On Deliverance

 

NDIRI kunzwa kubva kumaKristu akati kuti rave zhizha rekusagutsikana. Vazhinji vakazviwana vamene vachirwisana nezvishuvo zvavo, nyama yavo yamukazve kuhondo dzekare, itsva, uye muyedzo wokuzvinyima. Uyezve, isu tichangobuda kubva panguva yekuzviparadzanisa nevamwe, kupatsanurana, uye kusagadzikana kwemagariro izvo chizvarwa chino chisati chamboona. Somugumisiro, vakawanda vakangoti, “Ndinongoda kurarama!” uye kukanda yambiro kumhepo (cf. Muedzo wekuita Zvakajairika) Vamwe vakataura zvimwe"kuneta kweuporofita” uye vakadzima manzwi emweya akavapoteredza, vachiva neusimbe pakunamata uye vane usimbe parudo. Izvi zviri kuita kuti vakawanda vanzwe kusvotwa, vachidzvinyirirwa, uye vachitamburira kukunda nyama. Muzviitiko zvakawanda, vamwe vari kusangana nekuvandudzwa hondo yemweya. 

Ramba kuverenga

Iwe Iva Noa

 

IF Ini ndaigona kuunganidza misodzi yevabereki vese vakagovana kwavo kusuwa uye kusuwa kwekuti vana vavo vasiya sei Rutendo, ndinenge ndiine gungwa diki. Asi iro gungwa raizove asi donhwe kana richienzaniswa neOcean of Mercy inoyerera ichibva kuMoyo waKristu. Hakuna mumwe anofarira, ane mari yakawanda, kana anopisa ane chishuwo cheruponeso rwemitezo yemhuri yako kupfuura Jesu Kristu uyo ​​akatambura nekuvafira. Zvisineyi, chii chaungaite iwe, kunyangwe uchinamata uye nekuedza kukuru, vana vako vachiramba kuramba kutenda kwavo kwechiKristu vachigadzira mhando dzese dzematambudziko emukati, kupesana, uye kutsamwa mumhuri yako kana nehupenyu hwavo? Zvakare, apo iwe paunoteerera kune "zviratidzo zvenguva" uye kuti Mwari ari kugadzirira sei kuchenesa nyika zvakare, iwe unobvunza, "Ko vana vangu?"Ramba kuverenga

Kugadziridza kuve Baba

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChina wevhiki rechina reLent, Kurume 19, 2015
Mutambo weSt. Joseph

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

VABABA ndechimwe chezvipo zvinoshamisa kubva kuna Mwari. Uye inguva isu varume tinonyatso kuirwira pane zvazviri: mukana wekuratidzira iwo chaiwo uso raBaba Vekudenga.

Ramba kuverenga

Kurasikirwa Nevana Vedu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
ya Ndira 5th-10th, 2015
yeEpiphany

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

I vakave nevabereki vasingaverengeki vakauya kwandiri mumunhu kana kunyora ini vachiti, "Handisi kunzwisisa. Taienda nevana vedu kuMisa musi weSvondo woga woga. Vana vangu vainamatira Rosary nesu. Vangaenda kumabiko emweya… asi ikozvino, vese vasiya Chechi. ”

Mubvunzo ndewekuti nei? Semubereki wevana vasere ini, misodzi yevabereki ava dzimwe nguva yakanditambudza. Saka wadii kusadaro vana vangu? Muchokwadi, mumwe nemumwe wedu ane rusununguko rwekusarudza. Iko hakuna forumla, per se, kuti kana iwe ukaita izvi, kana kutaura munamato uyu, kuti mhedzisiro yacho ndeye utsvene. Kwete, dzimwe nguva mhedzisiro ndeyekusatenda kuti kuna Mwari, sezvandakaona mumhuri yangu yehukama.

Ramba kuverenga

Mufundisi Mumba Mangu Pachangu - Chikamu II

 

NDIRI musoro wemweya wemukadzi wangu nevana. Pandakati, "Ndoita," ndakapinda muSakaramende umo ndakavimbisa kuda nekukudza mukadzi wangu kusvika parufu. Kuti ndaizorera vana Mwari vangatipe maererano nekutenda. Iri ndiro basa rangu, ibasa rangu. Iyo inyaya yekutanga yandichazotongwa pakupera kwehupenyu hwangu, mushure mekunge kana ndakada Ishe Mwari wangu nemoyo wangu wese, mweya, uye nesimba.Ramba kuverenga

Mufundisi Mumba Mangu Chairo

 

