A Healing Retreat

NDINE vakaedza kunyora nezve zvimwe zvinhu mazuva mashoma apfuura, kunyanya zvezvinhu izvo zvinoumba Dutu Guru iro rave pamusoro. Asi pandinoita kudaro, ndinenge ndichinyora pasina chinhu. Ndakatosvotwa naJehovah nekuti nguva yanga yave chinhu chemazuva ano. Asi ndinotenda kuti pane zvikonzero zviviri zveiyi "block yemunyori"…

Ramba kuverenga

Kugadzirira Kuporesa

PANO zvinhu zvishoma zvekupfuura tisati tatanga kudzoka uku (ichatanga neSvondo, Chivabvu 14, 2023 ichipera paPentekosti Svondo, Chivabvu 28) - zvinhu zvakaita sekuti ungawane kupi imba yekugezera, nguva dzekudya, nezvimwewo. Zvakanaka, kutamba. Uku ndiko kuzorora online. Ndichakusiyirai kuti muwane zvekugezera moronga madyiro enyu. Asi pane zvinhu zvishoma zvakakosha kana iyi ichave nguva yakaropafadzwa kwauri.Ramba kuverenga

Zuva 1 - Sei Ndiri Pano?

MAUYA to The Now Word Healing Retreat! Hapana muripo, hapana muripo, kungozvipira kwako chete. Uye saka, tinotanga nevaverengi vanobva kumativi ese enyika vauya kuzonzwa kuporeswa nekuvandudzwa. Kana usina kuverenga Kugadzirira Kuporesa, ndokumbirawo utore chinguva uongorore ruzivo rwakakosha kuti ungava sei nebudiriro uye yakaropafadzwa kudzoka, wozodzoka pano.Ramba kuverenga

Zuva rechina: PaKuzvida

NOW kuti watsunga kupedza kudzoka uku uye kusakanda mapfumo pasi… Mwari vane kumwe kurapwa kwakakosha zvikuru vakakuchengetera… kuporeswa kwechimiro chako. Vazhinji vedu hatina dambudziko rekuda vamwe… asi kana zvasvika kwatiri isu?Ramba kuverenga

Zuva rechitanhatu: Kukanganwira kune Rusununguko

LET isu titange zuva idzva iri, aya matangiro matsva: Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene ameni.

Baba Vekudenga, ndinokutendai nerudo rwenyu rusina magumo, rwakawanzwa pandiri pandisina kufanira. Ndinokutendai nekundipa hupenyu hweMwanakomana wenyu kuti ndirarame zvechokwadi. Huya zvino Mweya Mutsvene, upinde mukati merima remoyo wangu umo muchine ndangariro dzinorwadza, shungu, nekusaregerera. Penyesai chiedza chechokwadi kuti ndione zvechokwadi; taura mashoko echokwadi kuti ndinzwe zvechokwadi, uye ndisunungurwe kubva mungetani dzekare. Ndinokumbira izvi nemuzita raJesu Kristu, ameni.Ramba kuverenga

Zuva rechisere: Maronda Akadzika

WE tava kuyambuka pakati penzvimbo yedu yekudzokera. Mwari havasati vapera, kune basa rakawanda rokuita. Chiremba Wokuvhiya Woumwari ari kutanga kusvika pakadzika dzika dzevanga redu, kwete kuzotinetsa kana kutivhiringidza, asi kuti tirape. Zvinogona kurwadza kutarisana nendangariro idzi. Ino ndiyo nguva ye kutsungirira; ino ndiyo nguva yekufamba nokutenda kwete kuona, uchivimba nehurongwa hwatangwa naMweya Mutsvene mumoyo mako. Padivi pako ndiamai Vakaropafadzwa uye vakoma nevanin'ina vako, Vatsvene, vese vachikureverera. Vari pedyo newe zvino kupfuura zvavaive muhupenyu huno, nokuti vakabatana zvakazara neUtatu Hutsvene nokusingaperi, uyo anogara mukati mako nokuda kwekubhabhatidzwa kwako.

