. Kune ronda, kunyange risingabude ropa, rinogona kutapukirwa ne "wega". Kureurura kunokwevera puss yekuzvikudza kumusoro uko Kristu, ari iye munhu wemupristi (John 20: 23), anoripukuta obva azora mushonga unoporesa waBaba kuburikidza nemashoko, "… Dai Mwari vakupa ruregerero nerunyararo, uye ndinokuregerera kubva muzvivi zvako…" Nyasha dzisingaonekwe dzinoshambidza kukuvara sezvo-neChiratidzo cheMuchinjikwa - mupirisita anoshandisa kupfeka kwetsitsi dzaMwari.

Kana iwe ukaenda kuna chiremba kuti unochekwa zvakashata, anongomisa kubuda kweropa, kana kuti haasoni, nekuchenesa, uye kupfeka ronda rako? Kristu, Chiremba Mukuru, aiziva kuti taizoda izvozvo, uyezve kutariswa kumaronda edu emweya.

Nekudaro, Sakaramende iri raive mushonga wake kuzvivi zvedu.

Paanenge ari munyama, munhu anokwanisa kubatsira asi ane zvimwe zvivi zvakapusa. Asi usazvidze zvivi izvi zvatinoti “chiedza”: kana uchizvitora kuti zvive chiedza paunenge uchizviyera, dedera kana uchizviverenga. Zvinhu zvinoverengeka zvemwenje zvinoita hukuru hukuru; madonhwe akati wandei anozadza rwizi; tsanga dzinoverengeka dzinoita murwi. Zvino tariro yedu ndeipi? Pamusoro pazvose, kureurura. —St. Augustine, Catechism yeChechi yeKaturike, N. 1863

Pasina kunyatso kudikanwa, kureurura zvikanganiso zvezuva nezuva (zvivi zvekunze) zvakadaro zvinokurudzirwa zvakanyanya neChechi. Chokwadi kureurura kwedu kwezvitadzo zvedu zvekunze kunotibatsira kuumba hana yedu, kurwisa zvimiro zvakaipa, tizviporese kuporeswa naKristu uye kufambira mberi muhupenyu hweMweya.- Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1458

 

 

Kururamisira kweWomb

 

 

 

FASI YEKUSHANYIRA

 

Paaive nepamuviri paJesu, Maria akashanyira hama yake Erizabheti. Pakukwazisa kwaMaria, Rugwaro runotaurazve kuti mwana ari mudumbu raErizabheti- Johane Mubhapatidzi--“akakwakuka nomufaro”.

John kunzwa Jesu.

Tingaverenga sei ndima iyi totadza kuziva hupenyu nekuvapo kwemunhu ari mudumbu? Nhasi, mwoyo wangu wakaremerwa nenhamo yekubvisa pamuviri kuNorth America. Uye mashoko okuti, “Unokohwa chaunodyara” anga achitamba mupfungwa dzangu.

Ramba kuverenga

Iyo Bunker

PASHURE Kureurura nhasi, mufananidzo wenhandare yehondo wakauya mupfungwa.

Muvengi anopfura zvombo nemabara kwatiri, achitirova nekunyengera, miedzo, uye kupomera. Tinowanzozviwana takuvara, tichibuda ropa, uye takaremara, tichigwadama mugero.

Asi Kristu anotikwevera muBunker reKupupura, uyezve… anoita kuti bhomba renyasha dzake riputike munzvimbo yemweya, kuparadza zvakawanikwa nemuvengi, kudzorera kutyisa kwedu, uye kutipfekedza zvekare mune izvo zvombo zvemweya zvinoita kuti tikwanise kuita zvekare zvakare iwo "masimba nemasimba," kuburikidza nekutenda uye neMweya Mutsvene.

Tiri muhondo. Zviri uchenjeri, kwete umbwende, kugara uchienda kuBunker.

Kushivirira uye Basa

 

 

KUSVIRA kune zvakasiyana uye vanhu ndizvo zvinodzidziswa nekutenda kwechiKristu, Aihwa, inoda. Zvisinei, izvi hazvirevi “kushivirira” zvivi. '

… [Kwedu] kudana kununura nyika yese kubva kune zvakaipa nekuishandura muna Mwari: nemunamato, nekutendeuka, nerudo, uye, pamusoro pezvose, netsitsi. -Thomas Merton, Hakuna Munhu Chitsuwa

Irwo rudo kusangopfekedza vasina kupfeka, kunyaradza vanorwara, uye kushanyira musungwa, asi kubatsira hama yemumwe kwete kushama, kurwara, kana kusungwa kutanga. Nekudaro, basa reChechi nderekutsanangura izvo zvakaipa, saka zvakanaka zvingasarudzwa.

Rusununguko haruite mukuita zvatinoda, asi mukuva nekodzero yekuita zvatinofanira.  —PAPA JOHANI PAURO II