I rangarirai mumwe murume wechidiki achiuya kumba kwangu makore akati wandei apfuura aine matambudziko emhuri. Aida rairo yangu, kana akadaro. “Haasi kunditeerera!” akanyunyuta. “Haafanire kuzviisa pasi pangu here? Magwaro haatauri here kuti ini ndiri musoro wemukadzi wangu? Chii chiri kunetsa !? ” Ini ndaiziva hukama hwacho zvakakwana kuti ndizive kuti maonero ake pamusoro pake aive akanyatsokanganiswa. Saka ndakapindura, "Saka, chii chinonzi St. Paul zvakare?":Ramba kuverenga

Rumbidzo kuna Rusununguko

CHIRANGARIDZO CHE ST. PIO PIETRELCIAN

 

POSHI yezvinhu zvinosiririsa kwazvo muChechi yeKaturike yemazuva ano, kunyanya kuMadokero, ndiyo kurasikirwa nekunamata. Zvinotaridza nhasi sekunge kuimba (imwe nzira yekurumbidza) muChechi kungasarudzika, pane kuita chikamu chakakosha chemunamato wechitendero.

Ishe pavakadurura Mweya wavo Mutsvene paChechi yeKaturike mumakore ekumakumi matanhatu apfuura mune yakazozivikanwa se "kuvandudzwa kwechisimba", kunamatwa nekurumbidzwa kwaMwari kwakaputika! Ndakaona pamakumi emakumi emakore kuti mweya yakawanda sei yakashandurwa pavakaenda kupfuura nzvimbo dzavanonyaradza ndokutanga kunamata Mwari zvichibva pamoyo (ndichagovana humbowo hwangu pazasi). Ini ndakatoona kuporeswa kwemuviri kuburikidza nerumbidzo yakapusa!

Ramba kuverenga

Chinyorwa chemuzasi ku "Hondo neRunyerekupe rweHondo"

Mukadzi Wedu weGuadalupe

 

"Tichadambura muchinjikwa tichidurura waini. Mwari vachabatsira (vaMuslim) kukunda Roma.… Mwari vatigonese kutema huro, uye voita mari yavo nezvizvarwa zvavo rupo rweva mujahideen."  —Mujahideen Shura Council, boka remamburera rinotungamirwa nebazi reIraq reAl Qaeda, mune chirevo pamusoro pekutaura kwaPapa nguva pfupi yadarika; CNN Pamhepo, Sept. 22, 2006 

Ramba kuverenga

Kutsanya Kwemhuri

 

 

KUMBA yakatipa nzira dzakadaro dzekupinda mu kurwisana yemweya. Ndataura maviri kusvika ikozvino, iyo Rosary uye Chaplet yeMweya Tsitsi.

Nekuti patinenge tichitaura nezvemitezo yemhuri vanobatwa muzvivi zvinouraya, varoorani vari kurwisa kupindwa muropa, kana hukama hwakasungwa mukushatirwa, kutsamwa, uye kupesana, isu tinowanzo gadzirisana nehondo yekurwisa. nhare:

Ramba kuverenga

Awa Yekununura

 

FEAST ST. MATEU, MUAPOSTORA NOMUEVHANGERI


nezuva, makicheni esobho, kungave mumatende kana muzvivakwa zvemukati meguta, kungave ku Africa kana kuNew York, kuvhura kupa ruponeso runodyiwa: muto, chingwa, uye dzimwe nguva dhizeti shoma.

Vashoma vanhu vanoziva, zvisinei, kuti zuva nezuva pa 3pm, "Divine soup kitchen" inovhura kubva iyo inodurura nyasha dzekudenga kufudza varombo pamweya pasi redu.

Saka vazhinji vedu tine nhengo dzemhuri dzinodzungaira mumigwagwa yemukati yemoyo yavo, vane nzara, vaneta, uye kutonhora — kuchitonhora kubva muchando chechivi. Muchokwadi, izvo zvinotsanangura vazhinji vedu. Asi, ipapo is nzvimbo yekuenda…

Ramba kuverenga

Hondo neRunyerekupe rweHondo


 

THE kuputika kwekuparadzaniswa, kurambana, uye mhirizhonga gore rapfuura iri kurova. 

Tsamba dzandakagamuchira dzemichato yechiKristu dzichiparara, vana vachisiya hunhu hwavo, nhengo dzemhuri dzichidonha kubva pakutenda, vakaroora uye hama nevanin'ina vakabatwa vakapindwa muropa, uye kuputika kunoshamisa kwehasha nekuparadzanisa pakati pehama kunoshungurudza.

Asi kana muchinzwa zvehondo, nerunyerekupe rwehondo, musavhunduka; izvi zvinofanira kuitika, asi kuguma kuchigere. (Mako 13: 7)

Ramba kuverenga