Zvakadaro, unogona kunzwa uri wega, kunyangwe wakasiiwa paunenge uchinetseka kupindura mibvunzo kana kunzwa Ishe vachitaura newe. Asi sekutaura kunoita Munyori wePisarema, “Ndingaendepi ndibve paMweya wenyu? ndibve pamberi penyu, ndingatizirepiko?[1]Pisarema 139: 7 Jesu akavimbisa kuti: “Ndinemi nguva dzose, kusvikira pakuguma kwenyika.”[2]Matt 28: 20Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Pisarema 139: 7
2 Matt 28: 20

Zuva regumi: Simba Rokuporesa reRudo

IT anoti muna XNUMX Johane:

Isu tinoda, nokuti iye akatanga kutida. ( 1 Johani 4:19 )

Kudzokera shure uku kuri kuitika nekuti Mwari vanokuda. Dzimwe nguva chokwadi chakaoma chauri kusangana nacho ndechekuti Mwari vanokuda. Kuporeswa uye kusunungurwa kwawava kutanga kuwana imhaka yekuti Mwari vanokuda. Akakuda pakutanga. Haazoregi kukuda.Ramba kuverenga

Zuva regumi nerimwe: Simba reKutonga

EVEN kunyangwe tingave takaregerera vamwe, uye kunyangwe isu pachedu, pachine hunyengeri husina kujeka asi hune ngozi hwatinofanira kuve nechokwadi kuti hwadzurwa kubva muhupenyu hwedu - hunogona kuparadzanisa, kukuvadza, nekuparadza. Uye ndiro simba re mitongo isina kururama. Ramba kuverenga

Zuva 13: Kuporesa Kwake Kubata uye Inzwi

Ndinoda kugovera uchapupu hwako nevamwe kuti Ishe vakabata sei hupenyu hwako uye nekuunza kuporeswa kwauri kuburikidza nekudzoka uku. Iwe unogona kungopindura kune email yawakagamuchira kana iwe uri pane yangu yetsamba runyorwa kana enda pano. Ingonyora mitsara mishoma kana ndima pfupi. Inogona kusazivikanwa kana ukasarudza.

WE havana kusiiwa. Hatizi nherera... Ramba kuverenga

Zuva 14: Pakati paBaba

Dzimwe nguva tinogona kunamira muhupenyu hwedu hwemweya nekuda kwemaronda edu, kutongwa, nekusaregerera. Uku kudzokera shure, kusvikira zvino, kwave kuri mutoo wokukubatsira kuona zvokwadi pamusoro pako noMusiki wako, kuti “zvokwadi ichakusunungura.” Asi zvakakosha kuti tirarame uye tive muchokwadi chese, pakati pemoyo waBaba werudo…Ramba kuverenga

Zuva 15: Pentekosti Itsva

WAVE akaita! Kuguma kwekudzoka kwedu - asi kwete kuguma kwezvipo zvaMwari, uye haana magumo erudo rwake. Zvamazvirokwazvo, nhasi rakakosha zvikuru nokuti Ishe vane a kudururwa kutsva kweMweya Mutsvene kukupa. Mukadzi wedu anga achikunamatira uye achitarisira nguva ino zvakare, paanobatana newe mukamuri repamusoro remoyo wako kuti unamatire "Pentekosta itsva" mumweya wako. Ramba kuverenga

Nhau Dzako dzekuporesa

IT chave chikomborero chaicho kufamba newe mavhiki maviri apfuura emutambo Healing Retreat. Pane zvakawanda zvakanaka zvapupu zvandinoda kugoverana newe pazasi. Kumagumo kune rwiyo rwekutenda kuna Amai Vedu Vakaropafadzwa nekureverera kwavo nerudo kune mumwe nemumwe wenyu panguva yekuzorora iyi.Ramba kuverenga