Ndiani anoponeswa? Chikamu I

 

 

anogona unonzwa here? Unogona kuzviona here? Kune gore rekuvhiringidzika riri kudzika pasi, uye kunyangwe zvikamu zveChechi, zviri kuvharidzira kuti ruponeso rwechokwadi chii. Kunyangwe maKatorike ari kutanga kusahadzika pamusoro petsika uye kuti Chechi haingoshiviriri here - inzvimbo yakwegura iyo yasiya kumashure kwekufambira mberi kwazvino mu psychology, biology uye humanism. Izvi zviri kugadzira izvo zvakaziviswa naBenedict XVI "kusashivirira zvakashata" uko kuitira "kusagumbura chero munhu," chero chinhu chinonzi "chinogumbura" chinobviswa. Asi nhasi, izvo zvakatsunga kunyangadza hazvisisina kudzika mumutemo wechisikigo wetsika asi zvinofambiswa, anodaro Benedict, asi ne "relativism, ndiko kuti, kuzvibvumira kukandirwa uye 'kukukurwa nemhepo dzese dzekudzidzisa'," [1]Kadhinari Ratzinger, pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005 izvo, chero chiri "zvine chekuita nezvematongerwo enyika."Uye nokudaro,Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kadhinari Ratzinger, pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

Ndine nhamo!

 

OH, rave zhizha zvakadii! Zvese zvandabata zvashanduka kuita guruva. Mota, michina, zvemagetsi, midziyo yemagetsi, matai… zvinenge zvese zvatyoka. Iko kufungidzira kwakanyanya kwezvinhu! Ndanga ndichizvionera ndega mazwi aJesu:Ramba kuverenga

Kudzorera Zvatiri

 

Hapana chasara kwatiri, saka, asi kukoka nyika ino ine hurombo yakateura ropa rakawanda, yakachera makuva akawanda, yakaparadza mabasa mazhinji, yakanyima varume vazhinji chingwa nebasa, hapana chimwe chinosara kwatiri, Tinoti , asi kuikoka mumashoko erudo eChitendero Chitsvene: "Tendeukira kuna Ishe Mwari wako." —Papa PIUS XI, Caritate Christi Compulsi, Chivabvu 3, 1932; v Vatican.va

… Hatikwanise kukanganwa kuti evhangeri ndiyo yekutanga uye inonyanya kukosha yekuparidzira Vhangeri avo vasingazive Jesu Kristu kana vakagara vachimuramba. Vazhinji vavo vari kutsvaga Mwari chinyararire, vachitungamirwa nechishuwo chekuona chiso chake, kunyangwe munyika dzetsika dzekare dzechiKristu. Vese vane mvumo yekugamuchira Vhangeri. VaKristu vane basa rekuzivisa Vhangeri pasina munhu waakasiya… John Paul II akatikumbira kuti tizive kuti “hakufaniri kuva nekuderedzwa kwekukurudzira Vhangeri” kune avo vari kure naKristu, “nekuti iri ndiro basa rekutanga Chechi ”. -POPE Francis, Evangelii Gaudium, n. 15; v Vatican.va

 

Ramba kuverenga

Museve Wamwari

 

Nguva yangu mudunhu reOttawa / Kingston muCanada yaive nesimba pamusoro pemanheru matanhatu nemazana evanhu vaipinda kubva munzvimbo iyi. Ndakauya ndisina hurukuro dzakagadzirirwa kana noti ndiine chishuwo chete chekutaura "ikozvino izwi" kuvana vaMwari. Kutenda muchidimbu kuminamato yako, vazhinji vakasangana naKristu rudo rusingaverengeki uye kuvepo zvakadzama sezvo maziso avo akavhurwa zvakare kusimba reSakaramende neIzwi Rake. Pakati pezvakawanda zvezviyeuchidzo zvakasara pane hurukuro yandakapa kune boka revadzidzi vechidiki vepamusoro. Mushure mezvo, mumwe musikana akauya kwandiri ndokuti aive achiona Hupo nekuporeswa kwaJesu nenzira yakadzama… ndokuzovhunduka ndikachema mumaoko angu pamberi pevamwe vaaidzidza navo.

Mharidzo yeEvhangeri inogara nekusingaperi, inogara iine simba, inogara ichishanda. Simba rerudo rwaMwari rinogara richikwanisa kuboora kunyangwe yakaoma mwoyo. Uine izvozvo mupfungwa, rinotevera "ikozvino izwi" raive pamoyo wangu vhiki rese rapfuura… Ramba kuverenga

Chaizvoizvo Kutaura

 

IN kupindura kuchinyorwa changu Pamusoro pekushoropodzwa kwevafundisimumwe muverengi akabvunza kuti:

Tinofanira kunyarara here kana paine kusaruramisira? Kana varume nevakadzi vakanaka vanonamata vakanyarara, ndinotenda zvinonyanya kutadza pane zviri kutora nzvimbo. Kuhwanda kuseri kwehukama hwechitendero chenhema kunotsvedza. Ini ndinowana vakawandisa muChechi vanovavarira utsvene nekunyarara, nekutya kuti vachazvitaura sei kana kuti vachazvitaura sei. Ini zvirinani kuve wezwi uye kupotsa mucherechedzo ndichiziva panogona kuve nemukana uri nani wekuchinja. Kutya kwangu izvo zvawakanyora, kwete kuti urikurudzira kunyarara, asi kune uyo anogona kunge akagadzirira kutaura zvine hunyanzvi kana kwete, anozonyarara nekutya kupotsa chiratidzo kana kutadza. Ini ndinoti buda uye udzokere mukutendeuka kana uchifanira… Ndinoziva kuti unoda kuti munhu wese agarisane uye ave nehunhu asi…

Ramba kuverenga

Kunyara naJesu

Mufananidzo kubva Kushuva kwaKristu

 

KUBVIRA rwendo rwangu rweNyika Tsvene, chimwe chinhu chakadzika mukati chave kuchikurudzira, moto mutsvene, chishuwo chitsvene chekuita kuti Jesu adiwe uye azivikanwe zvakare. Ini ndinoti "zvakare" nekuti, kwete chete iyo Nyika Tsvene haina kuchengeta huvepo hwechiKristu, asi iyo nyika yese yekuMadokero iri mukudonha nekukurumidza kwekutenda kwechiKristu uye hunhu,[1]cf. Misiyano yese uye nekudaro, kuparadzwa kwekombasi yetsika.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Misiyano yese