On Deliverance

 

NDIRI kunzwa kubva kumaKristu akati kuti rave zhizha rekusagutsikana. Vazhinji vakazviwana vamene vachirwisana nezvishuvo zvavo, nyama yavo yamukazve kuhondo dzekare, itsva, uye muyedzo wokuzvinyima. Uyezve, isu tichangobuda kubva panguva yekuzviparadzanisa nevamwe, kupatsanurana, uye kusagadzikana kwemagariro izvo chizvarwa chino chisati chamboona. Somugumisiro, vakawanda vakangoti, “Ndinongoda kurarama!” uye kukanda yambiro kumhepo (cf. Muedzo wekuita Zvakajairika) Vamwe vakataura zvimwe"kuneta kweuporofita” uye vakadzima manzwi emweya akavapoteredza, vachiva neusimbe pakunamata uye vane usimbe parudo. Izvi zviri kuita kuti vakawanda vanzwe kusvotwa, vachidzvinyirirwa, uye vachitamburira kukunda nyama. Muzviitiko zvakawanda, vamwe vari kusangana nekuvandudzwa hondo yemweya. 

Ramba kuverenga

Iwe Iva Noa

 

IF Ini ndaigona kuunganidza misodzi yevabereki vese vakagovana kwavo kusuwa uye kusuwa kwekuti vana vavo vasiya sei Rutendo, ndinenge ndiine gungwa diki. Asi iro gungwa raizove asi donhwe kana richienzaniswa neOcean of Mercy inoyerera ichibva kuMoyo waKristu. Hakuna mumwe anofarira, ane mari yakawanda, kana anopisa ane chishuwo cheruponeso rwemitezo yemhuri yako kupfuura Jesu Kristu uyo ​​akatambura nekuvafira. Zvisineyi, chii chaungaite iwe, kunyangwe uchinamata uye nekuedza kukuru, vana vako vachiramba kuramba kutenda kwavo kwechiKristu vachigadzira mhando dzese dzematambudziko emukati, kupesana, uye kutsamwa mumhuri yako kana nehupenyu hwavo? Zvakare, apo iwe paunoteerera kune "zviratidzo zvenguva" uye kuti Mwari ari kugadzirira sei kuchenesa nyika zvakare, iwe unobvunza, "Ko vana vangu?"Ramba kuverenga

Kugadziridza kuve Baba

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChina wevhiki rechina reLent, Kurume 19, 2015
Mutambo weSt. Joseph

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

VABABA ndechimwe chezvipo zvinoshamisa kubva kuna Mwari. Uye inguva isu varume tinonyatso kuirwira pane zvazviri: mukana wekuratidzira iwo chaiwo uso raBaba Vekudenga.

Ramba kuverenga

Kurasikirwa Nevana Vedu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
ya Ndira 5th-10th, 2015
yeEpiphany

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

I vakave nevabereki vasingaverengeki vakauya kwandiri mumunhu kana kunyora ini vachiti, "Handisi kunzwisisa. Taienda nevana vedu kuMisa musi weSvondo woga woga. Vana vangu vainamatira Rosary nesu. Vangaenda kumabiko emweya… asi ikozvino, vese vasiya Chechi. ”

Mubvunzo ndewekuti nei? Semubereki wevana vasere ini, misodzi yevabereki ava dzimwe nguva yakanditambudza. Saka wadii kusadaro vana vangu? Muchokwadi, mumwe nemumwe wedu ane rusununguko rwekusarudza. Iko hakuna forumla, per se, kuti kana iwe ukaita izvi, kana kutaura munamato uyu, kuti mhedzisiro yacho ndeye utsvene. Kwete, dzimwe nguva mhedzisiro ndeyekusatenda kuti kuna Mwari, sezvandakaona mumhuri yangu yehukama.

Ramba kuverenga

Mufundisi Mumba Mangu Pachangu - Chikamu II

 

NDIRI musoro wemweya wemukadzi wangu nevana. Pandakati, "Ndoita," ndakapinda muSakaramende umo ndakavimbisa kuda nekukudza mukadzi wangu kusvika parufu. Kuti ndaizorera vana Mwari vangatipe maererano nekutenda. Iri ndiro basa rangu, ibasa rangu. Iyo inyaya yekutanga yandichazotongwa pakupera kwehupenyu hwangu, mushure mekunge kana ndakada Ishe Mwari wangu nemoyo wangu wese, mweya, uye nesimba.Ramba kuverenga

Mufundisi Mumba Mangu Chairo

 

I rangarirai mumwe murume wechidiki achiuya kumba kwangu makore akati wandei apfuura aine matambudziko emhuri. Aida rairo yangu, kana akadaro. “Haasi kunditeerera!” akanyunyuta. “Haafanire kuzviisa pasi pangu here? Magwaro haatauri here kuti ini ndiri musoro wemukadzi wangu? Chii chiri kunetsa !? ” Ini ndaiziva hukama hwacho zvakakwana kuti ndizive kuti maonero ake pamusoro pake aive akanyatsokanganiswa. Saka ndakapindura, "Saka, chii chinonzi St. Paul zvakare?":Ramba kuverenga